Priser og gebyrer

Betalingssatser 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Egne kurs- og eksamenskostnader.
Utstedelse av bevis er vederlagsfritt.

Avfall og renovasjon

Forurensingsloven krever at renovasjonordningen er selvfinansierende. I praksis betyr dette at alle kostnadene for ordningen skal fordeles på abonnenten i form av et gebyr.

Husholdningsrenovasjon

Renovasjonsgebyret er summen av fire deler R + PA+ PL + G der:
R = Restavfallsgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av mat- og restavfall)

PA = Papirgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av papir, papp og kartonger)

PL = Plastgebyr (fast del som belastes hver boenhet og som dekker henting og behandling av plastemballasje)

G = Grunngebyr (fast del som belastes hver boenhet og som dekker de øvrige kostnader for avfallsordningen, herunder bruk av returpunkter og leie av avfallsbeholdere)

Standard beholdersett består av 1 stk 140 restavfallsbeholder og 1 stk 140 papirbeholder. Rull med retursekker for plastemballasje og grønne poser for matavfall deles ut, og suppleres etter behov. Vi gjør oppmerksom på at abonnenten er ansvarlig for å justere beholderstørrelser etter sitt behov, ta kontakt med kommunen for bytte. Årsgebyret vil da justeres i forhold til beholderens størrelse og eventuelt hvor mange som deler beholderen. Prinsippet om pris etter andel beholdervolum vil også gjelde avfallsbrønner.

Gebyr - Plast G

Avfall og renovasjon pris 1.1.2017

Tjeneste Pris uten
mva 
Pris med
mva

Gebyr - restavfall

Beholder str. 80 l

kr 710,00  kr 887,50

Beholder str. 140 l

kr 935,00  kr 1 168,75

Beholder str. 240 l

kr 1 416,00 

kr 1 770,00

Beholder str. 360 l 

kr 2 297,00  kr 2 871,25

Beholder str. 660 l 

kr 3 717,00 

kr 4 646,25

Andel av avfallsbrønn restavfall - priseksempel 140 l  kr 948,00  kr 1 185,00

Gebyr - Papir

Beholder str. 140 l

kr 68,00  kr 85,00

Beholder str. 240 l

kr 76,00  kr 95,00

Beholder str. 360 l 

kr 116,00   kr 145,00

Beholder str. 660 l 

kr 220,00   kr 275,00

Andel av avfallsbrønn restavfall - priseksempel 140 l 

kr 71,00  kr 88,75

 Gebyr - Plast

Pr. abonnent

kr 89,00  kr 111,25

Grunngebyr

Pr.abonnent 

kr 1 154,00  kr 1 442,50

Hytterenovasjon 

kr 1 442,00  kr 1 802,50

Avløpstjenester

Prisliste 1.1.2017 Avløpstjenester
SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 874,40 kr 2 343,00
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 436,80 kr 3 046,00
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 036,80 kr 3 796,00
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 620,00 kr 4 525,00
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 213,60 kr 5 267,00
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr 689,60 kr 862,00
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr 348,80 kr 436,00
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved
Gardermon RA
kr 488,00 kr 610,00

Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale.
Gjelder avløp over 600 mg/l,
der tilleggsgebyret beregnes for andel COD utover grenseverdien.
Pr. kg COD

kr 27,56 kr 34,45
 Mindre avløpsanleggUten mva 
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe kr 5 220,00  
Søknad om utslippstillatelse, 16-49 pe kr 6 525,00  
Søknad om utslippstillatelse, 50-2000 pe kr 13 051,00  
For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som ikke er i
samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av
fullt gebyr. Ved avslag på søknad reduseres gebyret
med 50 %. Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fullt gebyr.
   
Tillegg for fornminneregistrering kr 1 000,00  
 Påslipp næring industriUten mva 
Søknad om utslipp, herunder påslipp kr 5 220,00  

For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som ikke er i
samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av
fullt gebyr. Ved avslag på søknad reduseres gebyret
med 50 %. Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fullt gebyr.

