Innhold

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

En krevende økonomisk situasjon

Ullensaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon hvor fremtidige kostnader overstiger kommunens inntekter. Dette er vist tydelig i tidligere fremlagte budsjetter og perspektivmeldinger.

Kommunen har derfor i 2019 jobbet målrettet med tiltak som kan bidra til å løse den økonomiske situasjonen og for å gi et godt økonomisk grunnlag for budsjettprosessene fremover.

Resultatet foreligger nå, og tirsdag 5. november la rådmann Rune Hallingstad frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023. Budsjettet bærer preg av den økonomiske situasjonen kommunen er i. Vi har et begrenset økonomisk handlingsrom, det er behov for kutt i tjenester og vi må utvikle fremtidsrettede og innovative løsninger.

I budsjettet har rådmannen funnet rom for å videreføre og dels styrke de satsinger som er tydeliggjort i tidligere budsjetter. Særlig har fokuset på tjenester til barn og unge, og prosjektet «Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker kommune» fått stor oppmerksomhet.

Innenfor tjenesteområdene skole og barnehage, og helse- og sosial er budsjettene økt betraktelig fra budsjettåret 2019. Dette for å videreføre gode og nødvendige brukernære tjenester.

- Styrking av disse rammene er helt nødvendig for å møte den veksten som kommer og for å gi tjenesteområdene realistiske rammer. Det er allikevel sånn at rammene er trange, og det forutsettes god budsjettdisiplin og kostnadskontroll for å sikre balanse gjennom året, understreker rådmannen.

Vi må ha en bedret eiendomsforvaltning og dreining av tjenester innenfor Helse- og omsorgssektoren. Begge er gode, målrettede og nødvendige tiltak som skal støtte oppunder god økonomisk bærekraft i tiden fremover.

Budsjettet viser at vi i 2020 får 116 millioner kroner mer enn i 2019 å drive kommunen for. Budsjettet viser 13 millioner kroner i overskudd. Men vi ser at fremtidige kostnader vil overstige dette i økonomiplanperioden. Vi må ha høyere inntekter og eller lavere kostnader for å kunne møte framtida.

For å balansere budsjettet i 2020 har rådmannen sett behov for å effektivisere tjenester i størrelsesordenen 70 millioner. Tiltakene som gjennomføres kommer som et resultat av den prosessen kommunen har gått igjennom sammen med konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Av effektiviseringstiltak som gjennomføres kan nevnes salg av eiendom, bedret porteføljestyring av prosjekter og investeringer, og endring av kommunens renhold. Også en rekke tiltak er foreslått iverksatt innen digitalisering som vi tror vil få god effekt.

- Vi har forsøkt å finne tiltak som i minst mulig grad påvirker brukerne og innbyggerne, sier rådmann Rune Hallingstad, - og vi er av den oppfatningen at tjenestenivået for 2020 i all hovedsak leveres med samme kvalitet og tilgjengelighet som foregående år.

På tross av de omfattende tiltakene som gjennomføres, viser utviklingen fremover at kommunen ikke klarer å etterleve de økonomiske målsetningene som kommunestyret har vedtatt, hvor styrking av kommunens finansielle situasjon særlig er fremhevet.

Kommunen klarer å sette av midler på fond I årene 2020-2021, men ikke i den størrelsesordenen som kommunestyret har vedtatt. I tillegg er det i de to siste årene i planperioden lagt opp til at kommunen skal bruke av fondsmidler for å saldere budsjettet. I sum vil kommunens fondsmidler synke betraktelig i planperioden.

-Dette er en veldig alvorlig og uheldig situasjon, og dersom vi ikke evner å endre dette innenfor planperioden så er det er reell mulighet for at kommunen havner på Robek listen i årene etter planperioden advarer rådmannen. - Det er derfor nødvendig å snu alle steiner og jobbe med både inntekter, kostnader og innovasjon i tiden fremover for å sikre økonomisk bærekraft i denne og kommende planperioder- avslutter rådmannen.


Publisert: 06.11.2019 12:02:12
Sist endret: 06.11.2019 12:02