Innhold

Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Egne kurs- og eksamenskostnader.
Utstedelse av bevis er vederlagsfritt.

Avfall og renovasjon

Forurensingsloven krever at renovasjonordningen er selvfinansierende. I praksis betyr dette at alle kostnadene for ordningen skal fordeles på abonnenten i form av et gebyr.

Husholdningsrenovasjon

Renovasjonsgebyret er summen av fire deler R + PA+ PL + G der:
R = Restavfallsgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av mat- og restavfall)

PA = Papirgebyr (variabel del etter beholderstørrelse, dekker henting og behandling av papir, papp og kartonger)

PL = Plastgebyr (fast del ved ordinær løsning og variabel del ved ukestømming. Belastes hver boenhet og som dekker henting og behandling av plastemballasje)

G = Grunngebyr (fast del som belastes hver boenhet og som dekker de øvrige kostnader for avfallsordningen, herunder bruk av returpunkter og leie av avfallsbeholdere)

Standard beholdersett består av 1 stk 140 restavfallsbeholder og 1 stk 140 papirbeholder. Rull med retursekker for plastemballasje og grønne poser for matavfall deles ut, og suppleres etter behov. Vi gjør oppmerksom på at abonnenten er ansvarlig for å justere beholderstørrelser etter sitt behov, ta kontakt med kommunen for bytte. Årsgebyret vil da justeres i forhold til beholderens størrelse og eventuelt hvor mange som deler beholderen. Som beholder regnes også nedgravd fellesløsninger.

Avfall og renovasjon pris pr 1.1.2019

Beholder størrelse, liter

Antall ab. som deler

R - gebyr pr. ab, kr

eks.mva

PA - gebyr pr. ab, kr eks.mva

PL gebyr pr. ab, kr eks.mva

G gebyr

pr. ab, kr eks.mva

Gebyr pr år pr. ab, kr eks.mva

Gebyr pr år pr. ab, kr inkl.mva.

80 rest

1

733

 

104

1 265

2 203

2 754

140 papir

 

 

101

 

 

 

 

140

1

958

101

104

1 265

2 428

3 035

140

2

479

51

104

1 265

1 899

2 373

240

1

1 443

99

104

1 265

2 911

3 639

240

2

722

50

104

1 265

2 140

2 675

240

3

481

33

104

1 265

1 883

2 354

360

1

2 348

152

104

1 265

3 869

4 836

360

2

1 174

76

104

1 265

2 619

3 274

360

3

783

51

104

1 265

2 202

2 753

360

4

587

38

104

1 265

1 994

2 493

660

1

3 781

288

104

1 265

5 438

6 798

660

2

1 891

144

104

1 265

3 404

4 254

660

3

1 260

96

104

1 265

2 725

3 407

660

4

945

72

104

1 265

2 386

2 983

660

5

756

58

104

1 265

2 183

2 729

660

6

630

48

104

1 265

2 047

2 559

 

Eksempel andel

 

 

 

 

 

 

Andel av avfallsbrønn, ordinær tømming

140 liter

 

 

958

 

 

107

 

 

 104

 

 1 265

 

2 434

 

 

3 043

 

 

Andel av avfallsbrønn utentlig tømming

70 liter rest/35 liter papir og plast

1127

284

 307  1 265  2 983  3 729
Mobilt avfallssug, ukentlig tømming Pr. abonnent 1 909  1 178  1 294  1 265  5 656  7 058

 

Fritidseiendommer

Renovasjonsgebyr fritidseiendom med fellesbeholder, pr år/abonnent kr 1583 eks mva kr 1979 inkl.mva

Avløp og drikkevann

Prisliste 1.1.2019

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,06 kr     17,58
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,13 kr     23,91
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   171,81 kr    214,76
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   202,96 kr    253,70
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.656,05 kr 4.570,06
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   252,64

kr    315,80 

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.613,90

kr 2.017,38 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.975,40 kr 3.719,25
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.744,20 kr 2.180,25
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 157,00 kr 196,25
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 352,00 kr 440,00
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 882,00 kr 1.102,50
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   695,61 kr    869,51
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   477,43 kr    596,79
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,97 kr     33,71
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.539,00  

Barnehage

Priser kommunale barnehager 1.1.2019

Betalingssatser for 2019 for opphold og kostpenger.
 Opphold1/1 plass 07.00 - 17.00
Heldagsplass 
pris fra 1.8.2019
kr 3 040*
Kostpenger

kr 379 pr mnd. for heldagsplass

For sent henting

kr 199 pr time

*Betaling 11 mnd. i året, Juli er betalingsfri måned. 

