Innhold

Handlingsveileder for ansatte

 Nivå 0

Illustrasjon nivå 0

Identifisere barn som gir en undring eller bekymring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1. Undring oppstår

Du starter å undre deg over et barn/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Hvem?

Alle medarbeidere.

Hvordan?
I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig verktøy. 

2. Konkretiser undringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. Ved behov, drøft med en kollega.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen.

Hvordan?
Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig. Opprett gjerne et undringsnotat for å samle dine observasjoner og vurderinger. Del din undring og dine observasjoner med en leder eller en kollega. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enig med deg. 

Verktøy

Bruk gjerne disse verktøyene som hjelp og støtte i konkretiseringen av din undring og hvor bekymret du bør være:

Kjennetegn på at barn og unge har det bra.pdf

Beskyttelse og risikofaktorer.pdf

Bekymringsskala vedrørende barn og unge.pdf

Bekymringsskala vedrørende foreldre.pdf

Undringsnotat BTI .pdf 

3. Del undringen med den det gjelder

Gjennomfør en planlagt undringssamtale med barnet/ungdommen så tidlig som mulig. 

Det er viktig at samtalen gjennomføres med en som barnet opplever trygghet sammen med. I samtalen deler du undringen din og legger til rette for at barnet kan fortelle om sin situasjon.  Informer barnet om hva som vil skje videre, og avtal om de ønsker å delta i en eventuell samtale med foresatte. Dersom barnet ikke er verbalt, brukes observasjoner som grunnlag for videre vurdering.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen. (evt. avklares i den enkelte tjeneste)

Hvordan?
Forbered deg på samtalen
Drøft med en kollega
Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
Gjennomfør samtalen

Verktøy

Undringssamtale med barn og ungdom.pdf gir deg tips til forberedelse for undringssamtalen med barn/ungdom.

Du kan bruke Samtalekart barn som en hjelp og støtte i samtalen.

Anbefalte nettressurser

Snakkemedbarn.no vil hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

SnakketØyet.no er en hjelp for å snakke med barn når foreldre er syke.

4. Grunn til å gå videre?

Avklar om det er grunn til bekymring eller spesiell oppmerksomhet. Det er nå tre valg:

Dersom du konkluderer med at det ikke er grunn til bekymring eller spesiell oppmerksomhet, gå til trinn 5. 

Dersom du vurderer at det er grunn til bekymring eller spesiell oppmerksomhet, gå videre til Nivå 1.

Dersom bekymringen gjelder mistanke om vold/overgrep i hjemmet, gå til trinn 6.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen.

Hvordan?
Drøft gjerne med en kollega/leder i egen tjenesten.
Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester.
Ta beslutning sammen med barnet/ungdommen. Eller del beslutningen med barnet dersom det ikke deltar i vurderingen.

Verktøy

Undringsnotat

Bekymringsskala vedrørende barn og unge.pdf

Bekymringsskala vedrørende foreldre.pdf

5. Avslutt

Dokumenter undringen og informer foresatte om samtalen med barnet.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen

Verktøy

Avslutningsnotat.docx eller Avslutningsnotat.pdf

6. Mistanke om vold/overgrep i hjemmet

I de situasjonene du har en grunn til å tro at et barn utsettes for eller er vitne til vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du ikke involvere foresatte, men kontakte politi og/eller barneverntjenesten samme dag som situasjonen/bekymringen oppstår. Tidsaspektet er ofte viktig i slike situasjoner og krever handling umiddelbart.

Hvem?

Medarbeider som eier bekymringen, helst sammen med leder.

Hva gjør du?

Når du er bekymret for om et barn/ungdom er vitne til eller utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep følger du fremgangsmåten i tiltakskortet VÅGE Å SE, VÅGE Å SPØRRE, TØRRE Å HANDLE for ansatte i Ullensaker kommune jf. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Dersom bekymringen oppstår i kontakt med en foresatt kan du følge tilsvarende tiltakskort for bekymringssamtale med voksne.

MELDEPLIKT:

Du har en selvstendig plikt til å melde til barneverntjenesten ved mistanke om vold mot barn.

