Innhold

Om kommunal bolig

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Ullensaker kommune eier. 

Vi har ulike typer boliger. Noen ligger i bygg som kommunen eier, andre er i borettslag eller sameier, hvor kommunen eier en eller flere leiligheter. Vi har også særskilte tilrettelagte boliger, som er tilknyttet personalbaser.  I tillegg har vi avtaler med profesjonelle, private utleiere hvor vi har rett til å leie ut en andel av deres leiligheter.

Hvem kan få kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre.

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

For å kunne søke om kommunal bolig må du ha lovlig opphold i Norge, og du må ha bodd i Ullensaker kommune minimum de siste 2 årene.

Hvordan søke om kommunal bolig?

Du må fylle ut et eget søknadsskjema, og legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv.

Søknaden sender du til Boligkontoret. 

Søknad

Tildeling av bolig

Alle som får vedtak om kommunal bolig, blir satt på venteliste. Når det blir en ledig bolig, tildeler vi boligen til den personen på ventelisten vi vurderer har størst behov for den. Hvis du har fått innvilget søknaden din, vil du få beskjed når du får tildelt en konkret bolig.

Du vil som hovedregel bare får ett tilbud om bolig. Hvis du takker nei til den boligen du får tilbud om, så vil du miste retten til kommunal bolig, og vi stryker deg fra ventelisten.

Bostøtte fra Husbanken 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommune samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

www.husbanken.no kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. 

Hvordan søke bostøtte?

Du søker bostøtte elektronisk via husbanken.no. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, finner du også papirsøknad på husbanken.no. Denne sender du til Boligkontoret, Ullensaker kommune.

Vedtak om bostøtte

Såfremt du ikke har reservert deg, sendes alle vedtak om bostøtte ut digitalt. Du kan der lese begrunnelsen for vedtaket samt klagemuligheter. Hvis du mener noe er feil, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen.

Endring av husleie 

Kommunestyret i Ullensaker kommune har vedtatt at husleiene i de kommunale boligene skal økes til gjengs leie, tilnærmet markedsleie. Det er sendt ut informasjonsbrev om dette til alle som bor i kommunal bolig.

Om huseleieendringen

For å finne riktig leienivå på kommunens nærmere 500 boliger må kommunen vurdere hver enkelt bolig. Dette betyr at det blir hjemmebesøk i alle boligene. Dette hjemmebesøket vil foretas av takstmann og representant for Ullensaker kommune.

For de som har bodd tre år eller mer i sin kommunale bolig, vil husleieøkningen skje den 1.juni 2019. Dette gjelder også dem som har tidsubestemt leiekontrakt. For de som har treårskontrakter, vil husleieøkningen finne sted når de har bodd minst tre år i sin bolig.

Kommunal bostøtte

Samtidig med at det blir innført gjengs leie, vil det bli innført en kommunal bostøtte i kommunen. Denne bostøtten vil ha en sosial profil og gjelde for husstander som har lav inntekt og som bor i kommunal bolig. Det vil komme mer informasjon om utformingen av den kommunale bostøtten og når det vil være mulig å søke om denne.

Kjøp av bolig

Startlån

Hvis du ikke kan få lån i banken, eller du ikke får låne nok til å kjøpe deg bolig, kan du søke om startlån. Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere en bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig som man selv skal bo i.  Startlån gis ikke til kjøp av sekundærbolig eller utleie.  Ordningen er behovsprøvd.

Startlånsordningen er et supplement til det ordinære kredittmarkedet, og du må derfor først undersøke mulighetene for lån i vanlig bank.

Hvem kan søke startlån?

Søkere som er i målgruppen for startlån:

 • Søkere med varig lave inntekter  ( arbeidsinntekt/ trygdeinntekter)
 • Husstander med særskilte sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Barnefamilier/Enslige forsørgere

Søkere som ikke er i målgruppen for startlån:

 • Unge i etableringsfasen ( under 35 år)  som kun mangler egenkapital. Dette gjelder både enslige søkere samt husstander som består av par uten barn
 • Studenter eller lærlinger

Disse gruppene er vurdert til ikke å være langvarig vanskeligstilte i boligmarkedet, og er derfor ikke i målgruppen for startlån. Disse gruppene må derfor selv spare opp nok egenkapital til å dekke bankens egenkapitalkrav på  15%.

