I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til ''Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge'' (tidligere Nasjonal tilskuddsordning inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Søknadsfrist er 13. desember

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosial situasjon. Det skal ikke stilles krav kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søketidspunktet.

Hvordan søke: Alle offentlige, private og frivillige aktører søker via søknadsportalen på Bufdir sin hjemmeside. Kommunen er direktoratets samarbeidspartner og skal foreta en politisk og administrativ vurdering og rangering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir når søknadsfristen har utløpt.


Publisert: 27.11.2019 14:12
Sist endret: 24.02.2021 15:46