Innhold

Innenfor området skole og barnehage har vi samlet støtte og veiledningstjenester for barn og unge i et pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger, avdelingen PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse – og veiledningstjenesten.

Intensjonen med samordningen er å sikre helhetlig retning av det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i skoler og barnehage under en styringslinje. Tidlig innsats i et inkluderende fellesskap skal forebygge/snu en negativ utvikling hos barn og unge, og bistå til at flere barn/unge blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud. 

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Kompetanse- og veiledningstjenesten (KVT)

Kompetanse- og veiledningstjenestens oppgaver er å bidra til at den enkelte som oppsøker tilbudet får nødvendig hjelp til å mestre utfordringen de står ovenfor, uten at dette berører eleven/barnet direkte.
Målet med lavterskeltilbudet er å etablere tidlig og effektiv støtte til voksne som arbeider med barn i skole eller barnehage som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging. Innsatsen må settes inn så tidlig at barnet blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud. Lavterskeltilbudet bør ha som perspektiv at det fokuseres på systemet rundt, slik at elevens/barnets behov blir møtt.

Hvem kan få støtte og bistand?

Veiledning rettet mot den som utfører arbeidet, og tilbudet kan være aktuelt for ansatte ved skolen.

Hvordan få støtte og bistand?

Det er skolen og barnehagen som kontakter pedagisk senter. Skoler og barnehager kan melde seg på kompetansehevende tiltak som kurs, nettverk og «veiledningspakker» på kommunens ansattportal. Private barnehager må melde seg på via mail.

Kompetanse- og veiledningstjenestens oppgave:

 • Bidra til at den enkelte som oppsøker tilbudet får nødvendig hjelp til å mestre utfordringen de står ovenfor, uten at dette berører eleven/barnet direkte.

Målet med lavterskeltilbudet:

 • Å etablere tidlig og effektiv støtte til voksne som arbeider med elev/barn i skole/bhg som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging. Innsatsen må settes inn så tidlig at eleven/barnet blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud.
 • Lavterskeltilbudet bør ha som perspektiv at det fokuseres på systemet rundt, slik at elevens/barnets behov blir møtt.
Hvem kan få støtte og bistand

Veiledning rettet mot den som utfører arbeidet, og tilbudet kan være aktuelt for ansatte ved skolen.

Hvordan få støtte og bistand

Skoler kan ringe Pedagogisk senter sin kontakttelefon.

Skoler og barnehager kan melde seg på kompetansehevende tiltak som kurs, nettverk og «veiledningspakker» på kommunens ansattportal. Private barnehager må melde seg på via mail.

Ressursteam barnehager


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 15.11.2016 15:14