Innhold

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Byggesaksblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Om det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

 

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger som ikke krever oppmålingsforretning utføres normalt innen 4 uker fra mottatt søknad.

 

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av grenser som krever oppmålingsforretning skal utføres innen 16 uker fra mottatt søknad, jf Mf §18.

 

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

 Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen.

Ny eierseksjonslov trådde i kraft 1.1.2018. Nye søknadsskjemaer må benyttes. Om dere bruker skjemaer som er utformet etter tidligere versjon av eierseksjonsloven vil saken bli avvist av Kartverkets tinglysing.

Følgende må vedlegges søknaden:

• Søknad om seksjonering (3 eksemplarer) - Må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver

• Situasjonskart (3 eksemplarer) – Skal vise eiendommens bygninger og uteareal (felles og/eller eksklusivt)

• Plantegninger (3 eksemplarer) – Skal vise fordeling mellom seksjonene og eventuelt fellesareal/tilleggsarealer i bygning

• Vedtekter (1 eksemplar)

Hvis aktuelt:

•Beliggenhetskontroll (ved nybygg) – Digital fil der alle bygningshjørner er målt inn

• Navneliste over beboere (ved seksjonering av eksisterende bebyggelse)

• Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

Ved seksjonering med eksklusivt uteareal skal følgende også vedlegges:

• Rekvisisjon av oppmålingsforretning

• Fil med digitale seksjonsgrenser/grensepunkter

Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad. Øvre ramme for behandling av seksjoneringssaker er derimot 12 uker fra komplett søknad.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning av tilleggsareal i grunn er inntil 16 uker.

Vinterforskrift: Tidsfristen løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Endringer blir gjort på de aktuelle seksjonene og eventuelt fellesareal, og reseksjoneringen vil erstatte opprinnelig seksjonering.

 

Her kan du lese mer utfyllende om seksjonering av eiendom

 

Arealoverføring

En arealoverføring krever samme søknadsbehandling som deling av eiendom.

Ved arealoverføring utløses også krav om dokumentavgift til staten. Det må følge med dokumentasjon for dokumentavgiftsgrunnlaget i oversendelsen til kommunen. Dette må være fra en uhildet/nøytral takstperson. En rekvirent kan ikke selv foreslå en takstverdi. Kommunen har heller ikke noe ansvar for verdisetting og oppgjør mellom involverte parter.

Arealoverføring til veg og bane

Unntaket fra kravet om dokumentavgift til staten er når det er snakk om overføring av areal til offentlig veggrunn eller jernbane. Det må fortsatt gjennomføres en oppmålingsforretning.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstiden for oppmålingsforretninger er inntil 16 uker, og begynner å løpe etter at tillatelse fra byggesak er gitt. Oppmålingsforretninger behandles av geodataavdelingen.

Vinterforskriften

Vinterforskriften er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Ullensaker kommune.

Den utsetter fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

Interessert i tomt i Ullensaker?

Dersom du er interessert i å kjøpe tomt i Ullensaker, enten til bolig eller næring, bør du ta kontakt med lokale eiendomsmeglere. Det er meglerne som til enhver tid har oversikt over hvilke tomter som er til salgs. 

Områder avsatt til boligbygging og næring fremkommer av kommuneplanens arealdel.

Opplysninger om status på regulering, tolkninger av bestemmelser, hva du kan bygge mv. om konkrete eiendommer/områder, kan fås ved å kontakte kommunen på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no eller på telefon 66 10 80 00. 

 

Gebyrer

Priser pr 1.1.2022.

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering.
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.
Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16.
Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.

e. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.

l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.

n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.

p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

 

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr

Betales per

Gebyr

Tiltak etter matrikkelloven

Per søknad

Kr 12.840

§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.

Registreringsgebyr Betales per Gebyr 
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen Pr Eiendom Kr 1.170

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris

Betales per

Gebyr

For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1.080

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning

Per grensepunkt

Per grensepunkt,   inntil 1.000 m2

Per grensepunkt,   1.000 til 5.000 m2

Per grensepunkt,   over 5.000 m2

Koordinatfestet   og/eller detaljregulert eiendom

 

Kr 1.760

Kr 2.340

Kr 3.000

Andre   oppmålingsforretninger:

 

 

 

 

Eiendom som ikke   er koordinatfestet og detaljregulert

 

Kr 2.340

Kr 2.920

Kr 3.600

Grensearrondering   og tilleggsareal

 

Kr 2.340

Kr 2.920

Kr 3.600

Grensepåvisning   av tidligere koordinatfestede grenser

 

Kr 590

Kr 1.170

Kr 1.800

Punktfeste

 Kr 4.670

     

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer   uten grunngebyr:

Betales per søknad

Arealoverføring*

Kr 7.190

Utarbeidelse av matrikkelbrev   (uten grunngebyr)

Etter kartverkets priser

*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.

 

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Pris fra 1.1.2022

Eierseksjonering

Betales per

Pris

Seksjoneringssaker uten befaring

Per søknad

Kr 10 054

Seksjoneringssaker med befaring

Per søknad

Kr 16 753

Kapittel 6 - Gebyrer utenfor selvkostområdene

 Pris fra 1.1.2022.

Situasjonskart

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse

stk.

Kr 4.182

 

Informasjon til eiendomsmeglere

Betales per

Pris

Produksjon og oversendelse av informasjon

 

Kr 2.257

Bekreftet kopi av målebrev

 

Kr 288

Matrikkelbrev – som postekspederes

 

Kr 288

  

Tinglysing - statens sater Betales pr  Pris
Tinglysing - statens satser  

Etter kartverkets priser

 

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Papir

Transparent

A4

Kr 21

Kr 113

A3

Kr 41

Kr 144

A2

Kr 72

Kr 247

A1

Kr 113

Kr 391

70 X 90

Kr 124

Kr 525

(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

Kr

 

0 – 5 daa

1.334

Fast minstepris

5 – 60 daa

45

per daa utover 5 daa

60 daa -

3.933

fast maksimalpris

 

Salg av Geovekst-data

Priser

Salg av Geovekst-data

Pris i hht. Statens kartverks satser

For konvertering til DXF-format betales

Kr 1/daa

Arealoversikter – grunneierlister

Betales etter medgått tid

 

Fargekopiering

Betales pr

pris

A4

kopi

Kr 26

A3

kopi

Kr 45

A2

kopi

Kr 155

A1

Kopi

Kr 320

A0

kopi

Kr 637

 

Landbruk – salg av kart og arealdata

Betales per

Pris

Kart over eiendommen

 

Kr 200

Seksjoneringssaker med befaring

 

Kr 666

Kart med utdrag av jordregister

 

Kr 666

Kart med sammendrag av skogbruksplandata

 

Kr 666

Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister

 

Kr 1.014

 

Deling og konsesjon

Betales per

 Pris

Deling etter jordloven

  2.000

Konsesjonsbehandling pr søknad

  5.000

 

Skjemaer og blanketter

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven

 

Geodata - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring unntatt byggesaksbehandling

 

Geodata - Fullmakt ved endringer av tinglyst matrikkelenhet og oppmøte til oppmålingsforetning.pdf

 

Geodata - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.pdf

 

Geodata - Skjema for Nabovarsling og signering iht Matrikkelloven og tiltak etter Plan og Bygningsloven.pdf

 

Geodata - Erklæring om arealoverføring.pdf

 

Geodata - Søknad om seksjonering

 

Geodata - Søknad om reseksjonering


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 15.11.2016 15:14