En tiltaksliste med 21 punkter vedtatt av formannskapet 7. april, beskriver hvordan Ullensaker kommune skal bidra til å styrke lokalt næringsliv, opprettholde arbeidsplasser, beskytte kultur- og idrettslivet og hjelpe den enkelte arbeidstaker gjennom situasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset. Stikkord er handle lokalt, opprettholde og fremskynde aktivitet innen bygg og anlegg, utsettelse av husleie og avgifter, kommunale arbeidsplasser for unge, og påvirkning av fylkes- og nasjonale myndigheter.

Det endelige vedtaket for tiltakspakken fattes av kommunestyret 21. april. 

Her er tiltakslisten slik den er gjengitt i Jessheimpuls.no:

 • Ullensaker kommune skal prioritere å handle varer og tjenester av lokalt næringsliv. Rådmannen bes framskynde utredningen som ble bestilt i desember, som skal vise hvilke muligheter Ullensaker har til å prioritere å handle av lokale bedrifter. I tråd med anskaffelsesforskriften § 19-4 skal kommunen tilstrebe å dele opp sine anskaffelser for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdeling av anskaffelser bidrar til økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.
 • Ullensaker kommune vil ta initiativ overfor andre berørte kommuner med sikte på å få Viken fylke og nasjonale myndigheter med på å utarbeide tiltak som skal bidra til å få reiselivsnæringen på fote igjen etter koronakrisen
 • Planlagte innkjøp og anskaffelser i kommunale enheter vurderes fremskyndet, og gjennomføres hos lokale bedrifter der det er mulig og hensiktsmessig.
 • Kommunen tar sikte på å ha god dialog med berørte bedrifter gjennom hele krisen. Det opprettes kommunikasjonskanaler i samarbeid med næringslivet.
 • Kommunen vil se positivt på søknader om utsettelse av betaling av leie fra nærings- og kulturaktører som leier eiendom av kommunen.
 • Ullensaker kommune oppfordrer eierne av bedrifts-, kontor- og forretningslokaler til under den nåværende krise å redusere leien for lokale leietakere i en periode.
 • Ullensaker kommune skal søke om omstillingsstatus, dvs. særskilte statlige omstillingsmidler, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Viken fylke (sikter på tildeling allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai). Ullensaker kommune søker om 10 mill. kr årlig i tre år med mulighet til forlengelse. Dersom kommunen får innvilget dette innfører Ullensaker en kommunal tilskuddsordning innrettet for å bidra til finansiering av omstillingsprosjekter i små og mellomstore bedrifter, og en egen pot tildeles Business Jessheim. Kommunen vil yte bistand til bedrifter og idretts- og kulturaktører for at de kan nyttiggjøre seg statlige krisepakker.
 • Kommunen setter umiddelbart i verk markedsføringstiltak/kampanjer hvor innbyggere og bedrifter anmodes om å handle lokalt og benytte seg av lokale tjenestetilbydere og selskaper.
 • Det bes om en sak om muligheten for å forsere byggeprosjekter i kommunal regi, samt forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og andre tiltak på kommunens eiendommer slik at Ullensaker kommune kan bidra til å få fart i bygge- og anleggsnæringen.
 • Kommunen prioriterer der det er mulig og hensiktsmessig opp saksbehandling på saker som berører lokalt næringsliv som i byggesaker, plansaker og andre relevante saker som gir ny aktivitet.
 • I samarbeid med Viken fylke forsøke å få til økt byggetakt på gang- og sykkelveier.
 • Kommunen bes framskynde betaling av regninger til lokalt næringsliv, og ikke vente til forfallsdato, for slik å sikre bedre likviditet i virksomhetene.
 • Bedrifter i Ullensaker kan søke om å få utsette betaling av avgifter til Ullensaker kommune, noe som kan gi bedriftene bedre likviditet.
 • Ullensaker kommer skal så langt der er mulig ikke permittere egne ansatte. For å unngå permittering i kommunens egen virksomhet skal kommunens ansatte så langt det er mulig settes til andre oppgaver eller kompetansehevingstiltak dersom deres ordinære arbeidsoppgaver faller bort på grunn av krisen.
 • Det bes om en sak om muligheten for at kommunen kan ta inn flere lærlinger fra høsten av, for å sikre at flere unge får fullført utdanningen sin.
 • Ved eventuelle kapasitetsproblemer i helsetjenesten må det vurderes å bruke studenter i helsefag til noen oppgaver, slik Stortinget nå har åpnet for.
 • Det bes om en sak for å øke antallet sommerjobber for ungdommer og studenter.
 • Ullensaker kommune skal i samarbeid med NAV prioritere tiltak for folk som sliter med å komme inn i jobb.
 • Kommunen ettergir utgifter til leie av kommunale lokaler/eiendommer for lag og foreninger som i perioden ikke har hatt mulighet til å benytte disse.
 • Kommunal støtte til planlagte kommunale kultur- og idrettsarrangementer utbetales for påløpte kostnader, selv om arrangementene er avlyst som følge av koronasituasjonen.
 • Midler avsatt i budsjett 2020/Økonomiplanen 2020-2023 til Jessheim Pride omdisponeres til Omsorg Jessheim som en engangsoverføring. Ettersom Jessheim Pride 2020 er avlyst grunnet Koronakrisen vil man kunne omfordele disse midlene uten å belaste kommunens økonomi utover det allerede vedtatte budsjett for inneværende år. Administrasjonen bes gå i dialog for å avklare behov, utarbeide tildelingskriterier og stille krav til rapportering.

 

 


Publisert: 08.04.2020 10:10
Sist endret: 21.06.2021 09:32