Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen inneholder visjon, mål og strategier for utviklingen av kommunen, samt kommuneplanens handlingsdel. I samfunnsdelen beskrives også planprosessen og andre forhold omkring kommuneplanen.

Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser/retningslinjer. Den angir rammene for arealbruk i kommunen. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlegg til areadelen. Som det framgår av begrepet, gir planbeskrivelsen en omtale av sentrale grep i kommuneplanens arealdel.


Publisert: 15.12.2016 14:00
Sist endret: 16.01.2023 14:36