Innhold

Kommuneplans arealdel 2021 – 2030 er nå vedtatt

Ny kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 23.03.21. Kommuneplanen er sammen med økonomiplanen kommunens viktigste styringsdokument.

Ved denne rulleringen av arealdelen er det spesielt kommuneplanbestemmelsene som har hatt fokus. De nye bestemmelsene setter tydelige rammer for arealutviklingen med tanke på klima- og miljøutfordringer, estetikk, fortetting, naboskap, handel, kulturminner mm. Kvalitet i utviklingen av Ullensaker samfunnet har stått sentralt sammen med FNs 17 bærekrafts mål (kommuneplanens samfunnsdel).

Plandokumentene

Arealplankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende for kommunens arealpolitikk. Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter:

Gjenstående innsigelser

Det gjenstår noen innsigelser til kommuneplanens arealdel ved sluttbehandlingen. Arealer og bestemmelser som er omfattet av innsigelsene er unntatt rettsvirkning fram til de er løst gjennom dialog eller mekling. Arealene er i arealplankartet markert med hensynssone for unntatt rettsvirkning, og bestemmelser som det er heftet innsigelse ved er markert med rød tekst som er gjennomstreket. Rådmannen arbeider med dette. Dokumentene blir endret når mekling er gjennomført eller dialog har ført fram.

Endringer ved sluttbehandlingen

Det ble vedtatt to mindre endringer i dokumentene i forbindelse med sluttvedtaket i Kommunestyret 23.03.21. Det ble lagt inn et nytt areal med boligformål, del av Nordbyjordet (2019-98), og rekkefølgekravet til Nordby park ble justert. Det nye arealet med boligformål vil bli gjenstand for en avgrenset høring til relevante instanser og berørte. Fram til det er gjennomført er området unntatt rettsvirkning, og markert i kartet med en hensynssone.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen 21.04.2020, sak 25/20.

Samfunnsdelen er forankret i FNs bærekraftsmål der fokuset ligger på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold), og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde. I tillegg er det utarbeidet mål og strategier for samfunnssikkerhet og beredskap. Med samfunnsdelen til kommuneplanen er det også utarbeidet en ny visjon:

"Ullensaker – mulighetslandet"

Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner.

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Her kan du lese mer om hva en kommuneplan er.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende kommuneplanen kan rettes til enheten for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad, eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på tlf. 66 10 80 00.

 

Byplan Jessheim

 

Forslag til ny Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rundt 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

 

Kommunedelplan Gardermoen vest

Offentlig ettersyn av planforslag 

Formannskapet vedtok den 12.03.24, sak 40/24, å legge forslag til kommunedelplan for Gardermoen vest ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok følgende: 
«Formannskapet legger forslag til kommunedelplan for Gardermoen vest, planforslag B, inkludert plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 26.05.2023, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14»

Hovedhensikten med arbeidet har vært å løse en innsigelse til kommuneplanen fra Viken fylkeskommune (kulturminnemyndigheten) til Avinors behov for utvidelse av lufthavnformålet. I tillegg er arealer avsatt til parkering, næring, tjenesteyting og grønnstruktur blitt vurdert, for å skape en helhet i planområdet. 

På bakgrunn av vedtak i Kommunestyret 07.03.23, fastsettelse av planprogram (KST-sak 16/23), har det blitt utarbeidet en kommunedelplan i to versjoner, henholdsvis versjon A og B. Det er versjon B som nå oversendes til offentlig ettersyn. Bestemmelser for versjon B er markert i plandokumentene med rød skrift.

Planforslag med alle tilhørende dokumenter:

 1. Saksutskrift – FSK 12.03.24, sak 40/24
 2. Planbestemmelser, datert 26.05.23
 3. Plankart A, datert 26.05.23
 4. Plankart B, datert 26.05.23
 5. Planbeskrivelse, datert 26.05.23
 6. Konsekvensutredning, datert 26.05.23
 7. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 26.05.23
 8. Høringsuttalelse med innsigelse fra Akershus fylkeskommune, datert 20.11.19
 9. Høringsuttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 30.10.19
 10. Høringsuttalelse med innsigelse fra Viken fylkesråd, datert 25.09.20
 11. Brev fra Avinor – Gardermoen vest – planalternativ B, datert 24.05.23

Frist for å komme med uttalelser eller merknader til planforslaget er mandag 17.juni 2024. Uttalelser sendes Ullensaker kommune:

Både epost og brev merkes plan og næring – Gardermoen vest.

Det avholdes åpent møte om planforslaget mandag 6.mai 2024 kl. 18:00 på Jessheim bibliotek.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i KST-sak 16/2307.03.23.

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll, epost: anne.catherine.ekroll@ullensaker.kommune.no eller telefon 416 37 591.

 

Kommunedelplan Gystadmarka

 

Kommunedelplan Jessheim sørøst

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Kløfta

Kommunedelplan for Kløfta ble vedtatt av kommunestyret den 03.09.2012.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Vedtak kommunedelplan Kløfta

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Nordkisa

Kommunedelplan for Nordkisa ble vedtatt av Herredsstyret den 8.11.2010.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak kommunedelplan Nordkisa

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan Borgen

Kommunedelplan for Borgen ble vedtatt av Kommunestyret den 5.12.2011.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak av kommunedelplan Borgen

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen ble vedtatt i Herredstyret 30.11.2009.

Kommunedelplan for klima og energi

Vedtak klima og energiplan

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2019

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. 

Kommunedelplan for Kultur - Kortversjon

Kommunedelplan for Kultur

Plangrunnlag  - Kommunedelplan for Kultur

Vedtak kommunedelplan for Kultur

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd utarbeidet Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040 d.v.s. lag og foreninger innenfor kulturfeltet i Ullensaker.

Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000 / postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2021 ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

Vedlegg - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

For mer informasjon kontakt rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer, strategier og publikasjoner

Strategidokument for Kulturminnevern

Ullensaker i 10 historier

Jessheim - Hus og historier 

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa

Kulturminnevernplanen skal revideres i 2021/2022.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål om planprogrammet eller rulleringen av kulturminnevernplanen kan rettes til rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad på e-post ch@ullensaker.kommune.no.

 


Publisert: 13.10.2016 14:17:13
Sist endret: 12.04.2024 14:53