   

Barnehage

Priser kommunale barnehager 1.1.2017

Betalingssatser for 2017 for opphold og kostpenger.
 Opphold1/1 plass 07.00 - 17.00
Heldagsplass kr 2 730*
Kostpenger

kr 360 pr mnd. for heldagsplass

For sent henting

kr 189 pr time

Betaling 11 mnd. i året.

*Redusert foreldrebetaling: barnehagesatsen skal være maks 6% av husstandens inntekt. Foresatte i husholdning med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. For 3-, 4- og 5-åringer kan det i tillegg søkes om gratis kjernetid.

Bibliotek

Priser på kopi og purregebyr pr. 1.1.2017

Priser på kopier, faks, scanne og purregebyr
Størrelse                                                                   Kr pr. side
A4 sort/hvit kr   3,-
A4 farge kr   5,-
A3 sort/hvit kr   6,-
A3 farge kr 10,-
Faks kr   5,-
Scanne Gratis
Purregebyr - Dersom lånefrist ikke overholdes sendes det purring til lånetaker.
 1. purring  kr 30,-
 2. purring  kr 30,-
 3. purring  *Fullt erstatningskrav
* Dersom du leverer boka tilbake betaler du bare purregebyret.   
 Erstatning av manglende innlevert materiellPris
Bøker/lydbøker for voksne kr 445,-
Bøker/lydbøker for barn kr 310,-
Tegneserier kr 185,-
Tidsskrifter kr 125,-
Språkkurs kr 645,-
Musikk-CD kr 240,-
Spill kr 510,-

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig verdifullt materiale fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Byggesaker

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

 

Kapittel 3 - Byggesak

§ 3-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per søknad

Kr 5.000,-

§ 3-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per bruksenhet

Kr 500,-

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 25 % av grunngebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Utfylling eller endring av plan

Betales per

Gebyr

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Per søknad

Fullt gebyr

Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd

Per søknad

Kr 35.000,-

 

 

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.700,-

§ 3-6. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad

Betales per

Saksbehandlings-gebyr

Grunngebyr

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Per søknad

0 %

50 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

30 %

100 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter vedtak

Per søknad

100 %

100 %

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

Retur og avvisning

Betales per

Grunngebyr

Retur av søknad

Per søknad

100 %

Ved gjentatte mangler

Per mangelbrev

50 %

Avvisning av søknad

Per søknad

100 %

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

Retur dersom:

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende dispensasjonssøknad

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-9. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Første forhåndskonferanse

Per møte

Kr 0,-

Gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak

Per møte

Kr 3.000,-

§ 3-10. Endring

For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad. Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr.

Endring

Betales per

Gebyr

Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad

Per søknad

50 % av fullt gebyr

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.

Per søknad

Fullt gebyr

Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon.

 

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Gebyr

Boliger:

 

 

 Bolig og fritidsbolig med inntil 2 boenheter

Per søknad

 Kr 15.000,-

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

Per boenhet, oppad til 10 boenheter

 Kr 4.000,-

Store boligbygg

Per boenhet, oppad til 20 boenheter

 Kr 3.000,-

Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig

Per søknad

Kr. 1000,-  

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 250 m2 BRA

Areal >= 250 m2 BRA

Annet enn bolig:

 

 

 

Industri- og næringsbygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Fiskeri- og landbruksbygg

Per søknad

Kr 10.000,-

Kontor- og forretningsbygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Samferdsels- og kommunikasjonsbygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Hotell- og restaurantbygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Kultur- og forskningsbygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Helsebygg

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Fengsels-, beredskapsbygg mv.

