Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avløp fra Næring og industrivirksomhet

Nærings- og industribedrifter har som regel avløp med annen sammensetning enn vanlig husholdningsavløp. Bestemmelsene som er beskrevet vil derfor gjelde alt avløpsvann som har en annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp.

Hvorfor skal kommunen ha kontroll med avløp fra nærings- og industribedrifter?

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter kan inneholde stoffer som renseanlegg ikke er laget for å fjerne, disse stoffene må begrenses. Når disse stoffene føres til kommunens avløpsnett vil de havne i slam fra renseprosessen som videre føres til landbruket, eller blir sluppet ut med vann til Leira etter å ha passert gjennom renseanleggene.
For å kunne overholde kravene i kommunens utslippstillatelse, må kommunen stille krav til avløpsvannet fra nærings- og industrivirksomheter som føres til det kommunale avløpsnettet. Overordnet regelverk på området er Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A. Kommunen har i tillegg utarbeidet Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp

Virksomheter skal søke kommunen om nødvendig tillatelse til utslipp og/eller påslipp. For å avklare om virksomheten trenger tillatelse, skal det skriftlig gjøres rede for kommunen hva slags virksomhet som skal drives. Kommunens søknadskjema skal benyttes. Det skal søkes i god tid før etablering av utslipp og/eller påslipp. Alle tillatelser gis i vedtaksform.

 

Utslippstillatelse

Kommunen har ansvar for å gi tillatelse til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentral for kjøretøy og anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Kommunen har strengere krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomhet til resipient.

 

Påslippstillatelse

Alle virksomheter med avløpsvann som er tenkt ført til kommunens avløpsnett, skal søke kommunen om tillatelse til påslipp. Dette gjelder også virksomheter som har utslippstillatelse fra annen myndighet. Kommunen kan ha strengere krav enn denne utslippstillatelsen.

 

Virksomhet med sammensatt avløpsvann

Dette kan også være virksomheter som har utslippstillatelse fra overordna forurensningsmyndighet, men som skal føre avløpet til kommunens avløpsnett. Det skal søkes kommunen om påslippstillatelse. Kommunen vil på bakgrunn av søknaden stille krav til virksomheten. Kravene er stilt for å beskytte avløpsanleggene, helse til personell ved lednings- og renseanleggene, slamkvaliteten og for å overholde kommunens egen utslippstillatelse.
Virksomheter med en annen sammensetning på avløpsvannet, omfattes av forurensningsforskriften kapittel 15 og kommunens krav til påslippet av § 15A-4.


Fettholdig avløpsvann

Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal søke kommunen om påslippstillatelse. Dette kan for eksempel være gatekjøkken, kiosk, bensinstasjon, kantiner. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Oljeholdig avløpsvann

Virksomhet med oljeholdig avløpsvann skal søke kommunen om utslippstillatelse. Der oljeholdig avløpsvann er tenkt ført til kommunens avløpsnett skal det også søkes om påslippstillatelse. Kommunes krav kommer fram av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Ullensaker kommune.


Søknadskjema

For søknad om tillatelse til utslipp/påslipp skal kommunens søknadskjema benyttes. Kommunen trenger følgende informasjon som skal legges som vedlegg til søknadskjemaet:

  • Dokumentasjon på hvordan utslipp/påslipp skal etableres og drives
  • Kart med beskrivelse og plassering av påslippspunkt
  • Beskrivelse av utslippsted (koordinater til utslippsted) eller påslippsted (nr. på påslippskum) med kart og mengde avløpsvann.
  • Redegjørelse for interesser som kan antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
  • Oversikt over hvem som skal varsles ved uhell.

Den ansvarlige for søknaden skal sørge for at parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden.

Søknad om utslippstillatele         Søknad om påslippstillatelse

Renseinstallasjon

Henholdsvis olje- eller fettholdig avløpsvann skal passere en renseanretning tilpasset avløpsvannet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kravet gjelder også virksomheter som fører avløpsvann til resipient. Det kan også være aktuelt for andre virksomheter å installere renseinstallasjoner for å imøtekomme kommunens krav til påslipp.

Oljeutskiller

Oljeutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Oljeholdig avløpsvann skal passere oljeutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en oljeutskiller
En oljeutskiller er en renseinstallasjon som skiller olje fra avløpsvannet etter prinsippet om at olje er lettere enn vann. I utskilleren flyter olje/bensin opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at oljeutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil oljeholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på oljeutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av oljeutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Oljeutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Fettutskiller

Fettutskiller er en sanitærinstallasjon som er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven og skal søkes kommunens bygningsmyndighet om tillatelse til installasjon. Fettholdig avløpsvann skal passere fettutskiller/renseinstallasjon før det slippes inn på kommunalt nett eller til resipient.

