Ullensaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er bakgrunnen for at Rådmannen legger frem en rapport som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon.  Rapporten vil være deler av grunnlaget for budsjettprosessen 2020 og økonomiplanperioden 2020-23. Rapporten ble lagt frem tirsdag 2.4.2019 kl. 12:00 for Formannskapet som finansutvalg.

Rapporten 

Hva sier rapporten?

Ullensaker kommunes utgifter er større enn inntektene. Rapporten konkluderer med at kommunen har svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler. For å komme i balanse må Ullensaker kommune sørge for en varig utgiftsreduksjon på 80 millioner per år de neste tre årene, totalt 240 millioner kroner.

- Det er viktig å understreke at dette viser kommunens teoretiske handlingsrom. Det er på ingen måte rådmannens anbefaling å foreta denne reduksjonen i sin helhet. Det vil kunne få store konsekvenser for våre medborgeres tjenestetilbud, sier rådmann Rune Hallingstad.

Om tiltakene som skisseres

Forslagene til tiltakene som legges frem i rapporten er ikke vedtatte. De vil ha ulik form fra sektor til sektor.

- Ullensaker har allerede en svært effektiv drift. Befolkningsveksten bidrar til at vi må øke kapasitet på tjenester som skole og barnehage og helse og omsorg. Vi trenger flere lærere og helsepersonell. Men vi må likevel levere tjenester smartere og jobbe annerledes.

I hovedsak dreier forslagene for skole og barnehage om strukturelle grep. For Helse og omsorg handler det om organisering, effektivisering og budsjettoppfølging.

- Et eksempel er å se på skolegrenser, vi må utnytte tilgjengelige lokaler og ressurser. Dersom vi har ledig kapasitet på en skole er det kanskje unødvendig å rigge opp en annen med brakker. Vi må også se på hvordan eldre kan bo lenger hjemme, sier rådmann Rune Hallingstad.

For teknisk sektor handler det om å bremse investeringer og sørge for mer effektiv drift. Tiltakene som skal gjennomføres krever mye.

- Vi må se på det store bildet. Vi skal jobbe annerledes i fremtiden. Ingen som jobber i Ullensaker kommune skal miste jobben sin på grunn av dette, sier rådmann Rune Hallingstad. 

Ullensaker er ikke alene

Norske kommuner er på vei inn i en krevende periode.  KS´ budsjettundersøkelse konkluderer med at utgiftene vokser mer enn inntektene. Dette er en klar trend i alle norske kommuner. Dette var bakgrunnen for at Rådmannen for 1,5 år siden ba om en omfattende økonomisk analyse og -rapport med forslag til tiltak. I analysen sammenlignes Ullensaker med andre kommuner som ligner på Ullensaker. Det er den rapporten som foreligger nå.


Publisert: 03.04.2019 09:22
Sist endret: 17.01.2023 12:29