Innhold

Alkoholpolitiske retningslinjer for Ullensaker kommune

Les om salgstider, skjenketider, retningslinjer ved behandling av salgs- og skjenkebevilgning, reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelse og prikksystemet.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Ullensaker kommune

 

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven før serveringsbevillingen kan tas i bruk. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.

I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.

Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan søke serveringsbevilling? 

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Firmaattest
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nye søknader blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen.

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling
 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

En alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

 • et tilleggslokale eller utendørs
 • utvidet åpnings- og skjenketid
Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere.

Kommunen har kun elektroniske søknadsskjemaer. Det er mulig å mellomlagre søknadsskjemaet slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er ikke mulig å sende søknad uten at alle nødvendige vedlegg er med.

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

 • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet
 • Du må beskrive det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til eksisterende skjenkearealet du opprinnelig fikk bevilling for
 • Disse opplysningene gir du i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet
Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Søknaden må sendes til Politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område
Hvilke krav må du oppfylle?
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år
Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca 5 uker. Du bør søke i god tid før arrangementet.

Hvordan får du svar?

Når kommunen har sendt post til deg vil det ligge en lenke til brevet i din meldingsboks i Altinn.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice.

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling
 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
 • Eventuell kjøpekontrakt
Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommuner som har militær øvingsplass, skal også innhente uttalelser fra den militære avdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Søknadsskjema for serverings-, salg- og/eller skjenkebevilling

Søk om serveringsbevilling

Serveringsbevilling - Veiledning til søknad.pdf

Søk om servering og skjenkebevilling 

Søk om skjenkebevilling for enkeltanledning

Søk om å endre vilkår for skjenkebevilling for enkeltanledning

Søk om salgsbevilling

Etablererprøve

Om etablererprøven

Etablererprøven er hjemlet i serveringsloven og er en forutsetning for å få serveringsbevilling.

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Varighet: 90 minutter. I tillegg 10 minutter til å overføre svarene til svarskjema når det gjennomføres papirbasert prøve.

Pris: 400 kroner per gang. Dersom du stryker, kan du ta prøven på nytt, og det er ingen begrensninger i antall ganger du kan ta prøven.

Hjelpemidler: Du kan benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler. 

NB! Kvittering på innbetaling må forevises før prøven kan gjennomføres. Husk gyldig legitimasjon.

Vår samarbeidspartner VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg.

Kjøp lærebøkene på VINN

Påmelding etablererprøven

1. halvår 2023

 

2. halvår 2023

 

Påmelding kunnskapsprøven

1. halvår 2023

 

2. halvår 2023

  

Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Omsettingsoppgave for ordinær salgs- eller skjenkebevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.

 • Ny virksomhet: Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.
 • Opphør eller salg av virksomheten: Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.
 • Drift på tidligere eiers bevilling: Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.
Vedlegg som må følge med omsettingsoppgaven
 • Revisors bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Uten dette vedlegget regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra en revisor?

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres. Les mer om fritak for skatteplikt her.

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

Prikkdeling ved brudd på alkoholloven

Kommunen utfører salgs- og skjenkekontroller. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvilke regelbrudd som gir prikker:

8 prikker
 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll
4 prikker
 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol
2 prikker
 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning
1 prikk
 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Bevillingsgebyr

Etablererprøven
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Gebyr for etablererprøven kr. 400
Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol forskuddsfaktureres hvert år i henhold til solgte liter alkohol.

Bevillingsgebyret fra og med 1.1.2023 utgjør minimum kr. 1 850,- for salg og kr. 5 800,- for skjenking.

Serverings- og skjenkebevilling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr. i dag kr. 420,-.

(Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper.)

Tobakksregister

Informasjon om internkontroll og tilsynsordning ved salg av tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus i Ullensaker kommune.

Tilsyn for utsalgssteder av tobakksvarer

Ullensaker kommune fører fra 2018 tilsyn med registrerte utsalgssteder i kommunen som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.

Tilsynet skal særlig omfatte aldergrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Alle steder som selger tobakk skal kontrolleres minst en gang i året og det skal utføres minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet vil bli utført i forbindelse med tilsyn av salgs- og skjenkebevillinger.

De som ikke innehar annen bevilling enn tobakk vil få eget tilsyn på det registrerte utsalgsstedet.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Tilsynet finansieres av avgifter. Årlig tilsynsavgift i Ullensaker kommune er kr. 5.120,- for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker.

For midlertidig salg, salg opptil 30 dager (for eksempel festival eller lignende) er prisen kr. 1.370,-. 

Ved overtredelse av bestemmelsene i tobakkskadeloven vil skriftlig rapport sendes, senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.

Internkontroll

Alle salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 4 i tobakkssalgsforskriften.

Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av salgsstedets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Internkontrollen skal minimum inneholde følgende:

1.     Tobakksskadeloven.

2.     Tobakkssalgsforskriften.

3.     Organisasjonskart.

4.     Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik. Info.

5.     Bekreftelse på at samtlige ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene i tobakksskadeloven og bestemmelsene i denne (signaturskjema på gjennomført opplæring).

Oversikt over salgssteder

Oversikt over alle salgssteder og mer informasjon finner du her.

Klage

Som svar på søknaden får du et enkeltvedtak. Et enkeltvedtak er en avgjørelse fattet av kommunen, som retter seg mot en eller flere bestemte personer. Er du uenig i enkeltvedtaket, kan du klage til kommunen.

Hva kan det klages på?