Krav til søkere

 • Søkere må være over 18 år, ha gyldig oppholdstillatelse og varig bosetting i Norge samt ha mottatt siste års skattemelding. Du må og ha vært bosatt i Ullensaker de siste 2 år.
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere skal søke sammen.  Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen.
 • Søkere kan ikke være i en uavsluttet gjeldsordning.
Hva kan du søke om?
 • Dersom du får tilstrekkelig boliglån i bank til kjøp av bolig, så kan du søke kommunen om hel eller delvis boligfinansiering.
 • Startlånet kan gis som en toppfinansiering av bankens egenkapitalkrav på 15% dersom du oppnår 80-85% boligfinansiering i det ordinære bankmarkedet.
Startlån til utbedring og tilpasning av boligen
 • Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring  (ikke oppussing og normalt vedlikehold) av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du  også søke om startlån for tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst  mulig.
Startlån for å beholde bolig
 • Husstander som på grunn av gjeldsproblemer eller permanent inntektsnedgang har vanskeligheter med å betale sine boligforpliktelser og derfor står i fare for å miste sin bolig, kan søke om startlån til refinansiering.
Retningslinjer for startlån

Innledning
Retningslinjene bygger på Husbankens forskrift om startlån sist endret den 1.1.2016 (F12.3.2014 nr273)

Formål

Startlån skal bidra til å skaffe varige og egnede boliger for langvarige vanskeligstilte på boligmarkedet, jf. Forskrift om startlån fra husbanken § 1.

Krav til søker

 • Er over 18 år.
 • Har vært bosatt i Ullensaker kommune to år sammenhengende.
 • Har permanent/varig oppholdstillatelse. Med varig menes en periode på over fem år. Detter gjelder ikke nordiske- og EØS borgere.
 • Har fast inntekt eller stønad som er tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lånet, i tillegg til vanlige utgifter til livsopphold. Med fast inntekt menes varige trygdeytelser og lønnsinntekter ved fast ansettelse. I noen tilfeller kan et midlertidig ansettelsesforhold innebære et inntektsgrunnlag som er tilnærmet like sikkert som et fast arbeidsforhold. Kommunen kan i særskilte tilfeller vurdere om dette kan regnes som varig inntekt.

Kommunen legger SIFO satser til grunn i sin vurdering om husstandens reelle forbruk i en periode.

Prioriteringer

Følgende grupper skal prioriteres:

 • Søker med uføretrygd eller alderspensjon.
 • Søkere med funksjonsnedsettelse eller familie med barn med funksjonsnedsettelse.
 • Søkere som har lav, men stabil og sikker inntekt, som også har forsørgeransvar for barn.
 • Enslig forsørger.
 • Barnefamilier der minst ett av familiemedlemmene er over 35 år.

Disse gis prioritering foran andre søkere som kan søke. Ullensaker kommune regner enslig forsørger som en person med minimum 50 % samvær med barnet. Enslig forsørger er ansvarlig for å fremlegge dokumentasjon på minimum 50 % samvær.

Ullensaker kommune prioriterer utdeling av startlånsmidlene etter behovsprinsippet og ikke kø-prinsippet.

Hvem kan få startlån?

Startlånet er i utgangspunktet behovsprøvd. Dette innebærer at det foretas en individuell vurdering av søkerens behov for startlån.

 • Startlån skal gis til søkere som forventes å ha langvarige problemer med boligfinansiering.
 • Ved vurdering skal det tas utgangspunkt i at søkeren har prøvd å spare innenfor sine økonomiske rammer.

Det kan gjøres unntak fra de to ovennevnte punktene, dersom søkeren har barn, har særlige sosiale- eller helsemessige utfordringer og hensynet til stabilitet og trygg bosted taler for det.

Hvem kan IKKE få startlån?

