Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Må jeg søke?

Noen bygg kan settes opp uten søknad. Du har selv ansvar for å sjekke om du må søke eller ikke og at du følger planer og regelverk. Det er søknadsplikt for alle rom som skal brukes til beboelse, som soverom og stue. Prøv veiviseren under for å se om du kan bygge uten å søke. 

Vær spesielt oppmerksom på regler om hvor mye du kan bygge på eiendommen din, og avstandskrav til andre bygg, veier og konstruksjon under grunn.

BYGG UTEN Å SØKE

Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov til å gjøre på eiendommen din. Mer informasjon om dette finner du hos DIBK.

Si ifra når du er ferdig 

Alle bygg skal registreres i kommunens kartbase. Husk å melde ifra til kommunen når du er ferdig. 

Du finner meldeskjema for tiltak unntatt søknadsplikt på skjemasiden til DIBK.no (blankett 5188)

Hva må jeg sjekke før jeg kan bygge?

Du er flere ting du må sjekke før du starter med et byggeprosjekt. Det er regler som gjelder for hele landet og regler som gjelder spesielt for området du bor i. Du kan finne opplysninger om eiendommen din både på kommunekart.com og se eiendom.

Kommunekart  Se eiendom

Krav til parkering, høyde, byggeflate og bygningstype

Alle eiendommer er styrt av en eller flere planer. Planene styrer blant annet: 

  • hva du kan bygge på eiendommen din
  • plassering og størrelse på bebyggelsen
  • takform og materialbruk
  • parkering

Gå inn på kommunekart.com for å finne ut hvilke planer som gjelder for din eiendom. 

Ulike plantyper

Kommuneplanens arealdel gjelder for alle eiendommer i kommunen. Enkelte eiendommer er i tillegg styrt av krav i kommunedelplan og reguleringsplan. Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplan ved eventuell konflikt mellom bestemmelsene i planene. 

Kommuneplanens arealdel

Status på eiendommen din

Eksisterende forhold på eiendommen og i omgivelsene kan ha betydning for hva du kan bygge. Eksempelvis kan et tiltak komme i konflikt med kabler i grunn, byggegrense til vei og nabo, høyspentlinjer, eksisterende bebyggelse på eiendommen, m.m. Det kan også være spesielle hensyn som gjør seg gjeldende, som at eiendommen ligger i et hensynsområde for kulturlandskap,  område med fare for kvikkleire, eller i et område avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift (LNFR-område). Ønsker du opplysninger om dette, kan du sende en epost til byggesak eller gå inn på kommunekart.

Hvor mye kan jeg bygge?

Bebygd areal (BYA) er fotavtrykket til et bygg. Åpent overbygd areal, som veranda og carport, og påkrevd parkeringsareal skal medregnes i BYA.

I Ullensaker kommune kan boligeiendommer ha inntil 30 % - BYA, med mindre eiendommen er underlagt reguleringsplan med høyere tillatt grad av utnytting. Dette betyr at det samlede fotavtrykket på eiendommen kan utgjøre inntil 30 % av tomtens areal.

 

Hvordan beregne % - BYA
For å regne ut hvor mye du kan bygge på eiendommen din, må du multiplisere tomtens areal med 0,3. Hvis du har en tomt på 1000 kvm kan du ha fotavtrykk på 300 kvm.
Regnestykket blir da slik: 1000 kvm x 0,3 = 300 kvm.

En tomt på 1000 kvm, med bygg og parkeringsareal på til sammen 250 kvm, har 25 % - BYA. Regnestykket blir da slik: (250 kvm / 1000 kvm) x 100 = 25 %.

 

Les mer om BYA

Krav til avstand og plassering

Avstandskrav

Hvis det ikke står annet i plan, gjelder følgende:

  • minst 4 m til nabogrense og kommunale VA-ledninger
  • minst 15 m til kommunal veg
  • minst 50 m til fylkes- og riksveg

Noen bygg som ikke er søknadspliktige kan settes opp inntil 1 m fra nabogrense. Du må fortsatt følge de øvrige avstandskravene. 

Godkjenning fra nabo

Kommunen har adgang til å tillate at byggverk plasseres nærmere eiendomsgrense når det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen. Et eventuelt nabosamtykke binder ikke kommunen, men inngår som et moment i avgjørelsen. Etter kommunens praksis kreves det i utgangspunktet at boliger, inkludert tilbygg til bolig, plasseres minst 4 meter fra nabogrense, og at garasjer plasseres minst 1 meter fra nabogrense.

Et skriftlig samtykke er en privatrettslig avtale som utformes av de involverte parter. Kopi av avtalen må sendes inn med søknad. Forslag til avtale finner du ved å trykke her.

Kommunen anbefaler at avtalen tinglyses. Mer informasjon om tinglysing av avtaler finner du ved å trykke her.

Har du spørsmål? 

Dersom du har spørsmål, trenger opplysninger om eiendommen din eller tegninger av huset ditt, kan du sende en epost med spørsmål til postmottak og byggesaksavdelingen vil svare deg innen 7 dager.


Publisert: 23.10.2018 09:21:07
Sist endret: 08.05.2024 10:46