Regnskapet for 2021 viser at kommunen er på god vei til å bedre det økonomiske handlingsrommet. Resultatet viser et netto driftsresultat på ca. 133 millioner kroner. I tillegg påvirker selvkostområdene regnskapet positivt, slik at kommunen avsetter nærmere 220 millioner kroner til disposisjonsfond.

Dermed blir disposisjonsfondet på over 7,6 % av inntekter, som er på god vei mot det kommunale målet om 10 % på disposisjonsfond. Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter. Kommuneloven pålegger kommunen å styre etter økonomiske måltall.

  • Kommunens inntekter gjennom skatt og overføringer fra Staten ble nærmere 125 millioner kroner over budsjett. Dette er hovedforklaringen på det gode resultatet, og vi ser at dette gjelder for flere kommuner som vi normalt sammenligner oss med.
  • Budsjettområdet barnehage og skole har hatt et mindreforbruk på i overkant av 22 mill. kroner.
  • Kommunens pensjonskostnader ble også om lag 30 mill. kroner lavere enn budsjett.

Kommunestyret i Ullensaker har satt et mål om på avsette til 1,75 % til disposisjonsfond årlig. For 2021 ble resultatet i overkant av 5 %.

  •  Statsforvalteren anbefaler kommunene å sikte mot et overskudd på mellom 3 % og 5 %. Et resultat på i overkant av 5 % er isolert sett et meget godt resultat, men det må tas høyde for at både overføringer fra Staten og skatteinngang varierer fra år til år.

Nå vil administrasjonen analysere tallene ytterligere for å kunne presentere et mer detaljert bilde av økonomien i 2021. Resultatet av arbeidet vil bli presentert i årsberetningen og årsrapporten.

Tabellen under viser forholdet mellom budsjettet og regnskapet for hovedutvalgsområdene i kommunen:

Parkering Nordby stasjon


Publisert: 24.02.2022 13:04
Sist endret: 24.02.2022 13:11