Innhold

Om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Fra og med 2021 er det innført eiendomsskatt på næringseiendommer og kraftnett i hele kommunen.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats av eiendommens verdi. Denne er vedtatt av kommunestyret. Vedtatt sats for 2024 er på 3,0 promille.

Lover og vedtekter

Eiendomsskatten er regulert gjennom nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen utarbeidet egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Beregning av eiendomsskatt

Skattyter vil få tilsendt en skatteseddel som viser utregning av skatten for den enkelte næringseiendom. 

Grunnlaget for eiendomsskatten er forventet markedsverdi for eiendommen (se Eigedomsskattelovens § 8 A-2.)  Verdien av eiendommen skal fastsettes ved takst. Alle næringseiendommene i Ullensaker har blitt taksert av et profesjonelt takstfirma. 

Grunnlaget for eiendomsskattetakstene finnes i de gjeldende retningslinjene for taksering som er fastsatt av sakkyndige eiendomsskattenemnd i Ullensaker.

Retningslinjer for taksering av næringseiendommer i Ullensaker kommune.

Sonekart

Eiendomsskattelister

Skatteliste for eiendomsskatt 2024 til offentlig ettersyn

Utlagt eiendomskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlaget, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til skattyter.

Forfall

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store terminer fastsatt av kommunestyret. Skatten for 2024 forfaller til betaling:

 1. termin: medio juni 2024
 2. termin: medio november 2024

Faktura for første forfall vil bli sendt ut i løpet av våren.

Klage på skattevedtaket

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskattelista ble lagt ut til offentlig ettersyn eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Det må sendes skriftlig klage til eiendomsskattekontoret. Klage over eiendomsverdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen vil bli behandlet i sakkyndig nemnd. Dersom sakkyndig nemd ikke gir medhold i klagen vil saken bli oversendt klagenemnda for videre behandling. Både sakkyndig nemnd og klagenemnd er opprettet av kommunestyret.

Selv om det er sendt klage på skatten skal den innbetales med fastsatt beløp til rett tid.

Klagen kan sendes pr brev til:   

 • Ullensaker kommune
 • Eiendomskattekontoret
 • Postboks 470
 • 2051 JESSHEIM

Alternativt kan klagen sendes pr mail til eiendomsskatt@ullensaker.kommune.no

(NB! Sensitive opplysninger bør ikke sendes pr mail)

Klagen må inneholde:

 • Gårds og bruksnummer
 • Eventuelt feste eller seksjonsnummer
 • Grunnen til klagen med eventuell dokumentasjon
 • Telefonnummer/mailadresse til klager

Søknad om fritak fra eiendomsskatt 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan kommunestyret velge å frita følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller utval som er nemnt i kommuneloven § 5-7, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e) Fritidsbustader.

Eiendomsbesittere som mener at de faller innunder noen av de gruppene som listes opp i §7 over kan søke kommunestyret om fritak for eiendomsskatt. Et eventuelt fritak gjelder for et år.

Søknaden sendes til:

 • Ullensaker kommune
 • Eiendomskattekontoret
 • Postboks 470
 • 2051 JESSHEIM

Alternativt kan søknaden sendes pr mail til eiendomsskatt@ullensaker.kommune.no

(NB! Sensitive opplysninger bør ikke sendes pr mail)

Lenkeliste

Eiendomsskattevedtekter Ullensaker kommune

Retningslinjer for taksering av næringseiendommer i Ullensaker kommune.

Skattelisten for 2024


Publisert: 17.06.2021 12:06:36
Sist endret: 19.02.2024 14:49