Folkehelseundersøkelsen Viken 2021

Foto: Viken Fylkeskommune (skjermdump)

 

3189 innbyggere over 18 år i Ullensaker har svart Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021.Undersøkelsen har sett på hvordan befolkningen i Viken opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor 

Godt å bo i Ullensaker 

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Schumacher, har lenge vært opptatt av å skape gode lokalsamfunn og mener det er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid. 

– Vi har by- og tettstedsutvikling som et av satsningsområdene i kommuneplanen, og dette betyr vi skal jobbe for at Ullensaker skal være et godt sted å bo. Vi ønsker at kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere, sier Schumacher. 
 
Folkehelseundersøkelsen viser at 69% (7 av 10) av innbyggerne i Ullensaker opplever stor grad av trivsel i nærmiljøet.  

Dette tyder på at vi er på rett vei i vår satsing på gode nabolag og sterke, inkluderende lokalsamfunn, mener Schumacher.  

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Resultatene fra Folkehelseundersøkelsen bidrar med ny og viktig lokal kunnskap som kommunen kan benytte i sitt arbeid for å bedre folks livskvalitet, trivsel og helse der de bor.  

– Skal vi få til dette, må vi fortsette å tenke folkehelse i alt vi gjør, sier ordføreren. 

Noen er ensomme og savner sosial støtte 

De aller fleste voksne i Ullensaker har det bra. Samtidig svarer 13% av innbyggerne at de opplever ensomhet. Dette er litt flere enn gjennomsnittet for Viken, og omtrent på linje med de andre kommunene i Gardermoregionen.  

Det er også litt flere i Ullensaker enn i andre kommuner som svarer at de savner sosial støtte i livet. God sosial støtte, som tilhørighet til familie, venner og naboer, er viktig for befolkningens psykiske helse.  

– Dette er noe vi som samfunn må ta på alvor. Det er viktig at vi tar vare på hverandre i Ullensaker, sier ordfører Eyvind Schumacher 

I 2021 fikk kommunen på plass lavterskeltilbudet Sammen om mestring. Det gir rask hjelp til innbyggere som opplever utfordringer innen psykisk helse og livskvalitet. Her kan innbyggere selv ta kontakt uten å gå gjennom fastlegen eller andre helsetjenester.  

– Resultatene fra undersøkelsen viser at dette er et svært viktig tiltak som det er stort behov for, og som vi vil fortsette å utvikle, sier kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby.  


Publisert: 29.03.2022 08:46
Sist endret: 12.01.2024 14:44