Innhold

Kommunale eiendomsgebyrer

Les her

Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Egne kurs- og eksamenskostnader.
Utstedelse av bevis er vederlagsfritt.

Avfall og renovasjon

Priser fra 01.01.2024

Renovasjon  Priser
eks mva
Priser
inkl mva
Årsgebyr pr abonnent = grunngebyr + forbruksgebyr    

Grunngebyr

   
Grunngebyr pr abonnent 1 078,40 2 598,00
     

Forbruksgebyr restavfall, pris pr liter

 11,20  14,00
     
Beholder størrelse 80 liter    896,00 1 120,00
Beholder størrelse 140 liter 1 568,00 1 960,00
Beholder størrelse 240 liter 2 688,00 3 360,00
Beholder størrelse 360 liter 4 032,00 5 040,00
Beholder størrelse 660 liter

7 392,00

9 240,00

Fritidseiendommer

        
Renovasjonsgebyr fritidseiendommer med fellesbeholder, pr abonnent  2 045,60   2 557,00

Avløp og drikkevann

Prisliste 1.1.2024

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     22,00 kr      27,50
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     34,00 kr      42,50
Tilknytningsgebyr vann pr m2 kr   201,00 kr    251,25
Tilknytningsgebyr avløp pr m2 kr   238,00 kr    297,50
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   400,00

kr    500,00

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 2.261,00

kr 2.826,25

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.940,00 kr 3.675,00
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 2.507,00 kr 3.133,75
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr    226,00 kr    282,50
Konsoll 1/2" (15 mm), engangsgebyr kr    120,00 kr    150,00
Konsoll 3/4" (20 mm), engangsgebyr kr    311,00 kr    388,75
Konsoll 1" (25 mm), engangsgebyr kr    429,00 kr    536,25
Konsoll 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr kr  1.009,00 kr  1.261,25
Slamsamler 1/2-1" (15-25 mm), engangsgebyr kr    163,00 kr    203,75
Slamsamler 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr  kr    640,00 kr    800,00
Slamsamler 2" (50 mm), engangsgebyr kr    818,00 kr  1.022,50
Stenger/plombere stoppekran, og åpne igjen kr    250,00 kr    312,50
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr    719,00 kr    898,75
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen RA, pris pr m3 kr    552,00 kr    690,00
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr     44,00 kr      55,00
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement kr 5.342,00 kr  6.677,50
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.822,00 kr  2.277,50

Oppmøtegebyr VA-tjenester ved manglende oppmøte ved avtale om

besiktigelse/kontroll

kr    147,20 kr     184,00
Purring manglende avlesing vannmåler kr    147,20 kr      184,00

 

Forurenset grunn  Sats 2023  Sats 2024
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 1, per søknad  Kr 10.000  Kr 10.000
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 2, per søknad  Kr 14.000  Kr 14.000
 Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 3, per søknad  Kr 22.000  Kr 22.000

Barnehage

Priser kommunale barnehager 1.1.2024

Betalingssatser for 2024 for opphold og kostpenger.
 Opphold1/1 plass 07.00 - 17.00
Barnehagesats 1.1.2024 - 30.06.2024 kr 3 000*
Barnehagesats fra 1.8.2024 i forslag til statsbudsjett 2024

kr 2 000*

Kostpenger

kr 460 pr mnd. for heldagsplass

For sent henting

kr 235 pr time

*Betaling 11 mnd. i året, Juli er betalingsfri måned.

*Redusert foreldrebetaling: barnehagesatsen skal være maks 6% av husstandens inntekt. Foresatte i husholdning med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. For 2-, 3-, 4- og 5-åringer kan det i tillegg søkes om gratis kjernetid.

Bibliotek

Priser på kopi og purregebyr pr. 1.1.2024

Priser på kopier, faks, scanne og purregebyr
Størrelse                                                                   Kr pr. side
A4 sort/hvit kr   3
A4 farge kr   5
A3 sort/hvit kr   6
A3 farge kr 10
Faks kr   5
Scanne Gratis
OBS: Minstepris kopier kr. 10,00.  
   
