I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at Ullensaker kommune har inngått utbyggingsavtale med OLG1 AS og Hovinmoen Utvikling AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Gardermoen Næringspark 1 Nordre del, vedtatt 07.09.2021. Avtalen ble vedtatt av kommunestyret 05.04.2022, sak 39/22. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.

Utbyggingsavtalen regulerer opparbeiding av tekniske anlegg og infrastruktur i tilknytning til utbygging på gnr. 137, bnr. 29 og gnr. 137, bnr. 82.

 

Signert utbyggingsavtale

Kart med trasé for SGS6, datert 24.09.2021

Oversiktskart VA-ledninger, datert 17.09.2021

Planbestemmelser, detaljreguleringsplan for GNP1, vedtatt 07.09.2021

Plankart, detaljreguleringsplan for GNP1, vedtatt 07.09.2021

Rammeplan for VA GNP1, datert 17.09.2021

Veileder for vann- og avløpsanlegg i byggesaker, revisjon 2, datert 07.01.2021

 

Politisk sak om utbyggingsavtale for GNP 1 Nordre del


Publisert: 22.04.2022 11:57
Sist endret: 17.01.2023 11:56