Per søknad

 Kr 24.000,-

 Kr 34.000,-

Andre konstruksjoner eller anlegg

Per søknad

Kr 15.000,-

 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 100 m2 BRA

Areal >= 100 m2 BRA

Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig

Per søknad

 Kr 4.000,-

 Kr 7.000,-

 

Fasadeendring

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Betales per

Gebyr

Fasadeendring

Per søknad

Kr 3.000,-

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet

Per søknad

Kr 5.000,-

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

Betales per

Gebyr

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 9.000,-

uksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 5.000,-

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Betales per

Gebyr

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak

Kr. 2000,-

Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Per tiltak

Kr 1000,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f

Betales per

Gebyr

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

Kr 3.000,-

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g

Betales per

Gebyr

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad

Kr 3.000,-

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

Betales per

Gebyr

Innhegning mot veg

Per tiltak

Kr 3.000,-

Enkelt skilt eller reklame

Per tiltak

Kr 3.000,-

Skiltplan med flere enn to skilt

Per søknad

Kr 12.000,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j

Betales per

Gebyr

Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år

Per søknad

Kr 8.000,-

 

Vesentlig terrenginngrep

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k

Betales per

Gebyr

Vesentlige terrenginngrep.

Per søknad

Kr 6.000,-

Masseuttak/-mottak og større utomhusanlegg

Per søknad

Kr 30.000,-

 

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l

Betales per

Gebyr

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Per søknad

Kr 10.000,-

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Betales per

Gebyr

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) som er i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan

Per søknad

Kr 1.000,-

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4

Betales per

Gebyr

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 3.000,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per tiltak

Kr 3.000,-

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)

Per tiltak

Kr 3.000,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 9.500,-

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 3.000,-

Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,

Per tiltak

Kr 15.000,-

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 3.000,-

Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,

Per tiltak

Kr 15.000,-

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse

Betales per

Gebyr

Igangsettingstillatelse

Per søknad

Kr 9.000,-

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Betales per

Gebyr

Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Per søknad

Kr 0,-

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad

Kr 3.000,-

Midlertidig brukstillatelse for øvrig

Per søknad

Kr 3.000,-

 

§ 3-16. Dispensasjonssøknad

For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

Dispensasjon

Betales per

Gebyr

Dispensasjon som krever politisk behandling

Per forhold

Kr 20.000,-

Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt

Per forhold

Kr 10.000,-

Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt

Per forhold

Kr 4.000,-

 

Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen

Per eiendom

Kr 500,-

 

Dagsenter

Priser pr. 1.1.2017 og nye priser pr. 1.1.2018 (med forbehold om endringer)

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag 20172018
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 128

133

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 151

155

 

 TjenesteBasert på husstandsinntekt 2016   Pris 2017 2018 
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G:  (0 - 187.267) kr 0 0
 2G - 4G: (187.268,- 374.535) kr 155 160
 > 4G:      (374.536 og over) kr 311 319

Pr. 01.05.2017  er folketrygdens grunnbeløp,1G = 93.634.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Drikkevann

Prisliste 1.1.2017 Drikkevann

Vann Uten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr 11,32 kr 14,15
Årsgebyr avløp pr. m3 kr 18,48 kr  23,10
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr145,60 kr 182,00
Tilknytningsgebyr vann redusert sats pr. m2 kr 75,20 kr 94,00 
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr 172,00 kr 215,00
Tilknytningsgebyr avløp redusert sats pr. m2 kr 120,00 kr 150,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 1 1/2 kr 240,00 kr 300,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 100 med mer kr 1560,00 kr 1 950,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2 315,20 kr 2 894,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 80 - 100 med mer Combi kr 2 974,40 kr 3 718,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 150 med mer Combi kr 4 345,60 kr 5 432,00
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr 660,80 kr 826,00
Kontrollgebyr alle VA-tjenester kr 1 030,40  

Etablerprøven

Etablerprøven for serveringsvirksomhet.
Gebyr for etablererprøven  kr 400

Feietjeneste

Prisliste 1.1.2017         Feietjenester
FeiingEks mvaInkl mva
Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 174,-  
Feiegebyr pr pipeløp kr 264,- kr 330

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Faktureres årlig.