*Redusert foreldrebetaling: barnehagesatsen skal være maks 6% av husstandens inntekt. Foresatte i husholdning med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. For 2-, 3-, 4- og 5-åringer kan det i tillegg søkes om gratis kjernetid.

Bibliotek

Priser på kopi og purregebyr pr. 1.1.2019

Priser på kopier, faks, scanne og purregebyr
Størrelse                                                                   Kr pr. side
A4 sort/hvit kr   3,-
A4 farge kr   5,-
A3 sort/hvit kr   6,-
A3 farge kr 10,-
Faks kr   5,-
Scanne Gratis
Purregebyr - Dersom lånefrist ikke overholdes sendes det purring til lånetaker.
 1. purring  kr 30,-
 2. purring  kr 30,-
 3. purring  *Fullt erstatningskrav
* Dersom du leverer boka tilbake betaler du bare purregebyret.   
 Erstatning av manglende innlevert materiellPris
Bøker/lydbøker for voksne kr 475,-
Bøker/lydbøker for barn kr 325,-
Tegneserier kr 185,-
Tidsskrifter kr 135,-
Språkkurs kr 690,-
Musikk-CD kr 280,-
Spill kr 535,-

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig verdifullt materiale fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Byggesaker

Priser pr 1.1.2019.

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

 

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

 

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

 

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

 

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

§ 1-6. Klage

 

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

 

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

 

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

 

I denne forskriften menes med:

 

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

 

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 3 - Byggesak

§ 3-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per søknad

Kr 5.676,-

§ 3-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per bruksenhet

Kr 1.032,-

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 25 % av grunngebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Utfylling eller endring av plan

Betales per

Gebyr

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Per søknad

Fullt gebyr

Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd

Per søknad

Kr

 

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.754,-

§ 3-6. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad

Betales per

Saksbehandlings-gebyr

Grunngebyr

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Per søknad

0 %

50 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

30 %

100 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter vedtak

Per søknad

100 %

100 %

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

Retur og avvisning

Betales per

Grunngebyr

Retur av søknad

Per søknad

100 %

Ved gjentatte mangler

Per mangelbrev

50 %

Avvisning av søknad

Per søknad

100 %

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

Retur dersom:

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende dispensasjonssøknad

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-9. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Første forhåndskonferanse

Per møte

Kr 0,-

Gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak

Per møte

Kr 3.176,-

§ 3-10. Endring

For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad. Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr.

Endring

Betales per

Gebyr

Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad

Per søknad

50 % av fullt gebyr

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.

Per søknad

Fullt gebyr

Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon. 

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3,
jf. § 20-1 a og b

Betales per

Gebyr

Boliger:

 

 

 Bolig og fritidsbolig med inntil 2 boenheter

Per søknad

Kr 15.882,-

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

Per boenhet, oppad til 10 boenheter

Kr 6.104,-

Store boligbygg

Per boenhet, oppad til 20 boenheter

Kr 6.280,-

Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig

Per søknad

Kr 1.059,-  

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 250 m2 BRA

Areal >= 250 m2 BRA

Annet enn bolig:

 

 

 

Industri- og næringsbygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.884,-

Fiskeri- og landbruksbygg

Per søknad

Kr 10.588,-

Kontor- og forretningsbygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.884,-

Samferdsels- og kommunikasjonsbygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.844,-

Hotell- og restaurantbygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.844,-

Kultur- og forskningsbygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.844,-

Helsebygg

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.844,-

Fengsels-, beredskapsbygg mv.

