Innhold

Gebyrer, beregning og priser

Som eier av eiendom betaler du for vann, avløp, renovasjon og feiertjenester

Prisen på disse tjenestene beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke krever mer enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester.

Og her kan du sjekke fjorårets priser.

Fra 2018 endret kommunen beregningsgrunnlaget for årsgebyr for eiendommer uten vannmåler.

Det er lave gebyrer for vann og avløp i 2021 og 2022, men reduksjonen vil ikke være vedvarende utover det.

Når starter gebyrene å løpe?

Årsgebyr beregnes og skrives ut i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter:

 • Vann- og avløpsgebyrer løper fra dokumentert dato for tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, jf. forskriften om vann- og avløpsgebyrer
 • For tillatelser gitt før 1. desember 2019, løper årsgebyr fra dato for tillatelse til tiltak 
 • Ved tilbygg uten endret tilkobling, løper årsgebyr fra 12 måneder etter tillatelse til tiltak eller fra brukstillatelse/ferdigattest (det som først inntreffer)
 • Renovasjonsgebyr løper fra dato avfallsbeholdere blir utlevert eller nedgravde brønner/avfallssug blir åpnet, jf. kommunens forskrift om renovasjon
 • Feie- og tilsynsgebyr løper fra brukstillatelse, eventuelt fra tillatelse til installasjon av et ildsted

Fakturaterminer og inkassovarsel

Ullensaker kommune fakturerer kommunale eiendomsgebyrer (avgifter) to ganger i året. Fakturaen sendes ut i februar og august med fast forfall 20.mars og 20.september. Vi har ikke muligheten til å fakturere oftere enn to ganger per år.

Dersom du får inkassovarsel og har betalt fakturaen, så er det fordi du har betalt etter forfall. Minner om at forfalte krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf. § 34 i forskriften. 

Betaling av gebyrer ved eierskifte
 • Fakturaen gjelder eiendom, og avtalenummer følger eiendommen. Faktura sendes til tinglyst eier ved faktureringstidspunktet.
 • Ved eierskifte må selger og kjøper selv dele fakturaen.
 • Hvis eiendommen har vannmåler, skal denne leses av og målerstand skal oversendes kommunen. Mellomoppgjør for gebyr er et forhold mellom ny og gammel eier.

Har du spørsmål til fakturaen?

Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med

 • Kundenummer (du finner det på fakturaen)
 • Adresse, og gjerne gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) for eiendommen fakturaen gjelder
 • Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Årsgebyr for vann

Årsgebyret for vann betales over to terminer per år med hovedforfall 20. mars og 20. september. Du kan lese om gebyret i kapittel 4 i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Det er to alternativer for beregning av årsgebyr for vann:

 • vannforbruk etter bruksareal (BRA) på bolig
 • målt vannforbruk med vannmåler

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Vannforbruk etter areal eller Vannforbruk målt privat/næring*
 • Forskudd vanngebyr privat/næring
 • Fradrag vann

*Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring.

Alternativ 1: vannforbruk stipulert etter areal
 • Beregnes ut i fra boligens bruksareal (BRA) x 1,3 (+30%)(omregningsfaktor til m3) x pris.
Alternativ 2: vannforsbruk målt med vannmåler
 • Målt forbruk (m3) fra vannmåler* x fjorårets pris
 • Forskudd – antatt forbruk for i år
 • Fradrag vann – forskudd betalt i fjor (avregnes mot innrapportert forbruk for i fjor)

*Du er ansvarlig for å sende inn måleravlesning til kommunen for at vi skal kunne beregne riktig forbruk.

Når du har vannmåler betaler du også for leie av den. Årlig leie faktureres på 1. termin. Dette dekker innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmåler. For å sikre at målingen blir riktig blir vannmåleren rutinemessig byttet når den er 10-15 år gammel.

Årsgebyr for avløp

På samme måte som gebyret for vann, betales årsgebyret for avløp over to terminer per år med hovedforfall 20. mars og 20. september. Du kan lese om gebyret i kapittel 4 i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Beregning av årsgebyret for avløp er avhengig av om eiendommen har tilkobling til kommunalt nett eller privat avløpsanlegg.

Kommunal tilkobling

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Avløp etter areal eller Avløp etter måler privat/næring*
 • Forskudd avløpsgebyr
 • Fradrag avløp

*Kubikkpris (m3) er lik for privat og næring. 

For årsgebyret settes avløpsmengde lik vannforbruk hvis du er tilknyttet offentlig avløp.

Privat avløpsanlegg

På fakturaen vil du se punktene under:

 • Septiktank eller minirenseanlegg
 • Årsgebyr tilsyn avløpsanlegg
 • Oppmøtegebyr

Du blir fakturert for faste regelmessige tømminger. Dette justeres ved endret tømmevolum som blir rapportert fra tømmefirmaet til kommunen. Minstepris gjelder anlegg på 3 m3.

Abonnenten faktureres et oppmøtegebyr dersom tømming ikke kan foretas som følge av brudd på abonnentens plikter.

Renovasjonsgebyr

 Gebyret for renovasjon består av to deler:

 • grunngebyr (fast pris per boenhet)
 • forbruksgebyr på restavfall (pris varierer avhengig av størrelse på beholderen eller andel i fellesbeholder/nedgravd konteiner; for mobile avfallssug gjelder det fast forbruksgebyr inntil videre)

Beregning av renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift (med hjemmel i forurensningslovens § 30 om kommunal innsamling av husholdningsavfall).

Som et generelt prinsipp gjelder det at det er den som forurenser som skal betale, jf. § 7 i forurensningsloven.

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr er et årsgebyr som faktureres over to terminer. Gebyret blir fakturert per pipeløp/røykløp. Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.

Du kan melde om fritak fra gebyret.

Kommunen krever inn feiegebyret på vegne av Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN).


Publisert: 17.08.2018 13:35:02
Sist endret: 30.11.2021 14:22