Innhold

Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Egne kurs- og eksamenskostnader.
Utstedelse av bevis er vederlagsfritt.

Avfall og renovasjon

Priser fra 01.01.2021

Renovasjon  Priser
eks mva
Priser
inkl mva
Årsgebyr pr abonnent = grunngebyr + forbruksgebyr    

Grunngebyr

   
Grunngebyr pr abonnent 1 446,00 1 808,00
     

Forbruksgebyr restavfall, pris pr liter

 9,57  11,96
     
Beholder størrelse 80 liter 765,60 957,00
Beholder størrelse 140 liter 1339,80 1 674,75
Beholder størrelse 240 liter 2296,80 2871,00
Beholder størrelse 360 liter 3445,20 4306,50
Beholder størrelse 660 liter 6316,20 7895,25
Andel av avfallsbrønn, priseksempel 170 l 1626,90 2033,63
Mobilt avfallssug 1626,90 2033,63

Fritidseiendommer

        
Renovasjonsgebyr fritidseiendommer med fellesbeholder, pr abonnent  1 919  2 399

Avløp og drikkevann

Prisliste 1.1.2021

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr       4,50 kr        5,63
Årsgebyr avløp pr. m3 kr       4,85 kr        6,06
Tilknytningsgebyr vann pr m2 kr   180,51 kr    225,64
Tilknytningsgebyr avløp pr m2 kr   213,23 kr    266,54
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 1.170,85 kr 1.463,56
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr    267,51

kr    334,39

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.708,85

kr 2.136,06 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 3150,46 kr 3.938,08
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.846,82 kr 2.308,53
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr    166,24 kr    207,80
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr    372,71 kr    465,89
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr    933,89 kr 1.167,36
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr    222,77 kr    278,46
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr    486,98 kr    608,73
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr     28,56 kr      35,70
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.630  

Barnehage

Priser kommunale barnehager 1.1.2021

Betalingssatser for 2021 for opphold og kostpenger.
 Opphold1/1 plass 07.00 - 17.00
Heldagsplass 
pris fra
kr 3 230*
Kostpenger

kr 401 pr mnd. for heldagsplass

For sent henting

kr 211 pr time

*Betaling 11 mnd. i året, Juli er betalingsfri måned.

*Redusert foreldrebetaling: barnehagesatsen skal være maks 6% av husstandens inntekt. Foresatte i husholdning med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. For 2-, 3-, 4- og 5-åringer kan det i tillegg søkes om gratis kjernetid.

Bibliotek

Priser på kopi og purregebyr pr. 1.1.2021

Priser på kopier, faks, scanne og purregebyr
Størrelse                                                                   Kr pr. side
A4 sort/hvit kr   3
A4 farge kr   5
A3 sort/hvit kr   6
A3 farge kr 10
Faks kr   5
Scanne Gratis
OBS: Minstepris kopier kr. 10,00.  
   
Purregebyr - Dersom lånefrist ikke overholdes sendes det purring til lånetaker.
 1. purring  kr 0
 2. purring  kr 0
 3. purring  *Fullt erstatningskrav
* Dersom du leverer boka tilbake betaler du bare purregebyret.   
 Erstatning av manglende innlevert materiellPris
Bøker/lydbøker for voksne kr 500
Bøker/lydbøker for barn kr 350
Tegneserier kr 200
Tidsskrifter kr 140
Språkkurs kr 715
Video/DVD kr 100
Spill kr 550

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig verdifullt materiale fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Byggesaker

Priser pr 1.1.2021.

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

 

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

 

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

 

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

 

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

§ 1-6. Klage

 

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

 

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

 

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

 

I denne forskriften menes med:

 

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

 

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 3 - Byggesak

§ 3-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per søknad

Kr 10.040

§ 3-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per bruksenhet

Kr 1.520

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 25 % av grunngebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 3.160

§ 3-6. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad

Betales per

Saksbehandlings-gebyr

Grunngebyr

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Per søknad

0 %

50 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

30 %

100 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter vedtak

Per søknad

100 %

100 %

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

Retur og avvisning

Betales per

Grunngebyr

Retur av søknad

Per søknad

100 %

Ved gjentatte mangler

Per mangelbrev

50 %

Avvisning av søknad

Per søknad

100 %

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

Retur dersom:

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende dispensasjonssøknad

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-9. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Første forhåndskonferanse

Per møte

Kr 0,-

Gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak

Per møte

Kr 15.760

§ 3-10. Endring

For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad. Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr.

