Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Må jeg søke?

 

Enkelte bygg kan oppføres uten søknad. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du må søke eller ikke. Uansett hva du skal bygge, rive eller endre, må det være i samsvar med planer og regelverk. Vær spesielt oppmerksom på regler om hvor mye du kan bygge på eiendommen din, og avstandskrav. Skal du bygge rom til beboelse, som soverom eller stue, må du uansett søke.

Prøv veiviseren under for å se om du kan bygge uten å søke. Dersom du er usikker eller trenger opplysninger om eiendommen din, kan du sende en epost med spørsmål til byggesaksavdelingen.

Alle bygg skal registreres i kommunens kartbase. Når du har oppført et tiltak uten å søke, må du derfor melde ifra til kommunen. Bruk meldeskjemaet under.

Veiviser  Meldeskjema

Hva må jeg sjekke før jeg kan bygge?

Lovverk, planer og eksisterende forhold på eiendommen og i omgivelsene vil påvirke hva du kan gjøre på eiendommen din. Under kan lese mer om hva du må ta hensyn til når du skal bygge. Du kan finne flere opplysnigner om eiendommen på kommunekart og se eiendom.

Kommunekart  Se eiendom

Planbestemmelser

Kommuneplanens arealdel gjelder for alle eiendommer i kommunen. Enkelte eiendommer er i tillegg underlagt bestemmelser i en reguleringsplan. Planene styrer blant annet hva du kan bygge på eiendommen din, plassering og størrelse på bebyggelsen, og parkeringskrav. Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplan ved eventuell konflikt mellom bestemmelsene i planene. 

Kommuneplanens arealdel

Eksisterende forhold

Eksisterende forhold på eiendommen og i omgivelsene kan ha betydning for hva du kan bygge. Eksempelvis kan et tiltak komme i konflikt med kabler i grunn, byggegrense til vei og nabo, høyspentlinjer, eksisterende bebyggelse på eiendommen, m.m. Det kan også være spesielle hensyn som gjør seg gjeldende, som at eiendommen ligger i et hensynsområde for kulturlandskap,  område med fare for kvikkleire, eller i et område avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift (LNFR-område). Ønsker du opplysnigner om dette, kan du sende en epost til byggesak eller gå inn på kommunekart.

Hvor mye kan jeg bygge?

Bebygd areal (BYA) er fotavtrykket til et bygg. Åpent overbygd areal, som veranda og carport, og påkrevd parkeringsareal skal medregnes i BYA.

I Ullensaker kommune kan boligeiendommer ha inntil 30 % - BYA, med mindre eiendommen er underlagt reguleringsplan med høyere tillatt grad av utnytting. Dette betyr at det samlede fotavtrykket på eiendommen kan utgjøre inntil 30 % av tomtens areal.

 

Hvordan beregne % - BYA
For å regne ut hvor mye du kan bygge på eiendommen din, må du multiplisere tomtens areal med 0,3. Hvis du har en tomt på 1000 kvm kan du ha fotavtrykk på 300 kvm.
Regnestykket blir da slik: 1000 kvm x 0,3 = 300 kvm.

En tomt på 1000 kvm, med bygg og parkeringsareal på til sammen 250 kvm, har 25 % - BYA. Regnestykket blir da slik: (250 kvm / 1000 kvm) x 100 = 25 %.

 

Les mer om BYA

Avstandskrav

Med mindre annet er avklart i plan, skal det være minst 4 m til nabogrense og kommunale VA-ledninger. I henhold til vegloven § 29, skal det være minst 15 m til kommunal veg og 50 m til fylkes- og riksveg. Dersom tiltaket ikke er i tråd med avstandskrav, må det søkes om dispensasjon. Genrelle avstandskrav står i plan- og bygnignsloven § 29-4.

Enkelte tiltak unntatt søknadsplikt kan settes opp 1 m fra nabogrense, men de øvrige avstandskravene vil fortsatt være gjeldende.

Dersom tiltaket ikke er i tråd med avstandskrav til nabogrense, må det innhentes skriftlig samtykke til plasseringen fra nabo. Et samtykke er en privatrettslig avtale som utformes av de involverte parter. Kopi av avtalen må sendes inn med søknad. Normalt må avtalen må tinglyses før det gis ferdigattest.

Tinglyse avtale


Publisert: 23.10.2018 09:21:07
Sist endret: 23.10.2018 09:21