Purregebyr - Dersom lånefrist ikke overholdes sendes det purring til lånetaker.
 1. purring  kr 0
 2. purring  kr 0
 3. purring  *Fullt erstatningskrav
   
Erstatning av manglende innlevert materiell Pris
Bøker/lydbøker for voksne kr 500
Bøker/lydbøker for barn kr 360
Tegneserier kr 210
Tidsskrifter kr 140
Språkkurs kr 750
Video/DVD kr 150

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig verdifullt materiale fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Byggesaker

Priser pr 1.1.2024

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser gebyrer

 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

 

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

 

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

 

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

 

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

§ 1-6. Klage

 

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

 

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

 

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

 

I denne forskriften menes med:

 

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

 

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 3 - Byggesak

§ 3-1. Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per søknad

Kr 8.000

§ 3-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr

Betales per

Gebyr

Alle søknadspliktige tiltak

Per bruksenhet

Kr 593

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 25 % av grunngebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.186

§ 3-6. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad

Betales per

Saksbehandlings-gebyr

Grunngebyr

For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling

Per søknad

0 %

50 %

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

0 %

80 %

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

Retur og avvisning

Betales per

Grunngebyr

Saksbehandlingsgebyr

Ved gjentatte vesentlige mangler

Per mangelbrev

50 %

0 %

Avvisning av søknad

Per søknad

100 %

50 %

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

Retur dersom:

Mangler nabovarsel

Søknad er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende dispensasjonssøknad

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-9. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Første forhåndskonferanse

Per møte

Kr 5.931

Gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak

Per møte

Kr 11.863

§ 3-10. Endring

For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad. Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr.

Endring

Betales per

Gebyr

Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad

Per søknad

50 % av fullt gebyr

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.

Per søknad

Fullt gebyr

Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon. 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3,
jf. § 20-1 a og b. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Boliger:

 

 

 Bolig og fritidsbolig

Per boenhet

Kr 15.000

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

Per boenhet, oppad til 10 boenheter pr bygg

Kr   4.745

Store boligbygg

Per boenhet, oppad til 20 boenheter pr bygg

Kr   4.745

Store boligbygg

Pr boenhet som overstiger 20 boenheter pr bygg

Kr   1.000

Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig

Per søknad

Kr 13.100

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 250 m2 BRA

Areal >= 250 m2 BRA

Annet enn bolig:

 

 

 

Industri- og næringsbygg

Per søknad

 Kr 95.000

 Kr 132.670

Fiskeri- og landbruksbygg

Per søknad

 Kr 43.275

 Kr   48.580

Kontor- og forretningsbygg

Per søknad

 Kr 95.000

 Kr 132.670

Samferdsels- og kommunikasjonsbygg

Per søknad

 Kr 95.000

 Kr 132.670

Hotell- og restaurantbygg

Per søknad

 Kr 95.005

 Kr 132.670

Kultur- og forskningsbygg

Per søknad

 Kr 95.005

 Kr 132.670

Helsebygg

Per søknad

 Kr 95.005

 Kr 132.670

Fengsels-, beredskapsbygg mv.

Per søknad

 Kr 95.005

 Kr 132.670

Andre konstruksjoner eller anlegg

Per søknad

 Kr 53.056

 Kr   62.400

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b

Betales per

Areal < 100 m2 BRA

Areal >= 100 m2 BRA

Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig

Per søknad

 Kr 13.572

 Kr 20.310

Fasadeendring

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr. Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Betales per

Gebyr

Fasadeendring

Per søknad

Kr 6.000

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet

Per søknad

Kr 17.794

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som
nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 6.000

Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.

Per søknad

Kr 3.559

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak

Kr 18.387

Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg

Per tiltak

Kr   6.000

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.

Betales per

Gebyr

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

Kr 7.118

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad

Kr 26.691

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i

Betales per

Gebyr

Innhegning mot veg

Per tiltak

Kr 6.524

Enkelt skilt eller reklame

Per tiltak

Kr 6.524

Skiltplan med flere enn to skilt

Per søknad

Kr 11.863

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j. Grunngebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år

Per søknad

Kr 20.404

Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k. Grunngebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Vesentlige terrenginngrep.

Per søknad

Kr 16.000

Masseuttak/-mottak og større utomhusanlegg

Per søknad

Kr 41.519

Større utomhusanlegg

Per søknad

Kr 20.000

 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l. Grunngebyr kommer i tillegg.

Betales per

Gebyr

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Per søknad

Kr 22.183

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Betales per

Gebyr

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) som er i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan

Per søknad

Kr 29.319

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4

Betales per

Gebyr

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 13.049

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per tiltak

Kr   3.559

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)

Per tiltak

Kr 14.710

Tilbygg til alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 15.000

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 23.725

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 6.652

Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,

Per tiltak

Kr 11.863

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser (for et-trinns søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret).

