- Ullensaker kommune ønsker at alle barn og unge skal ha like muligheter til å vokse opp og bli den beste utgaven av seg selv. Dette arbeidet har vi satt i gang, og ny rammeplan for barnehage og læreplan for skole støtter opp og forsterker viktigheten av dette budskapet. Fokus på livsmestring, kvalitet og medborgerskap forplikter, og det vil vi ta på alvor, sier kommunaldirektør Yngve Rønning.

Tiltakene i planen skal utarbeides sammen

Vi skal sette i gang en rekke tiltak med målsetting om at barn og unge skal føle mestring i livene sine. Som et første skritt har kommunen invitert nøkkelpersoner som aktivt deltar i unges liv, til en dialogkonferanse. Målet med konferansen er å løfte frem idéer, aktiviteter, mål og tiltak til det beste for barn og unge i Ullensaker.

-Vi ønsker bred involvering før vi bestemmer oss for hvilke tiltak vi skal jobbe videre med å lykkes i vårt arbeid. Arbeidet starter med dialog med de inviterte på en konferanse 22 oktober. Innspillene fra konferansen vil være grunnlag for vår strategiplan som skal sikre en enhetlig praksis fra barnehagealder og ut videregående skole, sier Rønning.

For å lykkes med dette arbeidet må vi tenke helhetlig. Det betyr blant annet at det må tilrettelegges for gode overganger og god progresjon i læringsløpet fra barna begynner i barnehagen til de fullfører videregående opplæring.

Ung befolkning i Ullensaker

Vi har en ung befolkning og vi ønsker å satse på Ullensakers unge i enda større grad.  Vi vet ikke hvordan samfunnet ser ut i fremtiden, men vi må rigge våre barnehager og skoler slik at våre barn og unge kan møte de kompetansekravene som trengs i et fremtidsperspektiv. Da må vi gjøre noe annerledes. Vi har et sterkt ønske om å utvikle oss i takt med samfunnsutviklingen. Vi vil at alle unge i Ullensaker får muligheten til å vokse opp å bli den beste utgaven av seg selv. 

Fakta

  • I HSB 25.april ble det vedtatt å etablere en strategiplan for et helhetlig læringsløp i Ullensaker.
  • Situasjonen i Ullensaker kommune er at færre elever enn gjennomsnittet i Akershus gjennomfører videregående opplæring. (FHI, 2017).
  • Overordnet målsetting for strategiplanen er at barn og unge i Ullensaker skal bli i stand til å mestre sine liv og kunne delta aktivt i arbeid og fellesskap i samfunnet. Videre påpekes viktigheten av å sikre gode overganger i utdanningsløpet og en tydelig målsetting om at flere skal gjennomføre videregående opplæring. 
  • Det er satt fokus på områder som: tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, språkopplæring i skole og barnehage, samordning av oppveksttjenester.
  • Planen skal bidra til at enøkt andel fullfører videregående opplæring.

 

Helhetlig læringsløp i Ullensaker!


Publisert: 08.10.2018 12:09
Sist endret: 17.01.2023 11:55