Innhold

I denne avtalen mellom politiet og Ullensaker kommunen reguleres samarbeidet mellom partene på områdene forebygging og beredskap. Avtalen erstatter den tidligere avtalen mellom partene om politiråd fra 2007. En av de viktigste kvalitative endringene som gjennomføres i nærpolitireformen er videreutvikling av det forebyggende arbeidet.

Ullensaker har lang tradisjon for å jobbe godt sammen med politiet i det forebyggende arbeidet. Målsetting er at risikoutsatte barn og unge får rett hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers. Tett strategisk samarbeidet med politiet er viktig for å være best mulig rustet til å møte de store utfordringene vi har i en kommune i vekst.

Denne samarbeidsavtalen gir felles eierskap til felles utfordringer gjennom kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Avtalen er en fortsettelse av et godt samarbeid i tråd med intensjonen i nærpolitireformen.


Publisert: 21.11.2018 14:47:24
Sist endret: 21.11.2018 14:47