Innhold

Aktivitet mot rasisme

Hva kan du søke til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak/aktivitet som er i henhold til Ullensaker kommunes Handlingsplan mot rasisme. Tiltaket det søkes tilskudd til skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering kan forebygges og bekjempes.

Hvem kan søke? 

Alle aktører nevnt i Handlingsplanen kan søke, dvs. lag, foreninger, skoler, grupper eller enkeltpersoner, også voksne.

Søknad

Søknadsfrist: 1. mai.

Søknader sendes enhet for Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim 

Spørsmål?

enhet Kultur v/ rådgiver Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Hvem kan søke?

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger. 

Hva kan du søke til?

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre. Stipendets størrelse kan være inntil kr. 1.000 pr. utøver.

Søknad

Søknad med begrunnelse sendes innen 1. mai til: Ullensaker kommune, Enhet Kultur Pb. 487, 2051 Jessheim eller eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

enhet Kultur v/ Vigdis Bærum, konsulent fritids-/støttekontaktordningen tlf. 96 94 61 66/ gyri.vigdis.baerum@ullensaker.kommune.no

Anleggsformål til lag og foreninger

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger registret i Ullensaker kommune

Hva kan det søkes til?
 • Tilskudd til investeringer i anlegg eller større maskiner. 
 • Garanti på lån til anlegg, større maskiner og momskompensasjon til idrettsanlegg.
 • Forskuttering av spillemidler
Søknad

Spørsmål?

enhet Bymiljø v/ idrettsrådgiver Øystein Githmark Nore oystein.g.nore@ullensaker.kommune.no / tlf. 94 79 11 09

Fadderordning for idrett & kultur

Idrettens fadderordning

Ullensaker Idrettsråd organiserer fadderordning for idretten i Ullensaker. Målet for faddertiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom tilrettelegging, åpne for nye aktiviteter og beholde de aktive i idrettslagene gjennom ungdomstida og inn i de voksnes rekker.

Tiltaket bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet.

For mer informasjon kan du lese her.

Kulturens fadderordning

Ullensaker Kulturråd er tildelt midler fra Ullensaker kommune for å motvirke utenforskap og frafall fra barn og unge i organiserte kulturaktiviteter.

Målet for fadderordningen er at de som ikke har anledning til å delta på ordinære vilkår, grunnet familiens økonomi, kan opprettholde sin aktivitet og/eller rekrutteres inn i kulturaktiviteter. Midler skal tildeles barn og unge via en fadderordning, Kulturens fadderordning.

Ønsker du å søke eller ser at barn eller unge i ditt lag eller forening kan komme innunder ordningen kontakt fadderkonsulentene via e-post: fadder@ullensakerkultur.no

Retningslinjer for Kulturens fadderordning

Les mer om Kulturens fadderordning her

Gaver og tilskudd ved jubileer, arrangementer, bragder m.m.

Hvem kan få gaver og tilskudd?

Person eller organisasjon må være hjemmehørende i Ullensaker og arrangementet det søkes tilskudd til skal avholdes innenfor Ullensaker kommunes grenser.

Søknad

Invitasjon /søknad skal sendes Ullensaker kommune v /park og idrett: postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

enhet Bymiljø v/ idrettsrådgiver Øystein Githmark Nore oystein.g.nore@ullensaker.kommune.no / tlf. 94 79 11 09

Idrettsaktiviteter

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke?

De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

ABC-midler

Alle idrettslag som er registert i Ullensaker, og som er medlem av Norges Idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen, kan søke om tilskudd fra ABC-midlene. Tildelingen gjøres av enheten Kommunale eiendommer, i samarbeid med Ullensaker Idrettsråd. Søknadsfrist 20.mai i 2024.

Deles inn i 2 forskjellige tilskudd:

 • A-midler tilskudd til idrettslag basert på antall aktive medlemmer under 20 år.
 • BC- midler tilskudd til betaling av kommunale avgifter, brensel, anleggsforsikringer, drift og vedlikehold av anlegg

Retningslinjer ABC midler.pdf

Søknadskjema

Ved spørsmål ta kontakt enhet Bymiljø v/ idrettsrådgiver Øystein Githmark Nore oystein.g.nore@ullensaker.kommune.no / tlf. 94 79 11 09

Spillemidler til anlegg

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping A/S som fordeles mellom idrett og kultur. Midlene prioriteres og tildeles av fylkeskommunen etter innstilling fra den enkelte kommune.

