Det er ved rutinekontroll påvist legionellabakterier i kroppsøvingsbygget og svømmehallen, det såkalte K-bygget, ved Bakke skole og Vesong ungdomsskole. Etter en helhetsvurdering er det besluttet å stenge garderobene og svømmehallen. Grunnet tiltak rundt prøver og analyse av prøvesvar, er det ikke klart når svømmehallen og garderobene kan åpne.

Av praktiske årsaker kan heller ikke gymsalen benyttes. Det betyr at skolene og leietakere ikke vil kunne bruke svømmehall, garderober eller gymsal.

Valglokalene for Åreppen krets ligger i det aktuelle bygget. Valget i kretsen kan avvikles som planlagt 10. og 11. september. Det er trygt å benytte valglokalene til å avgi stemmer.

Forekomst

Legionellabakterier overføres ved luftsmitte (gjennom innånding av aerosoler med legionella) eller ved svelging av vann som inneholder legionellabakterier.

Smitterisikoen hos friske personer med et godt immunforsvar er lav da det antas at det trengs en høy smittedose for å utløse sykdom. Eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for legionellasmitte.

Symptomer og inkubasjonstid

De fleste som blir utsatt for legionellabakterier, utvikler milde luftveissymptomer eller ingen symptomer. Hos risikoindivider er det en viss risiko for alvorlig forløp av legionellasmitte og utvikling av lungebetennelse. Symptomer som feber, muskelsmerter og hodepine kan forekomme ved alvorlig forløp.

Inkubasjonstiden er 2-10 dager.

Tiltak

Funn av legionella følges opp av teknisk avdeling i Ullensaker kommune med tiltak i henhold til nasjonale retningslinjer.

Ved nyoppståtte symptomer etter opphold i bygget innen inkubasjonstiden, anbefales kontakt med helsetjenesten for vurdering av helsetilstanden.


Publisert: 09.09.2023 15:55
Sist endret: 18.09.2023 13:37