Hva er en fettutskiller
En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvem skal installere fettutskiller
Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Tømming og kontroll
Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hvorfor stilles det krav?
Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett
Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett i avløpet eller i fettutskilleren. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Vannmåler og tilleggsgebyr

Næringsvirksomhet skal måle alt vannforbruk over vannmåler. Det skal legges til rette for at nødvendig målinger av vannforbruk og belastning av utslipp av avløpsvann fra en virksomhet kan gjøres. Kommunens skjema om å installere vannmåler skal benyttes. Målt vann er grunnlag for vann og avløpsgebyrer.

Årsrapport

Den ansvarlige for virksomheten skal følge opp tillatelsen til utslipp/påslipp og rapportere årlig dette til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Kommunens skjema for årsrapport skal benyttes. Skjema skal fylles ut og følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:
• Analyserapport fra laboratorium
For virksomheter med fett- og oljeutskillere legges følgende dokumenter ved årsrapporten:
• Inspeksjonsrapport der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres
• Tømme- og kontrollrapport
• Dokumentasjon som viser at utskilte masser fra utskiller er levert på godkjent mottak


Skjema for årsrapport

Tilsyn

Ullensaker kommune vil i løpet av 2019 starte opp med systematisk tilsyn for å fastslå om virksomheter overholder kravene som er angitt i gjeldende lovverk og i eventuell utslipps-/påslippstillatelse. Med dette omfattes de bedriftene og virksomhetene som har påslippstillatelse for olje- og/eller fettholdig avløpsvann og annet industrielt avløpsvann til kommunens ledningsnett eller utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann til resipient.


Vi trenger hjelp fra kommunens virksomheter til å redusere mengden olje, fett og andre uønskede forbindelser som når fram til renseanleggene og vannområdene våre. Dette bidrar til å forhindre overbelastning av de kjemiske og biologiske rensetrinnene ved renseanleggene, reduserer vedlikeholds- og driftskostnader, hever kvaliteten av kommunens mange friluftsområder og gir høyere kvalitet på avløpsslammet slik at dette kan gjenbrukes på en miljømessig og bærekraftig måte.

Informasjonsark om tilsyn


Hva er tilsyn?

Tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Med myndighet til å gi tillatelse til utslipp følger også ansvar for å føre tilsyn med tillatelsene og at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Tilsyn innebærer også sanksjon ved brudd på forutsetningene og kan utløse pålegg om tiltak eller krav om ny utslippssøknad. 

Gjennomføring av tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:

• Gjennomgang av dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
• Kontroll og oppfølgning av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
• Vurdering av tømmefrekvens og tilgjengelighet
• Gjennomføring av tilsyn
• Prøvetaking av utløpsvann
• Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
• Tilsynsrapport
• Oppfølgning av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak.


Tilsynsrapport

Alle virksomheter som har fått tilsyn ved sin utslipps-/påslippstillatelse vil få en tilsynsrapport med opplysninger om resultater fra tilsynet. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg sammen med tilsynsrapporten med en frist til uttalelse før vedtak om pålegg sendes.


Både serviceavtale og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Serviceavtalen sørger for at servicepersonell jevnlig fører service ved anlegget. Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen overholdes.


Kostnad og finansiering

Det er et bærende prinsipp at forurenser betaler. Dette gjelder også for rensing av avløp. Kostnader forbundet med utslipps-/påslippskontroll som inngår i forurensningsmyndighetens tilsynsansvar er derfor også naturlig at vil falle på den ansvarlige for utslipps-/påslippstillatelsen.

 

Tilsynsgebyr

Virksomheten må betale et gebyr for tilsynet. Tilsynsgebyret består av et grunngebyr for tilsyn med nærings- og industriavløp (tilsyn med 1 utskilleranlegg inngår i grunngebyret), med et tilleggsgebyr for hvert ekstra utskilleranlegg som det føres tilsyn ved, utover det som er inkludert i grunngebyret.
For eksempel på beregning av tilsyn med virksomheter som har flere utskilleranlegg henvises det til infoarket "Informasjon om tilsyn".


Publisert: 04.12.2017 13:09:23
Sist endret: 04.12.2017 13:09