Igangsettingstillatelse

Betales per

Gebyr

Igangsettingstillatelse

Per søknad

Kr 11.863

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Betales per

Gebyr

Søknad om ferdigattest

Per søknad

Kr 0

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad

Kr 5.931

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Per søknad

Kr 6.000

§ 3-16. Dispensasjonssøknad

For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

Dispensasjon Betales per Gebyr
Dispensasjon som krever politisk behandling Per forhold Kr 47.450
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 23.725
Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt Per forhold Kr 7.118

Dagsenter

Priser pr. 1.1.2024

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 160

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 188

 

 TjenesteBasert på person**   Pris           
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G  kr 0,-
 2G - 4G kr 200
 > 4G kr 400

** Priser er basert på personinntekt. 1G = Kr 118 620
Betaling skjer etterskuddsvis.

Etablerprøven

Etablerprøven for serveringsvirksomhet.

Pris pr 01.01.2024

Gebyr for etablererprøven   kr 400

Feietjeneste

Prisliste 1.1.2024   Feietjenester

FeiingEks mvaInkl mva
Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 155,00 kr 193,75
Feiegebyr pr pipeløp

kr 232,00

kr 290,00

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Faktureres årlig.

Fyrverkeri

Priser fra ØRB IKS prisliste pr 1.1.2024

Tjeneste Pris kr
Gebyr for behandling av søknad og tilsyn kr 3 200
   

Fysioterapibehandling - egenandeler

Oversikt over egenandeler på fysioterapibehandling Ullensaker kommune pr 01.01.2024

Tiltak Egenandel
Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg (gjelder inntil 30 minutter)
eller når henvisende behandler ønsker å få vurdert/undersøkt av fysioterapeut
Kr 192
Behandling hos fysioterapeut i 20 minutter Kr 139

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter(kan repeteres 6 ganger)

Kr 43
Veiledet trening, minst 30 minutter Kr 29
Gruppebehandling 30 minutter Kr 61
Gruppebehandling 60 minutter Kr 105
Gruppebehandling 90 minutter Kr 151
Tillegg for gruppebehandling i basseng Kr 25

For bestilt time som ikke benyttes, dvs at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn
24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og behandling

Gebyr - avløpsvann

 Priser fra 1.1.2024

Gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann 

Pris kr
eks mva *

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri

kr 6 620

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe

kr 6 620

Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe

kr 8 275

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe

kr 16 550

For ovennevnte gjelder:

 • Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.
 • Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

 

Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler

kr 6 620

Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann (gebyr ved utført kontroll)

kr 2 327

Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg(sanitær avløpsvann), pr. anlegg

kr 612

Tillegg for fornminneregistrering jfr HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11

kr 1 000

Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp, pr utført tilsyn

kr 4 231

Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg

kr 1 587

* Det tillegges ikke mva til tjenestene 

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann.
Forskriften er vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017 med ikrafttredelse fra 1.1.2018  

Gravemelding 

Priser pr 1.1.2024

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse, tidsbegrenset, pr søknad kr 3 912
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 087
Behandling av gravetillatelse, ny søknad etter utløpt tidsfrist, pr søknad kr 1 087
Kostnader for oppfølging av ulovlig graving, pr time (min 2 timer)  kr 3 804
Oppfølging manglende ferdigmelding, pr søknad kr 1 087

Hjemmehjelp

Nye priser fra. 1.1.2024 (med forbehold o endringer)

 TjenesteBasert på personinntekt Pris pr. timeMaks bet.pr. mnd

Hjemmehjelp/ praktisk bistand

 

 

 

 

 

< 2 G kr 73* kr 73*
2G - 3G kr 291 kr 727,50
3G - 4G kr 291 kr 1 455
4G - 5G kr 363 kr 1 815
> 5G kr 472 kr 2 360

Opphold i bofellesskap Gystadmyr (pr.mnd) Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste 

 (2023)

kr 9 629

G = Folketrygdens grunnbeløp pr.01.05.2023: Kr 118.620
* Prisene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet.

Betaling skjer etterskuddsvis.
Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune.

Institusjon

Priser pr 01.01.2024

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)
TjenestePr. døgn
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 185*

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet og enda ikke klare for 2024.
   Betaling skjer etterskuddsvis.

