Innhold

 

Kulturaktiviteter

Driftstilskudd

Gjelder støtte til generell drift av kulturaktiviteten, herunder også vedlikehold og nyanskaffelser. Gjelder aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år.

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim 

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift. Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

  • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
  • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Oversikt over tilskuddordninger for kulturvirksomheter i Ullensaker

I denne oversikten finner du informasjon om ulike tilskuddsordninger utover tilskudd fra kommunen som kulturvirksomheter i Ullensaker kan søke på.

Spørsmål?

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Idrettsaktiviteter

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke?

De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

ABC-midler

Alle idrettslag som er registert i Ullensaker, og som er medlem av Norges Idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen, kan søke om tilskudd fra ABC-midlene. Tildelingen gjøres av enheten Kommunale eiendommer, i samarbeid med Ullensaker Idrettsråd. Søknadsfrist 1.mai i 2022.

Deles inn i 2 forskjellige tilskudd:

  • A-midler tilskudd til idrettslag basert på antall aktive medlemmer under 20 år.
  • BC- midler tilskudd til betaling av kommunale avgifter, brensel, anleggsforsikringer, drift og vedlikehold av anlegg

Retningslinjer ABC midler.pdf

Søknadskjema

Ved spørsmål ta kontakt Seniorrådgiver Haakon Fjone tlf. 66108000/ haakon.fjone@ullensaker.kommune.no

Spillemidler til anlegg

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping A/S som fordeles mellom idrett og kultur. Midlene prioriteres og tildeles av fylkeskommunen etter innstilling fra den enkelte kommune.

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33 %. For alle typer anlegg er det maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Har ditt lag eller forening planer om å bygge idrettsanlegg eller friluftsanlegg?
  • Kontakt seniorrådgiver for park og idrett Haakon Struksnæs Fjone eller Vidar Bjørkli  tlf. 66 10 80 00
Søknad

Hva skal følge søknaden?

 

  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Bekreftet finansieringsplan
  • Driftsplan og driftsbudsjett
  • Tinglyst skjøte eller leieavtale for grunn til anlegg.

Informasjon om spillemiddelordningen og skjema kan hentes ut på http://idrettsanlegg.no

I tillegg finnes andre tilskuddsordninger som administreres av sentrale instanser, organisasjoner og firma. 

Spørsmål?

Idrett v/ Seniorrådgiver Haakon Fjone tlf. 66108000/ haakon.fjone@ullensaker.kommune.no

 

Aktivitet mot rasisme

Hva kan du søke til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak/aktivitet som er i henhold til Ullensaker kommunes Handlingsplan mot rasisme. Tiltaket det søkes tilskudd til skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering kan forebygges og bekjempes.

Det kan søkes tilskudd til aktivitet som skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering og rasisme kan bekjempes.

Hvem kan søke? 

Alle aktører nevnt i Handlingsplanen kan søke, dvs. lag, foreninger, skoler, grupper eller enkeltpersoner, også voksne.

Søknad

Søknadsfrist: 1. mai.

Søknader sendes enhet for Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim 

Spørsmål?

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Stipend til unge lovende utøvere

Hvem kan søke stipend?

Ullensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilknytning til Ullensaker innenfor et bredt kulturfelt. 

Hva kan du søke stipend til? 

Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytterligere utvikling og interesse. Stipendet bør fortrinnsvis benyttes til skolering i forbindelse med skole/kursvirksomhet og reiseutgifter, men kan også brukes til delfinansiering for innkjøp av materiell og utstyr som er forbundet med den aktiviteten stipendiaten utøver.

Søknad

Søknad med begrunnelse sendes innen 1. desember året før tildeling til: Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Pb. 487, 2051 Jessheim eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Hvem kan søke?

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger. 

Hva kan du søke til?

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre. Stipendets størrelse kan være inntil kr. 1.000 pr. utøver.

Søknad

Søknad med begrunnelse sendes innen 1. mai til: Ullensaker kommune, Enhet Kultur Pb. 487, 2051 Jessheim eller eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

Enhet Kultur v/ Vigdis Bærum, konsulent fritids-/støttekontaktordningen tlf. 96 94 61 66/ gyri.vigdis.baerum@ullensaker.kommune.no

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak (tidligere Grendepotten) er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Størrelsen på tilskudd til nærmiljøtiltak vedtas årlig i forbindelse med kommunens budsjett og økonomiplan.

Hvem kan søke om tilskudd til nærmiljøtiltak?

Lag, foreninger, skoler, m.fl. kan søke til sitt grendeutvalg om støtte til positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø.

NB! Hver aktør kan kun søke ett grendeutvalg.

Grendeutvalg i Ullensaker

Grendeutvalg i Ullensaker

 Søknadsskjema og vedtekter
Spørsmål?

Lag og foreninger kontakter det grendeutvalget de tilhører - se kontaktinfo ovenfor.
Grendeutvalgene kontakter Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Gaver og tilskudd ved jubileer, arrangementer, bragder m.m.

Hvem kan få gaver og tilskudd?

Person eller organisasjon må være hjemmehørende i Ullensaker og arrangementet det søkes tilskudd til skal avholdes innenfor Ullensaker kommunes grenser.

Søknad

Invitasjon /søknad skal sendes Ullensaker kommune v /park og idrett: postmottak@ullensaker.kommune.no

Spørsmål?

 Vidar Bjørkli  tlf. 66108000

 vidar.bjorkli@ullensaker.kommune.no


Publisert: 25.04.2018 08:17:00
Sist endret: 29.03.2022 09:29