Kommuneplan og kommunedelplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan Ullensaker

Rullering av kommuneplan

Kommuneplanen er under rullering, se FSK-sak 91/17, den 02.05.2017. Planoppstart ble varslet 09.05.2017. Planprogrammet har vært på høring.  

Kommuneplanen skal rulleres i sin helhet, men med hovedvekt på samfunnsdelen. Gjeldende arealdel har store uutnyttede, planavklarte utbyggingsområder, det er derfor ikke behov for å legge ut nye, store utbyggingsområder. Planbestemmelsene knyttet til arealdelen vil bli vurdert. Arealinnspill som ønskes vurdert bør inneholde følgende dokumentasjon:

  • Beliggenhet: Gbnr., kartutsnitt med avgrensning og arealets størrelse
  • Beskrivelse av ønsket endring/formål og begrunnelse
  • Type arealer som blir berørt (f.eks. landbruk-, natur- og friluftsområde) og forventet konflikt
  • Adkomstløsninger og forventet trafikk
  • Grunneier, evt. forhold til grunneier om innspillet kommer fra andre enn grunneier

Arealinnspill må være sendt kommunen før 1. oktober 2017. Innspillet sendes som epost til postmottak@ullensaker.kommune.no, eller som brev til Ullensaker kommune, plan og næring, postboks 470, 2051 Jessheim.

Gjeldende kommuneplan 2015-2030

Kommuneplanen for Ullensaker for perioden 2015-2030, ble vedtatt av Kommunestyret den 7.9.2015. Planbestemmelsene med retningslinjer for kommunedelplanene for Kløfta, Borgen, Nordkisa, Gystadmarka, Jessheim sørøst og Byplanen er korrigert i samsvar med dette vedtaket. 

Kommunenplanens samfunnsdel

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtak kommuneplan 2015-2030

Temakart kvikkleire og marin grense

Temakart grønnstruktur

Her kan du lese mer om hva en kommuneplan er.

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Byplan Jessheim

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Kommunedelplan Gystadmarka

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Jessheim sørøst

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Kløfta

Kommunedelplan for Kløfta ble vedtatt av kommunestyret den 03.09.2012.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Vedtak kommundelplan Kløfta

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Nordkisa

Kommunedelplan for Nordkisa ble vedtatt av Herredsstyret den 8.11.2010.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak kommunedelplan Nordkisa

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan Borgen

Kommunedelplan for Borgen ble vedtatt av Kommunestyret den 5.12.2011.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak av kommunedelplan Borgen

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen ble vedtatt i Herredstyret 30.11.2009.

Kommunedelplan for klima og energi

Vedtak klima og energiplan

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. 

Kommunedelplan for Kultur - Kortversjon

Kommunedelplan for Kultur

Plangrunnlag  - Kommunedelplan for Kultur

Vedtak kommunedelplan for Kultur

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd utarbeidet Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040 d.v.s. lag og foreninger innenfor kulturfeltet i Ullensaker.

Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000 / postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2021 ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

Vedlegg - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

For mer informasjon kontakt rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer og strategier

Strategidokument for Kulturminnevern

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa


Publisert: 13.10.2016 14:17:13
Sist endret: 28.06.2017 13:19