Innhold

Innsats på individnivå

Her finner du verktøy knyttet til handlingsveilederen som forteller hvordan du går fram dersom du har en bekymring for en gravid, et barn, en ungdom eller en familie. 

Verktøy på nivå 0

Undringsnotat Undringsnotat word-fil 

Kjennetegn på at barn og unge har det bra.pdf

Beskyttelse og risikofaktorer.pdf

Bekymringsskala vedrørende barn og unge.pdf

Bekymringsskala vedrørende foreldre.pdf

Kartlegging av barn 0-18 år som pårørende.docx / Kartlegging av barn 0-18 år som pårørende.pdf

Undringssamtale med barn_ungdom.pdf

Samtalekart barn.pdf

Avslutningsnotat.docx / Avslutningsnotat.pdf

Verktøy for bekymringssamtale med barn.pdf

Verktøy for samtaler med voksne ved bekymring for vold.pdf

Verktøy på nivå 1

Veiledning til undringssamtale med foresatte.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx / Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Møtereferat og oppfølgingsplan.docx / Møtereferat og oppfølgingsplan.pdf

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx / Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.docx / Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.pdf

Verktøy på nivå 2 og 3

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx / Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

Samtalekart barn.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx / Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.docx / Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.pdf

BTI møte.pdf

Kontaktskjema - BTI-møte - Ullensaker kommune

Kompetanseheving for ansatte

For å kunne samarbeide bedre med utsatte barn og foresatte - og med andre tjenester, trenger alle medarbeidere en felles grunnleggende kompetanse. Kompetansehevingen er et lederansvar og foregår både i den enkelte tjeneste - og på tverrfaglig samlinger for tjenester som jobber med barn og unge.

Nettkurset BTI på 1-2-3 i Ullensaker er nå tilgjengelig som e-læring på KS læring. Du må først lage en brukerprofil, og deretter logge inn på nytt, for å kunne melde deg på kurset. Alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge skal gjennomføre dette nettkurset. 

Nedenfor finner du nyttige veiledere for bruk av stafettloggen: 

Ressurspersoner

Alle tjenester for barn og unge i Ullensaker har minst en ressursperson for BTI. Dette er ansatte som deltar på BTI-forum og som lærer opp og veileder sine kollegaer i temaer knyttet til hvordan vi jobber med BTI.  Ressurspersonene er deltakere i en egen kanal under BTI sin side på Teams. Dersom du er ressursperson og ikke er medlem av denne kanalen kan du ta kontakt med kommunens BTI-koordinator. 

Informasjon

Opptak fra frokostmøte om BTI i desember 2021

Informasjonsvideo om BTI til ansatte som møter gravide, barn 0-5 år og deres foresatte.

 

Nyttige nettressurser

Autismespekterforstyrrelser
 • NHI - Autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASF eller ASD) er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved avvik i gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser av ulik alvorlighetsgrad.
 • Statped - Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.
Barnekonvensjonen
Barn som pårørende
 • En film som forklarer barn om det å være pårørende

 • Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper

 • Ungepororende.no er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Parorendesenteret.no er en nettside for pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende? E-læringskurs med målgruppe ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. Fire moduler, hvor hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale: 1.Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig, 2.Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter, 3.Hvordan få til et godt pårørendearbeid, 4.Lovverk og nyttige ressurser.

 • Introduksjonsfilm for helsepersonell - Pasientens barn og søsken. En kort film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken. Fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, laget for spesialisthelsetjenesten.

 • E-læring om barn som pårørende for kommunehelsetjenesten, allmennleger, barnevern, og e-læring om barn som etterlatte. Gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, og bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

 • Barns beste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Sørlandet sykehus. Nyttig informasjon og lenker i arbeid med barn som pårørende.

Barnefattigdom
Boligsosialt arbeid
Den nødvendige samtalen; samtale med foreldre ved uro/bekymring
Forebygging
Fra bekymring til handling
Hjernens utvikling og utviklingstraumer
Hvordan se barn, og vise at man bryr seg
 • Den Ene, har som mål å gjøre voksne trygge på at de kan gjøre noe for barn uten at det blir sett på som ”å blande seg”. Materiellpakker til barnehager, barneskole ungdomsskole. Filmer, verktøy og veiledning fra UNICEF. 

 • JEG SER er en kampanje utviklet av Blå KorsJEG SER gir vi voksne mulighet til å være den som bryr seg, og gir deg veiledningen du trenger.

 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite, fra Stine Sofie Senteret.

 • snakke med barn: Digital øvingsplattform for samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for barn og ungdom, laget av RVTSene på oppdrag fra Bufdir.
Individuell plan, IP
 • Innføringskurs om individuell plan og koordinator. Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner.
Innvandring og integrering
Kartleggingsverktøy
 • Brukerplan - et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av problematisk rusmiddelbruk. Kan i tillegg kartlegge brukere med psykisk helseproblematikk/plager uten rusproblematikk.
 • Kartleggingsverktøy: Et utvalg verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk. 

 • Alkoholenhetskalkulator. Er ment å være et praktisk verktøy for ansatte i hjelpeapparatet/ tjenesteapparatet for å samtale med personer om deres bruk av alkohol. Kalkulatoren kan også brukes som et selvhjelpsverktøy for personer som ønsker en tilbakemelding på sine alkoholvaner.

 • Motiverende intervju. En introduksjon om metoden motiverende intervju (MI), eller motiverende samtale som det også kalles. Brukes bl.a. i sammenheng med ulike kartleggingsverktøy.