Endring

Betales per

Gebyr

Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad

Per søknad

50 % av fullt gebyr

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.

Per søknad

Fullt gebyr

Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon. 

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3,
jf. § 20-1 a og b

Betales per

Gebyr

Boliger:

 

 

 Bolig og fritidsbolig med inntil 2 boenheter

Per søknad

Kr 23.950

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

Per boenhet, oppad til 10 boenheter

Kr 7.000

Store boligbygg

Per boenhet, oppad til 20 boenheter

Kr 12.000

Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig

Per søknad

Kr 11.670

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 250 m2 BRA

Areal >= 250 m2 BRA

Annet enn bolig:

 

 

 

Industri- og næringsbygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Fiskeri- og landbruksbygg

Per søknad

 Kr 37.210

 Kr 41.880

Kontor- og forretningsbygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Samferdsels- og kommunikasjonsbygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Hotell- og restaurantbygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Kultur- og forskningsbygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Helsebygg

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Fengsels-, beredskapsbygg mv.

Per søknad

 Kr 81.690

 Kr 114.370

Andre konstruksjoner eller anlegg

Per søknad

 Kr 45.620

 Kr 53.790

 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 100 m2 BRA

Areal >= 100 m2 BRA

Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig

Per søknad

 Kr 11.670

 Kr 17.510

 Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Betales per

Gebyr

Fasadeendring

Per søknad

Kr 8.290

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet

Per søknad

Kr 14.590

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som
nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

Betales per

Gebyr

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 11.670

uksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 7.010

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Betales per

Gebyr

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak

Kr 15.760

Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Per tiltak

Kr 9.460

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f

Betales per

Gebyr

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

Kr 4.440

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g

Betales per

Gebyr

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad

Kr 22.940

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

Betales per

Gebyr

Innhegning mot veg

Per tiltak

Kr 5.610

Enkelt skilt eller reklame

Per tiltak

Kr 5.610

Skiltplan med flere enn to skilt

Per søknad

Kr 17.510

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j

Betales per

Gebyr

Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år

Per søknad

Kr 17.510

Vesentlig terrenginngrep

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k

Betales per

Gebyr

Vesentlige terrenginngrep.

Per søknad

Kr 25.680

Masseuttak/-mottak og større utomhusanlegg

Per søknad

Kr 58.350

 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l

Betales per

Gebyr

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Per søknad

Kr 19.030

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Betales per

Gebyr

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) som er i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan

Per søknad

Kr 25.210

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4

Betales per

Gebyr

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 15.760

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per tiltak

Kr 22.060

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)

Per tiltak

Kr 12.610

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 17.510

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 5.720

Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,

Per tiltak

Kr 28.600

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse

Betales per

Gebyr

Igangsettingstillatelse

Per søknad

Kr 26.260

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Betales per

Gebyr

Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Per søknad

Kr 0

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad

Kr 8.760

Midlertidig brukstillatelse for øvrig

Per søknad

Kr 8.760

§ 3-16. Dispensasjonssøknad

For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

Dispensasjon Betales per Gebyr
Dispensasjon som krever politisk behandling Per forhold Kr 65.000
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 25.000
Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 8.760

Dagsenter

Priser pr. 1.1.2021

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 142

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 168

 

 TjenesteBasert på person**   Pris           
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G  kr 0,-
 2G - 4G kr 173
 > 4G kr 347

** Priser er bassert på personinntekt for 2019. 1G = 101.351,-
Betaling skjer etterskuddsvis.

Etablerprøven

Etablerprøven for serveringsvirksomhet.
Gebyr for etablererprøven  kr 400

Feietjeneste

Prisliste 1.1.2021    Feietjenester

FeiingEks mvaInkl mva
Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 130 kr 163
Feiegebyr pr pipeløp

kr 196

kr 245

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Faktureres årlig.

