Kommunens reguleringsplaner

Her finner du informasjon om reguleringsplaner utarbeidet av kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gystadmarka områderegulering

Kommunen jobber med en områderegulering for deler av Gystadmarka. Formannskapet vedtok i møtet den 28.03.17 under sak 62/17, å legge områdereguleringen ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen har gått ut, men nedenfor finner du informasjon om områdereguleringen for Gystadmarka.

Områdereguleringen legger til rette for gjennomføring av utbygging av den midtre delen av Gystadmarka i tråd med hovedmål og ambisjoner i kommunedelplanen. Planen konkretiserer kommunedelplanen, og innebærer at grunneiere og utbyggere får forutsigbare plan- og gjennomføringsrammer for å kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter. Planen er utarbeidet parallelt med en områdemodell for gjennomføring av felles offentlig infrastruktur i samarbeid med grunneiere og utbyggere innenfor planområdet.

Planløsningen legger opp til en variert bebyggelse med hovedtyngde av boliger, bydelssenter og en mindre andel kombinerte formål som skal betjene området uten å skape en konkurransesituasjon med Jessheim sentrum. Samlet kan områdereguleringen åpne for omlag 280 000 m2 BRA, der vel 10 000 m2 kan utgjøre næring, service og handel.

Legges det en gjennomsnittlig boligstørrelse på 75 m2 til grunn vil området kunne bygges ut med om lag 3600 boenheter. Dette kan gi en befolkning innenfor områdereguleringen på vel 7200 innbyggere dersom det regnes et gjennomsnitt på 2,1 innbyggere pr bolig.

Skole- og idrettsparken utgjør en sentral del av planløsningen og er en viktig kvalitet for hele Gystadmarka og Jessheim som by. Områdereguleringen åpner for videreutvikling av skole- og idrettsparken med blant annet svømmeanlegg. Skole- og idrettsparken har også en regional karakter knytte til idrett og svømming.

Saksdokumenter til planforslaget
 1. Saksutskrift FSK-sak 62/17, Områdeplan for Gystadmarka 1.gangsbehandling, 28.03.17
 2. Plankart, datert 08.03.17
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Illustrasjonsplan
 6. ROS-analyse
 7. Trafikknotat
 8. Støyutredning
 9. Støyutredning vedlegg
 10. Normalprofiler veg
 11. Normalprofiler veg kart

Kontaktperson

Har du spørsmål til planarbeidet for Gystadmarka kan du ta kontakt med reguleringsavdelingen ved Silje Skinnes Lunde på telefon 66 10 80 00, eller sende en e-post til postmottak@ullensaker

 

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtok den 01.11.16 i sak 213/16 å legge forslag til områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen ut til offentlig ettersyn.

Mål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av kollektivknutepunktet og bymessig transformasjon og fortetting i Jessheim sentrum som styrker offentlige gater og byrom, herunder Rådhusplassen som en sentral fest/seremoniplass. Dette for å sikre og styrke Jessheim som et attraktivt, levende og trygt bysentrum, med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Planforslaget skal også ivareta byens langsiktige behov for offentlige byrom og funksjoner.

Nærmere om planforslaget

Planområdet omfatter Jessheim stasjon, rådhusplassen med rådhuset, kulturhuset, parkeringshuset "Ormen Lange" og dagens innfartsparkering langs jernbanen. Videre sporområdet, et mindre boligområde nord for Tverrvegen og et begrenset område ved Dampsaga, øst for jernbanen. Planområdet er på ca 77 dekar.

Reguleringsplanarbeidet er gjennomført iht. planprogrammet for stasjonsområdet og rådhusplassen, vedtatt den 25.11.2013 (HOP-sak 246/13). Planarbeidet bygger på gjeldende Byplan for Jessheim (vedtatt 16.6.2014), arkitektkonkurransen for tverrforbindelse på Jessheim stasjon (2014) og tidligere arbeid gjort i forbindelse med forprosjektet «Midt i Jessheim» (2010).

Planforslaget legger til rette for en bymessig utbygging av stasjonsområdet og utforming av gater og byrom som kan romme et variert og levende byliv. 

