Nye Gardermoen renseanlegg planlegges ferdig i 2025 og vil ha en kapasitet som er mer enn fordoblet sammenlignet med dagens anlegg. Renseanlegget skal fortsette å rense avløpsvann fra Nannestad, Oslo lufthavn og Ullensaker og er utformet for å kunne håndtere veksten i kommunene og lufthavnen.

Sikrer utvidelser i et 100-årsperspektiv

Gjennom 20 års samarbeid med Avinor er det dokumentert at Gardermoen renseanlegg kan oppnå svært gode renseresultater. Samtidig vil samarbeidet gi driftsmessig og økonomiske stordriftsfordeler.

- Kontraktene som signeres regulerer utvidelsen og samarbeidet mellom Ullensaker kommune og Avinor og den nye avtalen sikrer fremtidig mulighet for ytterligere utvidelser i et 100-årsperspektiv, sier Rune Hallingstad, rådmann Ullensaker kommune.

Avtalen omfatter både utbygging, drift og fremtidig arealbehov. Avinor er også tilfredse med avtalen og peker på at man har kommet frem til en løsning som er til det beste for miljøet og dermed for lokalsamfunnet rundt lufthavnen.

- Dette har vært en langvarig og grundig prosess der vi har brukt tid for å komme frem til en løsning som er til det beste for øvre Romerike, for dets innbyggere, for oss som en stor aktør og for kommunen. I sum er vi godt fornøyd med utfallet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Vinn-vinn for miljøet

Fylkesmannen, som er forurensningsmyndighet, har stilt Norges strengeste krav til rensing av fosfor i det nye anlegget. Ullensaker kommune har også et krav til at bakterieinnholdet i sommerhalvåret skal ligge innenfor normen for badevannskvalitet.

- Forurenset overvann fra flyplassen renses i dag i det kommunale renseanlegget og gjør at noe av den oppsamlede avisningsvæske fra flyene (glykol) kan utnyttes som ressurs i renseanlegget og erstatte innkjøp av andre innsatsmidler. For miljøet er dette en vinn-vinn-situasjon da et avfallsprodukt blir omgjort til en ressurs fra renseprosessen, forteller Ingar Tranum, Prosjektleder Ullensaker kommune.  

Ullensaker kommune drifter i dag avløpsrenseanlegget med komplekse prosesser på en god måte. Vi har i noen år testet ut renseløsninger på Gardermoen som ikke tidligere har vært tatt i bruk i Norge. Resultatene har vært lovende, og er blitt publisert og gjort tilgjengelig for deltagerne i en anbudskonkurranse på levering til det nye anlegget. Og med utgangspunkt i de testene er det mulig å skape enda bedre renseprosesser.

Fakta

  • Etter en avholdt konkurranse foreligger det nå en innstilling på valg av prosessleverandør.
  • Det skal innhentes en politisk beslutning om gjennomføring av prosjektet innenfor en kalkulert kostnadsramme. Dette er planlagt i juni måned, slik at detaljprosjekteringen kan starte opp etter sommerferien og det nye anlegget stå ferdig utbygd innen 1.1.2025

Rune Hallingstad og Stine Ramstad Westby signerer avtalen. 

 

Samarbeid: Per-Rune Lunderby, Per Espen Jahren, Rune Hallingstad, Stine Ramstad Westby, Ingar Tranum, Eyvind J.Schumacher, Inger Kronen Tveranger.


Publisert: 08.05.2020 10:21
Sist endret: 08.05.2020 10:26