Fyrverkeri

Priser fra ØRB IKS prisliste pr 1.1.2021

Tjeneste Pris kr
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse 2 800
   

Fysioterapibehandling - egenandeler

Oversikt over egenandeler på fysioterapibehandling Ullensaker kommune pr 01.01.2021

Tiltak Egenandel
Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg (gjelder inntil 30 minutter)
eller når henvisende behandler ønsker å få vurdert/undersøkt av fysioterapeut
Kr 185
Behandling hos fysioterapeut i 20 minutter Kr 131

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter(kan repeteres 6 ganger)

Kr 40
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi Kr 13
Veiledet trening, minst 30 minutter Kr 27
Gruppebehandling 30 minutter Kr 59
Gruppebehandling 60 minutter Kr 102
Gruppebehandling 90 minutter Kr 147
Tillegg for gruppebehandling i basseng Kr 24

For bestilt time som ikke benyttes, dvs at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn
24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og behandling

Gebyr - avløpsvann

 Priser fra 1.1.2021

Gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann 

Pris kr
eks mva *

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri

5 818,28

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe

5 818,28

Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe

7 272,85

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe

14 546,81

For ovennevnte gjelder:

 • Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

 

Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler

5 818

Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann (gebyr ved utført kontroll)

1 630

Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg(sanitær avløpsvann), pr. anlegg

350

Tillegg for fornminneregistrering jfr HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11

1 000

Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp, pr utført tilsyn

2 965

Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg

1 112

* Det tillegges ikke mva til tjenestene 

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann.
Forskriften er vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017 med ikrafttredelse fra 1.1.2018  

Gravemelding 

Priser pr 1.1.2021

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 600
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

Hjemmehjelp

Nye priser fra. 1.1.2021 (med forbehold o endringer)

 TjenesteBasert på personinntekt 2019Pris pr. timeMaks bet.pr. mnd

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

 

 

 

 

 

< 2 G kr 210* kr 210*
2G - 3G kr 260 kr 650
3G - 4G kr 260 kr 1 300
4G - 5G kr 324 kr 1 620
> 5G kr 422 kr 2 110

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 

kr 8 998

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2020: Kr 101.351
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune.

Institusjon

 

Priser pr. 1.1.2021

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)
TjenestePr. døgn
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 170*

Korttidsopphold i Bokollektiv Gjestad 

kr 144

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet og enda ikke klare for 2021.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Kino

Kinopriser -  pr 1.1.2021

Tjeneste Pris
Kinobillett, voksen kr 135
Kinobillett, barn kr 105
Kinobillett, honnør kr 120
Kinobillett, 3D voksen kr 155
Kinobillett, 3D barn kr 125
Kinobillett, 3D honnør kr 140

Obs! Pristillegg på kr 10 på alle billettkategorier i premierehelg

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Total oversikt over priser på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Priser pr. 1.1.2021 
Prisene oppdateres årlig.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering,  Utredning  og Forebygging (RUF)

Tjeneste Basert på personinntekt 2018 Pris pr time Maks bet pr mnd.
     

Hjemmehjelp/praktisk bistand

  

 

 

 

Opptil 2G

210*

210*
2G - 3G  260 650
3G - 4G  260 1 300
4G - 5G  324 1 620
Over 5G  422 2 110
Vask av tøy  20 kr pr. kg.
Tjeneste   Basert på personinntekt 2018 Pris pr mnd
Transport til og fra dagsenter/ dagopphold   Opptil 2G  0
2G - 4G 173
Over 4G 347
 Tjeneste   Pris pr. dag
Dagsenter (pr. dag) Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter. 142
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen. Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter 168
Korttidsopphold i Bokollektiv Gjestad - pris pr døgn. 149
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling   Pris pr. døgn
175*
Opphold i bofellesskap Gystadmyr. Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste.   Pris pr mnd.
 8 998
                                                                                Matombringing       Pris pr. porsjon
90
Trygghetsalarm installering      Engangsinnbetaling
1 087

Trygghetsalarm leie  

 

  Pris pr. år Pris pr. mnd.
 Opptil 2G 1536 128
2G og over 4464 372
Frisklivssentral

Pris pr kurs
Kurs og kursmateriell 542
12 uker oppfølging (unntatt barn og gravide)  423

Betaling skjer etterskuddsvis.

*Prisene fastsettes av helse - og omsorgsdepartementet. Ref. «Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester». Prisene kan endres gjennom året

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2020: kr. 101.351.

Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune eller elektronisk via Altinn :www.ullensaker.kommune.no/Hovedmeny/For-privatperson/Skjemaer a-Aa/ Bostøtte

Kulturhus - leie

Priser for å utleie i kulturhuset, prisene oppdateres hvert år.

