Formålet med tilskuddsordningen

IMDI logoStortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2022. Forvaltningen av ordningen er delt mellom IMDi og 40 utvalgte kommuner. Ullensaker er en av disse kommunene. Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Tilskuddsordningen består av 3 delmål:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Hva gis det tilskudd til?

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlige mottak for asylsøkere deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
 • Tiltak som stimulerer til fellesskap, tillitt og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.
Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Hva gis det tilskudd til?

 • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet
 • Informasjonstiltak kan omfatte informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • Prosjekter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrener. Det gis ikke støtte til norskopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven). Søknader om norskopplæring kan søke støtte gjennom norskopplæringsordningen.
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.
Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måtte bryte med familie og nettverk. Det gis støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • støtten kan omfatte finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon og organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Ullensaker kan motta støtte. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Hva kan støttes?

 • Lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av de 3 delmålene for ordningen
  • søknadsbeløp på minimum kr 10.000 og maksimum kr 1.000.000
  • har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe
  • må gjennomføres i Ullensaker i 2022

 • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen og fyller de formelle kriteriene
  • en lokal innvandrer-organisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/ region
  • tildelingen av driftsstøtte baseres på antall betalende medlemmer bosatt i Ullensaker i 2021. Det må være minimum 30 betalende medlemmer for å kunne motta driftsstøtte. Organisasjonen må legge frem medlemsliste ved søknad.
  • organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år for å kunne få driftsstøtte
  • driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen for for statsstøtte
  • organisasjonene som mottar driftsstøtte, må være registrert i Ullensaker kommune
I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:
 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

Vi vil legge vekt på variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • tiltak som foregår utenfor Norge
 • konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge

Rapportering

 • Organisasjoner som får tilskudd skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.
 • Organisasjoner som får tilskudd skal levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn prosjektregnskap og årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 • Organisasjoner som motter driftstilskudd skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 • Statstilskuddet fra denne tilskuddsordningen , og eventuelt andre tilskudd, skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note.
 • Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år.

Frist for rapportering: 20.01.23.

Søknadsfrist 01.09.22

Søknadsskjema - word

Søknadsskjema - pdf

Spørsmål?

Kontakt Ullensaker kommune v/ enhet Kultur


Publisert: 20.06.2022 14:49
Sist endret: 26.08.2022 12:52