Penger til disposisjonsfond til tross for negativt driftsresultat

 • Resultatet viser et negativt netto driftsresultat på cirka 16 millioner kroner. Dette tilsvarer - 0,4 prosent av driftsinntektene.
 • Kommunen kan på tross av dette avsette i overkant av 3,5 millioner kroner til disposisjonsfond.
 • Fondet er etter dette på i overkant av 517 millioner kroner. Dette utgjør en solid kapital.
 • Disposisjonsfondet tilsvarer dermed 12,8 % av inntektene og det kommunale målet om 10 % på disposisjonsfond er oppnådd med stor margin i 2023.
 • Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.

Lavere skatteinntekter

 • De totale skatteinntektene for kommunen ble 7,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Av dette ble skatt på inntekt og formue 5,8 millioner kroner lavere enn anslått, mens eiendomsskatten ble 1,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Årets skatteinngang er i så måte atypisk mot de siste års resultat.
 • Skatteinntektene for landet ble bedre enn forventet. Det ga kommunen økt inntektsutjevning fra staten. Rammetilskuddet som mottas fra staten er dermed i overkant av 25 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Mindreforbruk 

 • Budsjettområdene har til sammen et mindreforbruk på i overkant av 63 millioner kroner sammenliknet med budsjett.
 • Formannskapet er området med størst mindreforbruk, mens hovedutvalg for helse og sosial omsorg, og teknisk, idrett og kultur, har de største negative avvikene mot revidert budsjett.

Større forventet negativt resultat i opprinnelig budsjett

 • Det opprinnelige budsjett for 2023 hadde et forventet negativt resultat nærmere -100 millioner kroner. Nå viser netto driftsresultat -16 millioner kroner.
 • Avviket på formannskapets område skyldes i hovedsak at det gjenstår 40 millioner kroner i ubrukte midler avsatt til høye energikostnader, besparelse på pensjon med 20 millioner kroner og engangsoppgjør for avvikling av Univann med 6 millioner kroner.

Oversikt regnskapstall hovedutvalgsområdene

Tabellen under viser regnskapstall for budsjett for hovedutvalgsområdene i kommunen:

 

Sum bevilgninger (tall i hele tusen)

Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Avvik mot revidert budsjett

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

1 036 745

1 024 327

948 144

-12 418

Hovedutvalg for oppvekst

811 029

815 641

774 148

4 612

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

420 646

412 251

340 721

- 8 396

Formannskapet

405 750

481 300

559 471 

75 550
Skatt, rammetilskudd, finans

29 601

33 000

0

3 399
Sum bevilgninger drift, netto

2 703 772

2 766 519

2 622 484

 

 

Kommunestyrets mål for disposisjonsjonsfondet

 • Kommunestyret i Ullensaker har satt et mål om å avsette 1,75 % til disposisjonsfond årlig. For 2023 ble resultatet 0,1 %.
 • Målsetningen om nivået på det årlige resultat er dermed ikke oppnådd.

 Statsforvalterens anbefaling

 • Statsforvalteren anbefaler kommunene å sikte mot et overskudd på over 3 %.
 • Resultatet for 2023 er slik sett godt under anbefalingene.

Detaljert bilde av økonomien kommer i årsberetningen og årsrapporten

 • Administrasjonen vil nå analysere tallene nærmere og presentere et mer detaljert bilde av økonomien i 2023 i årsberetningen og årsrapporten.

 


Publisert: 23.02.2024 10:21
Sist endret: 25.03.2024 09:46