Innhold

Nettverk for kreative næringer på Øvre Romerike

Kreative næringer

Arbeidet med å skape et nettverk for kreative næringer på Øvre Romerike kom i gang for alvor høsten 2023 som et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Innovasjon Gardermoen. Prosjektet involverer kulturell og kreativ næring på Øvre Romerike, og skal styrke nettverksbygginga blant næringer, bidra til utviklingsarbeid og kompetanseheving, og jobbe fram mot etablering av en kreativ hub/kulturhub i regionen. Dette skal gjøres ved å arrangere nettverksmøter, relevante kurs rundt spesifikke temaer og en konferanse, i tillegg til å innhente inspirasjon og kompetanse fra eksisterende kulturhuber.

Det siste året har vi hatt tre nettverksmøter på dagtid: 20. november 2023 på Business Jessheim, 23. januar 2024 på Galleri Jessheim og 4.april 2024 på Wergelandshaugen Kulturdestinasjon, og et nettverkstreff på kveldstid på Tunet bar 6. juni 2024. Første møtet hadde tak på 20 deltakere grunnet små lokaler, mens de andre to møtene og treffet har alle hatt 35-45 deltakere fra hele Øvre Romerike. Kjennskap til hverandre på tvers av kommunegrensene er viktig, og det er ønskelig å kunne arrangere både møter og treff i alle kommunene i regionen.

På møtene har folk hatt anledning til å prate sammen og bli litt kjent, lære hva hverandre driver med, og starta samarbeid. Tilbakemeldingene er at dette er noe som trengs og har vært savna. For videre møter er det interessant å se på helt konkrete muligheter for samarbeid, hva kan en få ut av nettverket? Kan nettverket bli en egen mer styrt organisasjon med klare mål og mandat?

Noe som har kommet fram i nettverket er ønsket om bedre oversikt over forskjellige aktører, og vi har jobba litt med hvordan en kan få til dette. Det har vært drøfta muligheten for en samla portal, og hvilke funksjoner den eventuelt kunne hatt. Det kom fram i workshops og drøftinger at det kanskje ikke er aktuelt for alle aktører med en sånn portal, den er muligens mest aktuell for kunstneriske utøvere, kultur- og eventarrangører og leverandører av tekniske løsninger til kulturarrangementer og eventer. Videre ser nettverket på muligheten for benyttelse av eksisterende plattformer til formålet, som gruppefunksjonen på facebook, arrangementsoversikt på Visit Romerike og lenker til disse på gardermorregionen.no og kommunene sine nettsider, for eksempel.

For høsten og vinteren legges det opp til enda flere aktiviteter for nettverket. Per nå planlegges det to nettverksmøter, et nettverkstreff og et kurs i prosjektsøknadsskriving for høsten, og planleggingen for en konferanse for hele Romerike på vårparten er i startgropa. Det sees også på muligheten for noen flere aktiviteter både til høsten og vinteren, så her kommer det til å skje mye spennende! I tillegg begynner arbeidet med å etablere en kulturhub på Sundbytunet på Jessheim, og her vil kreativ og kulturell næring spille en viktig rolle – både som deltakere i prosess og som leietakere inn i lokalene.

Mål for prosjektet

 • å styrke nettverket blant kreative næringer både i Ullensaker kommune og Øvre Romerike-regionen gjennom å arrangere minst fire nettverksmøter per år
 • nettverksmøtene skal oppnå deltakerantall på over 60 innen slutten av 2024
 • å oppnå økt samarbeid innad i nettverket og ut mot annet næringsliv
 • å øke næringsaktørenes kompetanse til å drive drifts- og bærekraftig kulturell og kreativ næring
 • å etablere en kulturell/kreativ hub i Ullensaker, med minst ti faste involverte næringsaktører
 • å bidra til etablering av flere øvings-, formidlings og produksjonslokaler

Vi vil nå disse målene ved å koordinere innsats mellom Ullensaker kommune, Innovasjon Gardermoen og næringsaktører i regionen, og gjennomføre de planlagte aktivitetene.

Forventet resultat

 • Det skal bli større bevissthet på at kulturelle og kreative næringer er viktige i regionen, både som næringsaktør og som en spennende aktør i samfunn og kulturliv.
 • Næringene skal kjenne det attraktivt å etablere seg i regionen, og at det er fordeler ved å være lokalisert her.
 • Det er et økt antall kulturelle og kreative næringer i regionen og samlet økt omsetningen innenfor næringene
 • Kulturhus, festivaler, gallerier, kommuner og andre innkjøpere av kultur har en høy andel lokalt produsert innhold i sitt program.

Aktiviteter

For å nå målene, planlegger vi følgende:

 • Å arrangere minst fire nettverksmøter i året på forskjellige steder i regionen
 • Arrangere minst tre relevante kurs i året rundt spesifikke temaer etter ønsker fra og i samarbeid med aktører i nettverket
 • Arrangere en konferanse i 2025 for kulturelle og kreative næringer i regionen
 • Innhente inspirasjon og kompetanse fra eksisterende kulturhub-er

Spørsmål?

Ullensaker kommune, enhet Kultur, v/ Gunhild Ramsay Kovacs, Rådgiver kreative næringer og byliv, e-post: gunhild.r.kovacs@ullensaker.kommune.notlf: 408 33 478


Publisert: 02.07.2024 14:42:44
Sist endret: 02.07.2024 14:53