Innhold

3.mai gjennomførte kommunen en øvelse ved mottakssenteret. Kommune, helse og politi deltok på øvelsen.

-I en situasjon har kommunen, politiet og ambulansen ulike roller. For å være effektive trenger vi samtrening slik at vi klarer oppdraget, sier beredskapskoordinator i Ullensaker kommune Kaare Fosshaug. 

Mulig farlig smitte
Scenarioet for denne øvelsen er å ta imot et fly med mistanke om syke personer med farlig smitte fra utlandet. En passasjer føler seg dårlig og er mulig smittet av Ebola. Han har kastet opp i flyet og to passasjer kan ha fått oppkast på klær/sko. De andre passasjerene er friske.

-Det første vi må gjøre er å få oversikt  over og bekreftet situasjonen, deretter starter vi evakuering av flyet etter prosedyrer for høyrisikosmitte i samarbeid med ambulansetjenesten og CBRNE avdelingen, sier kommuneoverlegen i Ullensaker kommune Lars Meyer-Myklestad.

Kommuneoverlegen som er smittevernansvarlig, har med seg innsatsleder i politiet og paramedic fra ambulanseenheten. De møter flyet og tar en beslutning om at passasjeren med mulig smitte må transporteres ut av flyet av personale fra CBRNE-enheten*, og legges i smittekuvøse.

CBRNE senterets personale trente på sine prosedyrer for håndtering av pasient og smitte og transport til sykehus. Øvrige passasjerer som er erklært frisk blir sluset til mottakssenteret.

Mottakssenteret
Etter at passasjerene har blitt registrert i provisorisk passkontroll av politiet, blir de tatt hånd om av kommunen.

-I krisesituasjoner kan det oppstå misforståelser, spørsmål og frykt. En viktig oppgave for kommunen er å være tydelige i informasjonen til passasjerene. Passasjerene  blir tatt vare på og gitt tilbud om psykososial støtte, medisinsk hjelp og annen praktisk bistand, som for eksempel hjelp til transport til hjemkommune, sier Trine Knobel som er leder av mottakssenteret.

Ullensakers kriseteam består av 12 personer. Ved behov samarbeider de med de andre kommunene på Øvre Romerike og de har egne team som blir tilkalt dersom behovet er større enn hva de kan håndtere alene.

Alvor og ro
Det var samlet rundt 100 mennesker til øvelsen, bestående av både observatører, markører og aktører. Scenen som utspilte seg den drøye halvannen timen øvelsen varte ,bar preg av alvor og ro.

-Øvelsen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte, og evalueringen vil bli nøye gjennomgått. Etter avtale med CBRNE enheten, politiet og Osl vil kommunen gjennomføre årlig slike samvirkeøvelser for å forberede oss på mulige situasjoner som kan oppstå på flyplassen, sier beredskapskoordinator Kaare Fosshaug.

Beredskapskommune

-Ullensaker er en kommune som må og skal ha et sterkt fokus på beredskap. Med blant annet landets hovedflyplass, Ullersmo fengsel, E6, Gardermobanen og Hovedbanen innenfor kommunens grenser må vi hele tiden ha fokus på sikkerhet og beredskap. Kommunen har et avgjørende ansvar i å ivareta sikkerhet og beredskap for våre innbyggere og sammen med andre sentrale aktører som blålysfamilie, forsvar og sivile hjelpeorganisasjoner sikre at vi kan håndtere ulike situasjoner. Derfor er det et kontinuerlig fokus på beredskapsplaner, øvelser og sikre at vår organisasjon er på tå hev i forhold til små og store kriser som må løses.  –sier ordfører Tom Staahle

*CBRNE er en fellesbetegnelse på hendelser som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-cbrne-beredskap/id2513675/  

Deltakere i øvelsen:

  • Ullensaker kommune ved kommuneoverlege, beredskapskoordinator, etableringsteam, helseteam og kriseteam
  • Avinor Oslo Lufthavn - OSL
  • Politi
  • Ambulanseenheten OUS,
  • CBRNE-senteret OUS
  • Observatører fra Luftambulansen OUS, Forsvaret og Sivilforsvaret

 

CBRNE-enheten går mot flyet for å hente ut passasjeren som føler seg dårlig og mulig er smittet.

Kuvøse desinfiseres med sprit før transport.

Pasient er klar for transport til Oslo Universitetssykehus høysikkerhetsisolat.

Potensielt smittede passasjerer undersøkes.


Publisert: 08.05.2017 10:07:18
Sist endret: 08.05.2017 10:07