Innhold

Personvernerklæring NAV

Vi gjør oppmerksom på at Nav yter tjenester både for stat og kommune, men det er de kommunale tjenestene som er omhandlet i denne personvernerklæringen. For personvernerklæring for de statlige tjenestene, se nav.no.

Nav har ansvaret for å levere en rekke ulike tjenester til brukerne. For å drive saksbehandling og administrere tjenestene, er det nødvendig å behandle personopplysninger om brukerne.

Vi behandler personopplysninger om alle som søker ulike tjenester hos oss, får oppfølging eller er i kontakt med oss av ulike årsaker.


Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Ullensaker kommune (org.nr. 933 649 768) ved kommunedirektøren som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Vi er opptatt av at dine personopplysninger behandles på en god og sikker måte, i tråd med gjeldende lover og regler. Du har en rekke rettigheter etter personvernforordningen (GDPR) som er nærmere beskrevet nedenfor, og du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du vil utøve rettighetene dine eller hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger. Se kontaktinformasjon her.

Kommunen har også utnevnt et personvernombud som sikrer at vår behandling av personopplysninger skjer i tråd med loven. Ønsker du å kontakte vårt personvernombud, finner du kontaktinformasjon her.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

 Vi behandler personopplysninger om våre brukere blant annet for å behandle søknader, gi god og riktig oppfølging, administrere tjenestene og for å kunne besvare henvendelser.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og om hvordan vi samler inn, lagrer og eventuelt deler dine personopplysninger.

Når har vi lov til å behandle dine personopplysninger?  

For at vi skal kunne behandle personopplysninger trenger vi et lovlig behandlingsgrunnlag. De ulike behandlingsgrunnlagene står i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6.

Kommunen er pålagt en rekke plikter etter flere ulike lover, og for å kunne oppfylle disse pliktene er vi avhengige av å behandle personopplysninger om deg. Noen av disse personopplysningene kan være regnet som særlige kategorier av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling finnes i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav h.

Vi er for eksempel pålagt plikter etter folketrygdloven, Nav-loven og sosialtjenesteloven. I tillegg er vi forpliktet til å følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Det er fastslått i folketrygdloven § 21-4 og i Nav-loven § 4a at Nav kan behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Disse samler inn informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre. Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler er samtykke i personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Hvor henter vi personopplysninger fra?

Vi henter inn personopplysninger fra deg som bruker når du søker om ulike tjenester eller stønader.

Når du kontakter oss, samler vi inn de personopplysningene du gir oss.

Noen ganger får vi opplysninger fra andre offentlige myndigheter eller registre, eller vi kan få det fra helsetjenester og lignende. Vi har også samarbeidspartnere som vi i enkelte tilfeller utveksler informasjon med.

Når du bruker nettsidene våre, samler vi opplysninger om IP-adressen din, hvordan du bruker nettsidene våre, og enkelte opplysninger om enheten du benytter ved hjelp av informasjonskapsler (cookies).

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler som hovedregel kun de personopplysningene vi trenger for å behandle saken din, tilby oppfølging eller svare på henvendelsene dine. Hvilke personopplysninger vi behandler vil avhenge av den enkelte sak, men det kan omfatte følgende kategorier av personopplysninger:

 • Personalia
 • Kontaktopplysninger
 • Gyldig oppholdstillatelse
 • Økonomiske forhold
 • Sosiale og materielle forhold
 • Dokumentasjon på boforhold
 • Arbeidserfaring og jobbønsker
 • Utdanning, kompetanse og ferdigheter
 • Interesser og fritidsaktiviteter
 • Personlige muligheter og utfordringer
 • Begjæring om utlegg eller innkalling til forliksrådet
 • Informasjon om bruk av nettsider, IP-adressen din og den enheten du benytter
 • Alle andre opplysninger som du oppgir i kontakt med oss
Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Nav er en kommunal tjeneste som er underlagt arkiveringsplikt. Opplysninger blir arkivert og slettet i henhold til kommunens bevarings- og kassasjonsplan.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

I noen tilfeller må vi utlevere dine personopplysninger til andre. Dette skjer kun når det foreligger et gyldig grunnlag for utleveringen, for eksempel fordi vi har plikt til det etter lovgivning, eller etter avtale med deg. Dette kan for eksempel omfatte andre offentlige myndigheter, eksterne samarbeidspartnere, kreditorer, advokater eller lignende.