Kulturhuset utleiepriser

Kulturskole

Elevavgift Ullensaker kulturskole gjeldene pr.1.1.2021

TilbudVarighetHalvårlig avgiftKommentarer
Instrumental- og sang- undervisning individuell 20-25 min/uke Kr 1 650  
Instrumentalundervisning gruppe 90 min/uke Kr 1 650 Gratis for individuelle instrumentalelever
Sangundervisning   Kr 1 650  
Musikal 120min*** 120 min/uke Kr 1 750

 

Teater - BUSTival 90 min/uke Kr 1 750*

*Faktureres en gang pr. skoleår: Høst

Barnekor        (7-10 år) 60 min/uke Kr 1 175 Kortilbud gratis for individuelle sang- og instrumentalelever.
Aspirantkor    (10-13 år) 60 min/uke Kr 1 175
Ungdomskor  (13-19 år) 90 min/uke Kr 1 725
Samspillgrupper 60 min/uke Kr 1 650  
Dans -  gruppe 45 min/uke Kr 1 175  
Dans -  gruppe 60 min/uke Kr 1 550  
Dans -  gruppe 75 min/uke Kr 1 650  
Dans - gruppe 90 min/uke Kr 1 700  
Dans - gruppe  105 min/uke Kr 1700 Nytt alternativ
Dans - gruppe 120 min/uke Kr 1725  
Salg til Musikkforeninger   Kr 1 650  

*** Endret navn fra teatertilbud for å markere at dette er noe mer enn gruppetimer

I tillegg kommer materialavgift på kr 90,- pr. semester. Materialavgift Bust:  kr 50,- som faktureres i høstsemesteret. Leie av instrument :   kr 475.- pr. semester.

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen

Kommunen legger til rette for gjennomføring av kunnskapsprøven etter alkoholloven. Før prøven gjennomføres må gebyr på kr. 400,- betales. Gebyret må forhåndsbetales. Beløpet innbetales kommunens bankkonto 8601.41.92400.

Innbetalingen må merkes Gebyr kunnskapsprøve 16202 58200 2420.

Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Prøven kan gjennomføres flere ganger dersom den ikke bestås. Gebyr betales ved hvert forsøk på å avlegge prøven.

Leie av kommunale formålsbygg

Prisene gjelder fra 1.1.2021

Leiepriser for leie av kommunale bygg og anlegg til lag, foreninger og private.
TjenestePris - Hjemmehørende i UllensakerPris -Utenfor UllensakerEnhet
Leie av klasserom/SFO-lokale/personalrom/kjøkken/garderober/aula/auditorium,  pr time kr 225 kr 300 pr time
Sesongleie klasserom/SFO-lokaler/personalrom/kjøkken/garderober/aula/auditorium, pr halvår (> 10 ganger) kr 3 650 kr 4890 pr halvår
Leie av svømmehall   kr 460 kr 650 pr time
kr 8 350 kr 10 840 pr halvår 
Leie av gymsal kr 320 kr 430 pr time
kr 5 230 kr 6 830 pr halvår
Skolebygg ifm. loppemarked o.l. helger kr 3 360 kr 4 110 pr dag

Utleie av Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen og Jessheim is- og flerbrukshall. Leie pr flate i is- og flerbrukshall.   Arrangementer (pr time)

Utleie av Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen og Jessheim is- og flerbrukshall. Leie pr flate i is- og flerbrukshall.   Trening (pr time)

kr 560 kr 680 pr time 
kr 375 kr 570 pr time 
Styrketreningsrommet i Jessheimhallen og Jessheim is og flerbrukshall  kr 200 kr 360 pr time
Styrketreningsrommet sesongleie trening pr. halvår kr 4 000 kr 5 000 pr halvår
Leie av ishall kr 1 090 kr 1 450 pr time
Ekstraordinært renhold hverdag, pr time kr 600 kr 600 pr time
Ekstra renhold helg kr 1 200 kr 1 200 pr time
Vaktmestertjenester helg kr 1 200 kr 1 200 pr time
Vaktmestertjenester hverdag kr 600 kr 600 pr time
Utleie av disponibelt rom i Jessheim is- og flerbrukshall kr 0 kr  370 pr time 

Leie av kunstgressbanen i  Jessheim Idrettspark. Sommer (periode 15. mars - 14.november) 

 

Sesongleie kunstgressbane sommer (trening over 10 timer/uke 11'er)