AVVERGEPLIKT:

Alle har en personlig plikt til å anmelde eller på annen måte avverge og hindre straffbare forhold. Avvergeplikten (§ 196) inntrer ved straffbare forhold og er et personlig ansvar, uten hensyn til taushetsplikten.  Kontakt politiet på direktenummer: 02800, eller nødnummer: 112.

Dersom barneverntjenesten eller politiet anbefaler at dere går videre med saken, skal dere skrive bekymringsmelding. Er det noe dere er usikre på når dere skal skrive en bekymringsmelding kan dere drøfte innhold med barneverntjenesten.

Verktøy

Digital bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.docx

verktøy for bekymringssamtale med barn.pdf

verktøy for samtaler med voksne ved bekymring for vold.pdf 

Nødrettslige situasjoner

Man har på det som kalles nødrettslig grunnlag rett til å meddele taushetsbelagte opplysninger til andre dersom svært tungtveiende hensyn gir grunn til det. Er det fare for liv eller helse – skal Politiet kontaktes umiddelbart. Et eksempel her kan være at en mor er full og henter barnet i barnehage med bil. Hun lar seg ikke overtale til å la bilen stå, og kjører med barnet i bilen. I dette eksempelet skal barnehagen i tillegg til politiet kontakte barneverntjenesten.

Hvordan?

Dersom du har behov for mer kunnskap og veiledning knyttet til vold i nære relasjoner, anbefales følgende handlingsveileder:

Voldsveileder.nkvts.no

Denne veilederen er laget av Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS). Veilederen er inndelt etter følgende temaer:

• Vold og overgrep mot barn

• Personer som utøver vold

• Vold og overgrep mot voksne og eldre

• Æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Nivå 1

Illustrasjon nivå 1

Tjenesteintern innsats sammen med familien

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet/ungdommen og foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres innsatsen.

1. Konkretiser bekymring

Konkretiser bekymringen med informasjon fra prosessen på nivå 0, bruk undringsnotat.

Hvordan?

Forbered undringssamtalen med foresatte sammen med den som blir med i samtalen, bruk veiledning til undringssamtale med foresatte.

Hvem?

Medarbeider som eier bekymringen, sammen med en kollega/leder.

Verktøy

Undringsnotat

Veiledning til undringssamtale med foresatte.pdf

2. Skap felles forståelse og planlegg innsats med familien

Inviter foresatte og eventuelt barnet/ungdommen til en undringssamtale. 

Skap en felles forståelse for bekymringen omkring barnet/ungdommen. Hva blir dere oppmerksomme på som har behov for støtte og innsats? Planlegg og avklar innsatsen for å avhjelpe situasjonen sammen med barnet/ungdommen og foresatte. 

Hvordan?
Vurder om barnet/ungdommen skal inviteres sammen med foresatte. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin mening.  Dette kan avklares i undringssamtalen med barnet/ungdommen.

 • Drøft konkrete tiltak for en samlet innsats; hva skal dere gjøre, hva skal foresatte gjøre, hva skal barnet gjøre. Bli enige om målene for hver innsats, og lag en plan.
 • Avtal varighet og neste møte for evaluering av innsatsen.
 • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.
 • Det som er avtalt referatføres, bruk gjerne verktøyet Møtereferat og oppfølgingsplan. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.
 • Dersom innsatsen involverer flere ansatte, anbefales det å opprette stafettlogg i nivå 1.

Hvem?
Medarbeider som eier bekymringen, sammen med en kollega/leder.

Verktøy

Veiledning til undringssamtale med foresatte.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Møtereferat og oppfølgingsplan.docx eller Møtereferat og oppfølgingsplan.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

3. Iverksett innsats

Iverksett innsatsen som er planlagt sammen med familien.  

Det kan være hensiktsmessig å foreta systematiske observasjoner eller innsjekker med barnet/ungdommen underveis.  Det bør da avklares hvem som har ansvaret for dette, hvordan det skal gjennomføres, tidsaspekt og formidling av vurderinger.

Hvordan?
Dokumenterer tiltakene iht. tjenestenes rutiner. 

Hvem?
Stafettholder

Verktøy

Nyttige nettressurser for ansatte

4. Evaluer innsats

Evaluerer hver innsats - har vi nådd målene?

Hvordan?
Inviter til evalueringsmøte med familien.  Tid og dato for en evaluering av innsatsen og måloppnåelse burde vært avtalt i den forrige samtalen med familien.
Ta utgangspunkt i oppmerksomheten, innsatsene og målene som ble avtalt i oppfølgingsplanen.

