Rådet skal fremme interesser og synspunkter for den flerkulturelle befolkningen i Ullensaker. Kunne du tenke deg å være med i et slik råd eller kjenner du noen som ville vært en god kandidat?

Hvordan fungerer et kommunalt råd?

«Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere» blir et rådgivende organ for kommunen. Rådet vil ha ca 10 møter i året. På møtene behandles politiske saker som angår deres målgruppe. Rådet kan komme med sine synspunkter i sakene, og rådets synspunkter skal omtales i saksframlegget som går til politisk behandling. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter.

«Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere» skal bidra til:

 • At Ullensakers flerkulturelle befolkning blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem
 • Å sikre god dialog mellom den flerkulturelle befolkningen i Ullensaker, folkevalgte og andre deler av Ullensaker-samfunnet
 • Medvirkning, inkludering og engasjement i lokalbefolkningen

Fra før har Ullensaker kommune et eldreråd, et ungdomsråd og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle kommunale råd har en leder som velges av rådet selv. Medlemmene i rådet får møtegodtgjørelse etter den til enhver tid gjeldende forskrift om møtegodtgjørelse for folkevalgte.

Ønsker du å være med?

Ullensaker kommune leter etter syv representanter og syv vararepresentanter som ønsker å gjøre en forskjell for den flerkulturelle befolkningen og være med i «Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere». Disse velges blant de nominerte kandidatene. To representanter blir også valgt fra kommunestyret, så rådet får til sammen 9 medlemmer.

Vi ser etter deg som:

 • Er folkeregistrert i Ullensaker kommune
 • Har bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
 • Er engasjert i samfunnsutvikling
 • Tør du å si det du mener
 • Ønsker å bidra til medvirkning og inkludering i Ullensaker kommune

 

Vil du søke om å få bli med i flerkulturelt råd? Søk her innen 24.09.2023

Kjenner du noen som kan være aktuelle: Send en e-post til flerkultureltraad@ullensaker.kommune.no innen 22.09.2023, med navn, adresse, e-post og telefonnummer på aktuell kandidat.

Valg og sammensetning

På bakgrunn av søknader foreslår kommunens nominasjonsutvalg hvilke søkere som bør velges som medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret gjør det endelige valget av medlemmer til rådet.

 • Rådet skal ha en bred sammensetning med hensyn til alder, kjønn, geografi og kulturell bakgrunn
 • Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene
 • Rådet skal sikre god dialog mellom den multikulturelle befolkningen i Ullensaker, folkevalgte og andre deler av Ullensaker-samfunnet. 
 • Rådet skal behandle politiske saker og sikre at flerkulturelle innbyggeres perspektiver ivaretas i planarbeid og partnerskap. Fokus for rådet er blant annet likeverdige offentlige tjenester, integrering, opplæring og utdanning, kompetanse og nettverk.

Les reglementet for rådene her:

https://www.ullensaker.kommune.no/contentassets/666187c885a649dc845a11e912ec7fe6/felles-saksbehandlingsreglement-folkevalgte-organ-per-05.07.23.docx

 


Publisert: 11.09.2023 13:31
Sist endret: 13.02.2024 12:23