Kino

Kinopriser -  pr 1.1.2024

Tjeneste  Pris
Kinobillett, voksen kr 150
Kinobillett, barn kr 115
Kinobillett, honnør kr 135
Kinobillett, 3D voksen kr 170
Kinobillett, 3D barn kr 135
Kinobillett, 3D honnør kr 155

Obs! Pristillegg på kr 10 på alle billettkategorier i premierehelg

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Total oversikt over priser på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Priser pr. 1.1.2024
Prisene oppdateres årlig.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering,  Utredning  og Forebygging (RUF)
Tjeneste Husstandsinntekt Pris pr time Maks bet pr mnd.
     

Hjemmehjelp/praktisk bistand

  

 

 

 

Opptil 2G

73*

73*
2G - 3G  291 727,50
3G - 4G  291 1 455
4G - 5G  363 1 815
Over 5G  472 2 360
 
Tjeneste   Basert på personinntekt  Pris pr mnd
Transport til og fra dagsenter/ dagopphold   Opptil 2G  0
2G - 4G 200
Over 4G 400
 Tjeneste   Pris pr. dag
Dagsenter (pr. dag) Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter. 160
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen. Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter 188
     
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling   Pris pr døgn
185*
korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling   Pris pr dag
105*
     
Opphold i bofellesskap Gystadmyr. Husleien dekker kost, losji, hjemmehjelp og vaktmestertjeneste.   Pris pr mnd (2023)
 9 629
Matombringing       Pris pr. porsjon
101
Trygghetsalarm installering      Engangsinnbetaling
1 216

Trygghetsalarm leie  

 

  Pris pr. år Pris pr. mnd.
 Opptil 2G 1 716 143
2G og over 4 992 416
Frisklivssentral

Pris pr kurs
Kurs og kursmateriell 583
12 uker Oppfølging (unntatt barn og gravide)  456

Betaling skjer etterskuddsvis.

*Prisene fastsettes av helse - og omsorgsdepartementet. Ref. «Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester». Prisene kan endres gjennom året

G = Folketrygdens grunnbeløp fra 01.05.2023: kr. 118.620

Beboere i bofellesskap kan søke om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Rådhuset, Ullensaker kommune eller elektronisk via Altinn :www.ullensaker.kommune.no/Hovedmeny/For-privatperson/Skjemaer a-Aa/ Bostøtte

Kulturhus - leie

Priser for å utleie i kulturhuset, prisene oppdateres hvert år.

For utleiepriser - Ullensaker kulturhus: Se ullensakerkulturhus.no

Kulturskole

Elevavgift Ullensaker kulturskole gjeldene pr.1.1.2024

TilbudVarighetÅrlig avgiftKommentarer
Instrumentalundervisning individuell 20-25 min/uke Kr 3 850  
Instrumentalundervisning gruppe 90 min/uke Kr 3 850  
Teater - BUSTival 90 min/uke Kr 2 000

 

Samspillgrupper 60 min/uke Kr 3 800  
Gruppetimer 45 minutters gruppe 45 min/uke Kr 2 800  
Gruppetimer 60 minutters gruppe 60 min/uke Kr 3 600  
Gruppetimer 75 minutters gruppe 75 min/uke Kr 3 800  
Dans fordypning 75 minutter 75 min/uke Kr 3 800  
Gruppetimer 90 minutters gruppe  90 min/uke Kr 3 900  
Gruppetimer 105 minutters gruppe 105 min/uke Kr 3 950  
Gruppetimer 120 minutters gruppe 120 min/uke Kr 4 000  
Salg til Musikkforeninger   Kr 3 800  

I tillegg kommer materiellavgift på kr 105,- pr. semester. Materiellavgift Bust:  kr 60,- som faktureres i høstsemesteret. Leie av instrument : Kr 1 100.- pr. år.

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen

Kommunen legger til rette for gjennomføring av kunnskapsprøven etter alkoholloven. Før prøven gjennomføres må gebyr på kr. 400,- betales. Gebyret må forhåndsbetales. Beløpet innbetales kommunens bankkonto 8601.41.92400.

Innbetalingen må merkes Gebyr kunnskapsprøve 16202 58200 2420.

Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Prøven kan gjennomføres flere ganger dersom den ikke bestås. Gebyr betales ved hvert forsøk på å avlegge prøven.