Gravemelding 

Priser pr 1.1.2017 
Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 2 500,00
Arbeidsvarslingsgebyr kr 500,00
Forringelesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 100,00
Forringelesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 50,00
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 500,00

Hjemmehjelp

Nye priser fra. 1.1.2017 og nye fra 1.1.2018 (med forbehold om endringer)
 TjenesteBasert på husstandsinntekt 2016Pris pr. time
2017

2018
Maks
bet.pr. mnd
 
2018  

Hjemmehjelp/ praktisk bistand 

 

 

 

< 2 G: (opptil 0 - 187.267)

200*

 

200* 200* 200*
2G - 3G: (187.268 - 280.901)

233 239 583 598
3G - 4G: (290.902 - 374.535)

233 239 1 165 1 195
4G - 5G: (374.536 - 468.169)

291 298 1 455 1 490
> 5G:      (468.170 og over)

378 389 1 890 1 945
Vaskeritjeneste Vask av tøy - pris pr.kilo tørt tøy     kr 20  

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 

  8 073 8 291

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2017: kr 93.634.
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet og er ennå ikke klare for 2018.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune. Du kan også søke i Altinn.no

Institusjon

Priser pr. 1.1.2017 og nye priser for 1.1.2018*

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rebabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)

TjenestePr. døgn Pris 2017Pris 2018 
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 155*

 kr 155*

155*

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet og er enda ikke klart for 2018. Betaling skjer etterskuddsvis.

Kino

Kinopriser -  pr 1.1.2017
Tjeneste Pris
Kinobillett, voksen kr 110
Kinobillett, barn kr  80
Kinobillett, honnør kr  90
Kinobillett, 3D voksen kr 135
Kinobillett, 3D barn kr 105
Kinobilett, 3D honnør kr 115

Obs! tillegg i prisen på kinopremierer

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Total oversikt over priser på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Priser pr. 1.1.2017 og nye priser for 2018 som gjelder fra 1.1.2018 (med forbehold om endringer)

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering,  Utredning  og Forebygging (RUF)

Tjeneste

Basert på husstandsinntekt 2016

Pris pr time 2017

2018

Maks bet
pr mnd 2017

 2018

     Hjemmehjelp/praktisk bistand      Opptil 2G: ( 0 - 187.267,-) 200* 200* 200* 200*
2G - 3G: (187.268 - 2280.901,-)  233 239 583 598
3G - 4G: (280.902 - 374.536,-)  233 239 1 165 1195
4G - 5G: (374.537 - 468.169,-)  291 298 1 455 1490
Over 5G: (468.170 - og over )  378 389 1 890 1945
Vaskeritjeneste Vask av tøy - pris pr kg tørt tøy Pris 2017 kr 20     2018 

Tjeneste

Basert på personinntekt 2016 

Pris pr mnd 2017

2018

Transport til og fra dagsenter/ dagopphold   Opptil 2G: ( 0 - 187.267,-)     0   0
2G - 4G: ( 187.267 - 374.535,-)   155 160  
Over 4G: ( 374.536 - og over)     311 391  

Tjeneste 

Pris pr dag 2017

2018

Dagsenter (pr. dag) Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter.  128   131
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen. Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter  151   155
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling.   Pris pr døgn 2017 2018
155* 155*
Opphold i bofellesskap Gystadmyr. Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste. Pris pr
mnd 2017
2018  
 8 073 8291  
Matombringing            Pris pr
porsjon 2017
2018  
73 80  
Trygghetsalarm installering Engangs
innbetaling 2017
2018  
934 1 001  
Trygghetsalarm leie           

Basert på personinntekt 2016

Pris pr år 2017

 2018

Pris pr

mnd 2017

 2018

Opptil 2G:  (    0 -  187.267)  1 217  1 249  101  104
 2G-3G:       ( 187.152 – 280.901) 1 946  1 999  162 166 
    3G-4G: ( 280.902 – 374.535) 2 676 2 748 223 229 
 4G-5G: (374.536 – 468.169)  3 408 3 500 284 291 
 Over 5G: (468.170 - og over) 4 136 4 248   345 354 
Frisklivssentral Pris pr kurs  

2017

2018

Frisklivssentral Kurs og kursmateriell  500  513
Frisklivssentral 12 uker oppfølging (unntatt barn og gravide)    390  400

Betaling skjer etterskuddsvis.