 • Husstandsmedlemmer under 35 år, med unntak av de som er nevnt under punkt 3.
 • Lærlinger og studenter. Med unntak av studenter/lærlinger som har betjeningsevne og fast jobb.
 • Søkere med midlertidige og variable inntekter.
 • Søkere med forventet økning av faste utgifter som fører til at søker har tilstrekkelig betjeningsevne for kredittopptak.
 • Søkere som har gjeldsordning.
 • Søkere med misligholdt leieforhold og/eller låneforhold overfor Ullensaker kommune, som ikke er oppgjort.
 • Søkere som har oppnådd tilstrekkelig finansiering til bolig i det ordinære kredittmarkedet.
 • Søkere som har midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med studie, arbeid mm.

Hva kan det gis startlån til?

 • Kjøp av bolig
 • Tilpasning av bolig: Det kan gis startlån til tilpasning av bolig dersom ett av husstandsmedlemmer har en funksjonsnedsettelse som gjør at det er behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen.
 • Utbedring av bolig: Utbedring av bolig må være nødvendig for at søkeren skal være boende i boligen. Utbedringen må være av begrenset art og gjelde enkle utbedringsarbeid i forhold til teknisk standard. Normal oppussing og vedlikehold faller ikke inn under utbedring av bolig.
 • Refinansiering: Kommunen kan refinansiere gjelden dersom husstanden er begjært tvangssolgt. Nåværende bolig må være nøktern og egnet. Den refinansierte gjelden må ikke overstige boligens verdi. Ullensaker kommune refinansierer ikke forbruksgjeld eller gjeld til husstander som ikke bor i den eide bolig.
 • Overføring av startlån til en ny bolig: I utgangspunktet skal startlånet innfris ved salg av bolig. I noen tilfeller kan man overføre startlånet til kjøp av en ny bolig, dersom behovet for en ny bolig taler for det.
 • Oppføring av en ny bolig som søker selv skal bo i.
 • Ullensaker kommune gir ikke startlån som mellomfinansiering.

Mellomfinansiering er kortsiktig lån som gir søker mulighet til å kjøpe en ny bolig før den gamle boligen er solgt.

Krav til bolig

Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til enhvers tid gjennomsnittlig prisnivå i Ullensaker kommune. Boligen må være egnet for husstandsmedlemmer når det gjelder planløsning, størrelse og søkers helsemessige situasjon.

Betjeningsevne

Søkeren må prøve å ordne finansiering ved private banker før den kan søkes om startlån.

Med betjeningsevne menes det at søkeren skal kunne disponere et beløp som er lik eller større enn SIFO-satsen for husstanden, når alle utgifter som ikke dekkes av SIFO satsen er betalt. Detter gjelder også for renter og avdrag, både på nye og gamle kreditter.

For boliger i borettslag legges både kjøpesummen og fellesgjelden til grunn ved vurdering av betjeningsevnen.

Låneutmåling

Startlånutmålingen vil variere avhengig av søkers inntekt og betjeningsevne.

For søkere med inntektskilde skal startlån kun innvilges som toppfinansiering, det vil si i kombinasjon med finansiering fra private banker. Toppfinansieringen tilsvarer som regel 15 % -20 % av boligens kjøpesum. Søkere må oppnå finansiering i det ordinære kredittmarkedet før søknaden om startlån vurderes.

Startlån kan gis som eneste finansieringskilde i tilfeller der kommunen vurderer det hensiktsmessig ut i fra søkers økonomisk situasjon. Dette gjelder kun for prioriteringsgruppene som er nevnt under punkt 3.

Dersom søker har formue som overstiger kr. 50 000, skal dette benyttes som egenkapital ved finansiering av bolig. Både verdier i Norge og i utlandet, herunder oppstart midler, arv, gave og eiendom eller lignende, regnes som formue.

Renter og avdragsvilkår

Startlånet gis som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid.

I særlig tilfeller kan det innvilges nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes at:

 • Søkeren har varig lav inntekt.
 • Boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid.
 • Tilgjengelige private leieboliger i området er enten uegnede og/eller innebærer høyere utgifter på langsikt enn det aktuelle startlånet.
 • At kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.

