Økonomiplan og årsbudsjett

I klagen fra mindretallet ble det blant annet påpekt at kommunen hadde lagt inn et effektiviseringskrav, som ble vurdert som ufordelt mellom sektorer eller enheter i kommunen.

Statsforvalterens konklusjon er at selv om kommunen hadde fordelt effektiviseringskravene på budsjettområdene «Formannskapet» og «Skatt, rammetilskudd og finans», er fordelingen av kutt i konsulentbruk og justeringen av stillingsrammen kun midlertidig plassert. Dette på grunn av budsjettområdenes innhold og for at endringene gjaldt for hele organisasjonen, men var midlertidige plassert på enkelte budsjettområder. Statsforvalteren påpeker videre at det dermed var tydelig at kommunestyret på et senere tidspunkt måtte ta stilling til hvordan innsparingskravet skal fordeles ved å redusere bevilgningen på andre budsjettområder. Samtidig er denne plasseringen i konflikt med de føringene som ligger til ROBEK-vurderinger.

ROBEK-vurderingen

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som avgjør om kommuner skal oppføres på ROBEK-listen. Statsforvalteren har i sitt skriv til departementet anmodet om at kommunen ikke oppføres på ROBEK-listen. Hun begrunner sin anbefaling med kommunens økonomi, med et solid disposisjonsfond, samt planene for en realisering av innsparingstiltak og størrelsen på innsparingene sett opp mot kommunens totale økonomi.

I et brev som er sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet skriver Statsforvalteren:

«Med hjemmel i koml. § 28-1 andre ledd anmoder vi departementet om å likevel ikke føre Ullensaker kommune opp på ROBEK-registeret, da vi i dette tilfellet ikke ser et kontrollbehov.»

Jødalsmåsan/Flakstadmåsan

Statsforvalteren har også gjennomført lovlighetskontroll av to vedtak som ble fattet av kommunestyret i forbindelse med behandling av makeskifte og restaurering av Jødalsmåsan/Flakstadmåsan. Den første lovlighetskontrollen var knyttet til om kommunestyret fattet et lovlig vedtak i forbindelse med et makeskifte (eierbytte) av 2 arealer mellom kommunen og almenningen.

Den neste lovlighetskontrollen var knyttet til om kommunestyret fattet et lovlig vedtak da spørsmålet rundt terminering av opprinnelig avtale ble behandlet av kommunestyret.

Statsforvalteren skriver i sin konklusjon at, sitat:

«Statsforvalterens lovlighetskontroll har ikke avdekket feil ved kommunestyrets vedtak av 29.08.2023 i sak 75/23 og 12.12.2023 i sak 144/23 som gjør dem ugyldige. Det betyr at kommunens vedtak blir stående uendret. Statsforvalterens vedtak i saken er endelig og kan ikke påklages.»

Ordfører Ståle Lien Hansen har følgende kommentarer:

- Jeg er informert om Statsforvalteren sin konklusjon i disse sakene, og den kommer ikke overraskende. Jeg er godt tilfreds med at vi har behandlet sakene i tråd med hva lovverket forventer av oss, og jeg er også godt fornøyd med at våre interne vurderinger av lovligheten av vedtakene stemmer overens med Statsforvalterens syn på saken.

Når det gjelder budsjettet, anser jeg det som rimelig at før man plasserer budsjettnedtrekket på ulike områder, så gis administrasjonen anledning til å drøfte innsparinger med tillitsvalgte, før de endelige budsjettposteringer fremmes for kommunestyret.

Når det gjelder makeskiftet, så er det et viktig demokratisk prinsipp å kunne stille spørsmål ved lovligheten av et vedtak, for så å få en forsikring fra Statsforvalter for at grunnlaget for de offentligrettslige sidene av vedtaket var tilstrekkelig og ble riktig behandlet. Vi noterer oss at Statsforvalteren faller ned på samme konklusjon som kommunens egne vurdering av lovligheten ved vedtakene, sier ordfører Ståle Lien Hansen i Ullensaker kommune.


Publisert: 07.05.2024 14:03
Sist endret: 07.05.2024 14:06