Sesongleie kunstgressbane sommer (trening over 10 timer/uke 7'er)

kr 600 kr 1 090 pr kamp
kr 300 kr 580 pr kamp
kr 0   kr 570 pr time 
kr 0 kr 290 pr time
kr 0 kr 80 000 sesong
kr 0 kr 40 000 sesong

Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark Vinter (periode 15.november - 14.mars)

 

 

Sesongleie kunstgressbane vinter (trening over 10 timer/uke 11'er)

Sesongleie kunstgressbane vinter (trening over 10 timer/uke 7'er)

k r 900 kr 1 200 pr kamp 
kr 340 kr 620 pr kamp
kr 700 kr 900 pr time
kr 350 kr 500 pr time
kr 60 000 kr 80 000 sesong
kr 30 000 kr 40 000 sesong
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole og Vesong ungdomsskole) pr døgn/pers kr 100 kr 150 pr døgn/pers
Romsaasparken, inntektsbringende arrangement, pr time     Pris etter avtale
Romsaasparken, inntektsbringende arrangement, pr dag     Pris etter avtale
Råhusplassen, pr time     Pris etter avtale
Rådhusplassen, pr dag     Pris etter avtale

Med dagsleie menes alle timer over 5 timer. 
Med sesongleie menes leie av lokaler over 10 ganger pr halvår.

Matombringing

 

Priser pr 1.1.2021

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) kr 90

Betaling skjer etterskuddsvis.

Oppmåling 

Priser pr 1.1.2021.

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16.
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

 

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Tiltak etter matrikkelloven

Per søknad

Kr 12.840

§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.

Registreringsgebyr Betales per Gebyr 
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen Pr Eiendom Kr 1.170

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris

Betales per

Gebyr

For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.080

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning

Per grensepunkt

Per grensepunkt,   inntil 1.000 m2

Per grensepunkt,   1.000 til 5.000 m2

Per grensepunkt,   over 5.000 m2

Koordinatfestet   og/eller detaljregulert eiendom

 

Kr 1.760

Kr 2.340

Kr 3.000

Andre   oppmålingsforretninger:

 

 

 

 

Eiendom som ikke   er koordinatfestet og detaljregulert

 

Kr 2.340

Kr 2.920

Kr 3.600

Grensearrondering   og tilleggsareal

 

Kr 2.340

Kr 2.920

Kr 3.600

Grensepåvisning   av tidligere koordinatfestede grenser

 

Kr 590

Kr 1.170

Kr 1.800

Punktfeste

 Kr 4.476

     

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer   uten grunngebyr:

Betales per søknad

Arealoverføring*

Kr 7.190

Utarbeidelse av matrikkelbrev   (uten grunngebyr)

Etter kartverkets priser

*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Pris fra 1.1.2021.

Eierseksjonering

Betales per

Pris

Seksjoneringssaker uten befaring

Per søknad

Kr 9.140

Seksjoneringssaker med befaring

Per søknad

Kr 15.230

Kapittel 6 - Gebyrer utenfor selvkostområdene

 Pris fra 1.1.2021.

Situasjonskart

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse

stk.

Kr 4.060

 

Informasjon til eiendomsmeglere

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse av informasjon

 

Kr 2.190

Bekreftet kopi av målebrev

 

Kr 280

Matrikkelbrev – som postekspederes

 

Kr 280

  

Tinglysing - statens sater Betales pr  Pris
Tinglysing - statens satser  

585

 

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Papir

Transparent

A4

Kr 20

Kr 110

A3

Kr 40

Kr 140

A2

Kr 70

Kr 240

A1

Kr 110

Kr 380

70 X 90

Kr 120

Kr 510

(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

Kr

 

0 – 5 daa

1.295

Fast minstepris

5 – 60 daa

43

per daa utover 5 daa

60 daa -

3.818

fast maksimalpris

 

Salg av Geovekst-data

Priser

Salg av Geovekst-data

Pris i hht. Statens kartverks satser

For konvertering til DXF-format betales

Kr 1/daa

Arealoversikter – grunneierlister

Betales etter medgått tid

 

Fargekopiering

Betales pr

pris

A4

kopi

Kr 25

A3

kopi

Kr 44

A2

kopi

Kr 150

A1

Kopi

Kr 311

A0

kopi

Kr 618

 

Landbruk – salg av kart og arealdata

Betales per

Pris

Kart over eiendommen

 

Kr 200

Seksjoneringssaker med befaring

 

Kr 666

Kart med utdrag av jordregister

 

Kr 666

Kart med sammendrag av skogbruksplandata

 

Kr 666

Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister

 

Kr 1.014

 

Deling og konsesjon

Betales per

 Pris

Deling etter jordloven

  2.000

Konsesjonsbehandling pr søknad

  5.000

 

Reguleringsplaner

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering. 

