IMDI logoStortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2024. Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Ullensaker kommune forvalter tilskuddsordningen til lokale organisasjoner og aktiviteter på vegne av IMDi. Regionale organisasjoner og innvandrer råd, samt tilskudd til prosjekter av nasjonal karakter må søkes direkte til IMDi.

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner etter definisjonen i §3 bokstav a, som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Ullensaker og som har hoveddelen av sin aktivitet kommunen.

Med frivillig organisasjon forstås en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, etter definisjonen i frivillighetsregisterloven §3 og §4.

Følgende tilleggskriterier gjelder for lokale organisasjoner som søker om driftstilskudd:

 • Organisasjonens formål, slik det står i vedtektene, må bidra til at målet med tilskuddsordningen nås.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år før søknadstidspunktet.
 • Den lokale organisasjonen:
  • må være en innvandrerorganisasjon dvs. flertallet av tellende medlemmer er personer med innvandrer bakgrunn person dvs. født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller født i Norge av to utenlandsfødte foreldre
  • ha minst 20 tellende medlemmer
  • et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i Ullensaker kommune.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, dvs. person født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, samt øvrig befolkning i lokalsamfunnet.

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å:

Delmål A: Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet

Hva gis det tilskudd til?

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlige mottak for asylsøkere deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
 • Tiltak som stimulerer til fellesskap, tillitt og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.
Delmål B: Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.

Hva gis det tilskudd til?

 • Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • Prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk- og engelsktrening, vil særlig prioriteres. Det gis ikke støtte til språktrening på andre språk enn norsk og engelsk. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven). 
 • Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter som er viktig forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv: muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • Informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.
Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som kun retter seg mot majoritetsbefolkningen. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn.
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon og organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll
Ekstra mål for driftstilskudd

I tillegg er det et mål at driftstilskudd skal øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid og å øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører.

Organisasjoner kan gis tilskudd til drift og prosjekter som har som formål å bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen for tilskuddsordningen.

Organisasjoner kan ikke motta tilskudd til drift eller det samme prosjekt både fra IMDi og Ullensaker kommune. Driftstilskudd kan ikke gis til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Det gis ikke prosjekttilskudd til norskopplæring eller til aktiviteter rettet mot det offentlige i Norge.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:
 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • At tiltak, aktiviteter, arrangementer og møteplasser er gratis for deltakere i målgruppen
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

Tiltak i regi av frivillig virksomhet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Vi vil legge vekt på variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Det vil si at ved søknad om videreføring av støtte påfølgende år vil organisasjonen/prosjektet prioriteres. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen.

Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonen
 • tiltak og aktiviteter som konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge
 • tiltak som foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte over ordningen til drift eller samme aktivitet både fra IMDi, direkte eller via sentralleddet, og kommunen.

 • Tilskuddet utbetales så snart søknadene er behandlet etter søknadsfristen

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn status-, sluttrapport og regnskap:

 • I sluttrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Statstilskuddet fra denne tilskuddsordningen, og eventuelt andre tilskudd, skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note.
 • Organisasjoner som mottar støtte på kr 200 000 eller mer skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.
 • Organisasjoner som motter driftstilskudd skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 • Organisasjoner som får tilskudd skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med innvilget søknad. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke i forkant.
 • Organisasjoner som mottar støtte, må kunne dokumentere gjennomførte aktiviteter og resultatmål som det er innvilget støtte til. 
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år. 

Frist: 01.03.25 for sluttrapportering med årsrapport og prosjektregnskap/ årsregnskap.

Vi beklager kort søknadsfrist, men midlene har akkurat blitt tildelt kommunen fra IMDi. Vi setter kort søknadsfrist slik at tiltakene kan iverksettes så snart som mulig, men dersom ikke alle midlene tildeles ved søknadsfristen vil evt. resterende midler tildeles fortløpende etter søknad.

Prosjekttilskudd

Søknadsskjema - Prosjekt (word)

Søknadsskjema - Prosjekt (pdf)

Driftstilskudd

Søknadsskjema - Drift (word)

Søknadskjema - Drift (pdf)

Forskrift 

For mer informasjon se "Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner".

Spørsmål?

Kontakt Ullensaker kommune v/ enhet Kultur


Publisert: 26.01.2024 05:49
Sist endret: 10.04.2024 13:51