Formannskapet i Ullensaker vedtok 8. mars at Ullensaker kan bosette inntil 200 flyktninger i 2022. Det opprinnelige vedtaket var at kommunen skulle bosette 26 flyktninger, med mulighet til å øke antallet til 40 ved behov. Imidlertid har Ullensaker kommune, i likhet med alle landets kommuner, blitt bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å vurdere muligheten for å ta bosette flere flyktninger, sett i lys av det økt behov for bosetting som situasjonen i Ukraina medfører.

Det var et enstemmig formannskap som vedtok at Ullensaker kommune kan bosette inntil 200 flyktninger, inkludert selvbosettere. Det tas forbehold om at flyktningtjenesten blir oppbemannet og at andre kommunale tjenester som barnehager, grunnskole, Voksenopplæring og helsetjenestene også er rustet til å levere tjenester til de familiene som kommunen vedtar å bosette. Dette er meldt inn til IMDI, som i løpet av den nærmeste tiden vil vurdere hvor mange flyktninger hver enkelt kommune bes om å bosette.

Kommunen og NAV har lang og god erfaring med bosetting av flyktninger, og planleggingen for den økte bosettingen er allerede godt i gang. Mange innbyggere ønsker å bidra, og det vil etter hvert være behov for frivillig innsats. Dette kommer vi tilbake med informasjon om. I mellomtiden kan det være en mulighet å henvende seg til en av de frivillige organisasjonene i kommunen.


Publisert: 11.03.2022 15:33
Sist endret: 18.03.2022 10:22