Hvem?
Stafettholder

Verktøy

Møtereferat og oppfølgingsplan.docx eller Møtereferat og oppfølgingsplan.pdf 

5. Beslutt om innsatsen skal videreføres, endres eller avsluttes

Gjør en faglig vurdering av barnets behov for videre innsats og avklar om disse skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

Barnet/ungdommen og foresatte involveres i avgjørelsen.  Dere kan gjerne bruke verktøyet Å utvikle god innsats i Ullensaker som en hjelp i vurderingen av hvilke opprettholdende faktorer innsatsen bør rettes mot. 

Ved behov for veiledning og vurdering av innsats som er gjort kan saken drøftes internt (ressursteam) eller i ressursteam med PPT/skolehelsetjenesten. Dette skal avklares med foresatte. Bruk Undringsnotat Nivå 1.docx som grunnlag for informasjon om økt uro og innsatsene som har vært gjort/gjøres.

Drøft hvorvidt det er hensiktsmessig å involvere andre tjenester, bruk gjerne Tilbud og muligheter på ulike oppvekstarenaer for å presentere mulighetene i Ullensaker.  

Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.  Det er viktig at foresatte er godt informert og samtykker til involvering av andre tjenester, bruk skjema for informert samtykke og opprett stafettlogg dersom det ikke har vært gjort for oppfølgingen i egen tjeneste.

Dersom det er behov for en tverrfaglig og helhetlig vurdering av familiens hjelpebehov, kontaktes BTI-møte i samarbeid med familien. Kontaktskjema - BTI-møte - Ullensaker kommune

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx eller Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Undringsnotat Nivå 1.docx eller Undringsnotat Nivå 1.pdf

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx eller Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Tilbud og muligheter på ulike oppvekstarenaer 

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Nivå 2

Illustrasjon nivå 2

Enkelt tverrfaglig samarbeid med få involverte tjenester

Dette nivået beskriver enkle samarbeid med få involverte tjenester. Sammen med barnet/ungdommen og foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres innsatsene.

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Ta kontakt med 1-2 tjenester som barnet/ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

Dersom dere vurderer at det er behov for en ytterligere innsats, utover det dere kan gi i samarbeid med foreldrene, etableres det kontakt med andre tjenester.  Dette vil omfatte henvisninger og behovsmeldinger til de aktuelle tjenestene.  Kontaktinformasjon og henvisningskjemaer finnes i Tilbud og muligheter på ulike oppvekstarenaer. Ved behov for drøfting av mulige/ønskede innsatser og mål kan du drøfte med din BTI ressursperson på tjenestestedet, eller den aktuelle tjenesten direkte.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Tilbud og muligheter på ulike oppvekstarenaer

2. Planlegg innsatser

Inviter til samarbeidsmøte med barnet/ungdommen, foresatte og aktuelle tjenester. 

Dersom det ikke ble opprettet en stafettlogg i nivå 1, opprettes den når andre instanser involveres i arbeidet for å koordinere og dokumentere samarbeidet.  Husk å få informert samtykke fra familien før opprettelsen av stafettlogg.  I møtet planlegges innsatsene og hvem som gjør hva.

Hvordan?
Stafettholder på nivå 1 er ansvarlig for å etablere det tverrfaglige samarbeidet på nivå 2. Stafettholderen innkaller til samarbeidsmøter og har ansvaret for å følge opp at innsatser iverksettes og evalueres for å bedre barnets situasjon.  

 • Drøft innsatser i møtet, og lag en plan.  Bruk verktøyet Å utvikle god innsats i Ullensaker som en hjelp i vurderingen av hvilke opprettholdende faktorer innsatsen bør rettes mot.  Alle arenaer som barnet oppholder seg på bør ha en innsats. Også barnet/ungdommen selv.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?

Hvem?
Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx eller Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx eller Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

3. Iverksett innsatsene

Alle involverte aktører gjør sin del av det som er avtalt.

Hvordan?
Gjennomfør innsatsene beskrevet i planen.
Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Hvem?
Alle aktører som har ansvar for en innsats. Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer innsatsene

Involverte aktører/tjenester og familien evaluerer innsatsen og måloppnåelsen i samarbeidsmøter. 