Enkeltvedtak fattet av et kommunalt organ kan påklages (forvaltningsloven § 28). I tillegg må vedtaket være bestemmende for rettigheter eller plikter. Typisk vil vedtaket være utformet som en tillatelse eller avslag på en søknad, men man kan også klage hvis søknaden bare er delvis oppfylt. I noen tilfeller kan det være aktuelt å klage på et vedtak hvor det er gitt fullt medhold, typisk av en person med rettslig klageinteresse, men som ikke er part.

En avvisning og bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak, kan også påklages. Ved en avvisning behandles ikke saken, for eksempel fordi søknadsfristen er utløpt eller søkeren ikke har sendt inn den nødvendige dokumentasjonen for at forvaltningsorganet kan ta stilling til saken. Særlige tvangsmidler omfatter blant annet tvangsmulkt.

Hvem kan klage?

Partene i saken og de som har "rettslig klageinteresse" kan klage på vedtaket. Part i saken er den vedtaket retter seg mot, som regel den som har sendt søknaden. Med rettslig klageinteresse menes at vedkommende har en rettslig interesse av å få prøvd gyldigheten til et enkeltvedtak. Det kreves at en har en viss tilknytning til saken, og de som blir direkte berørt, har normalt rettslig klageinteresse. Kommunen vil måtte foreta en konkret vurdering av klageinteressen dersom det oppstår tvil.

Klagefrist

Klagefristen er for de fleste sakstyper tre uker (forvaltningsloven §29), regnet fra tidspunktet meldingen om vedtaket regnes for å ha kommet frem, men det finnes noen unntak. Dersom klagefristen er kortere eller lenger vil vedtaket opplyse om det. Det er mulig å søke om å få utsatt fristen dersom det er nødvendig for å få innhentet dokumentasjon eller bistand fra advokat. Klagen sendes til det organet som fattet vedtaket. Dette organet vil deretter fremme klagen til rett organ.

Dersom klagefristen ikke er overholdt, kan klagen likevel tas til behandling i visse tilfeller. Hvis det klages for sent, bør det angis hvorfor fristen ikke ble overholdt, slik at det kan tas stilling til om klagen kan behandles. Dersom du lurer på om klagen din kan behandles, anbefales det at du tar kontakt med det organet som har fattet vedtaket. Der vil du kunne få veiledning og råd.

Hva må klagen inneholde?
 • Klagen må være undertegnet av klager og angi det vedtaket det klages over.
 • Klagen bør inneholde de endringer som ønskes i forhold til vedtaket som er fattet.
 • Klagen skal, dersom det kan foreligge tvil, inneholde opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefristen er overholdt.
 • Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurdering av klagen.

Forvaltningsloven § 32

Hvor skal klagen sendes?

En klage skal sendes den enhet som har fattet vedtaket og enheten skal vurdere om klagen helt eller delvis skal tas til følge. Blir klagen ikke tatt til følge, oversendes den klageinstansen for endelig behandling (forvaltningsloven §34-35).

Dette betyr at dersom det er fattet et vedtak, er det den enhet som fattet vedtaket som først ser på klagen og vurderer om den helt eller delvis skal tas til følge. Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til klageutvalget eller fylkesmannen for endelig behandling.

Unntak: Klager etter plan- og bygningsloven (pbl) og opplæringsloven er eksempler på klager hvor det følger av særlovgivningen at det er fylkesmannen og ikke klageutvalget, som er klageinstans. Klager etter disse lovene vurderes først av enheten som fattet vedtaket. Hvis enheten avviser klagen, oversendes den de politisk utvalg (som er underinstans), og så eventuelt videre til fylkesmannen for endelig behandling.

Gjennomføring av vedtaket

Klage har normalt ikke oppsettende virkning. Det vil si at vedtaket vanligvis vil kunne gjennomføres straks, uavhengig av en eventuell klage. Kommunen kan likevel beslutte at vedtaket ikke kan gjennomføres før klagen er endelig avgjort. Den som klager kan også anmode kommunen om å fatte en slik beslutning. Kommunen vil ta stilling til anmodningen på selvstendig grunnlag og avgjøre denne. Utsatt iverksetting av vedtaket vil være aktuelt der en tilbakeføring til situasjonen forut for vedtaket er vanskelig eller gjennomføringen vil medføre uopprettelig skade, for eksempel der søknaden omhandler å rive et bevaringsverdig bygg.

Andre saker kan også ut i fra forholdene gis oppsettende virkning, for eksempel der rettsgrunnlaget eller utfallet av klagesaken er usikkert. Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, men man kan fremme en slik anmodning til overordnet forvaltningsorgan, som regel Fylkesmannen i Oslo og Akershus, på eget initiativ. Dokumenter som er av betydning for saken, bør vedlegges en slik anmodning til overordnet forvaltningsorgan.

Dekning av kostnader ved klage

Vurderer du å klage kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For dette gjelder inntekts- og formuesgrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater som også kan informere om ordningen. Fører klagen frem kan vesentlige kostnader klager har pådratt seg på grunn av klagesaken, som har vært nødvendige for å få vedtaket endret, kreves dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36.

Rett til å se saksdokumenter og få veiledning

Med de begrensninger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Du må i tilfelle henvende deg dit saken behandles. Du kan også få nærmere veiledning om klagerett, saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter ved å henvende deg til kommunen.

Aktuelt lovverk

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Serveringsloven

Forskrift om bokføring 


Publisert: 17.10.2016 14:11:10
Sist endret: 18.01.2023 10:12