I planforslaget foreslås følgende formål: sentrumsformål, kollektivterminal/ kollektivanlegg og samferdselsanlegg kombinert med sentrumsformål. Dette vil sikre fleksibilitet i forhold til framtidig utvikling i Jessheim sentrum. Det foreslås flere grep som vil prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk, herunder etablering av gatetun i krysset mellom Ringvegen og Furusethgata, og omforming av en strekning av Ringvegen. I planforslaget er det valgt overgang som løsning for krysningen for myke trafikanter på Jessheim stasjon, jf. vinnerforslaget i arkitektkonkurransen. 

Saksdokumenter til planforslaget

Høringsperioden var minimum 6 uker med frist den 30.jan 2017, og ble kunngjort i lokalavisene og på kommunens nettside. Grunneiere og andre som er direkte berørt av planforslaget ble tilskrevet.

 

Utredninger og andre relevante dokumenter

 

Tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon

En begrenset plan- og designkonkurranse for ny tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon ble gjennomført i perioden desember 2013-april 2014. Konkurransen hadde som mål å finne kreative, helhetlige og nye løsninger for den nye krysningen på tvers av jernbanesporene i form av både undergang og overgang.

Forslaget «Puls» av Pir II og Dr. tech Kristoffer Apeland AS ble kåret av juryen som konkurransens beste blant forslagene levert av fem inviterte team. Det er dette forslaget som danner grunnlaget for regulering av tverrforbindelsen på Jessheim stasjon

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til planarbeidet for Jessheim stasjon og rådhusplassen kan du ta kontakt med reguleringsavdelingen ved arealplanlegger Atle Sander eller rådgiver May Kristine Andersen på telefon 66 10 80 00, eller sende en e-post til postmottak@ullensaker

Nordre del av Gardermoen Næringspark I

Områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I ble vedtatt av kommunestyret den 8.3.2016.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Retningslinjer for krav til kvalitet og estetikk

Vedtak av nordre del av Gardermoen næringspark I 

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Jessheim nord

Områdereguleringsplan for Jessheim nord ble vedtatt av Kommunestyret 1.12.2014.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Vedtak av områdereguleringssplan for Jessheim nord

Trafikkanalyse

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Gardermoen Næringspark II B og C

Områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C ble vedtatt av Ullensaker Herredsstyre i 2011.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Sluttbehandling områdereguleringsplan GNP II B og C

Endelig vedtak områdereguleringsplan GNP II B og C

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Oslo lufthavn Gardermoen 

Områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) er utarbeidet av OSL i samarbeid med Nannestad og Ullensaker kommune. Områdereguleringsplanen skal sikre en god utvikling av landets hovedflyplass med utgangspunkt i en forventet vekst til 35 millioner passasjerer årlig. Dette antas å være kapasiteten for de to eksisterende rullebanene og for et utvidet terminalbygg.

Kommunestyrene i Ullensaker og Nannestad vedtok områdereguleringsplanen henholdsvis 5. mars 2012 (sak 28/12) og 27. mars 2012 (sak 20/12). Planen ble vedtatt med innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Jernbaneverket. I tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser ble planen oversendt Miljøverndepartementet for endelig stadfestelse.

I brev datert 24. april 2013 stadfester Miljøverndepartementet områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen. Miljøverndepartementets endelige vedtak lyder som følger:

(…) 5. Kollektivtrafikk og parkering
Flyplassen utvikles med en ambisjon om at framtidig behov for økt transport skal løses ved kollektivtransport eller av syklende. Utbygging av parkeringsplasser for flypassasjerer vil skje etappevis og skal tilpasses et overordnet mål om at minst 75 % av flypassasjerene skal reise kollektivt til flyplassen. Det legges til rette for en høy kollektivandel også for arbeidsreiser til flyplassen.

Hensynssonene i § 8.5.2 og § 8.5.3 om båndlegging etter lov om kulturminner tas ut av planen.

Vedtaket innebærer at målsettingen om kollektivandel heves fra 70 % til 75 % (jf. retningslinje § 5). Plankart og planbestemmelser er revidert etter Departementets vedtak.

I tillegg ble følgende dokumenter utarbeidet til offentlig ettersyn av planen i 2012 (disse dokumentene er ikke oppdatert etter Miljødepartementets stadfestelse):

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no


Publisert: 16.11.2016 07:56:20
Sist endret: 16.11.2016 09:01