Innhold

– Dette er en stor dag for hele regionen, sier ordfører Tom Staahle.

Gardermoen næringspark er en av Norges aller største næringsparker. Hele 5000 daa er regulert til næringsformål. Næringsparken ligger mellom Oslo lufthavn og Jessheim.

Illustrasjonsfoto av hvordan Gardermoen Næringspark kan bli

Foto: Oslo Airport City satser blant annet på kontorer og hotell/kongress.

Illustrasjon: Oslo Airport City www.osloairportcity.no

- Utvikling i Gardermoen Næringspark (GNP) er viktig for regionalt og nasjonalt næringsliv og verdiskaping. Når parken er utbygd vil den ha mellom 20 000 og 40 000 arbeidsplasser, sier ordfører Tom Staahle.

Rekkefølgekrav som har hindret tilnærmet all utvikling

Problemet for næringsparken har vært et rekkefølgekrav fra 2011. Rekkefølgekravet har hindret tilnærmet all utvikling i området. Det sier at: «Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytning til lokalvegnett bygges etter detaljregulering godkjent av Statens vegvesen. Det kan ikke gis igangsettelsestillatelse før V-23 er ferdigstilt». Krysset har manglet finansiering.

Samferdselsdepartementet har i et brev til Vegdirektoratet nå gitt klarsignal for at Ullensaker kommune kan endre dette rekkefølgekravet. Videre heter det i brevet at «det nå vil kunne åpnes for næringsetablering også på det arealet som i dag har rekkefølgebestemmelser, uten at V23 ferdigstilles først». Det fremgår også av brevet at Statens vegvesen får i oppdrag å utarbeide gjennomførbare løsninger for V23-problemet.

- I praksis betyr dette en løsning på den gordiske knuten dette har vært for kommunen og hele regionen. Vi er utrolig glade for at Samferdselsdepartementet bidrar til å rydde opp. Kryssproblemet har stått i veien for ønsket utvikling på flere plan. Både når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Også byutviklingen på Jessheim er påvirket av dette, sier Staahle.

Krysset er del av et viktig nasjonalt knutepunkt. Krysset vil bidra til regional og nasjonal utvikling. Grepene som er tatt i dag får betydning langt utenfor Ullensakers og Øvre Romerikes grenser. V23-krysset erstatter dagens Jessheim Nord-kryss, som betjener både Jessheim og næringsområdene på østsiden av E6. I tillegg vil krysset gi adkomst til Gardermoen næringspark. V23 skal betjene både lokaltrafikk, trafikk på E6 og E16. Etablering av V23 avlaster også dagens Jessheim-nord kryss, slik at kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikken får stor prioritet mellom Jessheim og Gardermoen.

Kart med beskrivelse av området

 


Publisert: 06.09.2017 13:16:17
Sist endret: 06.09.2017 16:37