Innhold

Innenfor området skole og barnehage har vi samlet støtte og veiledningstjenester for barn og unge i et pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger, avdelingen PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse – og veiledningstjenesten.

Intensjonen med samordningen er å sikre helhetlig retning av det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i skoler og barnehage under en styringslinje. Tidlig innsats i et inkluderende fellesskap skal forebygge/snu en negativ utvikling på system- og individnivå, og bistå til at flere barn/unge kan ivaretas innenfor et allmennpedagogisk barnehagetilbud og ordinær opplæring i skolen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Aktivitetsveien 25, inngang D4 (Gystadmarka barneskole) 

Send post til oss digitalt via eDialog (legg til vedlegg i pdf-format):

eDialog

Digital post er effektivt for oss som mottaker og deg som avsender, både fordi vi mottar post med en gang du har sendt den og fordi vi kan lagre den direkte i vår sakssystem. I tillegg sendes alle opplysninger helt sikkert fra deg til oss. Alle vedlegg bør være i pdf-format.

Postadresse:

Pedagogisk senter/avdeling PP-tjenesten 

Postboks 470

2050 Jessheim 

Telefon:

66 10 82 37

PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hjelpemiddelsentralen i Oslo

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Øvre Romerike

Aktuelle lover

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Ressursteam barnehager

Barnehagen skal i samarbeid med, og med samtykke fra foresatte, melde sak til ressursteam i sitt barnehageområde ved behov for drøfting. Dette gjøres senest en uke før oppsatt møtetid. 

Ressursteam gjennomfører møter en gang per måned i de ulike barnehageområdene hvor PP-tjenesten og spesialpedagog fra Kompetanse- og veiledningstjenesten er faste deltagere.I ressursteam får barnehagen veiledning og råd om tiltak innenfor det allmennpedagogiske barnehagetilbudet. Det kan også være aktuelt å avklare behov for lavterskeltilbud i form av veiledning, eller henvisning til PP-tjenesten for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp.

Foresatte har selv rett til å henvise kontinuerlig gjennom hele året til PP-tjenesten, men det anbefales at drøfting og avklaring skjer via ressursteam. Dette sikrer en vurdering av om utprøvde tiltak har hatt effekt, og om videre tiltak kan ivaretas innenfor det allmennpedagogiske tilbudet eller om det er behov for henvisning til PP-tjenesten. En avklaring i ressursteam sikrer en raskere saksgang da aktuell dokumentasjon foreligger i ressursteam.

Styrer/daglig leder er ansvarlig for å informere foresatte innen tre dager om konklusjon, samt innhente samtykke fra foresatte etter drøfting i ressursteam innen tre dager etter

Barnehagen må innhente samtykke fra foresatte for henvisning til PP-tjenesten, eventuelt for veiledning for lavterskeltilbud.

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport må være utfylt med forside:

Ressursteam barnehage forside

Pedagogisk rapport

Dette sendes til PPT via eDialog.

Rammer for ressursteam barnehage
 • PP-tjenesten er delt inn i fire team/områder: Gystadmarka, Allergot, Vesong og Nordby.
 • Ressursteammøtene er en gang per måned per team. Fredager klokken 8:30-11:00 i Pedagogisk senter sine lokaler på Gystadmarka barneskole, inngang D4.
 • Barnehager som tilhører Allergot-området har ressursteammøter første fredag i måneden, Nordby-området har andre fredag i måneden, Vesong-området har tredje fredag i måneden og Gystadmarka-området har fjerde fredag i måneden.
Barnehageområdene

Allergot-området

Døli barnehage (privat)
Hoppensprett barnehage Nordkisa (privat)
Fladbyseter barnehage (kommunal)
Hoppensprett aktivitetsbarnehage Skogmo (privat)
Kongletoppen familiebarnehage (privat)
Læringsverkstedet barnehage Skogmo (privat)

Gystadmarka-området

Hoppensprett barnehage Gystad (privat)
Læringsverkstedet barnehage Ekornrud (privat)
Norlandia Mogreina barnehage (privat)
Hoppenspretthallen aktivitetsbarnehage Gystad (privat)
Læringsverkstedet barnehage Nordbymoen (privat)
Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka barnehage (privat)
Nordby barnehage (kommunal)
Norlandia Nordbyhagen barnehage (privat)
Tiurkroken barnehage (kommunal)

Nordby-området

Læringsverkstedet barnehage Olaløkka (privat)
Læringsverkstedet barnehage Solhellinga (privat)
Solstråla familiebarnehage (privat)
Sand familiebarnehage (privat)
Gullungen familiebarnehage (privat)
Jessheim barnehage (kommunal)
Balder Alle barnehage (kommunal)
Læringsverkstedet Verkensvegen (privat)
Norlandia Romsaas barnehage (privat)
Åpen barnehage Jessheim kirke (privat)
Sørholtet barnehage (privat)

Vesong-området

Alvheim barnehage (privat)
Bakke barnehage (kommunal)
Bakke familiebarnehage
Bakkedalen FUS barnehage (privat)
Hakkebakkeskogen Statframvegen familiebarnehage (privat)
Hilton familiebarnehage (privat)
Hoppensprett Solbakken (privat)
Olstadmoen barnehage SA (privat)
Kløfta barnehage (kommunal)
Kløftahallen barnehage (kommunal)
Rosterud familiebarnehage (privat)
Mamma Mia barnehage (privat)
Soria Moria barnehage (privat)
Borgen FUS barnehage (privat)
Læringsverkstedet Borgen (privat)

Kompetanse- og veiledningstjenesten (KVT)

Kompetanse- og veiledningstjenestens oppgaver er å bidra til at den enkelte barnehage og skole som oppsøker tilbudet får bistand/veiledning til å mestre faglige og sosiale utfordringer de står ovenfor på system- og individnivå. 

Målet med lavterskeltilbudet er tidlig innsats i et inkluderende perspektiv. Kompetanse- og veiledningstjenesten skal veilede voksne som arbeider med barn i barnehager og skoler innenfor språk, lesing og skriving, flerspråklighet, regning, digitale ferdigheter og leke- og læringsmiljø. 

 

Hvem kan få støtte og bistand?

Veiledning rettet mot den som utfører arbeidet, og tilbudet kan være aktuelt for ansatte i barnehager og skoler.

Hvordan få støtte og bistand?

Barnehager

Ressursteam: Barnehager kan melde sak til ressursteam. Se fane for ressursteam under PP-tjenesten

Skoler

Skoler kan kontakte Pedagogisk senter via sin kontaktperson. 

Kurs, nettverk og «veiledningspakker»

Barnehager og skoler kan melde seg på via kommunens ansattportal. Private barnehager melder seg på via mail.


Publisert: 29.09.2016 10:43:35
Sist endret: 23.10.2023 10:26