Ullensaker kommunes årsrapport kan leses her. (Fungerer ikke i Explorer, nettleseren Google Chrome bør brukes.)

2020 var et krevende år for Ullensaker kommune. Næringslivet og arbeidsmarkedet i Ullensaker ble rammet spesielt hardt da reiserestriksjoner førte til sterkt redusert aktivitet ved Oslo lufthavn. Mange innbyggere mistet jobben og bedriftseiere så livsverket sitt svinne hen. Noen har fått jobben tilbake og hjulene i gang igjen, mens andre må søke nye muligheter som det forhåpentligvis vil bli flere og flere av i 2021.
Kommunen har måttet endre mye i måten vi tilbyr tjenestene våre på. Helsesektoren, skole og barnehage, tekniske tjenester og administrasjon har alle måttet jobbe på nye måter. I perioder har tilbud vært redusert og endringene har hatt konsekvenser for mange brukere: Skoleelever har måttet forholde seg til nye læringsmåter, brukere innenfor helse og sosial har fått en ny hverdag og de som har hatt behov for saksbehandling har måttet forholde seg til nye, digitale løsninger. Ansatte i kommunen har opprettet solide systemer for smittesporing, testing og vaksinasjon. Både brukere, innbyggere og ansatte i kommunen har utvist stor fleksibilitet og vilje til omstilling i en krevende tid, skriver rådmann Rune Hallingstad i sitt forord til årsrapporten.

Ullensaker kommune har håndtert to store oppdrag for regjeringen som ledd i den nasjonale pandemihåndteringen: Ved OSL står kommunen for testing av reisende og drift av karantenehotellordningen. Både oppgavene og støyen forbundet med dem har vært krevende for kommunen. I innledningen til årsrapporten takker rådmannen samarbeidspartnerne OSL/Avinor, LHL, hotellene, Politiet og sentrale myndigheter for at man sammen har klart å utføre disse viktige oppdragene for nasjonen.

Økonomisk utvikling

Kommunens økonomiske situasjon har vært krevende i flere år, og det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kostnader og inntekter harmoniseres og er i tråd med politiske målsetninger. For 2020 har konsernet (Ullensaker kommune og Ullensaker svømmehall KF) et netto driftsresultat på 54,7 mill. kroner, men ender etter avsetning til bundne fond på et driftsresultat på -0,1 prosent.

Det er et mål å sette av 1,75 prosent av driftsinntektene hvert år til disposisjonsfond, som en økonomisk buffer, og at fondet totalt utgjør 10 % av brutto driftsinntekter. I 2020 utviklet fondet seg i negativ retning grunnet behov for å hente midler til å saldere regnskapet, og endte på en verdi tilsvarende 3,5 prosent av brutto driftsinntekter. Konsernets lånegjeld utgjorde 5,6 mrd. kroner, noe som tilsvarer 152 prosent av brutto driftsinntekter, mens målsetningen er 100 prosent.
Det er god budsjettkontroll og økonomisk disiplin i kommunen, men de økonomiske resultatene når ikke de økonomiske målsetningene. Det vil være nødvendig å fortsatt ha et høyt fokus på økonomisk bærekraft i årene som kommer.

Befolkningsutvikling

Stor utbygging, et aktivt næringsliv, mange innflyttere og innbyggere som blir boende viser at Ullensaker er en flott og attraktiv kommune. I 2020 var befolkningsveksten på 2,1 prosent, som er noe lavere enn tidligere år, men betydelig høyere enn den nasjonale befolkningsveksten på 0,4 prosent. Ved utgangen av året hadde Ullensaker kommune 40 459 innbyggere.

Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

Til tross for et krevende og annerledes år er det jobbet mye med utvikling av organisasjonen og kommunen som sådan. Blant de mange gode prosessene i 2020 var:

  • En kommuneplan som støtter opp under kommunens visjon «Mulighetslandet» og legger føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg i årene som kommer. Samfunnsdelen er politisk vedtatt og gir retning for hovedområdene tjenesteinnovasjon, næringsliv og by- og tettstedsutvikling.
  • Det jobbes målrettet for å få flere kompetansearbeidsplasser til kommunen, og det jobbes blant annet å få universitetet OsloMET til å legge et fullverdig campus til kommunen. I skrivende stund er Ullensaker et av tre gjenværende alternativer. Dersom universitetsstyret i løpet av 2021 lander på å legge campuset til Jessheim, går kommunen en spennende tid i møte.
  • I 2020 åpnet nye Algarheim skole. Bygget og dets innhold vil bidra til å videreutvikle skolesatsingen i kommunen og dessuten være en viktig faktor i utviklingen av Jessheim og Algarheim.
  • Ullensaker kommune satser på tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon. I 2020 ble det implementert nytt sak- og arkivsystem, og uttreden av det interkommunale IKT-samarbeidet DGI ble forberedt. Når alle digitale løsninger fra sommeren 2021 ligger hos kommunen, har vi full kontroll over innovasjon og digitalisering. Dette legger det nødvendige grunnlaget for et kontinuerlig arbeid med å forbedre løsninger og fornye tjenester til det beste for brukerne. Sammen skal vi utvikle de beste tjenestene for innbyggerne i Ullensaker kommune.

 


Publisert: 09.06.2021 21:59
Sist endret: 09.06.2021 21:59