Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er seksjonering?

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av 2 typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie.

For seksjonert uteareal er det krav om oppmåling for at seksjonsbegjæringen skal kunne godkjennes. Gebyr for oppmålingsforretningen vil komme i tillegg til seksjoneringsgebyret.

Dele opp hus eller større bygning i flere enheter

Eier du et hus eller en større bygning og ønsker å dele opp denne i flere enheter må du sende en begjæring om seksjonering til kommunen.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og to- og firemannsboliger. Hver seksjon blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens regler for hvordan arealene i området kan brukes (arealplan). Ved nytt bygg må igangsettingstillatelse (IG) være gitt før seksjonering kan begjæres. Seksjonering av grunn kreves det oppmålingsforretning for.

Hvem kan søke om seksjonering?

Hus- og bygningseiere kan sende begjæring til kommunen om seksjonering.

Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området. Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring).

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering kan skje. Hver enkelt seksjon må være en del av bygningen, men ha sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjonene på en fornuftig måte.

Hvordan søke?

Følgende må vedlegges søknaden:

 • Begjæring om seksjonering (3 eksemplarer) - Må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Situasjonskart (3 eksemplarer) – Skal vise eiendommens bygninger og uteareal (felles og/eller eksklusivt)
 • Plantegninger (3 eksemplarer) – Skal vise fordeling mellom seksjonene og eventuelt fellesareal/tilleggsarealer i bygning
 • Vedtekter (1 eksemplar)

 

Hvis aktuelt:

 • Beliggenhetskontroll (ved nybygg)
 • Navneliste over beboere (ved seksjonering av eksisterende bebyggelse)
 • Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

 

Ved seksjonering med eksklusivt uteareal skal følgende også vedlegges:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Fil med digitale seksjonsgrenser/grensepunkter

Gebyr

Kommunen kan kreve et gebyr for seksjoneringen, se kommunens gebyrregulativ.

I tillegg kan kommunen kreve gebyr for:

 • oppmålingsforretning
 • utarbeiding av matrikkelbrev
 • tinglysing

 

Klage

Dersom kommunen nekter seksjonering, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til departementet.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Aktuelle lover

 


Publisert: 10.10.2016 10:50:55
Sist endret: 15.11.2016 15:14