Innhold

Kommuneplan for Ullensaker 2020 – 2030 – ny begrenset høring av arealdelen 

Begrenset høring innebærer at det bare er endringer og tilføyelser i plandokumentene som er gjenstand for høring, jf. vedlagte vedtak og saksutskrift.

Ullensaker kommune sendte kommuneplanens arealdel på høring i 2019 med høringsfrist 31.10.19. Kommunevalget i september 2019 ga kommunen et nytt politisk styre som ønsker å sette sitt preg på kommuneplanen. Kommunestyret vedtok den 23.06.20, sak 77/20, å legge kommuneplanens arealdel ut på ny begrenset høring.  

Det fremkommer av vedtaket og plandokumentene at det foreslås arealendringer og endringer i bestemmelsene. Arealendringene omhandler i hovedsak arealer avsatt til framtidig boligformål som gis LNF-formål i nytt utkast til arealdel. Disse endringene fremkommer ikke av konsekvensutredningen.  

Endringene i bestemmelsene er en tydeliggjøring av fokus på jordvern, kvalitet i utviklingen av nye boligområder og det grønne skiftet. Det foreslås også en utbyggingsrekkefølge for å sikre sekvensiell utvikling av områder i tid, og for å sikre at utviklingen skjer innenfra og ut.  

Rekkefølgekrav fra gjeldende kommuneplan (2015) for områdene 2015-62, 2015-91(Gystad) og 2015-113 (Nordby park) er tatt inn igjen i forslaget til nye bestemmelser. Bestemmelsene for Gystad området er også gjort gjeldende for nye tilstøtende områder: 2019-53, 2019-55 og 2019-56. Området 2019-56 erstatter delvis områdene 2015-3 og 2015-9 i gjeldende plan. 

Hvordan lese og forstå endringene 

Det er gjort endringer i følgende plandokumenter:

  • Arealplankart 
  • Kommuneplanbestemmelser 
  • Planbeskrivelse 
  • Temakart grønn strek (grønn grense) 
  • Konsekvensutredning 
  • ROS-analyse (utarbeidet på nytt på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen) 

Alle endringer fremkommer av dokumentene. Ny tekst er markert med grønn tekstfarge (det som skal høres), gammel tekst er strøket over. Når det gjelder arealplankartet er det ett kart som viser forslaget til ny arealdel, og ett notat med kartutsnitt som illustrerer/viser endringene som er på høring. 

Her kan du lese samtlige dokumenter. 

 

Høringsfrist 

Skriftlige uttalelser til høringen sendes Ullensaker kommune innen 7. september 2020: 

Innsendte høringsuttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli oppsummert og kommentert ved sluttbehandlingen av planen. 

Ny samfunnsdel til kommuneplanen er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen 21.04.2020, sak 25/20.

Samfunnsdelen er forankret i FNs bærekraftsmål der fokuset ligger på de tre bærekraftselementene: miljø – økonomi – folkehelse (sosiale forhold), og tre satsningsområder: tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling. Det er knyttet ett mål og tre understøttende strategier til hvert satsingsområde. I tillegg er det utarbeidet mål og strategier for samfunnssikkerhet og beredskap. Med samfunnsdelen til kommuneplanen er det også utarbeidet en ny visjon:

Ullensaker – mulighetslandet

Mulighetslandet som visjon peker på muligheter og omtanke for alle; både dagens innbyggere og framtidige generasjoner.

Handlingsdelen til kommuneplanen består av kommunens handlingsregler (økonomisk), strategiske satsinger og budsjettet med økonomiplan. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen skal det prioriteres i forhold til vedtatte satsingsområder og målsettinger i kommuneplanen.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål vedrørende arbeidet med kommuneplanen kan rettes til enheten for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad, eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på tlf. 66 10 80 00.

 

Gjeldende kommuneplan 2015-2030

Kommuneplanen for Ullensaker for perioden 2015-2030, ble vedtatt av Kommunestyret den 7.9.2015. Planbestemmelsene med retningslinjer for kommunedelplanene for Kløfta, Borgen, Nordkisa, Gystadmarka, Jessheim sørøst og Byplanen er korrigert i samsvar med dette vedtaket. 

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtak kommuneplan 2015-2030

Temakart kvikkleire og marin grense

Temakart grønnstruktur

Her kan du lese mer om hva en kommuneplan er.

 

Byplan Jessheim

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Kommunedelplan Gystadmarka

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Jeta Limani Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Jessheim sørøst

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Kløfta

Kommunedelplan for Kløfta ble vedtatt av kommunestyret den 03.09.2012.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Planbeskrivelse

Vedtak kommundelplan Kløfta

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan Nordkisa

Kommunedelplan for Nordkisa ble vedtatt av Herredsstyret den 8.11.2010.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak kommunedelplan Nordkisa

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan Borgen

Kommunedelplan for Borgen ble vedtatt av Kommunestyret den 5.12.2011.

Plankart

Planbestemmelser med retningslinjer

Vedtak av kommunedelplan Borgen

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen ble vedtatt i Herredstyret 30.11.2009.

Kommunedelplan for klima og energi

Vedtak klima og energiplan

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll eller rådgiver Kirsten Marie Sødal på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommundeleplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2019

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur ble vedtatt av kommunestyret 14.06.16. 

Kommunedelplan for Kultur - Kortversjon

Kommunedelplan for Kultur

Plangrunnlag  - Kommunedelplan for Kultur

Vedtak kommunedelplan for Kultur

I tillegg til disse to delene har Ullensaker kulturråd utarbeidet Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040 d.v.s. lag og foreninger innenfor kulturfeltet i Ullensaker.

Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor 2016 - 2040

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000 / postmottak@ullensaker.kommune.no

Rullering av Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø - Varsel om oppstart og høring av planprogram

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur vedtok den 18.11.20, sak 85/20, å varsle oppstart av arbeidet med rullering av kulturminnevernplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Det fremkommer av forslaget til planprogram at kulturminnevernplanen skal rulleres i sin helhet, men med hovedvekt på å innlemme nylig kartlagte kulturminner fra etterkrigstid, å ta opp nye regionale og nasjonale føringer, å avstemme med annet relevant pågående og kommende planarbeid i Ullensaker, samt å se på mulighetene for omstrukturering og forenkling av planen.

Frist for å sende inn merknader er 31.01.21

Frist for å komme med uttalelser eller merknader til varsel om oppstart eller til forslaget til planprogram er 31.01.21. Uttalelser sendes Ullensaker kommune som:

  • elektronisk "Send innspill" - se nedenfor
  • e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no (merk med saksnr. 20/10474), eller
  • brev til Ullensaker kommune, enhet Kultur, postboks 470, 2051 Jessheim

Send innspill

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål om planprogrammet eller rulleringen av kulturminnevernplanen kan rettes til rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad på e-post ch@ullensaker.kommune.no.

Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2021 ble vedtatt av Kommunestyret 13. juni 2017.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

Vedlegg - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Ullensaker

For mer informasjon kontakt rådgiver for kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer, strategier og publikasjoner

Strategidokument for Kulturminnevern

Ullensaker i 10 historier

Jessheim - Hus og historier 

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa


Publisert: 13.10.2016 14:17:13
Sist endret: 01.02.2021 10:37