Innhold

Gebyrer, beregning og priser

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester

Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester.

Prisliste for 2021.

Prisliste for 2022.

Fra 2018 endret kommunen beregningsgrunnlaget for årsgebyr for eiendommer uten vannmåler.

Lave gebyrer for vann og avløp i 2021 - tilbake til normalt nivå i 2022

Ullensaker kommune har store investeringer innen vann- og avløp foran oss. Vi skal blant annet bygge nytt renseanlegg på Gardermoen. Kommunen har derfor startet oppsparing av midler i god tid før byggingen.

Kommunen kan holde på oppsparte midler innen vann og avløp i 5 år. Dette følger av regelverket for selvkost. Siden de store utgiftene har kommet noe senere enn forventet, besluttet kommunen å sette ned årsgebyrene for vann og avløp for 2021, slik at midlene som er spart opp for mer enn 5 år siden ble brukt.

I utgangspunktet skulle gebyret også vært lavere i 2022 som følge av ytterligere behov for reduksjon av oppsparte midler. Men på grunn av koronasituasjonen har kommunen fått lavere inntekter innen vann og avløp i 2021 enn forventet. Årsaken er at andelen store private utbygginger i kommunen gikk betraktelig ned i 2021. Dette bidro til enda lavere inntekter til kommunen innen vann og avløp i 2021 enn forventet. Vi har derfor måttet bruke mer oppsparte midler tidligere enn planlagt i 2021.

Vann- og avløpsgebyrene er som en konsekvens av dette tilbake til normale nivåer allerede i 2022. For en bolig på 120 kvadratmeter vil det i 2022 være en økning på 5,72 % eller 384,54 kr i forhold til 2020.

Når starter gebyrene å løpe?

Årsgebyr beregnes og skrives ut i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter:

 • Vann- og avløpsgebyrer løper fra dokumentert dato for tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, jf. forskriften om vann- og avløpsgebyrer
 • For tillatelser gitt før 1. desember 2019, løper årsgebyr fra dato for tillatelse til tiltak 
 • Ved tilbygg uten endret tilkobling, løper årsgebyr fra tolv måneder etter tillatelse til tiltak eller fra brukstillatelse/ferdigattest (det som først inntreffer)
 • Renovasjonsgebyr løper fra dato avfallsbeholdere blir utlevert eller nedgravde brønner/avfallssug blir åpnet, jf. kommunens forskrift om renovasjon
 • Feie- og tilsynsgebyr løper fra brukstillatelse, eventuelt fra tillatelse til installasjon av et ildsted

Fakturaterminer og inkassovarsel

Ullensaker kommune fakturerer kommunale eiendomsgebyrer (avgifter) to ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20. mars og 20. september.

Fra 01.01.2023 tilbyr vi månedlig fakturering for de som ønsker det (med enkelte unntak). Les mer om Månedsfaktura under. 

Dersom du får inkassovarsel og har betalt fakturaen, så er det fordi du har betalt etter forfall. Minner om at forfalte krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf. § 34 i forskriften. 

Betaling av gebyrer ved eierskifte
 • Fakturaen gjelder eiendom, og avtalenummer følger eiendommen. Faktura sendes til tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.
 • Ved eierskifte må selger og kjøper selv dele fakturaen.
 • Hvis eiendommen har vannmåler, skal denne leses av og målerstand skal oversendes kommunen. Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier.

Månedsfaktura

Hva betyr månedlig fakturering?

Det betyr at du selv kan velge å få de kommunale eiendomsgebyrene fordelt på tolv terminer. 

Om du ikke foretar deg noe, vil du fortsatt motta to fakturaer i året som før.  

NB: Antall terminer følger avtalenummeret/eiendommen. Har du flere avtaler/eiendommer, kan du ha forskjellige terminer.

Når vil jeg motta faktura?
Antall terminer Fakturautsendelse Betalingsfrist/forfall
2 Februar, august Fast forfall 20. mars og 20. september
12 Månedlig Den 20. i måneden etter (januar forfaller 20. februar)

Månedlig fakturering blir utført ca. den 20. hver måned, med forfall den 20. i måneden etter. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan faktureringen bli fremskyndet, men forfallsdato beholdes. 

Vilkår for å kunne endre antall terminer per år 

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Eiendommer med kommunale gebyrer under 4 000 kr per år kan ikke velge tolv terminer, men må ha gebyrene fordelt på to terminer. 

Hva med min AvtaleGiro/eFaktura-avtale med kommunen?

Har du AvtaleGiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre fakturahyppighet?

Endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året. 

Innmeldt endring vil bli registrert i våre systemer umiddelbart. Du vil få tilbakemelding fra oss på når endringen trer i kraft. Som hovedregel vil endringen tre i kraft fra 1. januar eller 1. juli (det som først inntreffer).

Hva må jeg gjøre?

Dersom du ønsker månedlig fakturering, send e-post til gebyrer@ullensaker.kommune.no.

Merk henvendelsen med:

 • Avtalenummer (du finner det på fakturaen)
 • Adresse, og gjerne gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) for eiendommen fakturaen gjelder

NB: Om du ikke foretar deg noe, vil du fortsatt motta to fakturaer i året.