Leie av kommunale formålsbygg

Prisene gjelder fra 1.1.2024

 

 

Leiepriser for leie av kommunale bygg og anlegg til lag, foreninger og private.
GebyrPris - Hjemmehørende i UllensakerPris -Utenfor UllensakerEnhet
Leie av klasserom/SFO-lokale/personalrom/kjøkken/garderober/leie av aula/auditorium kr 252 kr 335 pr time
Leie av klasserom/SFO-lokale/personalrom/kjøkken/garderober/leie av aula/auditorium kr 4 083 kr 5 468 pr halvår
Leie av svømmehall (gjelder ikke Jessheimbadet) kr 514 kr 727 pr time
Leie av svømmehall (gjelder ikke Jessheimbadet) kr 9 338 kr 12 122 pr halvår 
Jessheim friidrettsstadion   kr 209 pr time
Leie av gymsal kr 358 kr 481 pr time
Leie av gymsal kr 5 849 kr 7 638 pr halvår
Skolebygg ifm loppemarked og lignende i helger kr 3 758 kr 4 596 pr dag
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is- og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall  (arrangementer pr time) kr 627 kr 760 pr time 
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is- og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall  (arrangementer over 5 timer) kr 4 886 kr 6 515  
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is- og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall  (trening pr time) kr 419 kr 637 pr time 
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is- og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall  (trening over 5 timer) kr 3 257 kr 4 886  
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Jessheim is- og flerbrukshall kr 224 kr 402 pr time
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Jessheim is- og flerbrukshall kr 4 474 kr 6 151  Sesongleie/halvår
Leie av ishall kr 1 220 kr 1 622 pr time
Ekstraordinært renhold hverdag kr 671 kr 671 pr time
Ekstraordinært renhold helg kr 1 342 kr 1 342 pr time
Vaktmestertjenester helg kr 1 342 kr 1 342 pr time
Vaktmestertjenester hverdag kr 671 kr 671 pr time
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall - disponibelt rom kr 0 kr  414 pr time 
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november) kr 671

kr 1 220

pr kamp hel bane (11'er)
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november) kr 335 kr 648 pr kamp halv bane (7'er)
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november) kr 0   kr 637 trening pr time hel bane 
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november) kr 0 kr 325 trening pr time halv bane
Sesongleie kunstgressbane sommer (trening over 10 timer pr uke) kr 0 kr 89 467 sesong hel bane
Sesongleie kunstgressbane sommer (trening over 10 timer pr uke) kr 0 kr 44 733 sesong halv bane
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars) kr 1 006 kr 1 342 pr kamp hel bane (11'er) 
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars) kr 380 kr 694 pr kamp halv bane (7'er)
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars) kr 783 kr 1 006 trening pr time hel bane
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars) kr 392 kr 559 trening pr time halv bane
Sesongleie kunstgressbane vinter (trening over 10 timer pr uke) kr 67 099 kr 89 467 sesong hel bane
Sesongleie kunstgressbane vinter (trening over 10 timer pr uke) kr 33 550 kr 44 733 sesong halv bane
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole) kr 105 kr 157 pr døgn/pers
Romsaasparken, inntektsbringende arrangement, pr time     Pris etter avtale
Romsaasparken, inntektsbringende arrangement, pr dag     Pris etter avtale
Rådhusplassen, pr time     Pris etter avtale
Rådhusplassen, pr dag     Pris etter avtale

Med dagsleie menes alle timer over 5 timer. 
Med sesongleie menes leie av lokaler over 10 ganger pr halvår.

Matombringing

 

Priser pr 1.1.2024

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) Kr 101

Betaling skjer etterskuddsvis.

Oppmåling 

Priser pr 1.1.2024

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16.
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

 

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Tiltak etter matrikkelloven

Per søknad

Kr 20.400

§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.

Registreringsgebyr Betales per Gebyr 
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen Pr Eiendom Kr 1.755

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris

Betales per

Gebyr

For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.020

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning

Per grensepunkt

Per grensepunkt,   inntil 1.000 m2

Per grensepunkt,   1.000 til 5.000 m2

Per grensepunkt,   over 5.000 m2

Koordinatfestet   og/eller detaljregulert eiendom

 

Kr 2.750

Kr 3.670

Kr 4.700

Andre   oppmålingsforretninger:

 

 

 

 

Eiendom som ikke   er koordinatfestet og detaljregulert

 

Kr 4.080

Kr 4.500

Kr 6.000

Grensearrondering   og tilleggsareal

 

Kr 4.080

Kr 4.500

Kr 6.020

Grensepåvisning   av tidligere koordinatfestede grenser

 

Kr 2.250

Kr 3.370

Kr 4.180

Punktfeste

 Kr 7.005

     

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer   uten grunngebyr:

Betales per søknad

Arealoverføring*

Kr 10.810

Utarbeidelse av matrikkelbrev   (uten grunngebyr)

Etter kartverkets priser

*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Gebyrene på området er regulert i lokal "Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Ullensaker kommune", jf Lovdata for kap 1. 

