Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Tiltak jeg kan søke om selv – Mindre tiltak

Vil du utvide stuen din, bygge garasje eller gjøre om kjelleren til soverom? Da må du søke først. Trykk på rullemenyen under og les mer om hvilke tiltak du kan søke om selv.

Søknadsskjema for mindre tiltak Samleside for søknader  Hvordan søker jeg

Frittstående bygg inntil 70 kvm, ikke til beboelse

Bygget kan ikke brukes til overnatting, men kan for eksempel brukes til opphold på dagtid som verksted og utstillingslokale. Andre bruksmuligheter er uthus, garasje, og oppbevaring.

Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Bygget kan verken ha totalt BRA (totalt gulvareal) eller BYA (fotavtrykk) større enn 70 kvm.

Dersom bygget er under 50 kvm BYA kan bygget vanligvis plasseres inntil 1 m felles grense med nabo, med mindre annet står i plan. Les mer om avstandskrav under "Må jeg søke".

Dersom du skal ha boligrom eller koble til vann og avløp i bygget, må du få et firma til å søke for deg. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak».

Søknadsskjema for mindre tiltak

Tilbygg under 50 kvm

Tilbygg er en utvidelse av grunnflaten til et eksisterende bygg. Du kan søke om å oppføre et tilbygg med inntil 50 kvm BYA (fotavtrykk) eller inntil 50 kvm samlet BRA (total gulvflate for alle etasjer). Det kan også oppføres pipe/skorstein i tilbygget. Eksempler på tilbygg er veranda, vinterhage, utvidelse av boligrom, m.m.

Tilbygget kan brukes til beboelse, forutsatt at det tilfredsstiller tekniske krav i forskriften. Du er selv ansvarlig for at tekniske krav er ivaretatt.

Kjeller

Tilbygget kan være underbygget med kjeller. Kjeller med himling over 1,5 m over terreng må medregnes i total BRA (total gulvflate for alle etasjer).

Påbygg

Påbygg er et bygg som oppføres over et eksisterende bygg, som ny etasje, takopplett, innbygging av understøttet veranda/balkong, o.l. Skal du oppføre et påbygg må du bruke ansvarlig søker. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak».

Selvstendig boenhet

Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet. Dette betyr at det må være en intern forbindelse mellom tilbygget og eksisterende bolig som dør eller direkte åpning. Ved fysisk tett skille må det søkes om oppdeling av boenhet.

Søknadsskjema for mindre tiltak

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Vil du gjøre kjeller om til stue, lage soverom i boden eller leie ut loftet? Da må du først søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.  Tilleggsdel er ikke godkjent til varig opphold og kan ikke brukes til beboelse. 

Eksempler på tilleggsdel er garasje, bod, kjeller og loft. Eksempler på hoveddel er stue, kjøkken, soverom og entré.

Utleie

Du må ikke søke kommunen om å leie ut, men rom som leies ut må være godkjent til varig opphold. Før du leier ut kjeller, loft eller garasje må du derfor søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og få godkjenning fra kommunen.

Du kan bestille plantegninger av boligen din via e-mail til postmottak@ullensaker.kommune.no. Dette tar rundt 3 - 7 virkedager.

Bruksendring av frittstående garasje

Dersom du skal ha boligrom eller koble til vann og avløp i frittstående garasje, regnes dette som en selvstendig boenhet. Du må du få et firma til å søke for deg. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak».  

Les mer om bruksendring Søknadsskjema for bruksendring

Støttemur

Enkelte støttemurer kan settes opp uten søknad. Dette forutsetter blant annet at plasseringen er i tråd med krav om avstand til veg, va-ledninger og nabogrense. Dette gjelder støttemur på inntil 1,0 m høyde som står minst 1,0 meter fra nabogrensen og støttemur på inntil 1,5 m høyde plassert minst 4,0 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veger. Send en mail til byggesak om du er usikker på plassering med tanke på veg og va-ledninger. 

Ved plassering nærmere nabogrense enn nevnt over, må du formulere en skriftlig avtale med erklæring om samtykke til plassering fra berørt nabo. Du er selv ansvarlig for innholdet i avtalen. Avtalen sendes inn til kommunen sammen med søknad. 

Ved plassering innenfor byggegrense mot veg må det søkes om dispensasjon.

Søknadsskjema finnes i linken under. Bruk søknadsskjema nr 5153. Fyll ut følgende poster og legg ved tegninger og andre vedlegg: "søknaden gjelder", "plassering", "tilknytning til veg og ledningsnett", tiltakets art er "annet". Du kan bruke skjema 5154, 5155 og 5156 for nabovarsel.

Søknadsskjema

Riving av bygg under 50 kvm

Du kan søke selv om riving av et bygg inntil 50 kvm BYA (fotavtrykk) eller inntil 50 kvm samlet BRA (total gulvflate for alle etasjer). Du er selv ansvarlig for at tekniske krav ivaretas. Du kan bruke samme søknadsskjema som du bruker ved søknad om oppføring av bygg.

Søknadsskjema for mindre tiltak

Krav om ansvarlig foretak - Større tiltak

Skal du bygge bolig, ny etasje, eller garasje over 70 kvm, må du ansette et eller flere firmaer som erklærer ansvar i byggeprosjektet. Søknaden må sendes inn av et firma som kan være ansvarlig søker. Les mer om dette i rullemenyen under.

Ansvarlig foretak

Alle firmaer som jobber i et byggeprosjekt med krav om ansvarlig foretak må erklære ansvarsrett for sitt arbeidsområde. Ansvarsrett er delt opp i tre funksjoner. Disse er beskrevet nærmere under. Noen firmaer har kompetanse til å ha flere ansvar for flere funksjoner og fagområder.

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker veileder deg i byggeprosessen og sørger for at søknaden din inneholder riktig og tilstrekkelig dokumentasjon. Ansvarlig søker har også dialogen med kommunen under byggesaken og skal delta på eventuell forhåndskonferanse.

Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig prosjekterende planlegger og tegner tiltaket. Ansvarsområde er delt opp i flere fagfelt, som konstruksjon, sanitærarbeider og brann. Ansvarlig søker hjelper deg med å kartlegge hvilke fagområder det må erklæres ansvarsrett for.

Ansvarlig utførende
Ansvarlig utførende er de som utfører det fysiske arbeidet i byggeprosjektet. Ansvarsområde er delt opp i flere fagfelt, som snekker og rørlegger. Ansvarlig søker hjelper deg med å kartlegge hvilke fagområder det må erklæres ansvarsrett for.

 

Selvbygger

Hvis du har fagkompetanse kan du søke om å være selvbygger for en eller flere funksjoner og fagområder. Dette forutsetter at du kan håndtere ditt fagområde selv uten hjelp fra kommunen.

Søknadsskjema Les mer om krav til selvbygger

Veiledning og forhåndskonferanse

For veiledning i saker med krav om ansvarsrett må det bestilles forhåndskonferanse. Ansvarlig søker må delta på møtet. Forhåndskonferanse bestilles via digitalt skjema. Husk å oppgi informasjon om byggested og byggeprosjektet.


Publisert: 23.10.2018 09:49:40
Sist endret: 10.06.2024 15:59