- Det er en glede å se at vi fortsatt scorer over landsnittet på spørsmål om våre innbyggere trives i kommunen og om de vil anbefale sine venner å flytte hit – kanskje det er derfor vi vokser så raskt, sier ordfører Tom Staahle.

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedelementer

1. Kommunens omdømme som tjenesteleverandør

Undersøkelsen skiller mellom innbyggerne som har brukt tjenestene og innbyggerne som ikke har brukt tjenesten. I likhet med andre kommuner ser vi at innbyggere med erfaring fra tjenestene i sum er mer fornøyd enn innbyggere uten erfaring fra tjenestene.

Innbyggerne er særlig fornøyd med barnehagetjenesten, bibliotek og kulturskolen.

2. Kommunen som bosted

Innbyggere i Ullensaker sier at de vil kunne anbefale sine venner å bo her.

3. Tillit til lokaldemokratiet

Innbyggerne sier at de har tillit til lokaldemokratiet. Resultatene er over landsgjennomsnittet.

Resultater

Rapporten tar for seg flere kategorier som inneholder flere delspørsmål. Vi ser at det er særlig på de to kategoriene Miljø i kommunen og Natur, landskap og friluftsliv at resultatet for Ullensaker ligger under landssnittet.

- Forklaringen på dette kan være at vi er en kommune med byutvikling og høy vekst. Spørsmålene som omhandler miljø handler blant annet om drikkevannskvalitet, luftkvalitet og støy. Utbyggingen utfordrer selvsagt disse områdene, Sier ordfører Tom Staahle

Rapporten viser at Ullensaker ligger høyere enn landssnittet på følgende sju av 16 kategorier

 • Næring og arbeid 
  • Innbyggerne det er aktuelt for mener at det er gode muligheter for å etablere egen virksomhet i Ullensaker. 
 • Transport og tilgjengelighet 
  • Innbyggerne mener at kollektivtilbudet i Ullensaker er bra. 
 • Bomiljø og senterfunksjoner 
  • Innbyggerne mener at det finnes gode møteplasser her. 
 • Servicetilbudet
  • Innbyggerne mener at tilbudet av restauranter, kafeer og uteliv er godt. 
 • Kultur og idrett
  • Innbyggerne mener at kulturtilbudet i kommunen er bra. 
 • Møte med din kommune
  • Innbyggerne mener at de folkevalgte og kommunen løser utfordringer og følger opp det som er lovet. 
 • Helhetsvurdering
  • Innbyggerne mener at Ullensaker har et godt omdømme.

Innbyggerne mener at medarbeiderne i Ullensaker har høy serviceinnstilling og resultatet ligger over landsnittet.

- Vi har ikke nedgang på dette spørsmålet fra forrige undersøkelse. Serviceinnstilling hos medarbeiderne gjør meg stolt som rådmann i Ullensaker, sier Rune Hallingstad, og vi skal fortsette å møte innbyggere og næringsliv med åpenhet og varme i Ullensaker.  

Rapporten

Fakta om undersøkelsen:

 • Innbyggerundersøkelsen sendes ut annethvert år.
 • I 2019 ble den sendt ut elektronisk til 5000 respondenter.
 • Kommunen har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med KS sitt verktøy «bedrekommune.no» som sikrer anonymitet, samt gir mulighet til sammenligning med andre kommuner og for å se endringer over tid i egen kommune.
 • Alle respondenter fikk mulighet til å svare på papir, 25 personer benyttet seg av denne muligheten. 
 • Undersøkelsen ble gjennomført våren 2019, i tidsperioden 18.mars til svarfrist 1. mai.
 • Svarprosenten var 31 % - 1 539 respondenter, som er vanlig og tilstrekkelig for slike undersøkelser.  

Publisert: 23.08.2019 15:37
Sist endret: 23.08.2019 15:37