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33 %. For alle typer anlegg er det maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Har ditt lag eller forening planer om å bygge idrettsanlegg eller friluftsanlegg?
Søknad

Hva skal følge søknaden?

 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Bekreftet finansieringsplan
 • Driftsplan og driftsbudsjett
 • Tinglyst skjøte eller leieavtale for grunn til anlegg.

Informasjon om spillemiddelordningen og skjema kan hentes ut på http://idrettsanlegg.no

I tillegg finnes andre tilskuddsordninger som administreres av sentrale instanser, organisasjoner og firma. 

Spørsmål?

enhet Bymiljø ved idrettsrådgiver Øystein Githmark Nore oystein.g.nore@ullensaker.kommune.no / tlf. 94 79 11 09

Integreringsarbeid i frivillige organisasjoner - statlig tilskudd

Formål med tilskuddsordningen

Stortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2024. Ullensaker kommune forvalter tilskuddsordningen til lokale organisasjoner og aktiviteter på vegne av IMDi. Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. 

Tilskuddsordningen består av 3 delmål:

 • Delmål A: øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 • Delmål B: øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 • Delmål C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.

Er dette aktuelt for din forening? - Les mer om tilskuddsordningen her

Søknadsfrist: 29.02.24.

Kommunale gebyrer for frivillige organisasjoner

Formål

Ordningen skal gå til tilskudd til kommunale gebyrer knyttet til regulering, byggesak, tilkobling til vann og avløp mv. for frivillige organisasjoner i Ullensaker kommune.

Ordningen tildeler midler etter søknad. Tilskuddet er et engangsbeløp. Ordningen dekker ikke ordinær drift, årsgebyrer eller andre løpende utgifter. Ordningen gjelder fra 2022.

Les mer om ordningen her:

Søknad

Søknadsfrist: 1. juni og 1. november. 

Spørsmål?

enhet Kultur v/ Christine Haakstad, rådgiver kulturminnevern tlf. 906 19 785 /  christine.haakstad@ullensaker.kommune.no

Kulturaktiviteter

Driftstilskudd

Gjelder støtte til generell drift av kulturaktiviteten, herunder også vedlikehold og nyanskaffelser. Gjelder aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år.

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim 

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift. Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

 • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
 • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Søknadsfrist: 1. november

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Oversikt over tilskuddordninger for kulturvirksomheter i Ullensaker

I denne oversikten finner du informasjon om ulike tilskuddsordninger utover tilskudd fra kommunen som kulturvirksomheter i Ullensaker kan søke på.

Spørsmål?

enhet Kultur v/ rådgiver Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Nærmiljøtiltak

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak (tidligere Grendepotten) er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Størrelsen på tilskudd til nærmiljøtiltak vedtas årlig i forbindelse med kommunens budsjett og økonomiplan.

Hvem kan søke om tilskudd til nærmiljøtiltak?

Lag, foreninger, skoler, m.fl. kan søke til sitt grendeutvalg om støtte til positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø.

NB! Hver aktør kan kun søke ett grendeutvalg.

Grendeutvalg i Ullensaker

Grendeutvalg i Ullensaker

 Søknadsskjema og vedtekter
Spørsmål?
 • Lag og foreninger kontakter det grendeutvalget de tilhører - se kontaktinfo ovenfor.
 • Grendeutvalgene kontakter enhet Kultur v/ rådgiver Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no 

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift. Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Søknader sendes enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim

Stipend til unge lovende utøvere

Om stipendet

Ullensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Hvert stipend er på 15 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilhørighet til Ullensaker.

Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytterligere utvikling og interesse.

Enkeltpersoner og lag og foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Søknad

Søknad med begrunnelse sendes innen 1. desember året før tildeling til: Ullensaker kommune, enhet Kultur, Pb. 487, 2051 Jessheim eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

enhet Kultur v/ rådgiver Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no


Publisert: 25.04.2018 08:17:00
Sist endret: 03.06.2024 07:55