Har vi nådd målet?

Hvordan?
Ta utgangspunkt i målene og innsatsene i stafettloggen.

Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å evaluere innsatsen i arbeidsmøter med familien og den enkelte tjeneste utenom samarbeidsmøter.  Ved endringer av innsats eller delmål utenom samarbeidsmøter, informeres stafettholder og stafettlogg oppdateres.

Hvem?
Stafettholder sammen med familien og alle som har ansvar for en innsats

Verktøy

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

5. Beslutt om innsatsene skal videreføres, endres eller avsluttes

Avklar om tiltakene i innsatsen skal videreføres, endres/utvides eller avsluttes.

Familien må lyttes til, få tilstrekkelig informasjon og samtykke til endringer. I samarbeidsmøtet evalueres den helhetlige innsatsen og det gjøres en faglig drøfting av barnets/familiens behov for videre innsats og hvorvidt det er hensiktsmessig å involvere andre instanser for drøfting og/eller tiltak.

Hvordan?
På bakgrunn i evalueringen tas beslutning om videre arbeid i samarbeidsmøtet. 

Avslutte tverrfaglig innsats? 

Stafettholder går tilbake til nivå 1 og følger opp i egen tjeneste at innsatsen gir varig positiv effekt.

Endre tverrfaglig innsats? 

Etabler kontakt med aktuell tjeneste og fortsett på nivå 2: Planlegg, iverksett og evaluer innsatsen

Utvide tverrfaglig innsats? 

Vær åpen om hva bekymringen består i, og legg til rette for samarbeid om det som er vanskelig. 

 • BTI-møte kontaktes når du ser at behovene er sammensatte, når innsatsene ikke har ønsket effekt og dere opplever å stå fast, eller hvis du trenger hjelp til å få de rette tjenestene på banen. Fyll ut Kontaktskjema - BTI-møte - Ullensaker kommune.
 • Individuell plan bør vurderes for barn med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester.   
 • Barnevernstjenesten - kontaktes ved alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon

Dersom foreldrene ikke samtykker til møtets faglige vurdering av barnets/familiens behov for videre innsats, må du og din leder i etterkant av møtet vurdere om barnet sin situasjon er så alvorlig at plikten til å melde bekymring til barneverntjenesten trer inn.  Dersom dere kommer til en slik beslutning, er det naturlig å orientere foreldrene om dette.

Hvem?
Stafettholder sammen med familien og alle som har ansvar for en innsats

Verktøy

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

Tilbud på ulike arenaer

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

BTI møte.pdf

Kontaktskjema - BTI-møte - Ullensaker kommune

Nivå 3

Illustrasjon nivå 3

Helhetlig tverrfaglig samarbeid med flere involverte tjenester

Dette nivået beskriver tverrfaglige samarbeid mellom flere tjenester som krever et helhetlig blikk og mye koordinering. Sammen med barnet/ungdommen og foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres innsatsene.

1. Forbered BTI-møte

Foreldre, stafettholder og BTI-møteleder blir enige om hva utfordringene handler om, hvem som kan bidra til å finne løsninger og hvordan vi sikrer medvirkning for barnet/ungdommen. 

BTI møte er et frivillig tilbud og god forberedelse er viktig for å skape en trygg og god ramme.

Hvordan?

 • Gå gjennom kontaktskjema. BTI-møteleder, stafettholder og foreldre oppsummer hva som har vært prøvd av innsatser og erfaring med disse - og hvordan de ser på barnets og familiens utfordringer i dag.
 • Utforsk opprettholdende faktorer for utfordringen og hva det ønskes hjelp til - og avklar gjensidige forventninger.
 • Gi barnet/ungdommen en reell mulighet til å uttrykke sin mening om situasjonen og hva som kan hjelpe. Barn og ungdom har rett, men ikke plikt til å uttale seg. Den som snakker med barnet får rollen som barnets tillitsperson i fortsettelsen.
 • Avklar hvem som skal inviteres til familiens BTI-møte.
 • Hvilke tjenester er de i kontakt med i dag og hvem er viktige for å finne løsninger?
 • Har familien noen i sitt nettverk som de tenker kan bidra med løsninger?
 • Ønsker barnet/ungdommen selv å delta i BTI-møtet? Skal barnets tillitsperson representere barnet?
 • Fyll ut samtykkeskjema, ett for hver person i familien som det skal deles informasjon om.

