Innhold

Individuell plan

Formålet med individuell plan er at de som har langvarige og sammensatte behov for tjenester, skal få et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunen å opprette koordinerende enhet.

Hva er individuell plan?

  • Individuell plan skal sikre aktiv brukermedvirkning og forutsigbarhet.
  • Den skal avklare ansvarsforhold og bidra til samarbeid både i tjenesteapparat, med bruker og brukers pårørende.
  • Individuell plan er en overordnet plan som skal samordnes med eventuelt andre delplaner.
  • Det er en kartlegging av brukers behov og mål, som sammen med faglige vurderinger skal danne grunnlaget for plan og koordinering.
  • Brukers foresatte, verge eller andre nære personer vil i noen tilfeller også inkluderes i planen.
  • Dersom brukers alder, helsetilstand eller funksjonsevne tilsier det, vil foresatte, verge eller andre nærpersoner opptre på vegne av bruker.

Ifølge Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjeldende fra 01.01.2012 skal kommunen også tilby koordinator, uavhengig om bruker ønsker individuell plan.

Hvilken rolle har koordinatoren?

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre samordning/koordinering av tjenestetilbudet. Ved valg av koordinator skal det legges stor vekt på pasientens og brukerens ønske. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse – og omsorgstjenester. Det kan også gjelde tjenester fra NAV, barnevern, oppvekst, private tjenesteytere og andre.

Ullensaker kommune bruker et elektronisk verktøy til individuelle planer (IP) og ansvarsgrupper. Verktøyet er web-basert og betyr at planeier, foreldre/pårørende/verge og tjenesteytere fra ulike enheter/avdelinger både innenfor kommunen og fra andre instanser kan ha tilgang til samme informasjon. Du som planeier har selv tilgang til din plan, og det gjør det lettere å være involvert i sin egen prosess bl.a. med selv å skrive inn i planen under kartlegging og mål for veien videre.

Enkelt samspill 

Du kan få tildelt en koordinator uten en Individuell plan. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med kommunens tildelingsenhet. Det kan være tilfeller der man bare ønsker den elektroniske samhandlingen. Et eksempel er ansvarsgrupper/samarbeidsmøter. Et «enkelt samspill» kan konverteres til IP. 

Hvem kan få individuell plan?

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

Retten til individuell plan innebærer en rett til å få utarbeidet en plan, men det følger ikke noe rettskrav på bestemte tjenester av selve planen. 

Hvordan kan jeg få individuell plan?

  • Du kan selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator.
  • Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne.

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjemaer finner du under skjema a-å merket individuellplan

Telefonnummer finner du ved å bruke " kontakt oss" øverst på denne siden. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage

Dersom kommunen ikke er enig i at du trenger en individuell plan eller koordinator, eller du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført så kan du klage. Klagen sender du til den avdelingen som sendte deg svarbrev.

Dersom du ønsker ytterligere bistand i klagesaken kan du som bruker/pårørende også henvende deg til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo (Ombudet). Telefonnummeret til Ombudet er 23 13 90 20. Ombudet kan også gi råd og veiledning i forhold til øvrige helse- og omsorgssaker.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, så vil kommunen sende klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 13:11:34
Sist endret: 28.01.2021 15:05