Planområdet utgjør ca. 84 daa og ligger vest for Langmyra, grenser til planlagt løypetrasé opp mot Allergot ungdomsskole i nord og omkjøringsvegen i sør. Eiendommene som omfattes av planområdet er del av gnr/bnr. 131/153, 131/151 og 131/4 og 131/44. Området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle gjennomføring av rekkefølgetiltak knyttet til offentlig veg samt vann- og avløpsanlegg i området. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den vedtas av Kommunestyret.

Eventuelle innspill til forhandlingene rettes på e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no eller ved brev til Ullensaker kommune v/PKT-stab, postboks 470, 2051 Jessheim, innen 21. oktober 2022.

Plankart 

Reguleringsbestemmelser


Publisert: 03.10.2022 13:46
Sist endret: 17.01.2023 11:54