Vi benytter oss av databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne, for eksempel for å drifte datasystemene våre. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtale for å sikre at databehandleren behandler personopplysninger etter våre instrukser.

Hvilke rettigheter har du?

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du flere rettigheter etter personvernforordningen (GDPR) som vi er opptatt av å ivareta. Vi forklarer disse rettighetene nedenfor.

Du har rett til innsyn

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg og kan be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler.

I tillegg til å få innsyn i personopplysningene dine, kan du også kreve følgende informasjon om behandlingen:

 • Formålet med at vi behandler personopplysningene
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
 • Hvem vi eventuelt deler opplysningene med utenfor kommunen
 • Om opplysningene blir overført til et land utenfor EU/EØS eller til internasjonale organisasjoner
 • Hvor lenge opplysningene blir lagret
 • Hvor vi har fått opplysningene fra
 • Om vi bruker opplysningene til automatiserte avgjørelser eller «profilering», og hvordan dette eventuelt gjøres

Ta kontakt med oss her om du ønsker innsyn i disse opplysningene. 

Du har rett til å kreve retting av feil

Hvis du oppdager at vi har registrert personopplysninger om deg som ikke stemmer, kan du kreve at vi retter disse personopplysningene.

Du har rett til å kreve at opplysninger om deg slettes

Vi sletter de personopplysninger vi har om deg når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke er pålagt å ta vare på opplysningene videre.

I noen tilfeller kan du kreve at vi sletter personopplysninger vi behandler om deg. Det gjelder hvis:

 • Formålet med at vi innhentet opplysningene er oppfylt, og vi ikke er pålagt å lagre dem
 • Vi behandler opplysningene på grunnlag av ditt samtykke som du deretter trekker tilbake, og vi ikke har noen annen lovlig grunn til å beholde dem
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig
 • Vi er lovpålagt å slette opplysningene
 • Du protesterer mot automatisert behandling og vi ikke har pålagte, tungtveiende grunner for å fortsette behandlingen som går foran dine rettigheter (et eksempel er at vi må beholde opplysningene for å avklare om vi har et rettskrav mot deg).

Du har rett til begrenset behandling

I noen tilfeller kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Å begrense behandlingen betyr at vi ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem uten å bruke dem videre. Dette gjelder hvis:

 • Vi behandler dine personopplysninger ulovlig.
 • Du mener at opplysningene om deg ikke er riktige. Da kan du kreve at vi begrenser behandlingen mens vi kontrollerer dette. I noen tilfeller må vi likevel fortsette å behandle opplysningene mens vi kontrollerer dem, for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på.
 • Vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å beholde opplysningene, og du mener at du kan ha et rettskrav mot oss. Et rettskrav kan for eksempel være at du vurderer å kreve erstatning eller vil klage oss inn for en tilsynsmyndighet.

Du har rett til å klage

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller mener vi behandler dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss her.  

Personvernombudet i Ullensaker kommune kan gi deg informasjon og bistand. Personvernombudet skal kontrollere at vi ikke bryter personvernlovgivningen og at dine rettigheter blir ivaretatt. Personvernombudet er faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i sitt arbeid. Kontaktinformasjon til vårt personvernombud finnes her

Hvis du opplever at informasjonen og bistanden du får fra oss ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177  
0034 Oslo

 


Publisert: 06.07.2022 08:29:51
Sist endret: 21.10.2022 07:50