Innhold

Om kommunal bolig

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Ullensaker kommune eier. 

Vi har ulike typer boliger. Noen ligger i bygg som kommunen eier, andre er i borettslag eller sameier, hvor kommunen eier en eller flere leiligheter. Vi har også særskilte tilrettelagte boliger, som er tilknyttet personalbaser.  I tillegg har vi avtaler med profesjonelle, private utleiere hvor vi har rett til å leie ut en andel av deres leiligheter.

Hvem kan få kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre.

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

For å kunne søke om kommunal bolig må du ha lovlig opphold i Norge, og du må ha bodd i Ullensaker kommune minimum de siste 2 årene.

Hvordan søke om kommunal bolig?

Du må fylle ut et eget søknadsskjema, og legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv.

Søknaden sender du til Boligkontoret. 

Søknad

Tildeling av bolig

Alle som får vedtak om kommunal bolig, blir satt på venteliste. Når det blir en ledig bolig, tildeler vi boligen til den personen på ventelisten vi vurderer har størst behov for den. Hvis du har fått innvilget søknaden din, vil du få beskjed når du får tildelt en konkret bolig.

Du vil som hovedregel bare får ett tilbud om bolig. Hvis du takker nei til den boligen du får tilbud om, så vil du miste retten til kommunal bolig, og vi stryker deg fra ventelisten.

Bostøtte fra Husbanken 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommune samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

www.husbanken.no kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Hvordan søke bostøtte?

Du søker bostøtte elektronisk via husbanken.no. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, finner du også papirsøknad på husbanken.no. Denne sender du til Boligkontoret, Ullensaker kommune.

Vedtak om bostøtte

Såfremt du ikke har reservert deg, sendes alle vedtak om bostøtte ut digitalt. Du kan der lese begrunnelsen for vedtaket samt klagemuligheter. Hvis du mener noe er feil, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen.

Endring av husleie 

Kommunestyret i Ullensaker kommune har vedtatt at husleiene i de kommunale boligene skal økes til gjengs leie, tilnærmet markedsleie. Det er sendt ut informasjonsbrev om dette til alle som bor i kommunal bolig.

Om huseleiendringen

For å finne riktig leienivå på kommunens nærmere 500 boliger må kommunen vurdere hver enkelt bolig. Dette betyr at det blir hjemmebesøk i alle boligene. Dette hjemmebesøket vil foretas av takstmann og representant for Ullensaker kommune.

For de som har bodd tre år eller mer i sin kommunale bolig, vil husleieøkningen skje den 1.juni 2019. Dette gjelder også dem som har tidsubestemt leiekontrakt. For de som har treårskontrakter, vil husleieøkningen finne sted når de har bodd minst tre år i sin bolig.

Kommunal bostøtte

Samtidig med at det blir innført gjengs leie, vil det bli innført en kommunal bostøtte i kommunen. Denne bostøtten vil ha en sosial profil og gjelde for husstander som har lav inntekt og som bor i kommunal bolig. Det vil komme mer informasjon om utformingen av den kommunale bostøtten og når det vil være mulig å søke om denne.

Kjøp av bolig

Startlån

Hvis du ikke kan få lån i banken, eller du ikke får låne nok til å kjøpe deg bolig, kan du søke om startlån. Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere en bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig som man selv skal bo i.  Startlån gis ikke til kjøp av sekundærbolig eller utleie.  Ordningen er behovsprøvd.

Startlånsordningen er et supplement til det ordinære kredittmarkedet, og du må derfor først undersøke mulighetene for lån i vanlig bank.

Hvem kan søke startlån?

Søkere som er i målgruppen for startlån:

 • Søkere med varig lave inntekter  ( arbeidsinntekt/ trygdeinntekter)
 • Husstander med særskilte sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Barnefamilier/Enslige forsørgere

Søkere som ikke er i målgruppen for startlån:

 • Unge i etableringsfasen ( under 35 år)  som kun mangler egenkapital. Dette gjelder både enslige søkere samt husstander som består av par uten barn
 • Studenter eller lærlinger

Disse gruppene er vurdert til ikke å være langvarig vanskeligstilte i boligmarkedet, og er derfor ikke i målgruppen for startlån. Disse gruppene må derfor selv spare opp nok egenkapital til å dekke bankens egenkapitalkrav på  15%.

Krav til søkere

 • Søkere må være over 18 år, ha gyldig oppholdstillatelse og varig bosetting i Norge samt ha mottatt siste års skattemelding. Du må og ha vært bosatt i Ullensaker de siste 2 år.
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere skal søke sammen.  Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen.
 • Søkere kan ikke være i en uavsluttet gjeldsordning.
Hva kan du søke om?
 • Dersom du får tilstrekkelig boliglån i bank til kjøp av bolig, så kan du søke kommunen om hel eller delvis boligfinansiering.
 • Startlånet kan gis som en toppfinansiering av bankens egenkapitalkrav på 15% dersom du oppnår 80-85% boligfinansiering i det ordinære bankmarkedet.
Startlån til utbedring og tilpasning av boligen
 • Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring  (ikke oppussing og normalt vedlikehold) av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du  også søke om startlån for tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst  mulig.
Startlån for å beholde bolig
 • Husstander som på grunn av gjeldsproblemer eller permanent inntektsnedgang har vanskeligheter med å betale sine boligforpliktelser og derfor står i fare for å miste sin bolig, kan søke om startlån til refinansiering.

For deg som bor i kommunal bolig

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.

Hva skjer dersom jeg har mistet nøkkelen min? 

Da kan vi ordne dette for deg og kostnaden for arbeid og nøkkel vil da bli fakturert deg i etterkant

Hva skjer dersom jeg har tett vask og/eller tett toalett?

Da kan vi ordne dette for deg og kostnaden for arbeid og deler vil da bli fakturert deg i etterkant.  Du kan også ringe til en lokal håndverker.

Hvem skal måke snø foran inngangsdøren og rundt avfallsdunken min?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager. Du kan også ringe en lokal tilbyder av snømåkingstjenester.

Hvem skal skifte lyspære?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Hvem skal skifte batteri i røykvarsler?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Hvem skal klippe gresset mitt? 

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Komfyren, kjøleskapet og/eller kjøkkenvifte virker ikke, hvem skal fikse den? 

Dette er noe du skal vedlikeholde selv.  Du må ringe en lokal bedrift som tilbyr slike service tjenester.

Jeg får ikke inn TV signaler, hvem kan hjelpe? 

Du må kontakt din leverandør direkte da dette ikke er noe kommunen kan hjelpe deg med.


Publisert: 29.01.2019 09:09:35
Sist endret: 29.01.2019 09:09