 

§ 5-1 Generelt
Kapitlet omhandler gebyrer for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.

Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes grunngebyr og saksbehandlingsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Dersom det i forbindelse med søknad må gjøres endringer i matrikkelen, påløper registreringsgebyr. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning, se kapittel 4.

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.

Pris fra 1.1.2024 

§ 5-2 Manglende eller feilaktig informasjon

 

Betales per

Sats

En seksjoneringssak kan avvises dersom søknaden ikke oppfyller kravene i eierseksjonsloven § 11.Ved behandling av søknader der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr per brev inntil søknaden er komplett.

Mangelbrev

 

Kr  1 530

 

§ 5-3 Grunngebyr

   Betales per  Sats
Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.  

 

 

Søknad

 

 

Kr 20 400

 

§ 5-4 Registreringsgebyr

  Betales per Sats
Dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdel, skal det betales registreringsgebyr etter pkt. 4.3.

Per utendørs tilleggsdel

 Kr 1 755

 

§ 5-5 Oppretting av eierseksjoner for nybygg og eksisterende samt reseksjonering

 

Betales per Sats
Opp til 4 seksjoner Søknad Kr 12 240
For 5 til 10 seksjoner Søknad Kr 18 360
Tillegg per ny seksjon utover 10 Per seksjon Kr       500

 

§ 5-6 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Det betales gebyr ved sletting eller oppheving av seksjonert sameie. I tillegg påløper grunngebyr og registreringsgebyr.

  Betales per Sats
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom Grunneiendom 100%*

* 100% av grunngebyr og 100% av registreringsgebyr

 

§ 5-7 Tilleggsgebyr

  Betales per Sats
Tilleggsgebyr for befaring Befaring 6 700*
Tilleggsgebyr for produksjon av nytt situasjonskart Situasjonskart 6 000*

* Tilleggsgebyr kommer i tillegg til grunngebyret og saksbehandlingsgebyret

 

§ 5-8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

  Betales per Sats
Sak som trekkes før vurdering Sak 100% grunngebyr
Sak som trekkes etter at kommunen har satt igang saksbehandling, men før endelig vedtak Sak 100% grunngebyr og 75% av saksbehandlingsgebyr
Sak som kommunen avviser eller avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker Sak Fullt gebyr
Avslag i sak Sak Fullt gebyr

Saker som ikke medfører vedtak om seksjonering, blir ikke belastet med registreringsgebyr.

 

§ 5-9 Gebyr for annet fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i denne forskriften, faktureres ette medgått tid.

  Betales per Sats
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker Time Kr 1 020

Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Kommunen kan også på eget initiativ fastsette gebyret etter medgått tid i atypiske saker. 

 

Kapittel 6 - Gebyrer utenfor selvkostområdene

 Pris fra 1.1.2024

Situasjonskart

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse

stk.

Kr 4.345

 

Informasjon til eiendomsmeglere

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse av informasjon

 

Kr 2.345

Bekreftet kopi av målebrev

 

Kr 299

Matrikkelbrev – som postekspederes

 

Kr 299

  

Tinglysing - statens satser Betales pr  Pris
Tinglysing - statens satser  

Etter kartverkets priser

 

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Papir

Transparent

A4

Kr 22

Kr 117

A3

Kr 43

Kr 150

A2

Kr 75

Kr 257

A1

Kr 117

Kr 406

70 X 90

Kr 129

Kr 545

(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

Kr

 

0 – 5 daa

1.386

Fast minstepris

5 – 60 daa

47

per daa utover 5 daa

60 daa -

4.086

fast maksimalpris

 

Salg av Geovekst-data

Priser

Salg av Geovekst-data

Pris i hht. Statens kartverks satser

For konvertering til DXF-format betales

Kr 1/daa

Arealoversikter – grunneierlister

Betales etter medgått tid

 

Fargekopiering

Betales pr

pris

A4

kopi

Kr 27

A3

kopi

Kr 47

A2

kopi

Kr 161

A1

Kopi

Kr 332

A0

kopi

Kr 662

 

Landbruk – salg av kart og arealdata

Betales per

Pris

Kart med sammendrag av skogbruksplandata

 

Kr 670

Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister

 

Kr 1.015

 

Deling og konsesjon

Betales per

 Pris

Deling etter jordloven

  2.000

Konsesjonsbehandling pr søknad

  5.000

Timepris

Gebyr Betales pr Pris
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Time Kr 1 020

 

 

 

 

Reguleringsplaner

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering. 