Per søknad

 Kr 24.624,-

 Kr 44.844,-

Andre konstruksjoner eller anlegg

Per søknad

Kr 15.390

Kr 17.390,-

Fasadeendring

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 100 m2 BRA

Areal >= 100 m2 BRA

Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig

Per søknad

 Kr 4.235,-

 Kr 7.412,-

 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Betales per

Gebyr

Fasadeendring

Per søknad

Kr 3.176,-

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet

Per søknad

Kr 5.294,-

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som
nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

Betales per

Gebyr

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 9.529,-

uksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 5.294,-

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Betales per

Gebyr

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak

Kr. 2.118,-

Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Per tiltak

Kr 1.059,-

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f

Betales per

Gebyr

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

Kr 3.096,-

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g

Betales per

Gebyr

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad

Kr 5.000,-

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

Betales per

Gebyr

Innhegning mot veg

Per tiltak

Kr 3.176,-

Enkelt skilt eller reklame

Per tiltak

Kr 3.176,-

Skiltplan med flere enn to skilt

Per søknad

Kr 12.706,-

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j

Betales per

Gebyr

Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år

Per søknad

Kr 8.471,-

Vesentlig terrenginngrep

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k

Betales per

Gebyr

Vesentlige terrenginngrep.

Per søknad

Kr 6.353,-

Masseuttak/-mottak og større utomhusanlegg

Per søknad

Kr 31.765,-

 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l

Betales per

Gebyr

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Per søknad

Kr 10.588,-

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Betales per

Gebyr

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) som er i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan

Per søknad

Kr 8.026,-

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4

Betales per

Gebyr

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 3176,-

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per tiltak

Kr 3.176,-

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)

Per tiltak

Kr 3.176,-

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 10.059,-

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 3.176,-

Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,

Per tiltak

Kr 15.882,-

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse

Betales per

Gebyr

Igangsettingstillatelse

Per søknad

Kr 15.000,-

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Betales per

Gebyr

Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Per søknad

Kr 0,-

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad

Kr 5.000,-

Midlertidig brukstillatelse for øvrig

Per søknad

Kr 5.000-

§ 3-16. Dispensasjonssøknad

For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

Dispensasjon Betales per Gebyr
Dispensasjon som krever politisk behandling Per forhold Kr 25.000,-
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 15.260,-
Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 4.235,-

 

Dagsenter

Priser pr. 1.1.2019

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 135

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 159

 

 TjenesteBasert på personinntekt 2017**   Pris           
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G:  (0 - 193 766) kr 0,-
 2G - 4G: (193 767 - 387 532) kr 164
 > 4G:      (387 533 - og over) kr 327

** Priser er bassert på personinntekt for 2017. 1G = 99 883,-.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Etablerprøven

Etablerprøven for serveringsvirksomhet.
Gebyr for etablererprøven  kr 400

Feietjeneste

Prisliste 1.1.2019       Feietjenester

FeiingEks mvaInkl mva
Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 143  
Feiegebyr pr pipeløp kr 216 kr 270

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Faktureres årlig.

Fyrverkeri

Priser fra ØRB IKS prisliste pr 1.1.2019

Tjeneste Pris kr
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse 2 553
   

Fysioterapibehandling - egenandeler

Oversikt over egenandeler på fysioterapibehandling Ullensaker kommune pr 01.07.2019

Tiltak Egenandel
Undersøkelse ved ingangsetting av behandlingsopplegg
eller når henvisende behandler ønsker å få vurdert/undersøkt av fysioterapeut
Kr 173
Behandling hos fysioterapeut i 20 minutter Kr 123
Behandling hos fysioterapeut i 30 minutter Kr 160
Behandling hos fysioterapeut i 40 minutter Kr 197
Behandling hos fysioterapeut i 60 minutter Kr 234
Behandling hos fysioterapeut i 90 minutter Kr 271
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyneterapi Kr 12
Veiledet trening, minst 30 minutter Kr 25
Gruppebehandling 30 minutter Kr 55
Gruppebehandling 60 minutter Kr 97
Tillegg for gruppebehandling i basseng Kr 24

For bestilt time som ikke benyttes, dvs at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn
24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og behandling.

