Ungdata rapport

Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelse der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på 5.-7.-trinn, ungdomsskolen og videregående skole. Det blir spurt om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i videregående skole er det også spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Ungdata har blitt gjennomført fire ganger tidligere i Ullensaker kommune, i 2011, 2013, 2017 og 2019. Undersøkelsen har da blitt gjennomført på ungdomsskolen og videregående. Årets undersøkelse er den første som i tillegg er gjennomført på 5.-7. trinn (Ungdata junior).

Ungdata 2022 ble besvart av 1 469 elever på 5.-7. trinn (85 prosent), 1 279 elever på 8.-10. trinn (83 prosent) i Ullensaker. I tillegg har 828 elever på Jessheim videregående svart (58 prosent). Resultatene fra Ungdata gir et godt og troverdig bilde av hvordan barn og unge i Ullensaker har det. Det gir også mulighet for å følge variasjoner og trender over tid.

Utvalgte resultater / De fleste har det bra

De aller fleste elever svarer at de er fornøyde med livet, og de fleste har minst én fortrolig venn. De fleste er også svært fornøyd med foreldrene sine. Dette er resultater som har vært relativt stabile over tid.

Samtidig er rundt 25 prosent av ungdom på ungdomstrinnet plaget av ensomhet, 16 prosent opplever at de har mange psykiske plager og 16 prosent opplever mye prestasjonspress rundt kropp, skole og/eller idrett. Dette er ikke unikt for Ullensaker, men gjelder ungdom i Norge generelt. Det er en større andel jenter enn gutter som rapporterer om slike plager.

Rundt 10 prosent av ungdom i Ullensaker opplever å bli mobbet minst hver 14. dag. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet, som er på 8 prosent. Tallene har vært relativt stabile ved de siste Ungdata-undersøkelsene.

Rusmidler

Ungdom i Ullensaker skiller seg ikke vesentlig fra ungdom ellers i landet når det gjelder bruk av alkohol og andre rusmidler. Det er likevel 6 prosent av elevene på ungdomstrinnet som har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet, men nivået er stabilt sammenlignet med forrige undersøkelse i 2019. Nasjonale analyser viser samtidig at narkotikabruken blant elever på videregående har økt de siste 5–6 årene. Dette ser vi også i Ullensaker.

Fritid

Ungdomsskoleelevene i Ullensaker er litt mindre fornøyd med lokalmiljøet der de bor enn det som er gjennomsnittet for ungdomsskoleelever i landet. Det er imidlertid mange som er godt fornøyd med idrettstilbud, kulturtilbud og lokaler til å treffe andre unge på fritiden. Her skiller ungdom i Ullensaker seg positiv ut sammenlignet med landsgjennomsnittet, og det har vært en positiv utvikling over tid.

Det som likevel er en utfordring, er at færre deltar i organisert aktivitet. Dette er en utfordring i Norge generelt, og Ullensaker ligger litt under landsgjennomsnittet når det gjelder deltakelse i organisert aktivitet blant ungdomsskoleelever.

Det er også en bekymring at stadig flere bruker mye tid foran skjerm. 75 prosent av elevene på ungdomstrinnet, og 51 prosent av elevene på 5.-7. trinn, bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm utenom skolen. Dette er en utfordring i Norge generelt.

Det er viktig å følge med

Ullensaker kommune bruker resultatene fra Ungdata som en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunens planlegging og budsjettarbeid.

Det er viktig med god oversikt over hvordan barn og unge i kommunen har det, slik at vi kan planlegge for gode tjenester og prioritere satsningsområder i tiden som kommer, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Rapporter med resultater fra Ullensaker er tilgjengelig på nettsiden ungdata.no.


Publisert: 29.08.2022 12:57
Sist endret: 19.06.2023 14:10