Foto: Ullensaker kommune

Under den første beredskapskonferansen i regi av Ullensaker kommune fikk samarbeidspartnere, ansatte og innbyggere høre professor ved OsloMet, Per M. Norheim-Martinsen, fortelle at en viktig del av Totalforsvaret dreier seg om sivile myndigheters innsats.

- Covid-19-pandemien, Ukraina-krigen og rollene til NATO og EU viser at vi hele tiden må oppdatere samfunnets tenkning på Totalforsvaret og vår organisering av beredskap, sa Norheim-Martinsen.

Kommunens beredskapsarbeid er ment å skape trygghet for innbyggerne og besøkende, og sette organisasjonen i stand til å håndtere ulike krisesituasjoner som kan oppstå. I denne sammenheng snakkes det ofte om Totalforsvaret - altså den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å forebygge, planlegge for og håndtere kriser.

For at Ullensaker kommune skal være tilpasset framtidige kriser, er alle enheter og avdelinger ifølge kommunedirektør Erling Kristiansen nødt til å tenke beredskap. De må ha et oppdatert planverk for å møte de hendelser som kan oppstå.

– Alle ledere i Ullensaker kommune skal ha et bevisst forhold til beredskap og ta ansvar for å systematisere arbeidet med sine risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), sa kommunedirektøren.

Beredskapsløftet i Ullensaker skal fortsette

Ullensaker kommune er med landets hovedflyplass én av få kommuner med ansvar for både lokal og nasjonal beredskap. Noen av erfaringene fra pandemien gjorde derfor at kommunen styrket beredskapsarbeidet med en egen Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og en beredskapsleder i 2022.

Kommunedirektør Erling Kristiansen mener vi må se beredskapskonferansen som et steg i beredskapsløftet som vil skje i 2023:

- Under Covid-19-pandemien erfarte vi at Ullensaker kommune er dyktige til å håndtere kriser når de dukker opp. Men vi er hele tiden nødt til å bli bedre på å planlegge, både for å bygge og styrke vår kompetanse og etablere gode rutiner. Da må vi kontinuerlig oppdatere våre oppslagsverk som skal benyttes når fremtidige kriser oppstår, forklarer kommunedirektør Erling Kristiansen.

Med oppslagsverk viser kommunedirektøren til alle de risiko- og sårbarhetsanalyser som finnes i hver avdeling og enhet i kommunen, og de mer overordnede beredskapsplanene og delplanene. Kommunedirektøren ønsker å legge til rette for at 2023 blir et satsningsår der Ullensaker kommune gjennomgår et beredskapsløft.

Slik skal Ullensaker kommune styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap:

  • Flere øvelser og mer opplæring (øve planverk, oppgaver, funksjoner – på ulike sektorer og nivåer i kommunen)
  • Tydeliggjøre ansvar og myndighet ved hendelser (for eksempel være hovedaktør ved en uønsket hendelse tilknyttet det internasjonale helsereglementet ved OSL)
  • Styrket dialog – rolleforventning, tettere dialog under og etter hendelser, både i kommunen og med våre samarbeidspartnere
  • Avklare ressurser og disponering av disse
  • Enhetene/avdelingene egne beredskapsplaner og prosedyrer/tiltakskort på sitt nivå og ansvarsområde
  • Kriseledelsen skal benytte proaktiv stabsmetodikk i sin krisehåndtering
  • Revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Revidering av og overordnet beredskapsplan med delplaner
  • Bedret samarbeid på tvers av sektorer og nivåer

Publisert: 08.12.2022 14:57
Sist endret: 08.12.2022 15:00