Gebyr - avløpsvann

 Priser fra 1.1.2019

Gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann 

Pris kr
eks mva *

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri

5 495

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe

5 495

Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe

6 869

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe

13 738

For ovennevnte gjelder:

 • Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

 

Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler

5 495

Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann (gebyr ved utført kontroll)

1 539

Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg(sanitær avløpsvann), pr. anlegg

350

Tillegg for fornminneregistrering jfr HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11

1 000,00

Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp, pr utført tilsyn

2 800

Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg

1 050

* Det tillegges ikke mva til tjenestene 

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann.
Forskriften er vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017 med ikreftredelse fra 1.1.2018  

Gravemelding 

Priser pr 1.1.2019

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 2 556
Arbeidsvarslingsgebyr kr 513
Forringelesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 103
Forringelesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 51
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 695

Hjemmehjelp

Nye priser fra. 1.1.2019

 TjenesteBasert på personinntekt 2017Pris pr. timeMaks bet.pr. mnd

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

 

 

 

 

 

< 2 G: (opptil 0 - 193 766) kr 210* kr 210*
2G - 3G: (193 767 - 290 649) kr 245 kr 613
3G - 4G: (290 650 - 387 532) kr 245 kr 1 225
4G - 5G: (387 533 - 484 415) kr 306 kr 1 530
> 5G:      (484 416- og over) kr 398 kr 1 990

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 

kr 8 498

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2018: kr 96 883.
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune.

Institusjon

 

Priser pr. 1.1.2019.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rebabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)
TjenestePr. døgn
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 165*

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Kino

Kinopriser -  pr 1.1.2019

Tjeneste Pris
Kinobillett, voksen kr 120
Kinobillett, barn kr  90
Kinobillett, honnør kr 100
Kinobillett, 3D voksen kr 145
Kinobillett, 3D barn kr 115
Kinobilett, 3D honnør kr 125

Obs! tillegg i prisen på kinopremierer

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Total oversikt over priser på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Priser pr. 1.1.2019

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering,  Utredning  og Forebygging (RUF)

Tjeneste Basert på personinntekt 2017 Pris pr time Maks bet pr mnd.
     

Hjemmehjelp/praktisk bistand

  

 

 

 

Opptil 2G: ( 0 - 193 766)

210*

210*
2G - 3G: (193 767 - 290 649)  245 613
3G - 4G: (290 650 - 387 532)  245 1 225
4G - 5G: (387 533 - 484 415)  306 1 530
Over 5G: (484 416 - og over )  398 1 990
Tjeneste   Basert på personinntekt 2017  Pris pr mnd
Transport til og fra dagsenter/ dagopphold   Opptil 2G: ( 0 - 193 766)    0
2G - 4G: ( 193 767 - 387 532)  164
Over 4G: ( 387 533 - og over)    327
 Tjeneste   Pris pr. dag
Dagsenter (pr. dag) Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter. 135
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen. Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter 159
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling    Pris pr. døgn
165*
Opphold i bofellesskap Gystadmyr. Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste.   Pris pr mnd.
 8 498
                                                                                Matombringing       Pris pr. porsjon
85
Trygghetsalarm installering      Engangsinnbetaling
1 026

Trygghetsalarm leie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basert på personinntekt 2017 Pris pr. år Pris pr. mnd.
Opptil 2G:  (    0 -  193 766) 1 281  107
 2G-3G:       (193 767 – 290 649) 2 049  171
    3G-4G: ( 290 650 – 387 532) 2 817 235
 4G-5G: (387 533 – 484 415) 3 587 299
 Over 5G: (484 416- og over) 4 354 363
Frisklivssentral

Pris pr kurs
Kurs og kursmateriell 526
12 uker oppfølging (unntatt barn og gravide)  410

Betaling skjer etterskuddsvis.

*Prisene fastsettes av helse - og omsorgsdepartementet. Ref. «Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester».

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2018: kr. 96 883.

Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune eller elektronisk via Altinn :www.ullensaker.kommune.no/Hovedmeny/For-privatperson/Skjemaer a-Aa/ Bostøtte

Kulturhus 

Priser for å utleie i kulturhuset, prisene oppdateres hvert år.

Kulturhuset utleiepriser

Kulturskole

Elevavgift Ullensaker kulturskole gjeldene pr.1.1.2019.