Ullensaker kommune kan innvilge startlån enten med flyttende og/eller fast rente.
Kommunen kan tilby fastrente med 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. Kommunen har ansvar å informere søkeren om konsekvensene ved valg av rentebetingelsene.
Kommunen kan innvilge avdragsfrihet i inntil fem år.

Ullensaker kommune har et påslag på inntil 0,25 % på lånerenten til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 %, kan kommunen kreve tilleggsgebyr for inndekning av det overskytende beløpet.
11. Sikkerhet for lån og dekning av tap
Ullensaker kommune skal sikre startlånet med pant i eiendom eller adkomstdokumenter. Tinglysingsgebyret blir belastet låntaker i forbindelse med utbetaling av lånet.

Startlån til kjøp av bolig, inklusive omkostninger, sikres med pant innenfor kjøpesummen. Ved andre formål enn kjøp av bolig, skal pantet sikres innenfor boligens markedsverdi.

Eventuelle foranstående heftelser kan ikke være større enn at startlånet får pant innenfor boligens kjøpesum eller markedsverdi.

Boligen må være fullverdiforsikret. I eneboliger er det eieren som skal tegne bygningsforsikring. I sameieboliger er det sameiet som tegner fullverdiforsikring. Borettslag og boligaksjeselskap tegner forsikring for hele eiendommen. Beboer må selv tegne innboforsikring.

Søknad og vedtak

Søknaden kan sendes ved å sende en e-søknad på Husbankens hjemmesider. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknadsbehandlingen. Søknader som er ufullstendige vil ikke bli behandlet.

Ullensaker kommune fatter vedtak på bakgrunn av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis og bestemte prioriterte målgrupper, samt andre relevante politiske vedtak.

Søknader som innvilges inneholder et finansieringsbevis og et vedlegg med SEF-skjema som viser den økonomiske analysen som legges til grunn for vedtaket, samt kredittvilkår.

Finansieringsbeviset innebærer at lånesøker vil få startlån dersom søker finner en egnet bolig. Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder og kan etter tre måneder enten forlenges med tre måneder eller oppheves.

Søknader som avslås skal være begrunnet, og dersom det er mulig kan det gis økonomisk råd og veiledning.

Klageadgang

Alle vedtak skal inneholde opplysninger om klageadgangen på kommunale vedtak.

Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag etter forvaltningsreglene.

Klagen sendes til enheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet søker mottok vedtaket. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.

Andre forhold

Selv om søkeren oppfyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søkeren få avslag dersom kommunen ikke har tilstrekkelig startlånmidler til disposisjon. Ullensaker kommune vil oppfordre søkeren om å søke på nytt i januar måned året etter.

Det er en forutsetning at alle søknadsbehandlinger skal være i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer som omfatter startlånordningen.

Avgjørelsesmyndighet

Avgjørelsesmyndigheten følger av gjeldende delegeringsreglementet.

 

For deg som bor i kommunal bolig

Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.

Hva skjer dersom jeg har mistet nøkkelen min? 

Da kan vi ordne dette for deg og kostnaden for arbeid og nøkkel vil da bli fakturert deg i etterkant

Hva skjer dersom jeg har tett vask og/eller tett toalett?

Da kan vi ordne dette for deg og kostnaden for arbeid og deler vil da bli fakturert deg i etterkant.  Du kan også ringe til en lokal håndverker.

Hvem skal måke snø foran inngangsdøren og rundt avfallsdunken min?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager. Du kan også ringe en lokal tilbyder av snømåkingstjenester.

Hvem skal skifte lyspære?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Hvem skal skifte batteri i røykvarsler?

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Hvem skal klippe gresset mitt? 

Dette er noe du selv skal gjøre som leietager.  Du kan også ringe en lokal håndverker.

Komfyren, kjøleskapet og/eller kjøkkenvifte virker ikke, hvem skal fikse den? 

Dette er noe du skal vedlikeholde selv.  Du må ringe en lokal bedrift som tilbyr slike service tjenester.

Jeg får ikke inn TV signaler, hvem kan hjelpe? 

Du må kontakt din leverandør direkte da dette ikke er noe kommunen kan hjelpe deg med.


Publisert: 29.01.2019 09:09:35
Sist endret: 30.08.2022 12:57