Innhold

Kommuneplan for Ullensaker 2019 – 2030 – offentlig ettersyn – mindre endringer og utvidet høringsfrist

Endring av forslag til ny kommuneplan, jf. vedtak i Formannskapet 29.8.19, sak 139/19.

Forslag til ny kommuneplan som ligger ute til offentlig ettersyn har vist seg ikke å fange opp Formannskapets intensjon om at følgende tre arealinnspill fra silingssaken skulle legges ut til offentlig ettersyn som en del av planforslaget. Dette gjelder innspill nr. 5 Dal pleiehjem, nr. 78 Ullensaker næringspark og nr. 90 Borgen. 

Det har også blitt stilt spørsmål ved Formannskapets kompetanse til ikke å legge inn grønn strek i planforslaget, jf. vedlagte juridiske notat.

Formannskapet har på denne bakgrunn gjort et tilleggsvedtak i sak 139/19, den 29.8.19. Dette vedtaket innebærer at ovennevnte arealinnspill inngår i høringen, samt at det legges inn en grønn strek (omtalt som grønn grense i regional ATP) i høringsforslaget.

Høringsdokumentene er justert i henhold til tilleggsvedtaket. Endringer er markert med rød tekst i de dokumentene som er endret. Det gjelder planbeskrivelse, plankart, temakart grønn strek for Jessheim og Kløfta, kommuneplanbestemmelser og konsekvensutredning. Det er ingen endringer i forslaget til ny samfunnsdel.

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok den 18.6.2019, sak 109/19, å legge forslag til kommuneplan for Ullensaker 2019 – 2030 ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble nærmere presisert og avklart 3.7.19 i sak  sak 122/19, og som nevnt over ble det fattet et tilleggsvedtak 29.8.19 i sak 139/19.

Høringsfrist

Skriftlige uttalelser til høringen sendes Ullensaker kommune innen 31. oktober 2019:

Innsendte høringsuttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli oppsummert og kommentert ved sluttbehandlingen av planen.

Hovedfokus ved denne rulleringen har vært på samfunnsdelen, og på kommuneplanbestemmelsene i arealdelen. 

Planforslaget - samfunnsdelen

Samfunnsdelen er forenklet og mer oversiktlig i forhold til gjeldende plan. Det er laget en ny visjon for kommunen: Ullensaker – mulighetslandet. Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner. Samfunnsdelen er forankret i  FNs bærekrafts mål der vi har valgt å fokusere på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold),  og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde.

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Planforslaget - arealdelen

Planbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revisjon der målet er å sikre kvalitet og bærekraft i by- og tettstedsutviklingen. Det foreslås nye bestemmelser om f.eks. fortetting i eksisterende boligområder, estetikk og arkitektur, handel og parkering. Det gjøres oppmerksom på at miljøsonen langs E6 og E16 endres fra 150 meter til 100 meter. For øvrig vises det til vedtakene for øvrige endringer.

Det har kommet inn drøyt 70 arealinnspill til rulleringen av kommuneplanen. De fleste av disse er vurdert og silt ut i løpet av arbeidet med høringsforslaget. Arealinnspill som legges ut til offentlig ettersyn er konsekvensutredet, og tegnet inn i kartet med foreslått formål. 

Det følger fem temakart til arealkartet: rammeplan for avkjørsler, hensynssoner kulturminner og kulturmiljøer, flomsonekart, et kart som viser marin grense og kartlagte soner med kvikkleire og grønn strek (grønn grense i regional ATP) for Jessheim og Kløfta. Forslaget til grønn strek følger av tilleggsvedtaket i FSK 29.8.19. Bakgrunnen for vedtaket er nærmere utdypet i et juridisk notat som følger som vedlegg.

Følgende kommuneplandokumenter inngår i høringen:

Høringsdokumentene er også tilgjengelige for lesing på servicetorget i Rådhuset, samt Jessheim og Kløfta bibliotek. 

- Vedlegg og andre relevante dokumenter (klikk her for oversikt og nedlasting)

Øvrige dokumenter er vedlegg og underlagsdokumenter.

Åpent møte

Det vil bli avholdt åpent møte om forslaget til ny kommuneplan 10. oktober kl. 18:00 i Ullr, kommunestyresalen. I møtet presenteres den nye kommuneplanen, og det vil være mulig å stille spørsmål. Høringsuttalelser sendes kommunen skriftlig. 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til enheten for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad, eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på tlf. 66 10 80 00.

 

Gjeldende kommuneplan 2015-2030

Kommuneplanen for Ullensaker for perioden 2015-2030, ble vedtatt av Kommunestyret den 7.9.2015. Planbestemmelsene med retningslinjer for kommunedelplanene for Kløfta, Borgen, Nordkisa, Gystadmarka, Jessheim sørøst og Byplanen er korrigert i samsvar med dette vedtaket. 

Kommunenplanens samfunnsdel

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtak kommuneplan 2015-2030

Temakart kvikkleire og marin grense

Temakart grønnstruktur

Her kan du lese mer om hva en kommuneplan er.

 

Byplan Jessheim

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Kommunedelplan Gystadmarka

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Jessheim sørøst

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Kløfta

Kommunedelplan for Kløfta ble vedtatt av kommunestyret den 03.09.2012.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Vedtak kommundelplan Kløfta

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Nordkisa

Kommunedelplan for Nordkisa ble vedtatt av Herredsstyret den 8.11.2010.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak kommunedelplan Nordkisa

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan Borgen

Kommunedelplan for Borgen ble vedtatt av Kommunestyret den 5.12.2011.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak av kommunedelplan Borgen

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen ble vedtatt i Herredstyret 30.11.2009.

Kommunedelplan for klima og energi

Vedtak klima og energiplan

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommundeleplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2019

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. 

Kommunedelplan for Kultur - Kortversjon

Kommunedelplan for Kultur

Plangrunnlag  - Kommunedelplan for Kultur

Vedtak kommunedelplan for Kultur

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd utarbeidet Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040 d.v.s. lag og foreninger innenfor kulturfeltet i Ullensaker.

Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000 / postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2021 ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

Vedlegg - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

For mer informasjon kontakt rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer, strategier og publikasjoner

Strategidokument for Kulturminnevern

Ullensaker i 10 historier

Jessheim - Hus og historier 

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa


Publisert: 13.10.2016 14:17:13
Sist endret: 15.06.2017 14:57