TilbudVarighetHalvårlig avgiftKommentarer
Instrumental- og sang- undervisning individuell 20-25 min/uke Kr 1 550,-  
Instumentalundervisning gruppe 90 min/uke Kr 1 550,- Gratis for individuelle instrumentalelever
Sangundervisning   Kr 1 550,-  
Teatergrupper 90 min/uke Kr 1 550,-  
Teatergrupper 120 min/uke Kr 1 625

 

Teater - Bust 90 min/uke Kr 1 600,-*

*Faktureres en gang pr. skoleår: Høst

Barnekor        (7-10 år) 60 min/uke Kr 1 125,- Kortilbud gratis for individuelle sang- og instrumentalelever.
Aspirantkor    (10-13 år) 60 min/uke Kr 1 125,-
Ungdomskor  (13-19 år) 90 min/uke Kr 1 640,-
Samspillgrupper 60 min/uke Kr 1 550,-  
Dans -  gruppe 45 min/uke Kr 1 125,-  
Dans -  gruppe 60 min/uke Kr 1 475,-  
Dans -  gruppe 75 min/uke Kr 1 550,-  
Dans - gruppe 120 min/uke Kr 1 640,-  
Salg til Musikkforeninger   Kr 1 550,-  

I tillegg kommer materialavgift på kr 80,- pr. semester. Materialavgift Bust:  kr 40,- som faktureres i høstsemesteret. Leie av instrument :   kr 450.- pr. semester.

Kunnskapsrøve om alkohollovgivningen

Kommunen legger til rette for gjennomføring av kunnskapsprøven etter alkoholloven. Før prøven gjennomføres må gebyr på kr. 400,- betales. Gebyret må forhåndsbetales. Beløpet innbetales kommunens bankkonto 8601.41.92400.

Innbetalingen må merkes Gebyr kunnskapsprøve 16202 58200 2420.

Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Prøven kan gjennomføres flere ganger dersom den ikke bestås. Gebyr betales ved hvert forsøk på å avlegge prøven.

Leie av kommunale formålsbygg

Prisene gjelder fra 1.1.2019

Leiepriser for leie av kommunale bygg og anlegg til lag, foreninger og private.
TjenesteBeskrivelsePris - Hjemmhørende i UllensakerPris -Utenfor UllensakerEnhet
Leie av klasserom 1-5 timer kr 190 kr 230 pr time
Fra 6 timer kr 1 330 kr 1 790 pr døgn
Sesongleie (10 ganger) kr 3 450 kr 4 550 pr halvår

SFO-lokale / personalrom / musikkrom / kjøkken /  garderober

1-5 timer kr 210

kr 280

pr time
Fra 6 timer kr 1 560 kr 2 000 pr døgn
Sesongleie (10 ganger) kr 4 200 kr 5 320 pr halvår
Leie av svømmehall    Timebasert leie kr 400 kr 530 pr time
 Sesongleie (10 ganger) kr 8 000 kr 10 320 pr halvår 
Leie av gymsal Timebasert leie kr 280 kr 360 pr time
Sesongleie (10 ganger) kr 4 980 kr 6 430 pr halvår

Leie aula/auditorium  

 

 

 Timebasert leie kr 280 kr 360 pr time 
Sesolgleie (10 ganger) kr 4 980  kr 6 430 pr halvår 
Skolebygg ifm. loppemarked o.l. helger leie pr dag, uavhengig av antall timer kr 3 160 kr 3 790 pr dag

Utleie av Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen og flerbrukshallene ved Gystadmarkaskole og Jessheim skole og ressurssenter, Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall. Leie pr flate i is- og flerbrukshall.   