Priser pr 1.1.2024

 • Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
 • Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16
 • Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

 • a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
 • f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
 • j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
 • n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
 • p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

  § 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte. 

Kapittel 2 - Reguleringsplaner

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

Betales per

Gebyr

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1161

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 

Trekk av søknad

Betales per, gebyr

For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt

Per planforslag, 25%

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag, 75%

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

Per planforslag, 100%

§ 2-4. Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Oppstartsmøte

Per møte

Kr 34.600

§ 2-5. Private forslag 

Reguleringsplan

Betales per

Gebyr

Tillegg for areal utover 6 dekar

Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 115.291

Kr 59.470

Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur

Per planforslag

Kr 149.880

Kr 71.280

Prinsippsaker etter pbl § 12-11, fjerde ledd: Ved behandlingen av reguleringsspørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere reguleringssak.

Per planforslag

Kr 30.492

 

Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

Per påbegynte 100 m2 BRA

Kr 1.058

 

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning 

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

Betales per

Gebyr

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 48.844

§ 2-7. Utfylling og endring av plan 

Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.

Utfylling eller endring av plan Betales per Gebyr
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad Fullt gebyr
Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad Kr 57.697

Reisevaksine

PRISLISTE REISEVAKSINER

Alle priser er pr dose

VAKSINETYPEPRIS kr                                                

Boostrix - Polio 

420

Cervarix

1 020

Dengufeber

1 115

Dukoral 1 dose

500

Gul feber (fra 9 mnd alder)

520

Helvetesild

2 050

Hepatitt A, barn (barn 1-15 år)

400

Hepatitt A, voksen voksen (f.o.m. 16 år

430

Hepatitt B ( barn t.o.m. 15 år)

350

Hepatitt B (voksne f.o.m. 16 år)

380

Hepatitt A+B ( barn 1-15 år)

530

Hepatitt A+B ( voksne f.o.m 16 år)

670

Japansk encefalitt-Ixiaro (fra 2 mnd alder)

1 030

Kolera, Vaxchora

700

Meningococc A+C+W+Y "GSK"

530

Meningococc Bexsero

1 140

Meningococc Trumenba

990

Vannkoppevaksine

620

MMR, meslinger, kusma, røde hunder, barn

150

MMR, meslinger, kusma, røde hunder, voksne

150

Skogflått barn 

490

Skogflått voksen

510

Pneumokokk, Pneumovax

460

Polio

290

Rabies

820

Tyfoid injeksj. 

360

Tyfoid oral 

360

BCG, Tuberkulose
(f.o.m. 0 mnd. - t.o.m. 16 år)

160

BCG, Turberkulose 
(f.o.m. 16 år )

200

HPV, Gardasil 9
(HPV 6,8,11,16,18,31,33,45,52 og 52)


1 750

Resept på malariatabletter

60

Konsultasjonsgebyr pr person, fra 16 år

100

Familie konsultasjonsgebyr
(ved to eller flere i samme familie over 16 år)

150

Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn.

200

Fritagelsesattest for vaksinering mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)

100

Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort

200

Henvisning TB kontroll for studenter/elever til skole i utlandet

200

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol forskuddsfaktureres hvert år i henhold til solgte liter alkohol.

Priser pr 01.01.2024

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1 850,- for salg og kr. 5 800,- for skjenking. 

 Gebyr  Enhet  Sats
 Ambulerende bevilling                      Pr gang kr 420        
Bevillingsgebyr - skjenking Pr vareliter for  alkoholholdig drikk i gruppe 1  kr 0,54      
Bevillingsgebyr - skjenking Pr vareliter for  alkoholholdig drikk i gruppe 2 kr 1,41 
Bevillingsgebyr - skjenking Pr vareliter for  alkoholholdig drikk i gruppe 3 kr 4,65 
Bevillingsgebyr - salg Pr vareliter for  alkoholholdig drikk i gruppe 1 kr 0,23 
Bevillingsgebyr - salg  Pr vareliter for  alkoholholdig drikk i gruppe 2 kr 0,65
     
Etablererprøven for serveringsvirksomhet    kr 400
     
     
     
     
     

Serverings- og skjenkebevilling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr.i dag kr 400,-.

(Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper)

Septiktømming

Prisliste 1.1.2024

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 486,40 kr 1 858,00
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 1 932,80 kr 2 416,00
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 2 408,80 kr 3 011,00
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 2 870,40 kr 3 588,00
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 3 342,40 kr 4 178,00
Pålagt tømming av septik over 7 m3, pris pr m3  kr    547,20 kr   684,00
Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 1 486,40 kr 1 858,00

Skole - SFO

Priser SFO - gjeldene 01.01.2024 

 Det gis tilbud om heltidsplass og deltidsplass:  
 Heltidsplass  kr 3 795
 Deltidsplass  kr 2 470
 Kostpenger hel plass pr mnd kr    270 
 Ekstradag ifb med skolens ferier kr    203
 For sen henting (pr time) kr    235

Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august med betalingsfrist 20. august. Betaling for SFO-plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15. august.

Det er 25 % søskenmoderasjon.

Ullensaker forliksråd er verneting for tvister om oppholdsbetaling og kostpenger mellom bruker og kommune.

Transport

Priser pr. fra 1.1.2024

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
 Tjeneste    GruppePris pr. mnd.
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  Opptil 2G:   kr 0
 2G - 4G:  kr 200
 > 4G:       kr 400

1G = Kr 118 620 pr 1.5.2023. Betaling skjer etterskuddsvis.

Trygghetsalarm

Priser fra 1.1.2024

Trygghetsalarm
TjenestePris
Trygghetsalarm innstallering (engangsbetaling) Kr 1 216
 Priser pr årPris pr mnd
Trygghetsalarm leie Opptil 2G     Kr 1 716 Kr 143
2G og over Kr 4 992 Kr 416

G = Folketrygdens grunnbeløp pr 01.05.2023:  Kr 118 620
Betaling skjer etterskuddsvis.

Vaskeri

Priser fra 1.1.2024

 

Tjeneste – vask og tørk av tekstiler

 

Type tekstiler:

Pris pr stk 

Dyne

 Kr 147

Puter

 Kr  107

Sengetepper / pledd*

 Kr 147

Ryer – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr 147

Ryer – over 60 cm*

 Kr 184

Duker – små, opp til lengde på 60 cm*

 Kr  107

Duker – over 60 cm*

 Kr 184

Dunjakke

 Kr 243

Sovepose

 Kr 243

Gardiner – 160 cm*

 Kr 147

Gardiner – 220 cm*

 Kr 243

Overmadrass - enkel

 Kr 243

Overmadrass – dobbel

 Kr 485

Bunads – skjorte

 Kr 243

Dress jakke

 Kr 243

Dress bukse

 Kr 243

Skjorter

 Kr 243

*Rulle etterbehandling kr 50 pr stk

Vigsel/Vielse

Vigsel/vielse i kirke eller borgerlig

 

For informasjon vedrørende vigsel i kirke, se

Bryllup | Velkommen til vielse i kirken - Den norske kirke

 

 

Borgerlig Vigsel 

Ullensaker kommune tilbyr gratis vigsel mellom kl. 09.00 - 15.00 på Rådhuset
eller andre lokaler i Jessheim sentrum (brudeparet må selv kontakte og leie andre lokaler).

For vigsler etter klokken 15 betales et gebyr. Dersom overtidslønn påløper,
faktureres det i tillegg.
Kr 500
For vigsler etter klokken 15 på andre steder enn på Rådhuset eller Herredshuset faktureres
reiseutgifter dersom dette påløper.

Voksenopplæring

 

Betalingssatser gjeldende fra 01.01.2024

Undervisning i norsk og samfunnskunnskap, pr time kr 70
Norskkurs - kveldstid. 4 kurs i året, pris pr kurs kr 3.780

Norsk prøv og depositum

Norsk prøve - pris pr prøve kr 1 100
Depositum - skolebøker  kr 520

 

Betalingssats for samfunnskunnskapskurs

75 timers samfunnkunnskapskurs for voksne innvandrere  

kr 5 900

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Betaling kan gjøres med kort eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider.

Avtalen er bindende. Endringer eller oppsigelse må gjøres av deltakeren selv. Ved endringer går inngått avtale til neste betalingsperiode.

 


Publisert: 24.11.2016 10:50:52
Sist endret: 16.01.2023 14:49