*Prisene fastsettes av helse - og omsorgsdepartementet og er ennå ikke klare for 2018. Ref. «Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester»

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2017: kr. 93.634,-

Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune eller elektronisk via Altinn :www.ullensaker.kommune.no/Hovedmeny/For-privatperson/Skjemaer a-Aa/ Bostøtte

Kulturskole

Elevavgift Ullensaker kulturskole gjeldene pr.1.1.2017.
TilbudVarighetHalvårlig avgiftKommentarer
Instrumental- og sang- undervisning individuell 20-25 min/uke Kr 1 475,-  
Instumentalundervisning gruppe 90 min/uke Kr 1 475,- Gratis for individuelle instrumentalelever
Teatergrupper 90 min/uke Kr 1 475,-  
Teatergrupper 120 min/uke Kr 1 600

 

Teater - Bust 90 min/uke Kr 1 550*,-

*Faktureres en gang pr. skoleår: Høst

Barnekor        (7-10 år) 60 min/uke Kr 1 200,- Kortilbud gratis for individuelle sang- og instrumentalelever.
Aspirantkor    (10-13 år) 60 min/uke Kr 1 200,-
Ungdomskor  (13-19 år) 90 min/uke Kr 1 425,-
Samspillgrupper 60 min/uke Kr 1 200,-  
Dans -  gruppe 45 min/uke Kr 1 750,-  
Dans -  gruppe 60 min/uke Kr 1 400,-  
Dans -  gruppe 75 min/uke Kr 1 425,-  
Dans fordyping gruppe 75 min/uke Kr 1 600,-  
Dans - gruppe 120 min/uke Kr 2 100,-  

I tillegg kommer materialavgift på kr 40,- pr. semester. Materialavgift Bust:  kr 80,- som faktureres i høstsemesteret. Leie av instrument :   kr 450.- pr. semester.

Kunnskapsrøve om alkohollovgivningen

Kommunen legger til rette for gjennomføring av kunnskapsprøven etter alkoholloven. Før prøven gjennomføres må gebyr på kr. 400,- betales. Gebyret må forhåndsbetales. Beløpet innbetales kommunens bankkonto 8601.41.92400.

Innbetalingen må merkes Gebyr kunnskapsprøve 16202 58200 2420.

Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Prøven kan gjennomføres flere ganger dersom den ikke bestås. Gebyr betales ved hvert forsøk på å avlegge prøven.

Leie av kommunale formålsbygg

Prisene gjelder fra 1.1.2017

Leiepriser for leie av kommunale bygg og anlegg til lag, foreninger og private.
TjenesteBeskrivelsePris - Hjemmhørende i UllensakerPris -Utenfor UllensakerEnhet
Leie av klasserom 1-5 timer kr 175 kr 215 pr time
Fra 6 timer kr 1 260 kr 1 700 pr døgn
Sesongleie (10 ganger) kr 3 270 kr 4 320 pr halvår

SFO-lokale / personalrom / musikkrom / kjøkken /  garderober

1-5 timer kr 195

kr 260

pr time
Fra 6 timer kr 1 480 kr 1 900 pr døgn
Sesongleie (10 ganger) kr 4 000 kr 5 050 pr halvår
Leie av svømmehall    Timebasert leie kr 380 kr 500 pr time
 Sesongleie (10 ganger) kr 7 600 kr 9 800 pr halvår 
Leie av gymsal Timebasert leie kr 265 kr 340 pr time
Sesongleie (10 ganger) kr 4 730 kr 6 100 pr halvår

Leie aula/auditorium  

 

 

 Timebasert leie kr 265 kr 340 pr time 
Sesolgleie (10 ganger) kr 4 730  kr 6 100 pr halvår 
Skolebygg ifm. loppemarked o.l. helger leie pr dag, uavhengig av antall timer kr 3 000 kr 3 600 pr dag

Utleie av Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen og flerbrukshallene ved Gystadmarkaskole og Jessheim skole og ressurssenter, Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall. Leie pr flate i is- og flerbrukshall.   

