Innhold

Rådmannens budsjettgrunnlag

Vedtatt budsjett 2021

Vedtatt budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 i online-versjon 

eller les det som dokument her

Formannskapet behandlet forslaget i formannskapsmøte 1. desember. 

Her er

Posisjonens forslag

Opposisjonens forslag 

Årsbudsjett og økonomiplan

Rådmannens grunnlag for påfølgende års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år.

Formannskapet innstiller på årsbudsjett og økonomiplan overfor Kommunestyret som vedtar dette i begynnelsen på desember.

Økonomiplanen omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Økonomisk tertialrapport

Her kan du lese tertial rapporter til kommunen som sendes politikerne.

Ullensaker kommune rapportering per 2.tertial 2020

Økonomiåret 2020

Her kan du lese om kommunens økonomiske situasjon og hva vi prioriterer i budsjettet for 2020.

Budsjett 2020 – stramme økonomiske rammer og innovative løsninger

Ullensaker kommunestyre vedtok årsbudsjettet for 2020 i sitt møte 10. desember. Budsjettet viderefører satsingene fra 2019; økt tilbud til barn og unge, omlegging til et mer bærekraftig tjenestetilbud og digitalisering av offentlige tjenester.

Innbyggere og næringsliv i Ullensaker kommune opplever at kommunen leverer gode tjenester med god kvalitet til rett tid. Dette skal kommunen fortsette med, men vår nåværende situasjon og fremtidige utviklingstrekk, tilsier at vi må gjøre en del endringer for at det skal være mulig.
Mange vil bo i Ullensaker kommune, og vi er en av landets raskest voksende kommuner. Dette betyr at det er mye liv og mange som bidrar positivt i kommunen, men det medfører også et stort behov for infrastruktur og tjenester. Eldre utgjør en stadig økende andel av innbyggerne og behovet for kommunale tjenester blir dermed større. Ullensaker kommune er allerede i en krevende økonomisk situasjon etter mange år med kraftig vekst.

Hvis vi tar kloke valg, våger å tenke nytt og tar i bruk moderne teknologi, kan vi klare å tilby tjenester av høy kvalitet. Vi skal drive offentlige tjenester på en mest mulig effektiv måte og bruke penger på det som gir innbyggerne livskvalitet, samtidig som vi skal spare der vi kan.

Dreining av tjenestene innenfor helse og omsorg
I samarbeid med brukere, frivillige organisasjoner og private aktører, skal vi opprette gode møteplasser, bomiljøer, tjenester og kultur- og aktivitetstilbud til brukere av helse- og omsorgstjenester. Vi skal fornye, digitalisere og effektivisere, slik at kommunebudsjettet klarer å dekke det økte behovet for tjenester.

Barn og unge
Kommunen viderefører satsingen på barn og unge. Mange har ønsket en ungdomsklubb for de litt eldre ungdommene i Ullensaker. Sammen med kommunens ungdommer og Barn og unges kommunestyre har kommunen jobbet frem et tilbud som åpner første halvår 2020.

Aktiv eiendomsforvaltning
Ullensaker kommune besitter mye eiendom som må forvaltes godt og sees i sammenheng med alle utfordringene og mulighetene som følger med kommunens kraftige vekst. Vi skal utarbeide en eiendomsstrategi med en tilhørende organisasjonsmodell, med det formål å ha en god og effektiv forvaltning i tiden fremover.

Digitalisering
For at kommunen skal kunne dekke det økende behovet for kommunale tjenester, må vi jobbe smartere og ta i bruk løsninger og teknologi som gjør tjenestene mer effektive og mindre kostnadskrevende. Den påbegynte satsingen på innovasjon og digitalisering innen offentlige tjenester vil derfor videreføres og styrkes.

Årsrapport

Rådmannen utarbeider årsrapport for Ullensaker kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år. Årsrapporten behandles parallelt med årsregnskapet og vedtas av Kommunestyret.

Årsrapporten legges frem for behandling i kommunestyret mai/juni etterfølgende år.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Ullensaker kommune innen 15. februar i etterfølgende år, for behandling i Kommunestyret legges det frem mai/juni.

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Perspektivmelding

Målet med perspektivmeldingen, er å synliggjøre utfordringer og muligheter med utgangspunkt i fremtidig demografisk vekst, behov for tjenester og forventede kostnader og inntekter.

Perspektivmelding 2021-2040

Perspektivmeldingen 2020-2039

Utviklings og effektiviseringsprosjekt

Det er utarbeidet en økonomisk analyse av kommunens regnskap for 2017. Dette er en del av utviklings- og effektiviseringsprosjekt i Ullensaker 2019-2022. Rapporten som viser handlingsrommet for Ullensaker finner du her. Ingen av tiltakene i rapporten er vedtatt. 

Rapport handlingsrom 


Publisert: 31.10.2017 10:13:21
Sist endret: 24.02.2021 15:43