Priser pr 1.1.2021

 • Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
 • Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
 • Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 2 - Reguleringsplaner

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1130

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 

Trekk av søknad

Betales per, gebyr

For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt

Per planforslag, 25%

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag, 75%

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

Per planforslag, 100%

§ 2-4. Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Oppstartsmøte

Per møte

Kr 33.690

§ 2-5. Private forslag 

Reguleringsplan

Betales per

Gebyr

Tillegg for areal utover 6 dekar

Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 112.260

Kr 59.470

Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 145.940

Kr 71.280

Prinsippsaker etter pbl § 12-11, fjerde ledd: Ved behandlingen av reguleringsspørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere reguleringssak.

Per planforslag

Kr 29.690

 

Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Per påbegynte 100 m2 BRA

Kr 1030

 

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning 

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

Betales per

Gebyr

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 46.300

§ 2-7. Utfylling og endring av plan 

Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Utfylling eller endring av plan Betales per Gebyr
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad Fullt gebyr
Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad Kr 56.180

Reisevaksine

Priser fra 01.01.2021 - Helsestasjonen

VAKSINETYPEPRIS kr

Boostrix - Polio (difteri, stivkrampe, kikhoste,
polio)

400

Polio

255

Gul feber

500

Hepatitt A, barn (barn 1-15 år)

370

Hepatitt A, voksen voksen (f.o.m. 16 år

415

Hepatitt B ( barn t.o.m. 15 år)

290

Hepatitt B (voksne f.o.m. 16 år)

330

Hepatitt A+B ( barn 1-15 år)

480

Hepatitt A+B ( voksne f.o.m 16 år)

600

Japansk encefalitt-Ixiaro (fra 2 mnd alder)

1 000

Meningokokk Bexsero

1 100

Meningokokk Trumenba

960

Meningokokk A+C+W+Y "GSK"

510

MMR, meslinger, kusma, røde hunder. (9.mnd -t.o.m 15 år)

100

MMR, meslinger, kusma, røde hunder (f.o.m 16 år)

150

Rabies

640

Skogflåttencefalitt barn  (f.o.m. 1 år tom. 15 år)

470

Skogflåttencefalitt (f.o.m. 16år)

490

Tyfoid injeksj. (f.o.m 2 år)

330

Tyfoid oral vask.(f.o.m. 16år)

330

Dukoral (kolera, diare) 1 dose

300 

BCG, Tuberkulose
(f.o.m. 0 mnd. - t.o.m. 16 år)

100

BCG, Turberkulose 
(f.o.m. 16 år )

170

HPV, Gardasil 9
(HPV 6,8,11,16,18,31,33,45,52 og 52)


1 500

HPV Cervarix (HPV 16 og 18

1 000

Resept på malariatabletter

60

Resept på Tyfoidkapsler

60

Meningokokk B fra 2 mnd

1100

Vannkoppevaksine

580

Konsultasjonsgebyr pr person, fra 16 år

100

Familie konsultasjonsgebyr
(ved to eller flere i samme familie over 16 år)

150 

Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn.

170

Fritagelsesattest for vaksinering mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)

60

Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort

100 

 

*Priser justert etter Folkehelseinstitutt sine utsalgspriser

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol forskuddsfaktureres hvert år i henhold til solgte liter alkohol.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1 700,- for salg og kr. 5 300,- for skjenking. Satser fra 1.1.2020.

Serverings- og skjenkebevilling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr.i dag kr 380,-.

(Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper)

Septiktømming

Prisliste 1.1.2021

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 2 135,60 kr 2 669,50
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 776,75 kr 3 470,94
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 460,00 kr 4 325,00
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 4 124,03 kr 5 155,04
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 800,86 kr 6 001,08
Pålagt tømming av septik over 7 m3, pris pr m3  kr    785,73 kr   982,16
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    363,26 kr   454,08
 Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 2 135,60  

Skole - SFO

Priser SFO - gjeldene 01.01.2021 

 Det gis tilbud om heltidsplass og deltidsplass:  
 Heltidsplass  kr 3 394
 Deltidsplass  kr 2 208
 Kostpenger hel plass kr    241 (pr.mnd)
 Ekstradag ifb. Skolens ferier kr    182
 For sen henting (pr time) kr    211

Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august med betalingsfrist 20. august. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

Det er 25 % søskenmoderasjon.