Arrangementer  kr 420 kr 540 pr time 
Arrangementer mer enn 5 timer pr døgn* kr 3 100 kr 4 100 pr døgn
Trening kr 320 kr 520 pr time 
Trening mer enn 5 timer pr. døgn kr 2 100 kr 2 740 pr døgn
Stryrketreningsrommet i Jessheimhallen og Jessheim is og flerbrukshall  kr 140  kr 420 pr time
Styrketreningsrommet sesongleie trening pr. halvår kr 8 500 kr 10 200 pr halvår
Leie av ishall Timebaser leie kr 1 000 kr 1 290 pr time
Utleie av disponibelt rom i Jessheim is- og flerbrukshall Timebasert leie kr 260  kr  340 pr time 

Leie av kunstgressbanen i  Jessheim Idrettspark. Sommer (periode 15. mars - 14.november) 

 Kamp hel bane (11er) kr 510 kr 1 000 pr kamp
Kamp halv bane (7er) kr 260 kr 500 pr kamp
Trening hel bane kr 0   kr 500 pr time 
trening halv bane kr 0 kr 250 pr time

Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark Vinter (periode 15.november - 14.mars)

 Kamp hel bane (11er) kr 770  kr 1 000 pr kamp 
 Kamp halv bane (7er) kr 310  kr 500 pr kamp
Trening hel bane kr 640 kr 800 pr time
Trening halv bane  kr 320 kr 500 pr time
Overnatting (Gystadmarkskole, Skogmoskole og Vesong ungdomsskole) Overnatting med 0-50 person kr 5 000  kr 8 000  pr døgn
Overnatting > 51 personer kr 8 000 kr 12 000 pr døgn

Med dagsleie menes alle timer over 5 timer. 
Med sesongleie menes leie av lokaler over 10 ganger pr halvår.
Alle priser er ink. m.v.a.

Matombringing

Priser pr 1.1.2017 og nye priser 1.1.2018
Tjeneste Pr. porsjon 2017 Pr.porsjon 2018 
Matombringing ( pr. porsjon) 73,- 80,-

Betaling skjer etterskuddsvis.

Oppmåling 

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16.
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Tiltak etter   matrikkelloven

Per søknad

Kr 8.000,-

§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.

Registreringsgebyr

Betales per

Gebyr

Alle   søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen

Per eiendom

Kr 500,-

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris

Betales per

Gebyr

For de tjenester som   ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 900,-

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

 

 

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning

Per grensepunkt

Per grensepunkt,   inntil 1.000 m2

Per grensepunkt,   1.000 til 5.000 m2

Per grensepunkt,   over 5.000 m2

Kontorforretning:  

       

 

Koordinatfestet   og/eller detaljregulert eiendom

 

 Kr 1.500,-

 Kr 2.000,-

 Kr 2.500,-

Andre   oppmålingsforretninger:

 

 

 

 

Eiendom som ikke   er koordinatfestet og detaljregulert

 

 Kr 2.000,-

 Kr 2.500,-

 Kr 3.000,-

Grensearrondering   og tilleggsareal

 

 Kr 2.000,-

 Kr 2.500,-

 Kr 3.000,-

Grensepåvisning   av tidligere koordinatfestede grenser

 

Kr 500,-

Kr 1.000,-

Kr 1.500,-

Punktfeste

 Kr 4.000,-

     

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer   uten grunngebyr:

Betales per

Gebyr

Arealoverføring*

Per søknad

Kr 6.000,-

Utarbeidelse av matrikkelbrev   (uten grunngebyr)

Per søknad

Etter kartverkets   priser

*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Eierseksjonering

Betales per

Pris

Seksjoneringssaker uten befaring

Per begjæring

3 x rettsgebyret

Seksjoneringssaker med befaring

Per begjæring

5 x rettsgebyret

 

 Et rettsgebyr er kr 1 049,-.

 

Kapittel 6 - Gebyrer utenfor selvkostområdene

 

Situasjonskart

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse

stk.

