Innhold

Innenfor området skole og barnehage har vi samlet støtte og veiledningstjenester for barn og unge i et pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger, avdelingen PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse – og veiledningstjenesten.

Intensjonen med samordningen er å sikre helhetlig retning av det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i skoler og barnehage under en styringslinje. Tidlig innsats i et inkluderende fellesskap skal forebygge/snu en negativ utvikling hos barn og unge, og bistå til at flere barn/unge blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud. 

Kontaktinformasjon

Vi holder til i Aktivitetsvegen 25, i Gystadmarka barneskole sine lokaler inngang D4.

 • Postadresse:

Pedagogisk senter/avdeling PP-tjenesten 

Postboks 470

2050 Jessheim 

 • Telefon: 66 10 82 37

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Ressursteam barnehager

Ressursteam er et faglig sammensatt team bestående av styrer/daglig leder, pedagogisk leder og PP-tjenesten. Barnehagene skal i samarbeid med, og med samtykke fra foresatte, melde sak til sitt ressursteam ved behov for drøfting. 

I ressursteam får barnehagen veiledning og råd om tiltak innenfor det allmennpedagogiske barnehagetilbudet og det avklares behov for henvisning til PP-tjenesten for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp. Ressursteam gjennomfører møter en gang per måned i de ulike barnehageområdene.

Foresatte har selv rett til å henvise til PP-tjenesten, men det anbefales at drøfting og avklaring skjer via ressursteam. Dette sikrer en vurdering av om utprøvde tiltak har hatt effekt, om vanskene kan tilrettelegges innenfor det allmennpedagogiske barnehagetilbudet eller om det er behov for henvisning til PP-tjenesten. En avklaring i ressursteam om behov for henvisning  sikrer en raskere saksgang da barnehagen allerede i ressursteam har tilstrekkelig dokumentasjon som kan legges ved en henvisning.

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport må være utfylt med forside:

Ressursteam barnehage forside

Pedagogisk rapport

Dette sendes samlet på post til:

Pedagogisk senter/avdeling PP-tjenesten 

postboks 470

2050 Jessheim 

Rammer for ressursteam barnehage
 • PP-tjenesten er delt inn i fire team/områder: Gystadmarka, Allergot, Vesong og Nordby.
 • Ressursteammøtene er en gang per måned per team. Fredager klokken 8:30-11:00 i Pedagogisk senter sine lokaler på Gystadmarka barneskole, fløyel D4.
 • Barnehager som tilhører Allergot-området har ressursteammøter første fredagen i måneden, Nordby-området har andre fredagen i måneden, Vesong-området har tredje fredagen i måneden og Gystadmarka-området har fjerde fredagen i måneden.
Barnehageområdene

Allergot-området

Døli barnehage (privat)
Hauerseter friluftsbarnehage (privat)
Hoppensprett barnehage Nordkisa (privat)
Fladbyseter barnehage (kommunal)
Hoppensprett aktivitetsbarnehage Skogmo (privat)
Kongletoppen familiebarnehage (privat)
Læringsverkstedet barnehage Skogmo (privat)

Gystadmarka-området

Ekornrud gårds-familiebarnehage (privat)
Hoppensprett barnehage Gystad (privat)
Læringsverkstedet barnehage Ekornrud (privat)
Norlandia Mogreina barnehage (privat)
Hoppenspretthallen aktivitetsbarnehage Gystad (privat)
Læringsverkstedet barnehage Nordbymoen (privat)
Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka barnehage (privat)
Nordby barnehage (kommunal)
Norlandia Nordbyhagen barnehage (privat)
Tiurkroken barnehage (kommunal)

Nordby-området

Læringsverkstedet barnehage Olaløkka (privat)
Læringsverkstedet barnehage Solhellinga (privat)
Solstråla familiebarnehage (privat)
Sand familiebarnehage (privat)
Gullungen familiebarnehage (privat)
Jessheim barnehage (kommunal)
Kverndalen barnehage (privat)
Læringsverkstedet Verkensvegen (privat)
Norlandia Romsaas barnehage (privat)
Rosenlund familiebarnehage (privat)
Åpen barnehage Jessheim kirke (privat)
Sørholtet barnehage (privat)

Vesong-området

Alvheim barnehage (privat)
Bakke barnehage (kommunal)
Bakke familiebarnehage
Bakkedalen FUS barnehage (privat)
Hakkebakkeskogen Statframvegen familiebarnehage (privat)
Hilton familiebarnehage (privat)
Hoppensprett Solbakken (privat)
Olstadmoen barnehage SA (privat)
Kløfta barnehage (kommunal)
Kløftahallen barnehage (kommunal)
Rosterud familiebarnehage (privat)
Mamma Mia barnehage (privat)
Soria Moria barnehage (privat)
Borgen FUS barnehage (privat)
Læringsverkstedet Borgen (privat)

Kompetanse- og veiledningstjenesten (KVT)

Kompetanse- og veiledningstjenestens oppgaver er å bidra til at den enkelte som oppsøker tilbudet får nødvendig hjelp til å mestre utfordringen de står ovenfor, uten at dette berører eleven/barnet direkte.
Målet med lavterskeltilbudet er å etablere tidlig og effektiv støtte til voksne som arbeider med barn i skole eller barnehage som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging. Innsatsen må settes inn så tidlig at barnet blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud. Lavterskeltilbudet bør ha som perspektiv at det fokuseres på systemet rundt, slik at elevens/barnets behov blir møtt.

Hvem kan få støtte og bistand?

Veiledning rettet mot den som utfører arbeidet, og tilbudet kan være aktuelt for ansatte ved skolen.

Hvordan få støtte og bistand?

Det er skolen og barnehagen som kontakter pedagisk senter. Skoler og barnehager kan melde seg på kompetansehevende tiltak som kurs, nettverk og «veiledningspakker» på kommunens ansattportal. Private barnehager må melde seg på via mail.

Kompetanse- og veiledningstjenestens oppgave:

 • Bidra til at den enkelte som oppsøker tilbudet får nødvendig hjelp til å mestre utfordringen de står ovenfor, uten at dette berører eleven/barnet direkte.

Målet med lavterskeltilbudet:

 • Å etablere tidlig og effektiv støtte til voksne som arbeider med elev/barn i skole/bhg som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging. Innsatsen må settes inn så tidlig at eleven/barnet blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud.
 • Lavterskeltilbudet bør ha som perspektiv at det fokuseres på systemet rundt, slik at elevens/barnets behov blir møtt.
Hvem kan få støtte og bistand

Veiledning rettet mot den som utfører arbeidet, og tilbudet kan være aktuelt for ansatte ved skolen.

Hvordan få støtte og bistand

Skoler kan ringe Pedagogisk senter sin kontakttelefon.

Skoler og barnehager kan melde seg på kompetansehevende tiltak som kurs, nettverk og «veiledningspakker» på kommunens ansattportal. Private barnehager må melde seg på via mail.


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 26.08.2020 13:29