Store deler av Ullensaker kommune ligger under «marin grense», det vil si høyeste havnivå etter siste istid. Gammel havbunn har avsettinger av leire, og her kan det være forekomster av kvikkleire. Det er påvist og kartlagt mye kvikkleire i Ullensaker, spesielt sør og sørvest i kommunen. De områdene som har størst forekomster av kvikkleire med risiko ligger i landbruksområder. Det gjelder området sørøst for Borgen (Lund), og deler av Randbydalen, samt områder vest for Kløfta (Olstad og Holum). Dette vises på faresonekartet til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er direktoratet som er ansvarlig for å holde oversikt over og sette retningslinjer for kvikkleireutsatte områder i Norge.

Kvikkleire er ustabil masse som kan flyte og medføre ras dersom den kommer i bevegelse. Det er trygt å bygge på kvikkleire så lenge leira får ligge uberørt, og utbygging og gravearbeid følger myndigheters prosedyrer for utredning og sikring.

Nasjonale rammer og kommunalt planarbeid

NVE har veiledere som sier hvordan det skal bygges og sikres i områder som er utsatt for kvikkleire. Det finnes også andre lover og regler som sier hvordan utbyggere og kommuner skal følge opp planlegging og bygging i slike områder. I Ullensaker er det systematisk og over lang tid tatt hensyn til grunnforhold og kvikkleire ved bygge- og anleggsaktivitet gjennom arealplanleggingen og byggesaksbehandling. Andre myndigheter og fagkyndige aktører har spilt sin rolle i plan- og byggesaksbehandlingen, etter de regler og retningslinjer som til enhver tid har vært gjeldende.

Nye gjennomganger

Selv om kommunen er trygg på at rutiner og retningslinjer er fulgt, er det naturlig at vi sett i lys av raset i Gjerdrum tar en ny gjennomgang av våre egne rutiner for å forsikre oss om at de er grundige og strenge nok. Vi går dessuten igjennom de mest aktuelle områdene på Kløfta og ser nøye på hvilke krav som er stilt i reguleringsplaner og hvilke tiltak som er gjort for å sikre stabiliteten i byggesakene.

I november 2020 henvendte NVE seg til Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum kommune angående en ytterligere gjennomgang av enkelte av de tidligere kartlagte sonene, og eventuelle ikke-kartlagte områder. Ullensaker kommune ønsker denne gjennomgangen hjertelig velkommen og samarbeider med NVE om jobben.

Mer informasjon

Ønsker du å lese mer om grunnforhold og kvikkleire i Ullensaker? Her finner du mer informasjon.

Har du spørsmål om kvikkeleire eller grunnforhold på din eiendom, så skriv gjerne til oss

Har du observert sprekkdannelser, utglidning, synkehull, erosjon i bekkefar, unormal vannføring, nye oppkom, nye bekkefar eller lignende, så vennligst kontakt oss på e-post eller på kommunal vakttelefon nummer 66 10 80 80.

Ved akutte hendelser må du kontakte politiet på nødnummer 112.


Publisert: 17.03.2021 11:57
Sist endret: 17.03.2021 11:57