Innhold

Gystadmarka områderegulering

Områdereguleringsplan for Gystadmarka ble vedtatt av kommunestyret den 17.4.2018.

Saksdokumenter:
Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Vedtak.pdf
Planbeskrivelse.pdf 

Formingsveileder for Gystadmarka bydel 11.11.2020.pdf

 

Kontaktperson

Har du spørsmål til planarbeidet for Gystadmarka kan du ta kontakt med reguleringsavdelingen ved May Kristine Andersen på telefon 66108269, eller sende en e-post til postmottak@ullensaker

 

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Formannskapet vedtok i møte 8.12.2020 (sak 206/20) planprogram for områdeplan for stasjonsområdet og rådhusplassen i Jessheim, jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Hensikten med planen

Planarbeidet skal legge til rette for utvikling av fremtidsrettet kollektivknutepunkt og bymessig utvikling av stasjonsområdet og sentrum som styrker offentlige gater og byrom, herunder Rådhusplassen som byens sentrale torg/festplass. Løsningene i planen skal sikre Jessheim som et kraftsentrum i regionen, og styrke dens identitet gjennom bl.a. urban utbygging, ivaretaking av viktige eksisterende kulturminner, etablering av gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Byens langsiktige behov for offentlige byrom og funksjoner skal ivaretas.

Om høringsinnspillene 

Arbeidet med områdeplan ble varslet og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i starten av juni 2020 (FSK-sak 82/20, datert 26.5.2020) med høringsfrist 17. august 2020. Det har kommet inn 15 innspill i høringsperioden; ni fra statlige og regionale myndigheter, to fra utbyggere og fire fra organisasjoner, naboer og andre berørte. Disse kan leses i sin helhet ved å klikke på lenkene under.

Planprogrammet er justert på bakgrunn av innkomne innspill, og har følgende endringer:

  • Utredningsalternativ 2 i Kap 5. er presisert med hybridterminal
  • Beskrivelse av aktuelle problemstillinger knyttet til 6.2.6 Trafikk- og kollektivløsninger og 6.2.7 Bevaring og fornyelse er presisert
  • Flere av utredningsbehov knyttet til temaene trafikk- og kollektivløsninger, areal- og funksjonsbehov, samt gjennomførbarhet, vil utredes i form av knutepunktplan med tilhørende trafikkutredninger
  • Influensområdet for planen er oppdatert
  • Listen over regionale føringer er oppdatert
  • Framdriften er justert for å sikre gode prosesser og medvirkning

Planprogram med tilhørende saksdokumenter kan lastes ned ved å klikke på lenkene under:

Om planområdet og endringer i forhold til høringsforslag fra 2017

Arbeidet med å avklare utviklingen av stasjonsområdet og rådhusplassen har pågått i flere runder siden sommeren 2013. Hensikten med denne runden er å løse innsigelsen fra 2017, samt oppdatere planen etter at mobilitets- og byutviklingsstrategien er vedtatt.

Planområdet er på ca. 85 daa og planområdets avgrensning forholder seg i hovedsak til arealer vest for jernbanelinja. Sammenlignet med høringsforslag fra 2017, er det gjort noen endringer, bl.a. planavgrensningen er noe utvidet for å sikre helhetlige og likeverdige løsninger for stasjonsfunksjoner på begge sider av sporene, og nok areal for framtidige adkomster til p-kjellere innenfor planområdet. Utredningsalternativene er også justert til å samsvare med føringer i mobilitets- og byutviklingsstrategi. Dette er nærmere beskrevet i forslaget til planprogram.

Les mer om høringsforslag fra 2017

Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtok den 01.11.16 i sak 213/16 å legge forslag til områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter til planforslaget

Høringsfristen var den 30.jan 2017. 

Utredninger og andre relevante dokumenter

Tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon

En begrenset plan- og designkonkurranse for ny tverrforbindelse for myke trafikanter på Jessheim stasjon ble gjennomført i perioden desember 2013-april 2014. Konkurransen hadde som mål å finne kreative, helhetlige og nye løsninger for den nye krysningen på tvers av jernbanesporene i form av både undergang og overgang.

Forslaget «Puls» av Pir II og Dr. tech Kristoffer Apeland AS ble kåret av juryen som konkurransens beste blant forslagene levert av fem inviterte team. Det er dette forslaget som danner grunnlaget for regulering av tverrforbindelsen på Jessheim stasjon

 

Kontaktperson

Har du spørsmål til planarbeidet for Jessheim stasjon og rådhusplassen kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved byplanlegger Maria Rasmussen 482 85 144. Du kan også sende en e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Nordre del av Gardermoen Næringspark I

Områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I ble vedtatt av kommunestyret den 8.3.2016.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Retningslinjer for krav til kvalitet og estetikk

Vedtak av nordre del av Gardermoen næringspark I 

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 

Jessheim nord

Områdereguleringsplan for Jessheim nord ble vedtatt av Kommunestyret 1.12.2014.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Vedtak av områdereguleringsplan for Jessheim nord

Trafikkanalyse

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Gardermoen Næringspark II B og C

Områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C ble vedtatt av Ullensaker Herredsstyre i 2011.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Sluttbehandling områdereguleringsplan GNP II B og C

Endelig vedtak områdereguleringsplan GNP II B og C

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Oslo lufthavn Gardermoen 

Områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) er utarbeidet av OSL i samarbeid med Nannestad og Ullensaker kommune. Områdereguleringsplanen skal sikre en god utvikling av landets hovedflyplass med utgangspunkt i en forventet vekst til 35 millioner passasjerer årlig. Dette antas å være kapasiteten for de to eksisterende rullebanene og for et utvidet terminalbygg.

Kommunestyrene i Ullensaker og Nannestad vedtok områdereguleringsplanen henholdsvis 5. mars 2012 (sak 28/12) og 27. mars 2012 (sak 20/12). Planen ble vedtatt med innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Jernbaneverket. I tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser ble planen oversendt Miljøverndepartementet for endelig stadfestelse.

brev datert 24. april 2013 stadfester Miljøverndepartementet områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen. Miljøverndepartementets endelige vedtak lyder som følger:

(…) 5. Kollektivtrafikk og parkering
Flyplassen utvikles med en ambisjon om at framtidig behov for økt transport skal løses ved kollektivtransport eller av syklende. Utbygging av parkeringsplasser for flypassasjerer vil skje etappevis og skal tilpasses et overordnet mål om at minst 75 % av flypassasjerene skal reise kollektivt til flyplassen. Det legges til rette for en høy kollektivandel også for arbeidsreiser til flyplassen.

Hensynssonene i § 8.5.2 og § 8.5.3 om båndlegging etter lov om kulturminner tas ut av planen.

Vedtaket innebærer at målsettingen om kollektivandel heves fra 70 % til 75 % (jf. retningslinje § 5). Plankart og planbestemmelser er revidert etter Departementets vedtak.

I tillegg ble følgende dokumenter utarbeidet til offentlig ettersyn av planen i 2012 (disse dokumentene er ikke oppdatert etter Miljødepartementets stadfestelse):

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

 


Publisert: 16.11.2016 07:56:20
Sist endret: 25.08.2023 15:19