Få faktura digitalt

Fakturaene blir fortrinnsvis forsøkt sendt digitalt via eFaktura, Vipps Regning eller digital postkasse (Digipost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vil vil anbefale alle våre kunder å krysse av "eFaktura - Ja takk til alle" i nettbanken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt slik at du slipper å taste inn beløp, konto- og KID-nummer. 

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost

For å motta faktura i Digipost må du ha opprettet en digital postkasse hos Digipost. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller Vipps-faktura vil disse være foretrukket foran digital postkasse. Husk å sjekke at varsling i Digipost er aktivert slik at det ikke vil ligge uåpnede fakturaer i denne kanalen. 

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Vi oppfordrer imidlertid alle kommunens kunder til å gå over til en av de digitale fakturaløsningene som er nevnt over. 

For våre privatkunder som ønsker å motta digitale fakturaer, ber vi dere undersøke med egen bank for å inngå avtale om eFaktura og AvtaleGiro. Våre bedriftskunder kan benytte seg av elektronisk handelsformat (EHF).

AvtaleGiro

Her overlater du arbeidet med å betale regningen til banken din. På denne måten blir regningene alltid betalt tidsnok, og du slipper dermed eventuelle purringer. Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil betalingen som tidligere bli trukket direkte i nettbanken. Det anbefales at du også etablerer eFaktura eller noen av de andre digitale kanalene for å unngå å få kopi av fakturaen på papir.

Har du spørsmål til fakturaen?

Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med:

 • Avtalenummer (du finner det på fakturaen)
 • Adresse, og gjerne gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) for eiendommen fakturaen gjelder
 • Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Årsgebyr for vann

Årsgebyret for vann betales over to terminer per år med hovedforfall 20. mars og 20. september. Du kan lese om gebyret i kapittel 4 i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Det er to alternativer for beregning av årsgebyr for vann:

 • vannforbruk etter bruksareal (BRA) på bolig
 • målt vannforbruk med vannmåler

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Vannforbruk etter areal eller Vannforbruk målt privat/næring*
 • Forskudd vanngebyr privat/næring
 • Fradrag vann

*Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring.

Alternativ 1: vannforbruk stipulert etter areal
 • Beregnes ut i fra boligens bruksareal (BRA) x 1,3 (+30%)(omregningsfaktor til m3) x pris.
Alternativ 2: vannforbruk målt med vannmåler
 • Målt forbruk (m3) fra vannmåler* x fjorårets pris
 • Forskudd – antatt forbruk for i år
 • Fradrag vann – forskudd betalt i fjor (avregnes mot innrapportert forbruk for i fjor)

*Du er ansvarlig for å sende inn måleravlesning til kommunen for at vi skal kunne beregne riktig forbruk.

Når du har vannmåler betaler du også for leie av den. Årlig leie faktureres på 1. termin. Dette dekker innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmåler. For å sikre at målingen blir riktig blir vannmåleren rutinemessig byttet når den er 10-15 år gammel.

Årsgebyr for avløp

På samme måte som gebyret for vann, betales årsgebyret for avløp over to terminer per år med hovedforfall 20. mars og 20. september. Du kan lese om gebyret i kapittel 4 i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Beregning av årsgebyret for avløp er avhengig av om eiendommen har tilkobling til kommunalt nett eller privat avløpsanlegg.

Kommunal tilkobling

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Avløp etter areal eller Avløp etter måler privat/næring*
 • Forskudd avløpsgebyr
 • Fradrag avløp

*Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring. 

For årsgebyret settes avløpsmengde lik vannforbruk hvis du er tilknyttet offentlig avløp.

Privat avløpsanlegg

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Septiktank eller minirenseanlegg
 • Årsgebyr tilsyn avløpsanlegg
 • Oppmøtegebyr

Du blir fakturert for faste regelmessige tømminger. Dette justeres ved endret tømmevolum som blir rapportert fra tømmefirmaet til kommunen. Minstepris gjelder anlegg på 3 m3.

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter.

Renovasjonsgebyr

 Gebyret for renovasjon består av to deler:

 • grunngebyr (fast pris per boenhet)
 • forbruksgebyr på restavfall (pris varierer avhengig av størrelse på beholderen eller andel i fellesbeholder/nedgravd konteiner; for mobile avfallssug gjelder det fast forbruksgebyr inntil videre)

Beregning av renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift (med hjemmel i forurensningslovens § 30 om kommunal innsamling av husholdningsavfall).

Som et generelt prinsipp gjelder det at det er den som forurenser som skal betale, jf. § 7 i forurensningsloven.

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr er et årsgebyr som faktureres over to terminer. Gebyret blir fakturert per pipeløp/røykløp. 

Alle boligeiendommer med ildsted tilkoblet pipa er pliktig til å betale feie- og tilsynsgebyr. Det er kommunen som fastsetter og krever inn gebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN). Det er rettmessig eier som står ansvarlig for at gebyret betales. Dette er uavhengig av om feiing/tilsyn er utført eller ikke. Man betaler ikke pr. feiing/tilsyn, men for feiertjenesten. 

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut fra risiko som blir vurdert av feier på stedet. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Det er huseiers ansvar å sørge for adkomst for feiing.

Dersom du ikke har ildsted montert til skorsteinen, er det huseiers ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. Du kan melde om fritak i følgende skjema - Skorstein som ikke er i bruk - melding


Publisert: 17.08.2018 13:35:02
Sist endret: 11.01.2023 09:10