Ullensaker forliksråd er verneting for tvister om oppholdsbetaling og kostpenger mellom bruker og kommune.

 

Transport

Priser pr. fra 1.1.2020

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
 Tjeneste    Pris pr. mnd.
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  Opptil 2G:   kr 0
 2G - 4G:  kr 169
 > 4G:       kr 337

1G = 99 858 pr 1.5.2019. Betaling skjer etterskuddsvis.

Trygghetsalarm

Priser fra 1.1.2021

Trygghetsalarm
TjenestePris
Trygghetsalarm innstallering (engangsbetaling) 1 087
 Priser pr årPris pr mnd
Trygghetsalarm leie Opptil 2G     1 536 128
2G og over 4 464 372

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2020 kr 101 351.
Betaling skjer etterskuddsvis.

Vaskeri

Priser fra 1.1.2021

 

Tjeneste – vask og tørk av tekstiler

 

Type tekstiler:

Pris pr stk 

Dyne

 Kr 132

Puter

 Kr  95

Sengetepper / pledd*

 Kr 132

Ryer – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr 132

Ryer – over 60 cm

 Kr 164

Duker – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr  95

Duker – over 60 cm*

 Kr 164

Dunjakke

 Kr 217

Sovepose

 Kr 217

Gardiner – 160 cm*

 Kr 132

Gardiner – 220 cm*

 Kr 217

Overmadrass - enkel

 Kr 217

Overmadrass – dobbel

 Kr 434

Bunads – skjorte

 Kr 217

Dress jakke

 Kr 217

Dress buks

 Kr 217

Skjorter

 Kr 217

*Rulle etterbehandling kr 50 pr stk

Vigsel/Vielse

Priser pr 01.01.2021

Vigsel/vielse i kirke eller borgelig

Vielser

Pris 
Vielse i egen kirke i Ullensaker kommunen er gratis  
Orgelsolo eller akkompagnement Kr 1 000
Både orgelsolo og akkompagnement Kr 2 000
Vielse av utenbygdsboende* med kirketjener Kr 3 050
Vielse av utenbygdsboende* med kantor og kirketjener Kr 5 100

Borgelig Vigsel 

Ullensaker kommune tilbyr gratis vigsel mellom kl. 09.00 - 15.00 på Rådhuset
eller Herredshuset (brudeparet må selv kontakte og leie Herredshuset)

For vigsler etter klokken 15 betales et gebyr. Dersom overtidslønn påløper,
faktureres det i tillegg.
Kr 500
For vigsler etter klokken 15 på andre steder enn på Rådhuset eller Herredshuset faktureres
reiseutgifter dersom dette påløper.

*Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjon i kommunen eller er bosatt i kommunen.

Voksenopplæring

 

Betalingssatsene for norskkurs - gjeldende fra 01.01.2021 

 Betalingsperioder:

4 dagers kurs

3 dagers kurs

Januar og februar kr 6 400 4 125
Mars og april kr 6 400 4 125
Mai og juni kr 6 400 4 125
August, september og oktober kr 8 600

5 400

November og desember kr 6 400

4 125

Kveldskurs - 3 betalingsperioder i året

Betalingsperioder Antall kvelder 

Pris

August til desember 15 kvelder Kr 3 700
Januar til mars 10 kvelder Kr 2 500
Mars til juni 10 kvelder

Kr 2 500

Norsk prøv og depositum

Norsk prøve - pris pr prøve kr 1 000
Depositum - skolebøker  kr 500

 

Betalingssats for samfunnskunnskapskurs

50 timers samfunnkunnskapskurs for voksne innvandrere  

kr 3 600

Samfunnskapsprøve / statsborgerprøve - pris pr prøve

kr 1 000

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Betaling kan gjøres med kort eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider.

Avtalen er bindende. Endringer eller oppsigelse må gjøres av deltakeren selv. Ved endringer går inngått avtale til neste betalingsperiode.

 


Publisert: 24.11.2016 10:50:52
Sist endret: 11.06.2021 10:51