Arrangementer  kr 450 kr 570 pr time 
Arrangementer mer enn 5 timer pr døgn* kr 3 270 kr 4 320 pr døgn
Trening kr 340 kr 550 pr time 
Trening mer enn 5 timer pr. døgn kr 2 220 kr 2 890 pr døgn
Stryrketreningsrommet i Jessheimhallen og Jessheim is og flerbrukshall  kr 150 kr 450 pr time
Styrketreningsrommet sesongleie trening pr. halvår kr 8 950 kr 10 740 pr halvår
Leie av ishall Timebaser leie kr 1 060 kr 1 360 pr time
Utleie av disponibelt rom i Jessheim is- og flerbrukshall Timebasert leie kr 280 kr  360 pr time 

Leie av kunstgressbanen i  Jessheim Idrettspark. Sommer (periode 15. mars - 14.november) 

 Kamp hel bane (11er) kr 540 kr 1 060 pr kamp
Kamp halv bane (7er) kr 280 kr 530 pr kamp
Trening hel bane kr 0   kr 530 pr time 
trening halv bane kr 0 kr 270 pr time

Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark Vinter (periode 15.november - 14.mars)

 Kamp hel bane (11er) kr 820 kr 1 060 pr kamp 
 Kamp halv bane (7er) kr 330 kr 530 pr kamp
Trening hel bane kr 680 kr 850 pr time
Trening halv bane  kr 340 kr 530 pr time
Overnatting (Gystadmarkskole, Skogmoskole og Vesong ungdomsskole) Overnatting med 0-50 person kr 5 270 kr 8 430 pr døgn
Overnatting > 51 personer kr 8 420 kr 12 640 pr døgn

Med dagsleie menes alle timer over 5 timer. 
Med sesongleie menes leie av lokaler over 10 ganger pr halvår.

Matombringing

 

Priser pr 1.1.2019

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) kr 85

Betaling skjer etterskuddsvis.

Oppmåling 

Priser pr 1.1.2019.

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16.
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

 

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Tiltak etter matrikkelloven

Per søknad

Kr 11.396,-

§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.

Registreringsgebyr Betales per Gebyr 
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkele Pr Eiendom Kr 1 036,-

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris

Betales per

Gebyr

For de tjenester som   ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 956,-

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning

Per grensepunkt

Per grensepunkt,   inntil 1.000 m2

Per grensepunkt,   1.000 til 5.000 m2

Per grensepunkt,   over 5.000 m2

Koordinatfestet   og/eller detaljregulert eiendom

 

Kr 1.554,-

Kr 2.072,-

Kr 2.657,-

Andre   oppmålingsforretninger:

 

 

 

 

Eiendom som ikke   er koordinatfestet og detaljregulert

 

Kr 2.072,-

Kr 2.590,-

Kr 3.189,-

Grensearrondering   og tilleggsareal

 

Kr 2.072,-

Kr 2.590,-

Kr 3.189,-

Grensepåvisning   av tidligere koordinatfestede grenser

 

Kr 518,-

Kr 1.036,-

Kr 1.594,-

Punktfeste

 Kr 4.144,-

     

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer   uten grunngebyr:

Betales per

Gebyr

Arealoverføring*

Per søknad

Kr 6.378,-

Utarbeidelse av matrikkelbrev   (uten grunngebyr)

Per søknad

Etter kartverkets   priser

*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Pris fra 1.1.2019.

Eierseksjonering

Betales per

Pris

Seksjoneringssaker uten befaring

Per søknad

Kr 5 537,-

Seksjoneringssaker med befaring

Per søknad

Kr 9.229,-

Kapittel 6 - Gebyrer utenfor selvkostområdene

 Pris fra 1.1.2019.

Situasjonskart

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse

stk.

3.833,-

 

Informasjon til eiendomsmeglere

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse av informasjon

 

1.785,-

Bekreftet kopi av målebrev

 

256,-

Matrikkelbrev – som postekspederes

 

256,-

  

Tinglysing - statens sater Betales pr  Pris
Tinglysing - statens satser  

525,-

Seksjoneringsgebyr - uten befaring p.t.: Ett rettsgeby r= 3 x 1150  

3 450

Seksjonering - med befaring p.t.:Ett rettsgebyr = 5 x 1150  

5 750

 

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Papir

Transparent

A4

13,-

103,-

A3

29,-

124,-

A2

58,-

226,-

A1

99,-

359,-

70 X 90

112,-

474,-

(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

Kr

 

0 – 5 daa

1.223,-

Fast minstepris

5 – 60 daa

41,-

per daa utover 5 daa

60 daa -

3.606,-

fast maksimalpris

 