Hvem?

BTI-møteleder, stafettholder og foreldre har et felles ansvar for å forberede BTI-møtet

Verktøy

Samtalekart barn.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx eller Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

2. Skap felles forståelse og planlegg tiltak i BTI-møte

I BTI-møtet er det familiens egne opplevelse som er fokus for samtalen.

Hva fungerer bra, hva er vanskelig og hva drømmer familien om?

Hvordan?

 • Barnas og de voksnes opplevelser presenteres for familiens BTI-møte. Barnets tillitsperson har et særlig ansvar for å løfte fram barnets opplevelse.
 • Gjennom utdypende spørsmål og refleksjon skaper vi en felles problemforståelse og definerer hvilke mål vi skal jobbe for å nå. Målene skal være målbare.
 • De ulike tjenestene bidrar med forslag til mulige innsatser. De som deltar har mandat til å bidra til å finne løsninger og iverksette innsatser fra sin tjeneste. Disse skal være konkrete.
 • Familien har det avgjørende ordet i hvilke innsatser det skal jobbes med framover og hvilke tjenester som skal være involvert
 • Vi avklarer gjensidige forventninger, hvem som er stafettholder og hvem som snakker med barnet om det som blir bestemt.
 • Stafettholder oppdaterer stafettloggen med bakgrunn i hva som ble avtalt.

Hvem?
BTI-møteleder sikrer aktiv deltakelse fra alle som er tilstede og leder møtet.  Stafettholder er referent.

Verktøy

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

3. Iverksett koordinerte tiltak

Innsatsene iverksettes i henhold til stafettloggen

Hvordan?

 • Alle som har ansvar for innsatser følger opp sitt ansvar
 • Barnets tillitsperson forklarer barnet hva som skal skje og følger opp barnets opplevelse av endring
 • Alle har ansvar for å orientere stafettholder dersom hindringer/endringer oppstår
 • Stafettholder eller tillitsperson snakker med barnet/ungdommen om møtet og hva som skal skje framover. Frist 1 uke etter møtet
 • Stafettholder snakker med barn og foresatte underveis om hvordan det går
4. Evalueringsmøte

Evaluer om barnets/ungdommens og familiens situasjon har endret seg i riktig retning.

Dersom stafettholder sammen med foresatte har avdekket flere uløste behov underveis, vurder å invitere andre tjenester inn i samarbeidet.

Hvordan?

 • Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå.
 • Barnet/ungdommen/barnets tillitsperson formidler barnets opplevelse av det som er gjort
 • Vurder endring med utgangspunkt i bekymringen, målene og innsatsene som ble avtalt.
 • Hva har fungert og hva har ikke fungert? Har behovene endret seg?

Hvem?
Stafettholder har oversikt

BTI-møteleder leder møtet

5. Felles beslutningsprosess

Barn, ungdom og foresattes egen opplevelse ligger til grunn i vurderingen om innsatser skal avsluttes eller endres.

Hvordan?
Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet.
Husk at barnet/ungdommen har rett til å uttale seg og at deres mening skal vektlegges

 • Avslutte? Om bekymringen er borte, avsluttes saken for tjenestene som ikke lenger er nødvendig. Takk de involverte for godt samarbeid og understrek for familien at de er velkommen til å be om hjelp på ny hvis de trenger det!
 • Endre? Om bekymringen opprettholdes, tas ny runde på nivå 3; juster problemforståelsen og planlegg innsatsen. Det er Stafettholder som inviterer til neste evalueringsmøte.  Ved behov, kan BTI-møteleder veilede stafettholder i videre koordinering og møteledelse.  Dersom det er bekymring for barnets omsorgssituasjon, meldes bekymring til barnevernstjenesten
 • Langvarige behov? Vurder om det er grunnlag for å opprette Individuell Plan (IP). Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig.

Hvem?
BTI-møteleder leder møtet og sikrer god beslutningsprosess
Stafettholder er referent og oppdaterer stafettlogg.

Anbefalte nettressurser

Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling


Publisert: 30.10.2020 09:57:19
Sist endret: 04.09.2023 14:37