3 620

 

Informasjon til eiendomsmeglere

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse av informasjon

 

1 686

Bekreftet kopi av målebrev

 

242

Matrikkelbrev – som postekspederes

 

242

 

Tinglysing - Statens satser

Betales per

Pris

Tinglysing - Statens satser

 

525

Seksjoneringsgebyr – uten befaring p.t:
Ett rettsgebyr = 3 x kr 1 049

 

3 147

Seksjonering – med befaring p.t:
Ett rettsgebyr = 5 x kr 1 049

 

5 245

 

 

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Papir

Transparent

A4

13

98

A3

28

117

A2

56

213

A1

96

339

70 X 90

109

447

(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

 

Distribusjon av digitale plandata

Kr

 

0 – 5 daa

1223

Fast minstepris

5 – 60 daa

41

per daa utover 5 daa

60 daa -

3 606

fast maksimalpris

 

 

Salg av Geovekst-data

Priser

Salg av Geovekst-data

Pris i hht. Statens kartverks satser

For konvertering til DXF-format betales

Kr 1/daa

Arealoversikter – grunneierlister

Betales etter medgått tid

 

Fargekopiering

Betales pr

pris

A4

kopi

22

A3

kopi

40

A2

kopi

137

A1

Kopi

284

A0

kopi

566

 

Landbruk – salg av kart og arealdata

Betales per

Pris

Kart over eiendommen

 

183 

Seksjoneringssaker med befaring

 

610

Kart med utdrag av jordregister

 

610

Kart med sammendrag av skogbruksplandata

 

610

Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister

 

928

 

Deling og konsesjon

Betales per

 Pris

Deling etter jordloven

  2000

Konsesjonsbehandling pr søknad

  5000

 

Reguleringsplaner

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 2 - Reguleringsplan

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

For dem tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 900,-

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad

Betales per

Gebyr

For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt

Per planforslag

25 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag

75 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

Per planforslag

100 %

§ 2-4. Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Oppstartsmøte

Per møte

Kr 10.000,-

§ 2-5. Private planforslag

Reguleringsplan

Betales per

Gebyr

Tillegg for areal utover 6 dekar

Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 75.000,-

Kr 50.000,-

Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 100.000,-

Kr 60.000,-

Prinsippsaker etter pbl § 12-11, fjerde ledd: Ved behandlingen av reguleringsspørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere reguleringssak.

Per planforslag

Kr 25.000,-

 

Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Per påbegynte 100 m2 BRA

Kr 900,-

 

 

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

Betales per

Gebyr

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 40.000,-

 

§ 2-7. Utfylling og endring av plan

Utfylling eller endring av plan Betales per Gebyr
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad Fullt gebyr
Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad Kr 35.000

Reisevaksine

Priser fra 01.09.2017* - Helsestasjonen
VAKSINETYPEPRIS kr

Boostrix - Polio (difteri, stivkrampe, kikhoste,
polio. Revaksinering)

345

Polio 

235 

Gulfeber

415

Hepatitt A, barn (barn 1-15 år)

350

Hepatitt A, voksen voksen (f.o.m. 16 år

415

Hepatitt B ( barn t.o.m. 15 år)

280

Hepatitt B (voksne f.o.m. 16 år)

310

Hepatitt A+B ( barn 1-15 år)

445

Hepatitt A+B ( voksne f.o.m 16 år)

540

Japansk encephalitt (fra 2 mnd alder)

910

Meningokokk -C

410

Meningokokk  A+C+W+Y

500

MMR, meslinger, kusma, røde hunder. (9.mnd -t.o.m 15 år)

100

MMR, meslinger, kusma, røde hunder (f.o.m 16 år)

170

Rabies

620

Skogflått, barn  (fom 1 år tom. 15 år)

425

Skogflåttencefalitt (fom 16år)

435

Tyfoid injeksj. (f.o.m 2 år)

230

Tyfoid oral vask.(f.o.m. 16år)

320

Dukoral (kolera, diare) 1 dose

300 

BCG, Tuberkulose
(f.o.m. 0 mnd. - t.to.m. 16 år)

100

BCG, Turberkulose 
(f.o.m. 16 år )

170

HPV, Gardasil

1 270

Konsultasjonsgebyr, fra 16 år

170

Senere konsultasjon for samme reise

100

Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn.