Kjønnslemlestelse
Kriminalitetsforebygging
Livsmestring; opplæringsverktøy
Menneskehandel
Mobbing 
Nettvett
Psykisk helse 
Psykososial beredskap 
 • Nettportalen psykososialberedskap.no dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Intensjonen er at portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til hjelpearbeidere.
Pårørende
 • Parorendesenteret.no er en nettside for pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper.

 • Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende? E-læringskurs med målgruppe ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. Fire moduler, hvor hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale: 1.Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig, 2.Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter, 3.Hvordan få til et godt pårørendearbeid, 4.Lovverk og nyttige ressurser.

 • Introduksjonsfilm for helsepersonell -Pasientens barn og søsken. En kort film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken. Fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, laget for spesialisthelsetjenesten.

Rapporter

Fra Barneombudet:

Fra Departementene:

Fra FAFO:

Fra Ukom:

Fra OsloMet:

Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut, fra Rvts.

 • Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, fra Justis og beredskapsdepartementet.

Rus
 • Rustelefonen 915 08 588 er landsdekkende informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. På nettsiden finner man informasjon om rusmidler, rusbruk og hjelp til å slutte. Brukere, pårørende og fagfolk som har spørsmål om rus, kan ta kontakt. RUS-telefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

 • Artikkel som redegjør for risikofaktorer og beskyttende faktorer hos barn i rusfamilier, og den legger vekt på barnas situasjon i skolen - som den viktige oppvekst arena dette er for alle barn. Av: Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved Borgestadklinikken (2012).

 • Hvordan påvirkes barn og unge når det gjelder psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet? 

 • Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

Samtaler med barn
 • Snakke med barn: Digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for barnet, laget av RVTSene på oppdrag fra Bufdir. Øvings- og opplæringsplattformen skal gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn og ungdom, og øke fagkompetansen.

 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
 • Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Et kompendium som kan være til praktisk hjelp for fagfolk som kommer opp i situasjoner hvor de skal snakke med barn om temaer som er av følsom eller sensitiv karakter. Av Langballe, Å. (2011), og NKVTS.

 • SnakketØyet.no er en hjelp for å snakke med barn når foreldre er syke.
 • Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

 • KoRus Sør: Samtaler med barn
 • Filmer om hemmeligheter og følelser, både gode og vanskelige:

Selvmord og selvskading
 • Snakkomselvmord.no er for helsepersonell som møter mennesker som selvskader eller er i en selvmordskrise. Mange synes det er vanskelig å snakke om selvskading og selvmord. Økt kunnskap og bevisstgjøring kan gjøre deg til en bedre lytter. For mennesker i krise er det avgjørende.
 • "Livet på timeplanen" er et program utviklet for å forebygge selvmord og selvskading i skolen. Denne nettsiden gir informasjon om programmet og er i tillegg en ressurs for alle som ønsker kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading.

 • Forebygging av selvmord og selvskading: RVTS sine nettsider. 

Skadelig seksuell adferd; SSA
 • Animasjonsfilm basert på «Trafikklyset» – utviklet av RVTS Øst og Statens Barnehus. Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn.
 • Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd: Seksuellatferd.no 
  Baseres på Trafikklyset; en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring. Hva er skadelig seksuell adferd? Man tenker seg glidende overganger mellom Grønn=god og sunn seksuell adferd, Gul=problematisk seksuell adferd, Rød=skadelig seksuell adferd og Grå=skadelig seksuell atferd på nett. 
 • It`s time we talked: Australsk nettside knyttet til et voldsforebyggende prosjekt, som støtter unge mennesker, foreldre, skoler, myndigheter og samfunnssektoren til å forstå og takle innflytelsen fra pornografi. "Pornografi er nå den mest fremtredende seksualpedagogen for mange unge mennesker. De fleste unge oppdager porno i god tid før de møter sex - kanskje til og med før de har kysset eller holdt en partner."
 • Statens barnehus Moss kan bistå i saker med mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse. 
 • Kategorier i straffeloven: Seksuell atferd, seksuell handling, seksuell omgang. 
Taushetspliktens begrensinger og muligheter
Tvangsekteskap
Utviklingsforstyrrelser 
Vold og seksuelle overgrep 
 • E-læringskurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, for ansatte i barnehage og skole. Kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes. Du må logge inn og skrolle ned til kurset.

 • Trygg til handlingOpplæringsprogram om vold og overgrep for alle som jobber med barn og unge. Trygg til handling er utviklet av RVTS vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna. 

 • Nasjonal veiviser ved vold og overgrep; Dinutvei.no En veiviser til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

 • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

 • #JegErHer, verktøykasse og undervisning til barn og unge, fra Redd barna.

 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.

 • Retningslinjer vedrørende Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser, fra Bufdir. Retningslinjen skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. 

 • Mistenker du vold mot barn? - Politiet
Oppsummert forskning vedrørende barn og unges psykiske helse, og effekt av tiltak: 

Databaser for oppsummert forskning utviklet av RBUP Øst og Sør, med det formål å gjøre pålitelig oppsummert forskning lett tilgjengelig:

 • TiltakshåndbokaHåndboka omtaler oppsummert kunnskap om effekt av behandlingsformer basert på forskningsbaserte retningslinjer og systematiske oversikter

 • IN SUM; systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

 • PsykTestBarn; et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Hensikten er å bidra til informerte valg og forsvarlig bruk av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet.


Publisert: 30.10.2020 11:07:00
Sist endret: 21.05.2024 13:00