Forsikring – kommuner og private

Ordningen forvaltes av Norsk Naturskadepool.

De offentlige støtteordningene dekker kun naturskader som ikke kan forsikres gjennom vanlige forsikringsselskaper. De som er berørt av naturhendelser må derfor først sjekke hva forsikringen dekker. Norsk Naturskadepool har mer informasjon på sin hjemmeside.

Naturskade.no: Erstatningsordningene ved naturskade

Informasjon til statsforvalterne om ekstremværet "Hans", videreformidlet til kommunene 10.08.2023 (pdf)

Generell orientering til kommunene som er berørt av ekstremværet "Hans" 17.08.2023 (pdf)

 

Kontaktinformasjon

Epost: pool@finansnorge.no

Telefon: 23 28 42 00

 

Skjønnsmidler - kommuner

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Oslo og Viken om skjønnsmidler for sine utgifter ved naturskader. Dersom kostnadene er lavere enn 250 kr per innbygger, vil statsforvalteren forsøke å dekke kostnadene ved å bruke avsatte skjønnsmidler. Ved kostnader over 250 kr per innbygger, vil statsforvalteren videresende søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det er ingen mal for søknadene, men de skal inneholde følgende:

 • Kort beskrivelse av hendelsen og skadeomfanget i kommunen
 • Beskrivelse av påløpte kostnader og skade på kommunal infrastruktur
 • Registrerte påløpte utgifter og anslag for utgifter til gjenoppbygging
 • Alle kostnader, påløpte og estimerte, skal oppgis uten merverdiavgift
 • Anslag for når nødvendige tiltak skal gjennomføres
 • Bekreftelse på at reparasjonsutgifter kun gjelder infrastruktur i kommunalt eie
 • Bekreftelse på at utgiftene gjelder kommunal infrastruktur som ikke er forsikret
 • Bekreftelse på at gjenoppbygging og reparasjoner er tilbakeføring til opprinnelig standard. Ved nødvendig standardheving må søknaden omtale dette.

Foreløpig frist for søknader er [30. september].

Utgifter som kan dekkes:

Kommunenes ekstraordinære utgifter ved

  • håndtering av den akutte hendelsen
  • opprydding
  • gjenoppbygging av kommunal infrastruktur
 • Dokumenterte påløpte utgifter og anslag for utgifter til nødvendige tiltak som skal gjennomføres
 • Utgifter som ikke dekkes av forsikring eller andre ordninger

For mer informasjon om skjønnsmidler se følgende nettside:

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2023

Søknadene sendes til:

E-post: sfovpost@statsforvalteren.no

 

Naturskadeerstatning – private

 Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Det er skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, som kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet.

Hvem kan søke:

 • Alle privatpersoner kan søke erstatning hos naturskadeordningen
 • Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeerstatning etter «Hans».

Søknad må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet

I tillegg skal du legge ved:

 • bilder av skaden (hele skadeområdet)
 • enkelt kart der skadeområdet er merket
 • kostnadsoverslag fra entreprenør på reparasjon eller takst fra takstperson

Landbruksdirektoratet vil bestille takst i enkelte tilfeller.

Søknadsfrist er 3 måneder etter at skadene oppstod. Vedlegg kan ettersendes i løpet av 3 måneders perioden.

Landbruksdirektoratet anbefaler alle å benytte den elektroniske løsningen som ligger på deres hjemmeside.

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeordningen

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet:

Produksjonssvikt – jordbruksforetak

 Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen (fra direktoratets hjemmeside).

Søknaden må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Du skal legge ved dokumentasjon på 

 • skade og skadeårsak
 • avling i skadeår og gjennomsnittsperiode (gjennomsnittsperiode gjelder ikke vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr)

Det gis tilskudd kun til skader som skyldes klimatiske forhold.

Søknadsfrist: 31. oktober

Tilskudd ved produksjonssvikt

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet:

Lenker til mer informasjon knyttet til ekstremværet Hans

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE.no: Ofte stilte spørsmål

Oppfølging av kommuner etter ekstremværet "Hans" (pdf)

Veiledning for dokumentasjon av flomhøyder (pdf)

FHI

Fhi.no: Smittervern ved opprydding etter flom

Fhi.no: Nasjonal vannvakt - 21 07 88 88

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Sikkerhverdag.no: hvis hjemmet ditt rammes av flom

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet.no: Naturskaderstatning og tilskudd ved produksjonssvikt 

[Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune]

[Veiledning om fysiske tiltak i vassdrag (pdf)].

[Statsforvalteren i Innlandet, Oslo og Viken]

[Ofte stilte spørsmål om - for skogbruket.]

Kystverket

[Referat fra koordineringsmøte med Kystverket, Statsforvalteren i Innlandet, Oslo og Viken, Vestfold og Telemark 16.08.2023 (pdf).]


Publisert: 30.08.2023 09:34
Sist endret: 30.08.2023 09:36