Formålet med tilskuddsordningen

IMDI logoStortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2023. Forvaltningen av ordningen er delt mellom IMDi og 40 utvalgte kommuner. Ullensaker er en av disse kommunene. Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen består av 3 delmål som skal bidra til:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere, personer med innvandrer bakgrunn og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Hva gis det tilskudd til?

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlige mottak for asylsøkere deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
 • Tiltak som stimulerer til fellesskap, tillitt og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.
Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere

Hva gis det tilskudd til?

 • Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • Prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk- og engelsktrening, vil særlig prioriteres. Det gis ikke støtte til språktrening på andre språk enn norsk og engelsk. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven). 
 • Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter som er viktig forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv: muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • Informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.
Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som kun retter seg mot majoritetsbefolkningen. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn.
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon og organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Hvem kan søke?

Prosjekt- og driftstilskudd: Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller ideelle aksjeselskap som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Ullensaker kan motta støtte. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Driftstilskudd: Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstilskudd dersom de aktivt bidrar til mål for ordningen og fyller de formelle kriteriene:

 • En lokal innvandrer-organisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/ region
 • Organisasjonene som mottar driftsstøtte, må være registrert i Ullensaker kommune
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år for å kunne få driftsstøtte
 • Tildelingen av driftsstøtte baseres på antall betalende medlemmer bosatt i Ullensaker i 2021. Det må være minimum 30 betalende medlemmer for å kunne motta driftsstøtte. Organisasjonen må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen for for statsstøtte

Hva kan støttes?

Lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av de 3 delmålene for ordningen:

 • søknadsbeløp på minimum kr 10.000 og maksimum kr 1.000.000
 • har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe
 • må gjennomføres i Ullensaker i 2023

Driftstøtten tildeles til lokale innvandrer-organisasjoner (se definisjonen ovenfor) med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet
I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:
 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • At tiltak, aktiviteter, arrangementer og møteplasser er gratis for deltakere i målgruppen
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

Tiltak i regi av frivillig virksomhet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Vi vil legge vekt på variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Det vil si at ved søknad om videreføring av støtte påfølgende år vil organisasjonen/prosjektet prioriteres. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen.

Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år innenfor den flerårige støtteperioden. Overføring av tilskuddsmidler skal avtales med kommunen og beløpet som overføres skal synliggjøres i søknaden for påfølgende år. Overførte tilskuddsmidler avregnes mot innvilget sum i påfølgende tilskuddsår.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • tiltak og aktiviteter som konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge
 • tiltak som foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte over ordningen til drift eller samme aktivitet både fra IMDi, direkte eller via sentralleddet, og kommunen.

Når utbetales tilskuddet?

 • Tilskuddet behandles så snart søknadene er behandlet etter søknadsfristen
 • Er tilskuddet på over kr. 100.000, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn status-, sluttrapport og regnskap:

 • I sluttrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Statstilskuddet fra denne tilskuddsordningen, og eventuelt andre tilskudd, skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note.
 • Organisasjoner som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.
 • Organisasjoner som motter driftstilskudd skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 • Organisasjoner som får tilskudd skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med innvilget søknad. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke i forkant.
 • Organisasjoner som mottar støtte, må kunne dokumentere gjennomførte aktiviteter og resultatmål som det er innvilget støtte til. 
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år. Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år.

Frist: 15.06.23 for halvårs statusrapportering

Frist: 01.03.24 for sluttrapportering med årsrapport og prosjektregnskap/ årsregnskap.

Søknadsfrist 15.03.23

Vi beklager kort søknadsfrist, men midlene har akkurat blitt tildelt kommunen fra IMDi. Vi setter kort søknadsfrist slik at tiltakene kan iverksettes så snart som mulig, men dersom ikke alle midlene tildeles ved søknadsfristen vil evt. resterende midler tildeles fortløpende etter søknad.

Søknadsskjema - word

Søknadsskjema - pdf

Spørsmål?

Kontakt Ullensaker kommune v/ enhet Kultur


Publisert: 13.02.2023 06:49
Sist endret: 21.02.2023 11:26