Salg av Geovekst-data

Priser

Salg av Geovekst-data

Pris i hht. Statens kartverks satser

For konvertering til DXF-format betales

Kr 1/daa

Arealoversikter – grunneierlister

Betales etter medgått tid

 

Fargekopiering

Betales pr

pris

A4

kopi

23,-

A3

kopi

41,-

A2

kopi

141,-

A1

Kopi

293,-

A0

kopi

584,-

 

Landbruk – salg av kart og arealdata

Betales per

Pris

Kart over eiendommen

 

189,- 

Seksjoneringssaker med befaring

 

630,-

Kart med utdrag av jordregister

 

630,-

Kart med sammendrag av skogbruksplandata

 

630,-

Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister

 

958,-

 

Deling og konsesjon

Betales per

 Pris

Deling etter jordloven

  2.000,-

Konsesjonsbehandling pr søknad

  5.000,-

 

Reguleringsplaner

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering. 

Priser pr 1.1.2019 

 • Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
 • Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
 • Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 2 - Reguleringsplaner

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

For dem tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1000,-

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 

Trekk av søknad

Betales per

Gebyr

For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt

Per planforslag

25 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag

75 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

Per planforslag

100 %

§ 2-4. Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Oppstartsmøte

Per møte

Kr 30.000,-

§ 2-5. Private forslag 

Reguleringsplan

Betales per

Gebyr

Tillegg for areal utover 6 dekar

Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 100.000,-

Kr 52.942,-

Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 130.000,-

Kr 63.530,-

Prinsippsaker etter pbl § 12-11, fjerde ledd: Ved behandlingen av reguleringsspørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere reguleringssak.

Per planforslag

Kr 26.471,-

 

Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Per påbegynte 100 m2 BRA

Kr 923,-

 

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning 

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

Betales per

Gebyr

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 42.353,-

§ 2-7. Utfylling og endring av plan 

Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Utfylling eller endring av plan Betales per Gebyr
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad Fullt gebyr
Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad Kr 50.000,-

Reisevaksine

Priser fra 01.09.2019* - Helsestasjonen

VAKSINETYPEPRIS kr

Boostrix - Polio (difteri, stivkrampe, kikhoste,
polio)

400

Gul feber

500

Hepatitt A, barn (barn 1-15 år)

370

Hepatitt A, voksen voksen (f.o.m. 16 år

415

Hepatitt B ( barn t.o.m. 15 år)

290

Hepatitt B (voksne f.o.m. 16 år)

330

Hepatitt A+B ( barn 1-15 år)

480

Hepatitt A+B ( voksne f.o.m 16 år)

600

Japansk encefalitt-Ixiaro (fra 2 mnd alder)

930

Meningokokk -C

420

Meningokokk  A+C+W+Y

510

MMR, meslinger, kusma, røde hunder. (9.mnd -t.o.m 15 år)

100

MMR, meslinger, kusma, røde hunder (f.o.m 16 år)

150

Rabies

640

Skogflåttencefalitt barn  (f.o.m. 1 år tom. 15 år)

440

Skogflåttencefalitt (f.o.m. 16år)

450

Tyfoid injeksj. (f.o.m 2 år)

330

Tyfoid oral vask.(f.o.m. 16år)

330

Dukoral (kolera, diare) 1 dose

300 

BCG, Tuberkulose
(f.o.m. 0 mnd. - t.o.m. 16 år)

100

BCG, Turberkulose 
(f.o.m. 16 år )

170

HPV, Gardasil 9
(HPV 6,8,11,16,18,31,33,45,52 og 52)

fra 1300 til
1 500

HPV Cervarix (HPV 16 og 18

1 000

Resept på malariatabletter

60

Respt på Tyfoidkapsler

60

Meningokokk B fra 2 mnd

1100

Vannkoppevaksine

580

Konsultasjonsgebyr pr person, fra 16 år

100

Familie konsultasjonsgebyr
(ved to eller flere i samme familie over 16 år)

150 

Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn.

170

Fritagelsesattest for vaksinering mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)

60

Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort

100 

 

*Priser justert etter Folkehelseinstitutt sine utsalgspriser, sist justert 1.9.2019.

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol forskuddsfaktureres hvert år ihenhold til solgte liter alkohol.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1 660,- for salg og kr. 5 200,- for skjenking. Satser fra 1.1.2019.

