Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan Ullensaker

Rullering av kommuneplan

Kommuneplanen er under rullering.  Planoppstart ble varslet 09.05.2017 etter vedtak i Formannskapet 02.05.17 (FSK-sak 91/17). Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtok den 5. september 2017 planprogram for rullering av kommuneplanen i Ullensaker. Dokumentene kan leses her:

Plan- og utredningsarbeidet pågår. Det forventes at høringsutkast vil foreligge rett over nyttår 2019. Det vil bli fremmet noen avklaringssaker i løpet av høsten 2018. 

Fristen for å komme med arealinnspill til kommuneplanen er utløpt. 

Gjeldende kommuneplan 2015-2030

Kommuneplanen for Ullensaker for perioden 2015-2030, ble vedtatt av Kommunestyret den 7.9.2015. Planbestemmelsene med retningslinjer for kommunedelplanene for Kløfta, Borgen, Nordkisa, Gystadmarka, Jessheim sørøst og Byplanen er korrigert i samsvar med dette vedtaket. 

Kommunenplanens samfunnsdel

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtak kommuneplan 2015-2030

Temakart kvikkleire og marin grense

Temakart grønnstruktur

Her kan du lese mer om hva en kommuneplan er.

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Byplan Jessheim

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Kommunedelplan Gystadmarka

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Jessheim sørøst

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Kløfta

Kommunedelplan for Kløfta ble vedtatt av kommunestyret den 03.09.2012.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Vedtak kommundelplan Kløfta

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Nordkisa

Kommunedelplan for Nordkisa ble vedtatt av Herredsstyret den 8.11.2010.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak kommunedelplan Nordkisa

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan Borgen

Kommunedelplan for Borgen ble vedtatt av Kommunestyret den 5.12.2011.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak av kommunedelplan Borgen

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen ble vedtatt i Herredstyret 30.11.2009.

Kommunedelplan for klima og energi

Vedtak klima og energiplan

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommundeleplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2019

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. 

Kommunedelplan for Kultur - Kortversjon

Kommunedelplan for Kultur

Plangrunnlag  - Kommunedelplan for Kultur

Vedtak kommunedelplan for Kultur

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd utarbeidet Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040 d.v.s. lag og foreninger innenfor kulturfeltet i Ullensaker.

Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000 / postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2021 ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

Vedlegg - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

For mer informasjon kontakt rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer, strategier og publikasjoner

Strategidokument for Kulturminnevern

Ullensaker i 10 historier

Jessheim - Hus og historier 

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa


Publisert: 13.10.2016 14:17:13
Sist endret: 15.06.2017 14:57