Innhold

Frivillighetspris

Frivillighetsprisen består av gave, diplom og blomst.

Prisen kan tildeles en person eller organisasjon fra Ullensaker som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Begrunnende forslag sendes innen 1. november til:

Kulturpris

KulturprisKulturprisen består av en gravert plakett.

Prisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen.

Begrunnende forslag sendes innen 1. desember året før tildeling til:

Send gjerne med kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer til kandidaten/e dere foreslår.

Kulturvernpris

KulturvernprisKulturvernprisen består av en gravert plakett.

Prisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen.

Begrunnende forslag sendes innen 1. desember året før tildeling til:

Send gjerne med kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer til kandidaten/e dere foreslår.

Stipend til unge lovende utøvere

KulturstipendUllensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Hvert stipend er på 15 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilhørighet til Ullensaker.

Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytterligere utvikling og interesse.

Enkeltpersoner og lag og foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Begrunnende forslag/ søknad sendes innen 1. desember året før tildeling til:

Vi ønsker også at dere oppgir adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse til kandidaten/e dere foreslår.

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Aktivitetsstipendet skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre.

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger.

Tilskudd og gaver ved jubileer, arrangementer, bragder m.m.

Ullensaker kommune kan gi tilskudd og gaver ved jubileer, arrangementer, bragder dersom person eller organisasjon er hjemmehørende i Ullensaker og at arrangementet det søkes tilskudd til skal avholdes innenfor Ullensaker kommunes grenser.

 


Publisert: 02.11.2016 14:04:34
Sist endret: 29.11.2022 11:01