Servings- og skjenkebevilling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr.i dag kr 370,-.

(Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper)

Septiktømming

Prisliste 1.1.2019

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 978 kr 2 473
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 572 kr 3 215
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 205 kr 4 006
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 820 kr 4 775
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 447 kr 5 559
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr    728 kr   910
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    337 kr   421
Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 1 978 kr 2 472

Skole - SFO

Priser SFO - gjeldene 01.01.2019. 

 Det gis tilbud om heltidsplass og deltidsplass:  
 Heltidsplass  kr 3 206,-
 Deltidsplass  kr 2 085,-
 Kostpenger hel plass kr    227,- (pr.mnd)
 Ekstradag ifb. Skolens ferier kr    172,-
 For sen henting (pr time) kr    199,-

Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august med betalingsfrist 20. august. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

Det er 25 % søskenmoderasjon.

Ullensaker forliksråd er verneting for tvister om oppholdsbetaling og kostpenger mellom bruker og kommune.

Transport

Priser pr. fra 1.1.2019

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
 Tjeneste**Basert på personinntekt 2017      Pris pr. mnd.
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  Opptil 2G:  (0 - 193 766) kr 0
 2G - 4G: (193 767 - 387 532) kr 164
 > 4G:      (387 533 og over) kr 327

** Priser bassert på peroninntekt for 2017, 1G = 96 883. Betaling skjer etterskuddsvis.

Trygghetsalarm

Priser fra 1.1.2019

Trygghetsalarm
TjenestePris
Trygghetsalarm innstallering (engangsbetaling) 1 026
** Basert på personinntekt 2017Priser pr årPris pr mnd
(avrundet)
Trygghetsalarm leie < 2G:      (opptil 193 766) 1 281 107
2G - 3G:  (193 767 - 290 649) 2 049 171
3G - 4G:  (290 650 - 387 532) 2 817 235
4G - 5G:  (387 533 - 484 415) 3 587 299
> 5 G:      (484 416 og over) 4 354 363

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2018 kr 96 883.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Vaskeri

Priser fra 1.1.2019.

 

Tjeneste – vask og tørk av tekstiler

 

Type tekstiler:

Pris pr stk 

Dyne

 Kr 125

Puter

 Kr  90

Sengetepper / pledd*

 Kr 125

Ryer – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr 125

Ryer – over 60 cm

 Kr 155

Duker – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr  90

Duker – over 60 cm*

 Kr 155

Dunjakke

 Kr 205

Sovepose

 Kr 205

Gardiner – 160 cm*

 Kr 125

Gardiner – 220 cm*

 Kr 205

Overmadras - enkel

 Kr 205

Overmadras – dobbel

 Kr 410

Bunads – skjorte

 Kr 205

Dress jakke

 Kr 205

Dress buks

 Kr 205

Skjorter

 Kr 205

*Rulle etterbehandling kr 50 pr stk

Voksenopplæring

 

Betalingssatsene for norskkurs - gjeldende fra 01.01.2019 

 Betalingsperioder:

4 dagers kurs

3 dagers kurs

Januar og februar kr 6 100 3 900
Mars og april kr 6 100 3 900
Mai og juni kr 6 100 3 900
August, september og oktober kr 8 000

5 100

November og desember kr 6 100

3 900

Kveldskurs holdes 3 ganger i året. Kursene går over 15 kvelder på høstsemesteret og 10 kvelder på vårsemesteret. 
Vårsemester kr 2 400 og høstsemester kr 3 600. 

Norsk prøve - pris pr prøve kr 1 000
Depositum - skolebøker  kr 500

 

Betalingssats for samfunnskunnskapskurs

50 timers samfunnkunnskaps for voksne innvandrere  

kr 3 500

Samfunnskapsprøve / statsborgerprøve - pris pr prøve

kr 1 000 

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Betaling kan gjøres med kort eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider.

Avtalen er bindende.Endringer eller oppsigelse må gjøres av deltakeren selv. Ved endringer går inngått avtale til neste betalingsperiode.

 


Publisert: 24.11.2016 10:50:52
Sist endret: 21.01.2019 19:22