Statens vegvesen jobber med innspill til NTP og Vegdirektoratet om hovedatkomster fra E6/E16 til Næringsparken, utbyggingsrekkefølger og finansiering. Kommunen og næringsaktørene i parken har vært delaktige i dette arbeidet. Det er utarbeidet et grunnlagsdokument for videre arbeid, og denne konkluderer med at en redusert versjon av det regulerte V23-krysset med etappevis utbygging legges til grunn for den langsiktige utviklingen av hovedvegnettet tilknyttet Gardermoen Næringspark. Andre tiltak vil være utbedringer av Jessheimvegen særlig for bussfremkommelighet, forbedre forbindelsen mellom GNP og Hauerseter og utrede nytt kryss på E16 for å sikre beredskap til næringsparken. I tillegg til grunneierbidrag, jobbes det med å få tiltakene finansiert i kommende NTP, eventuelt utrede en bypakke for Gardermobyen.

Se link til Statens vegvesens side om arbeid med nytt E6-kryss ved Gardermoen Næringspark.

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6gardermoennaringspark 


Publisert: 25.06.2019 09:41
Sist endret: 25.06.2019 09:41