Innhold

Politisk organisering

Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. 

Organisasjonskart

Politiske partier

Følgende politiske partier har representanter i kommunestyret.

Lenke til partienes hjemmesider

Ullensaker Arbeiderparti

Ullensaker Fremskrittsparti

Ullensaker Høyre

Ullensaker Senterparti

Ullensaker Venstre

Ullensaker Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Ullensaker alternativliste

Følgende partier stilte med fellesliste:

Ullensaker Sosialistisk Venstreparti

Rødt

Reglement for politiske utvalg

Reglementene regulerer i hovedsak saksbehandlingen i folkevalgte organ og funksjoner oppnevnt av slike organ i Ullensaker kommune. I tillegg er reglementene til organer for brukermedvirkning i grunnskolen tatt med i denne oversikten.

Enkelte reglement gjelder lovpålagte organ og andre organ som Ullensaker kommune har funnet hensiktsmessig å opprette. Reglementene nedenfor er sortert i følgende kategorier:

  • Saksbehandlingsreglement. Her ligger reglementene som regulerer saksbehandlingen i det enkelte utvalg. Reglementet for kommunestyret inneholder flest bestemmelser. Reglene i dette reglementet gjelder som utgangspunkt også for saksbehandlingen i de øvrige folkevalgte organene.
  • Tematiske reglement. Disse reglementene tar for seg et tema. Delegeringsreglementet fordeler myndighet mellom de ulike politiske organene og mellom det politisk nivået og administrasjonen. Videre finnes det blant annet reglement som gir bestemmelser om godtgjørelsen til de folkevalgte, deres rett til innsyn i kommunens dokumenter og etiske retningslinjer for både folkevalgte og tilsatte.
  • Reglement - Samarbeidsorganer for skole og barnehage. Her ligger saksbehandlingsreglementene for de fire typer lovpålagte organ innenfor denne sektoren.
Saksbehandlingsreglementer

Felles reglement for folkevalgte organer

Tematiske reglement

Delegeringsreglement

Økonomireglement

Finansreglement

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Pressereglement

 

Reglement - Samarbeidsorganer for skole og barnehage

Reglement for samarbeidsutvalg_ kommunale barnehager

Fellesreglement for samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene

Lokale forskrifter og vedtekter

Her finner du forskrifter og vedtekter som er vedtatt for Ullensaker kommune, og som er lagt ut på Lovdata sine nettsider.

Lokal forskrifter og vedtekter for Ullensaker kommune


Publisert: 15.11.2016 10:03:07
Sist endret: 18.10.2022 14:25