Sammen med Statens Vegvesen vil kommunen gjerne gjøre oppmerksom på at du som grunneier har et ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Dette er ekstra viktig nå i tiden rundt skolestart, da det ferdes mange skolebarn langs vegene. 

Les gjerne pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Hvis du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Illustrasjon: Statens vegvesen

frisikt mot GS veg

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Her måles frisiktsonen fra et punkt 4 meter inn i avkjørselen din og til midten av kjørefeltet. Lengden av frisiktsonen avhenger av fartsgrensen. Illustrasjon: Statens vegvesen

mot veg


Publisert: 18.08.2023 06:45
Sist endret: 18.09.2023 13:33