170

Fritagelsesattest for vaksinering mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)

50 

Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort

100 

 

*Priser justert etter Folkehelseinstitutt sine utsalgspriser justert 1.9.2017.

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol forskuddsfaktureres hvert år ihenhold til solgte liter alkohol.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1 570,- for salg og kr. 4 900,- for skjenking. Satser fra 1.1.2017.

Servings- og skjenkebevilling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr.i dag kr 350,-.

(Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper)

Skole - SFO

Priser SFO - gjeldene 01.01.2017. 
 Det gis tilbud om heltidsplass og deltidsplass:  
 Heltidsplass 5 d/u kl. 07.00 - 17.00 kr 3 045,-
 Deltidsplass 12 timer i uken kr 1 981,-
 Kostpenger hel plass kr    216,- (pr.mnd)
 Kostpenger deltid kr    *216,- (pr.mnd)
 Ekstradag ifb. Skolens ferier kr    163,-
 For sen henting (pr time) kr    189,-

Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august med betalingsfrist 20. august. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

*Det betales kostpenger med lik sats for heltid og fleksibel deltid 12 t/u. Dersom skoledagen organiseres slik at barna gjennomgående ikke kan nyttiggjøre seg ett eller flere måltid i løpet av uken, skal krav om betalingen av kostpenger reduseres forholdsmessig. Avkrysningsskjema for bruk av tid ved deltidsplass fås ved den enkelte skole, og leveres i god tid før oppstart.  Det gis anledning til kjøp av ekstra dag(er) i skolens ferier for de som har deltidsplass.

Det er 25 % søskenmoderasjon.

Ullensaker forliksråd er verneting for tvister om oppholdsbetaling og kostpenger mellom bruker og kommune.

Transport

Priser pr. fra 1.1.2017 og 1.1.2018.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF

 Tjeneste**Basert på husstandsinntekt 2016    Pris pr.mnd 2017 Pris pr. mnd. 2018 
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  Opptil 2G:  (0 - 187.267) 0,- 0,-
 2G - 4G: (187.268 - 374.535) 155,- 160,-
 > 4G:      (374.536,- og over) 311 319

** Priser for 2018 er bassert på husstandsinntekter for 2016, 1G = 93.634,-. Betaling skjer etterskuddsvis.

Trygghetsalarm

Priser pr. 1.1.2017 og nye priser 1.1.2018

Trygghetsalarm
TjenestePris 2017Pris 2018
Trygghetsalarm innstallering (engangsbetaling) kr 934 1 001
** Basert på personinntekt 2016Pris pr. år2018
Trygghetsalarm leie < 2G:      (opptil 187.267) kr 1 217 1 249
2G - 3G:  (187.268 - 280.901) kr 1 946 1 999
3G - 4G:  (280.902 - 374.535) kr 2 676 2 748
4G - 5G:  (374.536 - 468.169) kr 3 408 3 500
> 5 G:      (468.170 og over) kr 4 136 4 248

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2016 kr 92.576,-
Betaling skjer etterskuddsvis.

Voksenopplæring

 

Betalingssatsene for norskkurs - gjeldende fra 01.01.2017

 Betalingsperioder:

Dagtid 5 dager

Dagtid 3 dager

for perioden august /september/ oktober kr 6 900 5 000
for perioden november – desember kr 5 950 3 600
for perioden januar –februar kr 5 950 3 600
for perioden mars – april kr 5 950

3 600

for perioden mai - juni kr 5 950

3 600

Kveldskurs holdes 3 ganger i året. 
11  kurskvelder a 3 undervisningstimer kr 2 700. 

 

Betalingssats for samfunnskunnskap

For femti timers kurs  

kr 3 400

Samfunnskunnskapsprøve/norskprøve - pris pr prøve

 kr  990

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Betaling kan gjøres med kort eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider.

Avtalen er bindende.Endringer eller oppsigelse må gjøres av deltakeren selv. Ved endringer går inngått avtale til neste betalingsperiode.

 


Publisert: 24.11.2016 10:50:52
Sist endret: 15.11.2017 20:57